MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

by British Council Myanmar on Wednesday, September 29, 2010 at 7:55am

၁ ) စာေမးပဲြတြင္ ဘာေတြ ပါဝင္ပါသလဲ?။

IELTS တြင္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈႏွင့္ စာသင္ၾကားမႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာ၌ လုိအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြး မ်ား ျဖစ္ေသာ- နားေထာင္စြမ္းရည္ ၊ စာဖတ္စြမ္းရည္ ၊ အေရးအသားစြမ္းရည္ ႏွင့္ စကားေျပာ တို႔ ပါဝင္ သည္။

နားေထာင္စြမ္းရည္ ႏွင့္ စကားေျပာစြမ္းရည္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားသည္ ေျဖဆိုသူမ်ား အားလံုးအတြက္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ စာဖတ္စြမ္းရည္ ႏွင့္ အေရးအသားတြင္ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ (Academic) ႏွင့္ အေထြေထြ (General Training) ဟူ၍ ေမးခြန္း ပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။

ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ( Academic ) ဟုဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္တြင္ သြားေရာက္ ပညာ သင္ၾကားလိုသူ မ်ား အတြက္ ျဖစ္ၿပီး အေထြေထြ ( General Training ) ဟုဆိုရာတြင္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာမ်ား ရရွိလိုသူမ်ား ( သို႔မဟုတ္ ) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကိစၥ ရပ္မ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။


( ၂ ) စာေမးပဲြေျဖဆိုခ်ိန္ မည္မွၽၾကာပါသလဲ။


နားေထာင္စြမ္းရည္ ( listening ) စစ္ေဆးမႈ ( ေမးခြန္းလႊာ ) = မိနစ္ ၃ဝ

စာဖတ္စြမ္းရည္ ( reading ) စစ္ေဆးမႈ ( ေမးခြန္းလႊာ ) = တစ္နာရီ

အေရးအသားစြမ္းရည္ ( writing ) စစ္ေဆးမႈ ( ေမးခြန္းလႊာ )= တစ္နာရီ

ႏႈတ္ေျဖ ( speaking ) စစ္ေဆးမႈ ( ေမးခြန္းလႊာ ) = ၁၁ မိနစ္ ႏွင့္ ၁၄ မိနစ္ၾကား

သုိ႔ေသာ္လည္း ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီေျဖရသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ အလွၫ္႔က်ေရာက္သၫ္႔ တုိင္ ေအာင္ ေစာင့္ဆုိင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲစင္တာတြင္ စုစုေပါင္း ၾကာခ်ိန္ သည္ ေျဖဆိုသူေက်ာင္းသား အေရအတြက္ႏွင့္ စစ္ေဆးသူူ အေရအတြက္ ေပၚ မူတည္ကာ ကြဲျပား ျခားနား မည္ျဖစ္သည္။

နားေထာင္စြမ္းရည္ ၊ စာဖတ္စြမ္းရည္ ႏွင့္ အေရးအသားစြမ္းရည္စာေမးပဲြ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို မနက္ပိုင္းတြင္ ေျဖဆိုရေလ့ရွိသည္။ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲမ်ား ကို ေတာ့ သီးသန္႔တစ္ရက္တြင္ အခ်ိန္ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ထားေသာ ေၾကာင့္ စာေမးပဲြေျဖဆိုသူအေနျဖင့္ ေျဖဆိုရန္ အသင့္ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။ IELTS အတြက္ စာရင္းေပးသြင္းခ်ိန္ တြင္ မိမိေျဖဆိုရမည္႔ အခ်ိန္ကို ေမးျမန္းထားရပါမည္။

( ၃ ) Australia/ New Zealand သို႕သြားေရာက္ မည္ဆိုပါက စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ လိုအပ္ပါ သလား။


ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ IELTSစာေမးပြဲကို ေတာင္းဆိုခ်က္ / လိုအပ္ခ်က္ မ်ားေၾကာင္႔ က်င္းပေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်နု္ပ္တို႕အေနျဖင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသင့္ /မသင့္ ကိုမေျပာျပႏိုင္ပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ သံ႐ုံးမ်ားက သာ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္မွာပါ။

( ၄ ) စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ရန္ မည္သည္႔အဆင့္ရရန္ လိုအပ္ပါသလဲဲ။

ဤအခ်က္ကိုေတာ့ သင့္အား စာေမးပြဲေျဖဆိုခိုင္းေသာ သက္ဆိုင္ရာကို ေမးျမန္းစုံစမ္းရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ၿဗိတိသွၽေကာင္စီမွ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး တြင္ မဆို အမွတ္မည္မွၽရသင့္ေၾကာင္းကို အၾကံဉာဏ္ေပး မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ Academic (ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ) ႏွင့္ General Training ( အေထြေထြ ) ကို မွားယြင္း၍ ေျဖဆိုမိပါကလည္း ၿဗိတိသွၽေကာင္စီမွ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္သကဲ့သို႕ ျပန္လည္ ေျဖဆိုရန္ လိုအပ္ ပါက မိမိ စရိတ္ ျဖင့္သာ ျပန္လည္ ေျဖဆို ရမည္ျဖစ္သည္။


