MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊


ယခုကာလပုိင္းအတြင္း ျပည္တြင္းကေရာ ျပည္ပကပါ ေဒါက္တာ အထူးသျဖင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘဲြ႕ေပးတာေတြ၊ ရတာေတြ၊ ဂုဏ္ျပဳတာေတြ ဖတ္ေန၊ ၾကားေန၊ သိေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မုိ႔ Ph.D ေဒါက္တာရဲ႕ သေဘာသဘာဝ၊ အေနအထား၊ အဆင့္အတန္းတုိ႔ကုိ အမ်ားသိေစခ်င္လုိ႔ ဒီေဆာင္းပါးကုိေရးျဖစ္တာပါ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားစုျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ဣႆမစၦရိယ မနာလုိဝန္ တုိမႈျဖင့္ ေရးျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစြာပဏာမခံပါရေစ။
Ph.D ရဲ႕ full form ဟာ Doctor of Philosophy ပါ။ British English က Ph.D လုိ႔ေရးၿပီး အေမရိကန္ အဂၤလိပ္က Ph.D လုိ႔ေရးပါတယ္။ တခ်ဳိ႕တကၠသုိလ္ေတြက doctorate လုိ႔ သုံးပါေသးတယ္၊ D.Sc (Doctor of Scinece) လုိ႔ သုံးတဲ့တကၠသုိလ္လည္း ရွိပါေသးတယ္။ သူ႔ရဲ႕မူရင္းအရင္းအျမစ္သေဘာကုိ စေျပာပါမယ္။ First Degree လုိ႔ေခၚတဲ့ ပထမဆုံးရတဲ့ ဘဲြ႕ကေန M.A or M.Sc - မဟာသိပၸံ၊ မဟာဝိဇၨာတန္းတက္ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ တခ်ဳိ႕တကၠသုိလ္က ႏွစ္ႏွစ္ၾကာပါတယ္။ တခ်ဳိ႔က ၁၈ လၾကာ ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က တစ္ႏွစ္ပဲၾကာပါတယ္။ Thesis လုိ႔ေခၚတဲ့ က်မ္းစာတင္ၿပီး ေက်နပ္မွဘဲြ႕ေပးတာပါ။
ပုံမွန္ပညာေရးအစီအစဥ္အရဆုိရင္ မဟာဘဲြ႕မရဘဲနဲ႔ Ph.D တန္း တက္လုိ႔မရပါဘူး။ Ph.D တန္းအ တြက္ ပညာသင္ဆုရရင္လည္း၊ မဟာဘဲြ႕မရေသးရင္မဟာဘဲြ႕ အရင္တက္ခုိင္းၿပီးမွ Ph.D အတြက္ ဆက္တက္ရပါတယ္။ တကၠသုိလ္ခ်င္းမတူရင္ Ph.D တန္းတက္ခြင့္ရဖုိ႔အတြက္ အျခားအခ်က္အလက္ မ်ားအတူ မဟာတန္းကသင္ခဲ့တဲ့က်မ္းစာ (Thesis) တင္ျပရပါတယ္။ အဲဒါႀကိဳတင္လုိအပ္ခ်က္ပါ။ Ph.D အတြက္ လုပ္မယ့္က်မ္းစာ (Dessertation) Proposal ကုိႀကိဳတင္ရပါတယ္။ အဲဒီ Proposal ကုိ ႀကိဳက္မွ (သုိ႔မဟုတ္) ႀကီးၾကပ္ႏုိင္တဲ့ (Superviser) ပါေမာကၡတစ္ဦးဦးရွိမွ Ph.D တန္းတက္ခြင့္ျပဳပါ တယ္။ အတန္းတက္ရတာကေတာ့ တကၠသုိလ္အလုိက္ ကဲြျပားပါတယ္။ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ဆုိသလုိ ရွိၾက ပါတယ္။ အတန္းမွာအဓိကထားတာက က်မ္းစာအတြက္ သုေတသနလုပ္နည္းေတြ၊ တြက္နည္းေတြ၊ စဥ္းစားနည္းေတြ၊ စဥ္းစားစရာအခ်က္အလက္ေတြ မပါမေနပါရမဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ သင္ေပးတာပါ။ အဓိကက်မ္းစာ (Dessertation) ကုိေပးတာပါ။ လူကုိေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ က်မ္းစာျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အဲဒါေတြရဲ႕ရလဒ္ကုိ ေပးတာပါ။ အနည္းဆုံး ႏွစ္ႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္၊ တခ်ဳိ႕ဆုိ ငါးႏွစ္ေလာက္ေတာင္ၾကာပါတယ္။ စုိက္စုိက္မတ္မတ္လုပ္ရတဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းပါ။ သီအုိရီအသစ္တစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) အေတြးအေခၚအသစ္တစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) ထုတ္ကုန္အသစ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးရတာပါ။ အဲဒီဖန္တီးေပးမႈ (creative) ကုိေပးတဲ့ဘဲြ႕ပါ။ ပုဂၢိဳလ္ကုိေပးတာမဟုတ္ဘဲ သူရဲ႕ Product အတြက္ေပးတာပါ။ ဒါကပညာေရးပုံမွန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔သြားတဲ့ Ph.D ပါ။ ဂ်ပန္က တခ်ဳိ႕ တကၠသုိလ္မွာဆုိ Ph.D ရၿပီးမွ သုေတသနေတြ ဆက္လုပ္ခုိင္းၿပီး ေက်နပ္မွ Doctorate ေပးတယ္လုိ႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ က်မ္းစာျပဳစုရာမွာလည္း Supervisor လုိ႔ေခၚတဲ့ ႀကီးၾကပ္သူ ပါေမာကၡတစ္ဦးရွိသလုိ Advisor လုိ႔ေခၚတဲ့ အႀကံေပးတဲ့ ပါေမာကၡတစ္ဦးလည္း ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ က်မ္းစာၿပီးလုိ႔ Defense ထုိင္တဲ့အခါ ပါဝင္တဲ့ ပါေမာကၡမ်ားလည္း ရွိၾကရပါတယ္။ အားလုံးဟာ Ph.D ရထား ၿပီး႐ုံမက သုေတသနေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ လုပ္ထားတဲ့သူေတြ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ Defense မွာေမးတာ မေျဖႏိုင္ရင္ အားမနာပဲ ထပ္လုပ္ခုိင္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အားနာၿပီးဘဲြ႕ေပးလုိက္တာမရွိပါဘူး။ လာစစ္တဲ့သူေတြကုိလည္း ေက်ာင္းသားကလက္ေဆာင္ (သုိ႔မဟုတ္) ေငြေၾကးမေပးရပါဘူး။ ခရီးစရိတ္လည္း မေထာက္ပံ့ရပါဘူး။ ေန႔လည္စာ၊ မနက္စာလည္း မေကၽြးရပါဘူး။ ေကာ္ဖီ၊ လၻက္ရည္လည္း မတုိက္ရပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ဆုိ Double Ph.D ရယ္လုိ႔ Ph.D ႏွစ္ခါတက္ၿပီး က်မ္းႏွစ္ခု ျပဳစုၿပီးရၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္နဲ႔ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္တုိ႔ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီလုိ Ph.D ရထားတဲ့ သူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ British English အေခၚ Visiting Card or North American English အေခၚ Business Card or Name Card ေပၚမွာ နာမည္ရဲ႕ေနာက္မွာ Ph.D ဆုိတာပဲေရးၿပီး ေရွ႕မွာ Dr. လုိ႔ တပ္ေလ့တပ္ထ မရွိၾကပါဘူး၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ပန္နဲ႔အခ်ဳိ႕ West ႏုိင္ငံေတြပါ။ Dr. ဘယ္သူရယ္လုိ႔လည္း သုံးေလ့သုံးထ ေခၚေလ့ေခၚထ မရွိၾကပါဘူး၊ မေခၚရဘူး၊ မသုံးရဘူးလုိ႔ေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါဘူး။ သုံးတဲ့သူလည္း သုံးၾကပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ Ph.D ပါ။ ဘာအတန္းမွလည္း မတက္ဘူး၊ ဘာသုေတသနမွလည္း မလုပ္ဘူး။ ဘာက်မ္းစာမွလည္း မျပဳစုဘူး၊ ဒါေပမယ့္သူ႔ရဲ႕ လြန္ခဲ့ေသာကာလမ်ားက ေတြးခဲ့၊ ေရးခဲ့၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြကုိ ေလးစားသမႈနဲ႔ေပးတဲ့ Ph.D ပါ။ ဒါလည္း ဂုဏ္ယူစရာပါ။ ဂုဏ္ ရွိတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မိမိရဲ႕ နာမည္ကတ္မွာ Ph.D လုိ႔လည္း မေရးပါဘူး။ ေရွ႕ကနာမည္ေရွ႕မွာလည္း Dr. လုိ႔လည္းမတပ္ၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔ ဆုိရင္ ၁၅ ခု၊ ဦးႏုဆုိရင္ ၂ ခု၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိရင္ ၁၀ ခု နီးပါးရွိၿပီထင္တယ္။ တစ္ခါမွ ေဒါက္တာဦးသန္႔၊ ေဒါက္တာေမာင္ႏု၊ ေဒါက္တာေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိ႔ သုံးတာမေတြ႕ဖူးပါဘူး။ အျခားသူက သုံးေပးတာေတာင္ မသုံးပါနဲ႔တားေၾကာင္း ေျပာသံၾကားဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုိက္ဆံေပး ၿပီးဝယ္ရတာတုိ႔၊ ပုဂၢဳိလ္ေရးရာအရ ဖားၿပီးေပးတာတုိ႔ကေတာ့ စဥ္းစားစရာပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံက တကၠသုိလ္မွာ Ph.D ကုိအျခားနည္းနဲ႔ေပးတာလည္း ရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တကၠသုိလ္က ပါေမာကၡတစ္ဦးဦးဟာ Ph.D တစ္ဦးဦးကုိေမြးထုတ္ေပးလုိက္ရင္ အလုိလုိ ေအာ္တုိမတ္တစ္ Ph.D ရသြားတာပါပဲ။ Ph.D တစ္ခါမွမလုပ္ဖူးတဲ့၊ အေတြ႕အႀကံဳမရွိတဲ့သူက Ph.D ကုိ ေမြးထုတ္ေပးတယ္ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ကုိ reasonable မျဖစ္တဲ့ကိစၥပါပဲ။
ေနာက္တစ္ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတာက Ph.D ေဒါက္တာဆုိရင္ ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္ အကုန္ေတာ္ၿပီး တတ္ၿပီးလုိ႔ထင္ေနၾကတာ။ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူလုပ္တဲ့ သုေတသန field တစ္ခုမွာပဲေတာ္တာပါ။ ဥပမာ-သတၱေဗဒဆုိပါစုိ႔ အေကာင္တစ္ေကာင္အေၾကာင္း သုေတသနလုပ္ တာ၊ အဲဒီအေကာင္နဲ႔ပတ္သက္တာပဲ သူေတာ္တာပါ။ ဒါမွမဟုတ္ တြားသြားသတၱဝါေတြရဲ႕ ေမး႐ုိး၊ ေက်ာ႐ုိး၊ အစာအိမ္၊ မ်ဳိးပြားအဂၤါအစိတ္အပုိင္း တစ္ခုခုအေၾကာင္းလုပ္ရင္ အဲဒီအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုခုမွာ ပဲ သူေတာ္တာပါ။ ဥပေဒဆုိရင္လည္း ျပစ္မႈရွိတယ္၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးရွိတယ္၊ တရားမတုိ႔၊ သက္ ေသတုိ႔၊ ဖဲြ႕စည္းပုံ၊ ေျမယာ၊ ကုန္ေရာင္းကုန္ဝယ္ . . . စသျဖင့္ ဥပေဒေပါင္းအခဲြေတြ အမ်ားႀကီးရွိ တယ္။ အဲဒီထဲက သူအထူးျပဳတဲ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုမွာပဲ သူေတာ္တာပါ။ စီးပြားေရးဆုိရင္လည္း Macro ရွိတယ္၊ တစ္ခါအဲဒီထဲမွာ Development ရွိတယ္၊ Finance ရွိတယ္၊ Planning ရွိတယ္၊ Dev-elopment မွာတစ္ခါ Urban Development ရွိတယ္၊ Rural Development ရွိတယ္၊ City Development ရွိတယ္၊ Transportation Development ရွိတယ္၊ Industrial Development ရွိတယ္။ Agricultural Development ရွိတယ္၊ Planning အပုိင္းမွာလည္း National Planning ရွိတယ္။ Sectoral Planning ရွိတယ္၊ Regional Planning ရွိတယ္၊ Project Planning ရွိတယ္။ အဲဒီ ထဲကမွ Field တစ္ခုကုိ သုေတသနလုပ္တြက္ခ်က္ရတဲ့ရလဒ္ကုိ ေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီး တီထြင္လုိက္တဲ့ ဆန္းသစ္ခ်က္ကုိပဲ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ Ph.D ေပးတာပါ။ အဲဒီ Specific Field မွာေတာ့ တကယ္ေတာ္လုိ႔ ေပးတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အကုန္လုံးအျခား Field ေတြေရာ၊ လူမွဴေရး၊ ဘာသာေရး အကုန္လုံးေတာ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ Ph.D မရေပမယ့္ အကုန္လုံးနီးပါးေတာ္တဲ့သူေတြ ကမာၻမွာေရာ ျမန္မာမွာပါ အထင္အရွားရွိခဲ့ရွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ way of thinking ေတာ္တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ Agricultural economics နဲ႔ Ph.D ရထားတဲ့လူကုိ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး က႑မွာ Ph.D ဆုိရင္ အကုန္တတ္တယ္လုိ႔ထင္ေနတဲ့ လူႀကီးတစ္ဦးက ေခၚသုံးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ မရ ဘူးမဟုတ္ေပမဲ့ လူမွန္ေနရာမွန္ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။