( ၅ ) စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ ( သို႔မဟုတ္ ) အနည္းဆုံး ရွိရမည္႔ အသက္အရြယ္ ဟူ၍ ရွိပါသလား။

အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပါ။ IELTS စာေမးပြဲကိုေျဖဆိုရန္ အသက္အငယ္ဆုံး ဟူ၍မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အသက္ ၁၆ နွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား ဤစာေမးပဲြကို ေျဖဆိုရန္ မသင့္ပါ။( ၆ ) စာေမးပြဲအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသလဲ။

ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလး တြင္ရွိေသာ စာၾကၫ္႔တိုက္မ်ားတြင္ စာေမးပြဲအတြက္ ကိုးကားႏိုင္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ားလဲ ရွိ ပါသည္။ ထိုၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထုိင္ပါက ကြၽႏု္ပ္ တို႕၏ စင္တာမ်ားတြင္ အသင္းဝင္ ႏိုင္ပါသည္။ IELTS စာေမးပြဲ အေၾကာင္း ႏွင့္ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းနမူနာမ်ား ကို ေတာ့ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ပင္မဝက္ပ္ဆိုဒ္စာမ်က္ႏွာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ IELTS တရားဝင္ဝက္ပ္ဆိုဒ္တြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္းသြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ စာေမးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ရာ တြင္ ထိုဝက္ပ္ဆိုဒ္ ႏွစ္ခုစလုံးမွ စုံလင္ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက ကူညီေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ၿဗိတိသွၽေကာင္စီ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရးဌာနမွ ဖြင့္ လွစ္ ေသာ IELTS preparation courses မ်ားကိုလည္းတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

( ၇ ) IELTS စာေမးပဲြေျဖဆိုရန္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းမည္မွၽရွိရမည္နည္း။

သတ္မွတ္ထားေသာ အဂၤလိပ္စာအဆင့္မရွိေသာ္လည္း IELTS စာေမးပဲြသည္ အဂၤလိပ္စာကို ႏွစ္အေတာ္ အတန္ၾကာ ေလ့လာထားသူမ်ားအတြက္ အထူး သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု အႀကံဳျပဳထားသၫ္႔စာေမးပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

( ၈ ) IELTS General Training ( အေထြေထြ ) က Academic (ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ) ထက္လြယ္ကူပါသလား။

မလြယ္ကူပါ။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ ဘာသာစကား၏ အဆင့္တူညီေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ခ်ိန္ ညႇိ္၍ ျပင္ဆင္ ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း ကမာၲၲတဝွမ္းတြင္ ႀကိဳတင္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေသာ စာေမးပဲြမ်ား၏ရလဒ္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရရွိမၫ္႔အမွတ္ သည္ လည္း Academic (ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ) ျဖစ္ေစ၊ General Training ( အေထြေထြ ) ျဖစ္ေစ တိက်ေသာ၊ ခိုင္မာေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာစကားအရည္အခ်င္း (စာဖတ္စြမ္းရည္၊ အေရးအသားစြမ္းရည္၊ နားေထာင္ မႈစြမ္းရည္၊ စကားေျပာစြမ္းရည္)ကို တိုင္းထြာမႈ ရွိသၫ္႔ အမွတ္ကို ရရွိ မည္ျဖစ္သည္။

( ၉ ) အဂၤလိပ္ဘာသာကို မိခင္ဘာသာစကားအေနျဖင့္ေျပာသူမ်ားစာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသလား ။
ရပါတယ္။

( ၁ဝ ) Cambridge ESOL exam ႏွင့္ IELTS Exam စာေမးပြဲႏွစ္ခု၏ ျခားနားခ်က္ကဘာပါလဲ။

* IELTS စာေမးပြဲသည္ ၿဗိတိသွၽေကာင္စီ၊ University of Cambridge ESOL ႏွင့္ IDP IELTS Australia တို႔မွ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ စာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။
* IELTS မွ သင္၏ ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈ အေပၚ မူတည္၍ အဆင့္ကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးျပီး ESOL စာေမးပြဲမ်ားက ေတာ့ သတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္မ်ား အတြက္ သီးသန္႕စာေမးပြဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
* IELTS စာေမးပြဲသည္ သင္၏အဂၤလိပ္စာ အသိပညာ/ ဗဟုသုတ ကို ေထာက္ခံေပးေသာစာေမးပြဲျဖစ္၍ Cambridge ESOLမွာ အေထာက္အထား လက္မွတ္္ကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးသည္။
* IELTS သည္ ႏွစ္ႏွစ္္သက္တမ္းရွိျပီး Cambridge ESOL Exam သည္ကုန္ဆုံးရက္မရွိပါ။
* ဩစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ အီတလီ၊ နယူးဇီလန္၊ ယူေက၊ အေမရိကန္ အစရွိသည္႔ႏိုင္ငံ မ်ားမွ တကၠသိုလ္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွ IELTS ကို အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။

( ၁၁ ) တကၠသိုလ္ဝင္ေရာက္ဖို႔ရန္ အမွတ္ ဘယ္ေလာက္ရရွိရမွာပါလဲ။


UK ရွိတကၠသိုလ္မ်ားအတြက္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ကေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

( ၁၂ ) Common European Framework ႏွင့္ IELTS တို႔မည္ကဲ႔သို႔ဆက္စပ္ပါသနည္း။


ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ IELTS အဆင္႔ , Cambridge Main Suite, BEC ႏွင္႔ CELS စာေမးပြဲမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္ကဲ႔သို႔ ခ်ိန္ၫွိိႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ျပ ထားျပီး CEF ႏွင့္ UK National Qualifications Framework တို႔၏အဆင့္မ်ားႏွင့္လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ၫွိိႇေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအဆင့္မ်ားသည္ IELTS ၏ ေယဘူယ် အဆင့္ မ်ားကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္၍ ေမးခြန္းလႊာတခုခ်င္းစီ၏အဆင့္မ်ားမဟုတ္ပါ။


(၁၃) IELTS ႏွင့္ TOEFL ၏ ကြာျခားခ်က္က ဘာပါလည္း။

IELTS သည္ University of Cambridge ESOL ၊ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ IDP Australia တို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပေသာ အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္မႈ ကို

စစ္ေဆးေသာစာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။ ဤစာေမးပြဲသည္ အဂၤလိပ္လို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈစြမ္းရည္ကို Academic (ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ )ႏွင့္ General

( အေထြေထြ ) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး စီစစ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ စာေမးပြဲ၏ ေယဘုယ် ရလဒ္ကို ရရွိသကဲ႔သို႔ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ ေလးမ်ိဳး စလုံး၏ တစ္ခုခ်င္းစီ အကဲျဖတ္စီစစ္မႈကိုလဲရရွိ မည္ျဖစ္သည္။

TOEFL စာေမးပြဲကေတာ့ IELTS ႏွင့္ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ စစ္ေဆးေသာ အေမရိကန္စာေမးပြဲတခုျဖစ္ပါသည္။ မူလပထမတြင္ေတာ့ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ပညာကို သင္ယူႏုိင္ရန္အတြက္စစ္ေဆးရာတြင္ အသုံးျပဳပါတယ္။ IELTS ကိုေတာ့ ယခုအခါ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၈၅ဝ ေက်ာ္, ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကအသိအမွတ္ျပဳလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


(၁၄) TOEFL က IELTS ထက္ပိုလြယ္ပါသလား ။

IELTS ႏွင့္ TOEFL တို႔သည္မတူညီေသာစာေမးပြဲမ်ားျဖစ္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ ကို မတူညီေသာ႐ႈေထာင့္မွွ တိုင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစာေမးပြဲ ႏွစ္ခုမ်ားကိုတိုက္႐ိုက္ႏိႈင္းယွဥ္စရာမရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း TOEFL ထက္ IELTS ကိုေျဖဆိုရာတြင္ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားရွိပါ သည္ကို ေတြ႔ရပါ မည္။ အထူးသျဖင့္ စာေမးပဲြေၾကးေပးသြင္းရလြယ္ကူျခင္း ၊ စာေမးပြဲရက္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိျခင္း၊ စာေမးပြဲျပင္ဆင္မႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္စာရင္း/ အမွတ္စာရင္း ျမန္ဆန္စြာရျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက IELTSကို ႏိုင္ငံေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ကက်ယ္ျပန္႕စြာအသိအမွတ္္ျပဳလာၾကသကဲ႔သို႔ TOEFL ကို အသုံးျပဳေသာ ယူအက္စ္မွပင္ အသိအမွတ္ ျပဳလာၿပီ ျဖစ္သည္။ IELTS ၏ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၿဗိတိသွၽေကာင္စီ၊ University of Cambridge ESOL ႏွင့္ IDP IELTS ဩစေၾတးလွ်တို႔က IELTS သည္ ကမၲာ႔ အသိအမွတ္္ျပဳအဂၤလိပ္စာ ဘာသာစကားစာေမးပြဲျဖစ္ျပီး

IELTS သည္လံုျခဳံမႈရွိသည္။

IELTS သည ကမာၻ္တဝွမ္းလုံးႏွင့္ဆိုင္သည္။

IELTS သည္စစ္မွန္သည္။

IELTS သည္အေရး ထားသည္ ဟု ခိုင္မာစြာ ယုံၾကည္ထားသည္။

ဤေနရာမွ

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Saturday, 4 December 2010
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