ကမာၻမွာ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္နဲ႔အဂၤလန္က နာမည္အႀကီးဆုံးနဲ႔ အခက္ဆုံးလုိ႔သတ္မွတ္ထာတဲ့ တကၠသုိလ္က Ph.D ဘဲြ႕ရၿပီး သာမန္ညံ့႐ုံမဟုတ္ဘဲ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုလုံး စုံးစုံျမဳပ္သြား ေအာင္ ေပၚလစီမွားခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ညံ့တဲ့သူေတြလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ လက္ရွိလဲ ရွိေနဆဲ ပါ။
Ph.D ရၿပီးသူေတြရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ တကၠသုိလ္မွာ ပါေမာကၡျဖစ္ျဖစ္၊ အျခား႐ုံး၊ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းေတြမွာ ထိပ္ပုိင္းအရာရွိႀကီးေတြြျဖစ္ျဖစ္ မပ်က္မကြက္လုပ္ရမဲ့ အလုပ္တစ္ခုက ကုိယ္ရထားတဲ့ Ph.D ပညာ ေပၚမူတည္ၿပီး သုေတသနေတြ ကုိယ္တုိင္တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ ရာထူးအဆင့္တူသူနဲ႔တဲြ၍ျဖစ္ေစ၊ Ph.D Candidates ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔တဲြ၍ျဖစ္ေစ သုေတသနလုပ္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းဆုံး Ph.D လုပ္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕ သုေတသနေတြကုိ Supervise, Advise လုပ္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားႏုိင္ငံ တကၠသုိလ္ေတြမွာ ပါေမာကၡေတြဟာ လစာအျပင္ သုေတသနရန္ပုံေငြပါရတာပါ။ မလုပ္မေနရ တြန္း အားေပးတဲ့သေဘာလည္း ပါပါတယ္။ တကၠသုိလ္က ဆရာအားလုံးဟာ ပါေမာကၡခ်ည္းပါပဲ။ Assi-stant နဲ႔ Associate ေလာက္ပဲကြာတာပါ။ ဝင္ဝင္ခ်င္းပါေမာကၡျဖစ္တဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ ျပည္မွာကေတာ့ လုပ္သက္အရေပးရင္ တစ္ေယာက္၊ မ်ားလွ ႏွစ္ေယာက္ပဲေပးပါတယ္။ ဘာသုေတ သနမွလည္း မည္မည္ရရ လုပ္တာမေတြ႕ရပါဘူး။ တစ္ခါလာလည္း ဒီသင္ခန္းစာပဲသင္၊ တစ္ခါလာ လည္း ဒီသင္ခန္းစာပဲသင္ၿပီး ၿပီးေနတာပါပဲ။ အသစ္ထြက္တာေတြလည္း မေလ့လာ၊ မသိပါဘူး။ ဥပမာ တစ္ခုေျပာရင္ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္က အၿငိမ္းစားယူခါစ ပါေမာကၡတစ္ဦးကုိ ပထမဘဲြ႕က စီးပြားေရးေတာင္မဟုတ္ဘဲ Further study က်မွ စီးပြားေရးေလ့လာေနတဲ့ ပညာရွင္တစ္ဦးက LEAN Manufacturing ဆုိတာ ဘာလဲလုိ႔ေမးေတာ့ မသိဘူးလုိ႔ေျဖသတဲ့၊ Chemistry နဲ႔ရထားတဲ့သူတစ္ဦး ကုိ သၾကားရဲ႕ဓာတုဖဲြ႕စည္းပုံေမးေတာ့လည္း သူ႔ Field မဟုတ္လုိ႔ မသိဘူးလုိ႔ ေျဖတယ္။ တစ္ခါက သမုိင္းနဲ႔ Ph.D ဘဲြ႕ရထားတဲ့သူတစ္ဦးကုိ ဒုတိယျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္သူက ဘယ္သူလဲလုိ႔ ေမးေတာ့ခ်က္ခ်င္းမေျဖႏုိင္ဘူး။ ေျဖေတာ့လဲ တလဲြႀကီးအေနာ္ရထာတဲ့။ ဒါဆုိ ျမန္မာျပည္က Ph.D ကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အကုန္လုံးမဆုိလုိမဲ့ တစ္ဦးတစ္ေလေတာင္ မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပါ။ Ph.D နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလဲြႀကီးတစ္ခုကေတာ့ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမထဲက Ph.D ရတဲ့သူေတြကုိ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ခန္႔တဲ့ကိစၥပါပဲ။ ဘယ္လုိအေတြးမ်ဳိးနဲ႔ ဒီကိစၥလုပ္တယ္ဆုိတာ ဘယ္လုိမွကုိ ေတြးလုိ႔မရပါဘူး။ ယုံႏုိင္စရာလည္း မရွိပါဘူး။ Ph.D ရၿပီးတဲ့သူေတြရဲ႕အတတ္ဟာ အဆင့္ျမင့္ပညာပါ။ သာမန္ဘဲြ႕ႀကိဳေက်ာင္းသားေတြထက္သာမက မဟာတန္းေက်ာင္းသားေတြကုိ အသိမွ်ေပး၊ အတတ္ မွ်ေပး၊ ႀကီးၾကပ္အႀကံေပးရမဲ့သူေတြပါ။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြကုိ သင္ဖုိ႔ဟာ Ph.D အဆင့္ထိ တတ္စရာမလုိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပညာေရးသေဘာတရားတုိ႔ ပညာေရးစိတ္ပညာတုိ႔ စတဲ့ပညာေရးဆုိင္ရာ သီအုိရီေတြ၊ ပညာေတြေတာ့ သိထားဖုိ႔၊ တတ္ထားဖုိ႔လုိသလုိ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ Management ဘာသာရပ္ကုိ သိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြ စာသင္ရတာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ရတာက တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေတြ စာသင္ရတာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ရတာနဲ႔မတူဘူး။ အဲဒါေတြမသိဘဲ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္သြားလုပ္ခုိင္းတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကုိ စဥ္းစားဉာဏ္မဲ့ တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္လူလုပ္သြားလုိ႔ ေနာက္လူကျပင္မလားဆုိေတာ့ မျပင္ဘူး။ အရင္လူေရာ ေနာက္လူေရာ Ph.D ရထားတဲ့သူေတြပါ။ ေဂၚဘာခ်က္ကုိ ၾကည့္ပါ။ အာဏာလက္ဝါးႀကီးအုပ္ၿပီး အာဏာရွင္အျဖစ္ေနႏုိင္ေပမဲ့ မေနဘဲဂလက္ေနာ့၊ ပယ္ရီစတြိဳက္ကာ စတဲ့အေတြးနဲ႔လက္ေတြ႕ ေပါင္း စပ္ခဲ့သူပါ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ေျပာင္းခဲ့သူပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လက္ရွိသမၼတႀကီးကုိပဲၾကည့္ ပါ။ ဘယ္သူမွ အိမ္မက္ေတာင္မမက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးကုိ လုပ္ခဲ့တာ ႐ုိး႐ုိးေျပာင္းတာမဟုတ္ပါဘူး Dramatical Change ပါ။ Real Great ပါ။ Real Fantastic ပါ။ တစ္မ်ဳိး သားလုံး၊ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ ေကာင္းစားေအာင္ လုပ္ရဲသူလုပ္ႏုိင္သူပါ။ သမၼတႀကီးဟာ ပညာေရးအား ျဖင့္ First Degree သာယူခဲ့သူပါ။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အေတြးအေခၚ စိတ္ကူးစိတ္သန္းကုိ ဘယ္ Ph.D Holder က မီပါ့မလဲ။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ၊ ေဒါက္တာဘဲြ႕ရတာဟာ Academic Process အရ ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ရသည္ျဖစ္ေစ ဂုဏ္ယူစရာပါ။ ဒါေပမဲ့ ႂကြားစရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒါက္တာဘဲြ႕မရဘဲ ရသူထက္ ေတာ္သူေတြ၊ တတ္သူေတြ၊ ကမာၻမွာေရာ ျမန္မာမွာပါတစ္ပုံတစ္ပင္ပါ။ ကမာၻမွာ သေဘၤာအမ်ားဆုံးပုိင္ တဲ့ ဂရိသူေဌးအုိနာစစ္ဟာ ဘဲြ႕ေတာင္မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၁၀ တန္းေအာင္တဲ့ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွာ ဘာသာစကားေလးမ်ဳိး ေျပာတတ္ေနပါၿပီ။ မီးလုံးထြင္တဲ့ အက္ဒီဆင္ဟာ ေက်ာင္းအတန္းမေအာင္ပါ ဘူး။ သူေမးတာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ မေျဖႏုိင္လုိ႔ သူ႔အေမက အိမ္မွာ စာသင္ေပးခဲ့ရတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ MA က်မ္းစာေရာ Ph.D က်မ္းစာေရာ ကၽြန္ေတာ္ Edit လုပ္ဖူးပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိ ေရးထားတာ ရွယ္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ Abstract လည္း ဖတ္လုိက္ေရာ အကုန္ေရစုန္ေမ်ာတာပဲ။ အထဲမွာ ေရးထားတဲ့ အဂၤလိပ္စာအေရးအသားက ဆီနဲ႔ေရပဲ၊ ေရမွ ႐ုိး႐ုိးေရၾကည္မဟုတ္ဘူး။ ရႊံ႕ဗြက္ေရျဖစ္ေနတယ္။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ေရးထားတဲ့စာနဲ႔ ကူးခ်၊ ျဖတ္၊ ညႇပ္၊ ကပ္ လုပ္ထားတဲ့စာနဲ႔ အရမ္းသိသာလြန္းတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဘဲြ႕ရသြားတာပဲ။ M.A ပဲျဖစ္ျဖစ္ Ph.D ပဲျဖစ္ျဖစ္ Subject Matter ကုိေပးတာ၊ Language ကုိ ေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဂ်ပန္မွာ ဂ်ပန္လုိေရးတင္ၾကတာပါပဲ။ ျမန္မာမွာေရာ ျမန္မာလုိေရးရင္မရဘူး လား။ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ အဓိကက တကယ္သိတကယ္တတ္ဖုိ႔ပါပဲ။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Saturday, 25 May 2013
1 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ကၽြန္မတို႔ ရွင္သန္ေနထိုင္ေသာ အခိ်န္အခါသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္နွက္ေနသည္။ စား၀တ္ေနေရးမွသည္   ပညာေရးအဆံုး   အသက္အရြယ္   အပိုင္းအျခားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊   လူတန္းစား  အလႊာအသီးသီးတြင္ ေန႔စဥ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရမည္သာ။  ပညာ အရည္အခ်င္း  တူလွ်င္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူက  သာပါလိမ့္မည္။  ထိုနွစ္မ်ဳိးလံုး  တူညီီျပန္လွ်င္လည္း  ရိုးသား၊  ႀကိဳးစားသူက ေနရာ ရပါလိမ့္မည္။  အားလံုးေသာ  အရည္အေသြးမ်ား  တူၾကျပန္လွ်င္လည္း  ဇဲြ၊  လံု႔လ  ရိွသူမ်ားသည္သာ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။
ကြ်န္မသည္   ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္   စာသင္သားအျဖစ္   နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ   က်င္လည္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကာလမ်ားသည္ ခေယာင္းလမ္း မ်ားသာ။ ကနၱရလြင္ျပင္မ်ားသာ။ ေငြေၾကးျပည့္စံုေသာ မိဘ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏   ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္   ပညာ သင္ၾကားခဲ့ရသည္   မဟုတ္ပါ။  ပညာျဖင့္  ဘ၀ကို တည္ေဆာက္လို၍သာ   အပတ္တကုတ္   ႀကိဳးစားခဲ့ရပါသည္။   သာမန္လူတန္းစား   မိသားစုမွ ေမြးဖြားသူျဖစ္၍ ငယ္စဥ္မွ စၿပီး ကြ်န္မ၏ စိတ္တြင္း စဲြျမဲေနသည္ကား ==ပညာတတ္မွ လူရာ၀င္မည္++။
ကြ်န္မ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေအာင္သည့္နွစ္။ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုမွ အမႈထမ္း တစ္ဦးသာျဖစ္ေသာ  ကြ်န္မ၏ ဖခင္အား  မိတ္ေဆြမ်ားက  အၾကံေပးၾကသည္။  သမီးၾကီး ကြ်န္မအား  အစိုးရ ရံုးတစ္ခုတြင္  စာေရးမအျဖစ္ အမႈထမ္းေစျပီး  အေ၀းသင္  ဆက္တက္ေစရန္။  ကြ်န္မ၏  ဖခင္က လက္မခံပါ။  သူ၏  သမီးၾကီးသည္  ပညာ လိုလားသူျဖစ္၍  ႀကိဳးစားလိုသူူျဖစ္၍  တကၠသိုလ္အား ေန႔ေက်ာင္း ဆက္တက္ပါေစ။ သမီး သင္ယူ လိုေသာ အတန္းအထိ ဆက္တက္ပါေစ … တဲ့။ မိဘ၏ ေမတၱာ၊ ေစတနာအား နားလည္သိတတ္စြာ ကိုယ္တိုင္၀င္ေငြရွာ၍ ေက်ာင္း တက္ခဲ့ရပါသည္။ ပိုက္ဆံသံုးနိုင္ေသာ၊    အခိ်န္ျဖဳန္းနိုင္ေသာ အတန္းေဖာ္မ်ားကိုလည္း အားမက်ပါ။ မိမိ၏ ဘ၀ အေျခအေနကို  မိမိသာ  နားအလည္ဆံုး  ျဖစ္ပါသည္။  အ၀တ္အစား  အသစ္ မ၀တ္နိုင္ေသာ၊ ေက်ာင္းသို႔ ဘတ္(စ္)ကားျဖင့္သာ လာရေသာ ကြ်န္မအား အေပါင္းအသင္းစာရင္း မသြင္းလွ်င္လည္း စိတ္မဆိုးပါ။   တကၠသိုလ္သို႔ ပညာ လာသင္ေသာ  ကြ်န္မ၏  ရည္ရြယ္ခ်က္ သည္  ေငြျဖဳန္းရန္နွင့္ အေပ်ာ္အပါးအတြက္   လာျခင္းမဟုတ္ပါ။   အသိပညာ၊   အတတ္ပညာမ်ား   ဆည္းပူးလို၍သာ။ အတန္း မွန္လိုေသာ   စာႀကိဳးစားလိုေသာ   ကြ်န္မအတြက္   အနည္းငယ္ မွ်ေသာ   စိတ္တူ၊   ကိုယ္တူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္ပင္ လံုေလာက္ပါသည္။
ဆုေပးပဲြအခမ္းအနားတစ္ခုတြင္    ပထမနွစ္    (ဂုဏ္ထူးတန္း)    အတြက္    ပထမဆုယူစဥ္ အကႋ်အျဖဴနွင့္ ေယာလံုျခည္အနက္ ကိုသာ ၀တ္ဆင္နိုင္ေသာ၊ သနပ္ခါးသာ လိမ္းနိုင္ေသာ ကြ်န္မ၏ အသြင္အျပင္အား  စကားတင္းဆိုခဲ့ၾကလွ်င္လည္း  ခြင့္လႊတ္ပါသည္။
ရိုးသားစြာသာ ႀကိဳးစားခ်င္ပါသည္။
ရိွေသာ  အ၀တ္ကိုသာ ၀တ္၍ တရားဥပေဒနွင့္  လြတ္ကင္းေသာ၊ ျမန္မာမိန္းကေလးတစ္ဦး၏ ကိုယ္က်င့္တရားနွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအား  ထိပါးျခင္း မရိွသည့္  အလုပ္မ်ားစြာကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးပါသည္။  နံနက္  မိုးမလင္းမီ အိမ္မွထြက္၍ အခိ်န္ပိုင္းအလုပ္ လုပ္ရေသာ။   ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္မွ ညစာ စားရေသာ ကြ်န္မအား အတန္းေဖာ္မ်ားမွ ==ပင္ပန္းလွခ်ည့္ … တို႔ဆိုရင္ ဒီပံုနဲ႔ တကၠသိုလ္ မတက္ေပါင္ … တဲ့။ ဟုတ္ကဲ့။ မတက္ခ်င္သူမ်ား မတက္ပါနွင့္။ မသားနားေသာ ရုပ္ရည္နွင့္လည္း ကြ်န္မ တကၠသိုလ္ တက္နိုင္ပါသည္။ ထိုအတိုင္းသာ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ပါသည္။ ပင္ကိုယ္ရုပ္ရည္အား ပကတိ၊ အရိွအတိုင္း  လက္ခံထား၍  အတန္းထဲတြင္  အလွဆံုးျဖစ္ရန္   အားမထုတ္ပါ။   စာသင္ခန္းတြင္း   အထူးခြ်န္ဆံုး ေက်ာင္းသူျဖစ္ရန္သာ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။
ကြ်န္မတို႔၏  ပညာေရးခရီးလမ္းအား  တာေ၀းအေျပးၿပိဳင္ပဲြတစ္ခုအျဖစ္  တင္စားလိုပါသည္။ နွစ္စဥ္ တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားစြာ ရိွပါလိမ့္မည္။ ပထမဘဲြ႔ မရမီ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရပ္နားသြားသူမ်ားလည္း ရိွေပလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔အား တာမထြက္မီ ေျပးလမ္းမွ ေဘးထြက္သူမ်ားဟုသာ တင္စားလိုပါသည္။
သူငယ္တန္းမွ  အေျခခံပညာအထက္တန္း ေအာင္ျမင္သည္အထိ  ကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ  အခိ်န္၊  ေငြေၾကးတို႔ ရံႈးေပျပီ။  အခက္အခဲဆိုသည္မွာ  လူတိုင္းတြင္  ရိွပါသည္။  ခလုတ္တိုက္မိတိုင္း  လဲွအိပ္ခ်ေနလွ်င္ ခရီးမတြင္ရံုသာ ရိွေပမည္။ အခက္အခဲကို ၾကံ့ၾကံ့မခံလွ်င္ ဘယ္သို႔ ေရွ့ဆက္မည္နည္း။
ကြ်န္မတို႔တစ္စု   ပထမဘဲြ႔ ရရိွေအာင္ျမင္လာေသာအခါ   ေျပးလမ္း၏   ၀ဲ၊ ယာတြင္ တစ္ကိုယ္စာ  ေနနိုင္၊  စားနိုင္ရံုမွ်ေသာ  ရိကၡာထုပ္ ေလးမ်ား  စတင္ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။  တခ်ဳိ႕သည္ ထိုမွ်ေလာက္နွင့္သာ    တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ၍    ေျပးလမ္းမွ ဖယ္ခြာေတာ့သည္။ ေရွ့ဆက္ရန္ အားမထုတ္ေတာ့။   ရတတ္သမွ်နွင့္   ေက်နပ္သူမ်ားပင္။   ဘဲြ႔ရသူနွင့္   ဘဲြ႔မရသူမ်ား   မည္သို႔ ကြာျခားပါသနည္း။    မိမိအမည္ေဘးတြင္    ယွဥ္တဲြေဖာ္ျပရန္     ဘဲြ႔တစ္ခု     ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ မိမိ သင္ယူခဲ့သည့္   ဘာသာရပ္အေၾကာင္းနွင့္   မိမိကိုယ္ကို   ထိန္းေက်ာင္း၍   ေနထိုင္တတ္ေသာ အက်င့္ေကာင္းတို႔   ရခဲ့ပါလိမ့္မည္။   (ေက်ာင္းသို႔ ဟန္ျပသာလာ၍   အခိ်န္ျဖဳန္းခဲ့သူမ်ားကို မဆိုလိုပါ)။
== ဘြ႔ဲရလွ်င္လည္း   အသံုးမ၀င္ပါ++   ဆိုသည္မွာ   မိမိကိုယ္တိုင္၏   ခံယူခ်က္အေပၚတြင္သာ မူတည္ပါသည္။  ကြ်န္မတို႔  အားလံုး  ပထမဘဲြ႔မ်ား  ရရိွျပီးမွသာ  အျခားေသာ  အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္   ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားသို့   ဆက္လက္   တက္ေရာက္နိုင္ ပါသည္။   ==ေငြေၾကးခ်ဳိ႕တဲ့၍ အထက္တန္း    ေအာင္ေသာ္လည္း    ပထမဘဲြ႔ပင္    မရရိွခဲ့ပါ++    ဆိုသည္ကို လက္မခံလိုပါ။
ကြ်န္မအပါအ၀င္   သူငယ္ခ်င္း   တခ်ဳိ႕သည္   သမာအာဇီ၀နည္းျဖင့္   အလုပ္လုပ္   ပိုက္ဆံစုကာ ေက်ာင္းတက္ခဲ့သူမ်ား    ျဖစ္ပါသည္။    ==မိဘ    အားမေပး၍     ဘဲြ႔မရခဲ့ပါ++    ဆိုလွ်င္လည္း  မိမိကိုယ္တိုင္တြင္သာ    တာ၀န္ရိွပါသည္။    ထူးခြ်န္ေသာ၊     ႀကိဳးစားေသာ    သားသမီးမ်ားကို ပညာ တတ္ေစခ်င္သည္မွာ မိဘတိုင္း၏  ေစတနာပင္။  သို႔ေသာ္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္  ပိုက္ဆံေတာင္း၊ ျဖဳန္းတီးျခင္းကို   မည္သည့္မိဘ  လက္ခံခ်င္မည္နည္း။   ==ပညာတတ္လွ်င္   ဘာျဖစ္မည္နည္း++   ဟု ကြ်န္မအား   ေမးလာခဲ့ပါလွ်င္   ==အကန္႔အသတ္ မရိွ၊   ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ   ဘ၀အား   ေမွ်ာ္လင့္ တည္ေဆာက္နိုင္ပါသည္++ ဟု ေျဖခ်င္ပါသည္။
ကြ်န္မတို႔  ပညာေရးခရီးလမ္း၏  ေျပျပစ္ေသာ ေျမျပန္႔ေျပးလမ္းသည္  ပထမဘဲြ႔ စခန္းတြင္ ဆံုးေပျပီ။    အနည္းငယ္ မတ္ေစာက္ေသာ    ဆင္ေျခေလွ်ာျဖင့္    ဒုတိယဘဲြ႔အတြက္    ကြ်န္မတို႔ ၾကိဳးစားရပါမည္။  ခရီးလမ္းကို  စိတ္မွန္းျဖင့္  ေၾကာက္လန္႔သူမ်ား  က်န္ေနခဲ့ပါသည္။  ေရႊ၊  ေငြ ရတနာတို႔ျဖင့္ စီျခယ္ေသာယာဥ္ စီးနင္းနိုင္သူမ်ား၊ ခိုင္ခံ့ေသာ  ၾကိဳး၊ ေလွခါး  ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားနွင့္ ကြ်န္မတို႔ကဲ့သို႔ေသာ    ေျခဖ၀ါးနွင့္    လက္ဖ၀ါးသာ    ပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း     မိမိ၏ သက္လံုကို ယံုၾကည္သူမ်ားသာ ခရီးဆက္ၾကပါသည္။
ရတနာယာဥ္ရထားျဖင့္   လာသူမ်ား၊   အမီွအတြယ္ျဖင့္   တက္သူမ်ား   နည္းတူ   ကြ်န္မတို႔ ခြန္အားသမားမ်ားလည္း  တန္းတူ  အမီွလိုက္ နိုင္ပါသည္။  ထိုသူတို႔ထက္ပင္  ေရွ့သိုိ႔ေရာက္ေအာင္ တက္နိုင္ပါသည္။    သက္ေသာင့္သက္သာ    သြားနိုင္သူမ်ားကို    အားမက်ခဲ့ပါ။    မိမိကိုယ္တိုင္ အစြမ္းအစျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္၀ံ့ျခင္းကိုသာ ဂုဏ္ယူပါသည္။
ထိုအခိ်န္တြင္ ေမာပန္းလြန္း၍ နားရန္ ၾကံစည္မိလွ်င္ ေဒါက္တာလွေဘ (ျမန္မာစာပါေမာကၡ၊ လန္ဒန္တကၠသိုလ္) ၏ စာတစ္ပိုဒ္အား ကြ်န္မ စာအုပ္တိုင္း ေရွ့ဆံုးစာမ်က္နွာတြင္ အားေဆးအျဖစ္ ေရးထားခဲ့ပါသည္။     == လူ႔ထိပ္သီးေတြ၊     ေနရာထိပ္တန္း၊     ေျခတစ္လွမ္းနဲ႔  လႊားမတက္။ တက္ေဖာ္တက္ဖက္၊    ညမိုက္နက္မွာ    အိပ္စက္ေနတုန္း၊    တကုန္းကုန္းတက္၊    ထိပ္ထက္ေနရာ၊ ေရာက္ရတာ …++ တဲ့။
ယာဥ္ရထား စီးနင္းသူမ်ား၊ ၾကိုးျဖင့္ ေလွခါးျဖင့္ တက္သူမ်ား အိပ္စက္ခိ်န္တြင္ ၀ီရိယကိုသာ အားကိုးရသူမ်ား   ျဖစ္သည့္   ကြ်န္မတို႔   မအိပ္စက္နိုင္ခဲ့ပါ။   ပထမဘြဲ႔ျဖင့္သာ   ေက်နပ္ခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား  စိတ္ေအးခ်မ္းသာရိွခိ်န္။  စြမ္းသမွ်ေသာ  အတိုင္းအတာျဖင့္ရေသာ ေငြေၾကးမ်ားအား  စိတ္ၾကိဳက္ သံုးခြင့္ရိွခိ်န္တြင္ ကြ်န္မရရိွေသာ  လုပ္အားခ  (သူတို႔ထက္ ေလွ်ာ့နည္းေသာ)  ပိုက္ဆံမ်ားသည္ ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္သာ။
ဒုတိယပန္းတိုင္သို႔    ကြ်န္မတို႔အားလံုး    အတူပန္း၀င္ခဲ့သည္    ဆိုပါလွ်င္    ေခြ်းမထြက္၊ အလွမပ်က္သူမ်ားထက္  ကြ်န္မ၏  ေအာင္ျမင္မႈကို  ပို၍ တန္ဖိုးထား  ဂုဏ္ယူပါသည္။  မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ား   ပို၍ခိုင္မာလာပါသည္။   ဒုတိယဘဲြ႔ရခ်ိန္တြြင္   ကြ်န္မတို႔  ေျပးလမ္းေဘးရိွ ပတ္၀န္းက်င္  အေနအထား  ပို၍ ေကာင္းမြန္လာပါသည္။  ယခင္ပန္းတိုင္ထက္  အနည္းငယ္မွ်ပိုေသာ ရိကၡာထုပ္ မ်ားျဖင့္သာ ေက်နပ္နိုင္သူမ်ား ေျပးလမ္းမွေဘးသို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရံုျဖင့္ ေက်နပ္ၾကသူမ်ားပင္။ ဆင္းသြားၾကပါသည္။ အသင့္အတင့္မွ် ကြ်န္မတို႔  ေရွ့ဆက္ရမည့္  ခရီးလမ္းသည္  ပို၍ ၾကမ္းလာပါသည္။  ပုိ၍ ခက္ခဲလာပါသည္။
ဓနဂုဏ္ ရိွသူမ်ားပင္  ဇဲြမရိွက  မေလွ်ာက္၀ံ့။     မည္သူမဆို  သည္းခံနိုင္သည့္  စြမ္းရည္သတၱိအား  စစ္ေဆးခံနိုင္မွသာ ခရီးဆက္ရဲပါသည္။ စာက်က္ရံု၊ စာသင္ရံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့။ တစ္နွစ္တာ ကာလအတြင္း  က်မ္းၾကီးၾကပ္သူ၏  ဦးေဆာင္မႈျဖင့္  သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား  ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ ရပါသည္။ မိမိသုေတသနအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြ စုေဆာင္း ရပါသည္။    လိုအပ္ပါက    ဌာနအသီးသီးသို့    သြားနိုင္ရပါမည္။    လူမ်ဳိးစံုနွင့္ ေျပာဆိုတတ္ရပါမည္။ ရင္ထဲတြင္ ငိုခ်င္ေသာ္ လည္း နႈတ္ခမ္းမ်ား ျပံဳးနိုင္ရပါမည္။  မိမိသိရိွလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား  ရရိွေရးအတြက္  အလိုက္သင့္  ေျပာဆိုနိုင္ရပါမည္။  ကြ်န္မတို့  ဘ၀အတြက္ လိုအပ္ေသာ   ရင့္က်က္မႈမ်ားကို   ကိုယ္တိုင္ေလ့လာသင္ယူရျခင္း ပင္။   (ေငြထုပ္ပိုက္၍   အရာရာ ေျဖရွင္းနိုင္သူမ်ားကို မဆိုလိုပါ)။
တစ္နွစ္တာအတြင္း ကြ်န္မတို႔ ရွာေဖြ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၊ ေလ့လာသိရိွခ်က္မ်ားကို သုေတသန စာတမ္းဖတ္ပဲြတြင္   ပါေမာကၡ  ဆရာၾကီး၊   ဆရာမၾကီးမ်ားအပါအ၀င္   လာေရာက္ေလ့လာေသာ ပရိသတ္မ်ား    ေရွ့ေမွာက္တြင္    ရွင္းလင္း တင္ျပနိုင္စြမ္း    ရိွရပါသည္။     ေနာင္တစ္ခိ်န္တြင္ လူအမ်ား၏ေရွ့ ရဲ၀ံ့ေစရန္ ကြ်န္မတို႔အား ေလ့က်င့္ေပးသည္ဟု ထင္မိပါသည္။
စာၾကိဳးစားရန္သာ  အားထုတ္ျပီး  လူ႔ေလာကအေၾကာင္းနွင့္  ပရိယာယ္မ်ားကို  ေကာင္းစြာ နားမလည္ေသးသည့္    ကြ်န္မ။    ထိုအခိ်န္တြင္    ေသမတတ္   (တကယ့္ကို    ေဘးက်ပ္နံက်ပ္) အေျခအေနမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါသည္။ ထိုစာတမ္းဖတ္ပဲြသို႔ မတက္္ခ်င္ပါ။ စိတ္အားငယ္လွပါသည္။
မိဘမ်ား၏ အားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ေရွ့ဆက္နိုင္ျခင္းျဖစ္သည။္ ==သမီးၾကီး၏ သတၱိနွင့္ ဇဲြ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယကို ယံုၾကည္ပါသည္။ ၾကိဳးစားေန သည္မ်ားကိုလည္း သိပါသည္။ မိမိအလွည့္တြင္ ပရိသတ္ေရွ့ မတ္မတ္ရပ္ရန္သာ  စိတ္ဓါတ္ကို  ျပင္ဆင္ထားပါ။  တင္ျပခ်က္မ်ားကို  အဆင့္မမီဟု  သတ္မွတ္၍ ဤဘဲြ႔ မရခဲ့လွ်င္လည္း ျပန္သာလာခဲ့ပါ။ အျပစ္မတင္ပါ++ တဲ့ …။  ထိုေန႔၌ က်င္းပေသာ စာတမ္းဖတ္ပဲြတြင္  သုေတသနအား  ေသခ်ာက်နစြာ  တင္ျပနိုင္သူ။  ေမးခြန္းမ်ားအား  ေစ့စပ္စြာ ေျဖဆိုနိုင္သူ   ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။   ကြ်န္မအား   ရဲ၀ံ့ေစခဲ့ေသာ   မိဘ။   ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေပးခဲ့ေသာ ပါေမာကၡဆရာမၾကီးအား  ေန႔စဥ္  ရိွခိုးကန္ေတာ့လွ်က္။  ကြ်န္မ၏  စိတ္ဓါတ္  ခိုင္မာလာေအာင္၊ အခက္အခဲမ်ားအား  ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းနိုင္ေအာင္  ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ  ဆရာမအားလည္း ယေန႔တိုင္ ေက်းဇူးတင္လ်က္။
တတိယစခန္း   ပန္းတိုင္အဆံုးတြင္လည္း   ကြ်န္မတို႔  ေျပးလမ္းေဘး၌ ရိကၡာထုပ္မ်ားအျပင္ အပန္းေျဖနားေနရန္ ေနရာမ်ားလည္း ရိွလာပါသည္။  ေရွ့စခန္း  နွစ္ခုထက္ ပိိုု၍မ်ားေသာ  ရိကၡာကို ယူကာ ေရာက္ေသာေနရာတြင္ ေက်နပ္လိုက္သူမ်ားလည္းရိွေပသည္။
ဆက္ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းကား  မတ္ေစာက္၊  ျမင့္မားသည့္  ေတာင္  (၅)လံုး  ကာရံလ်က္။ မရပ္မနား ဆက္တိုက္ ေလွ်ာက္နိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္ျခင္း ပန္းတိုင္သို့ ေရာက္နိုင္ပါမည္။ နား၍မရပါ။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး  ၾကံုခဲ့သမွ်  အခက္အခဲမ်ား  အားလံုးထက္  ပို၍ ခက္ခဲမႈမ်ားကို  ေတြ့ရပါမည္။ တစ္သက္လံုး  တင္းထားခဲ့ေသာ  မာနမ်ား  ခ၀ါခ်ခဲ့ ရပါမည္။ ေမြးစမွသည္ ထိုအခိ်န္မတိုင္ခင္အထိ စိတ္ပင္ပန္းမႈမ်ား အားလံုးေပါင္းထက္  ပို၍ စိတ္ပင္ပန္းရပါမည္။  ဖိုထိုးသည့္  အဂၢိရတ္သမားကဲ့သို႔ ရိွသမွ်ထည့္ရပါမည္။  မိန္းကေလးမ်ား  မ်က္ရည္  မက်ရသူ  အေတာ္ရွားပါလိမ့္မည္။  ေန႔ည မသိ။
အစား၊  အအိပ္မမွန္  စသည့္  စသည့္  ဒုကၡမ်ားခံနိုင္သူသာ  ေနာက္ဆံုး၊  အျမင့္ဆံုး  ပန္းတိုင္သို့ ေရာက္ရိွပါလိမ့္မည္။ ကုသိုလ္ကံ အက်ဳိးေပး ေကာင္းလြန္း၍ ထိုသို႔ မၾကံဳရပဲ  လြယ္ကူသက္သာစြာ ပန္းတိုင္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား   ရိွပါသည္   ဆိုလွ်င္လည္း   ထိုသူတို့ အစား   မုဒိတာ ပြားေပးနိုင္ပါသည္။ ကြ်န္မတို႔ ရခဲ့ေသာ ဘ၀၏သင္ခန္းစာမ်ား။ ကြ်န္မတို႔ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ေသာ တစ္သက္စာ လံုေလာက္သည့္ ခံနိုင္ရည္မ်ား သူတို႔ မရခဲ့သည့္အတြက္သာ စိတ္မေကာင္းပါ။
ပညာျဖင့္ ဘ၀ကိုတည္ေဆာက္သည့္အခါတြင္  ပန္းတိုင္ငယ္မ်ား  တစ္ခုျပီးတစ္ခု  ေအာင္ျမင္၊ ေက်ာ္ျဖတ္တိုင္း  ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲ လာသည့္ နည္းတူ  ကြ်န္မတို႔အေပၚ  အမ်ားသူငါ၏  ေျပာဆို ဆက္ဆံမႈမ်ားလည္း   ေျပာင္းလဲလာမည္သာ။   အျခားသူတို႔  အထင္ မၾကီးေသးပါ   ဆိုလွ်င္လည္း ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ၾကိဳးစားလာသူမ်ား မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္စိတ္ ခိုင္မာလာပါမည္။ ပညာသင္ၾကား ရျခင္း၏    ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ    မပင္မပန္း    ေငြရွာနိုင္ရန္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဟု ထင္ပါသည္။
လူ႔ေလာကတြင္    ေနထိုင္၊  ေျပာဆိုတတ္ေစရန္။  မည္သည့္ အခက္အခဲမဆို  ရင္ဆိုင္တတ္ေစရန္၊ ခိုင္မာေသာ စိတ္ဓါတ္နွင့္   အမူအက်င့္ ေကာင္းမ်ားအား   တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္   ေလ့က်င့္သင္ယူရန္ တို႔ကိုလည္း ရည္ရြယ္သည္ဟု ကြ်န္မ ထင္ျမင္မိပါသည္။
ေခတ္နွင့္  စနစ္အား  ေျပာင္းလဲရန္  မစြမ္းသာသည့္အတြက္  ကြ်န္မတို႔၏  အရည္အခ်င္းကို ကိုယ္တိုင္ျမႇင့္တင္ရန္သာ ရိွပါသည္။ ေနရာေကာင္း၊ အခြင့္အေရးေကာင္းကိုသာ လိုခ်င္၍ အပင္ပန္း မခံလိုသူမ်ား အခိ်န္ကုန္ရံုသာ ရိွပါလိမ့္မည္။ ေအာက္ေျခမွစ၍ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ တက္သြားသူမ်ားအား   ထိုင္ၾကည့္ကာ   ေလွခါးရင္း၌ က်န္ခဲ့ပါလိမ့္မည္။   မိမိဘ၀အား   ေျပာင္းလဲေစမည့္ တန္ခိုးရွင္ဆိုသည္မွာ ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ားတြင္သာ ရိွပါသည္။ အမီွေကာင္း၊  အရိပ္ေကာင္း  ဆိုသည္မွာလည္း    ရရန္ေသခ်ာသည္ မဟုတ္ပါ။   ပန္းတိုင္သို႔  ျဖတ္လမ္းျဖင့္ ေက်ာ္တက္ရန္ ၾကံစည္သည္  ဆိုလွ်င္လည္း  လမ္းေျဖာင့္၊  လမ္းမွန္မွ  သြားျခင္းနွင့္   ဂုဏ္သိကၡာ၊  တန္ဖိုးျခင္း မတူနိုင္ပါ။
လက္မႈပညာ၊ အတန္းပညာ တတ္ေျမာက္ေသာ္လည္း အပင္ပန္းမခံလိုသူမ်ား၊ သူတစ္ပါးေပးမည့္ အခြင့္အေရးကိုသာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန သူမ်ားသည္ သိမ္ငယ္စိတ္နွင့္  ပတ္၀န္းက်င္မွ အထင္ေသးျခင္း ခံရပါမည္။ ဇဲြလံု႔လျဖင့္ ရိုးသားစြာ ၾကိဳးစားသူမ်ားသည္သာ   ယံုၾကည္စိတ္ျဖင့္ ရွင္သန္နိုင္၍    ထိပ္ဆံုးေရာက္ကာ    လူအမ်ား    အားက်ခီ်းက်ဴးျခင္း    ရရိွပါမည္။    ရိုးသားစြာ ၾကိဳးစားသူျခင္းတူပါလွ်င္ ပညာ ထူးခြ်န္သူက ေရွ့သို႔ ပိုေရာက္ပါလိမ့္မည္။
ကြ်န္မတို႔  ျမန္မာလူငယ္မ်ား  အရည္အေသြး၊  အစြမ္းအစ  မညံ့ပါ။  သင္ယူတတ္ေျမာက္ျပီးေသာ ပညာတို႔အား အေျခခံ၍ မိမိ၏ ဘ၀နွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ျမႇင့္တင္နိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း …. ။
ထိုမွတစ္ဆင့္ လူမ်ဳိးနွင့္ နိုင္ငံ့ဂုဏ္သို႔….။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ေနနန္းရယ္တဲ့ ဖန္သူရိန္။ တန္ခိုးဥဏွဂူႏွင့္
ကဆုန္ဟူ သည္မာသမွာ ျပင္းျပပူရွိန္။
ဝိသာခါ ယွဥ္ၿပိဳင္ဝန္းပါလုိ႔၊ ထြန္းလွတဲ့ေငြတာရိန္ငယ္။
ဒြတၱႎသေန႔စြဲ။ 
ပန္းစကားဝါ၊ နန္းမရာေကသီဆင္လို႔၊
ေရႊျပည္ခြင္ ဗုိလ္ပါေပါင္းရယ္တုိ႔၊ ၿငိမ့္ေညာင္းေအာင္ ထာဝစဥ္ျဖင့္၊
ခါသဘင္ေညာင္ေရသြန္းၾကတယ္၊ လြမ္းစရာ့ပြဲ။

ကဆုန္လႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထက္ပါအတုိင္း စာဆုိေတာ္ ဦးၿပံဳးခ်ဳိက ေရးစပ္ သီကံုးခဲ့ပါသည္။ ကဆုန္လကို ပုဂံေခတ္က ကုဆုန္၊ ကူဆံု၊ ခူဆံု၊ ခုဆံုဟု အမ်ဳိးမ်ဳိးေခၚ ေဝၚေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ေဗဒင္က်မ္းအလုိ အားျဖင့္ ဤလသည္ ၿပိႆရာသီျဖစ္ၿပီး ဝိသာခါနကၡတ္သည္ လမင္းႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထြန္းလင္း ေသာလျဖစ္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာ ႏြားလား ဥသဘ႐ုပ္ျဖစ္ၿပီး ဤလတြင္ ရာသီပန္းအျဖစ္ စကားဝါပန္းတုိ႔ ဖူးပြင့္ၾကသည္။ ေန႔တာရွည္၍ ညတာတိုေသာ ရက္စံုလျဖစ္သည္။ ကဆုန္လသည္ ျမန္မာလမ်ားတြင္ ဒုတိယ လျဖစ္၍ ဥတုသံုးလီတြင္ ေႏြဥတု၌ပါဝင္ သည္။ ေဝါဟာရလီနတၳဒီပနီက်မ္းအရ ကုဆုန္၊ ကဆံုတုိ႔တြင္ ကု-ကတုိ႔သည္ “ေရ” ဟု အဓိပၸာယ္ရရွိၿပီး ဆုန္၏အဓိပၸာယ္မွာ သြန္း၊ ေလာင္း၊ ဖ်န္းျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္ မ်ားက ဤလကို "ကံ ဥဒကံ ဆိႏၵတီတိ ကဆိနံ"ေယာမာေသာ၊ အၾကင္လသည္။ ကံဥဒကံ၊ ေရကို။ ဆိႏၵတိ၊ ျဖတ္တတ္၏။ ဣတိတသၼာ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္။ ေသာမာေသာ၊ ထုိလ သည္။ ကဆိနံ၊ ကဆုန္မည္၏။ ဟု ဝစနတၳျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဤလသည္ ေႏြရာသီ ၏ ဗဟုိခ်က္မက်ေသာ လျဖစ္သျဖင့္လည္း
“ကဆုန္ နယုန္-ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္”ဆုိသကဲ႔သို႔ ပူ လြန္း၍ ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ရမတတ္ အပူရွိန္လြန္ကဲ ေသာလျဖစ္သည္။

ဤလတြင္ အင္း၊ အိုင္၊ ကန္၊ ေခ်ာင္း၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားမွာ ေရမ်ားခန္းေျခာက္ ၍ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားမွာ ညႇဳိးေရာ္ကာ ေသလုမတတ္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ေသာ ကာလ လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤမွ်ပူျပင္းေသာလတြင္ ပရိေဘာဂေစတီတြင္ပါဝင္ေသာ မဟာေဗာ ဓိပင္မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ဖို႔ရန္ အတြက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ေဗာဓိပင္ ကို ေရျဖင့္သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ၾကေသာ ဓေလ့သည္ ေရွးယခင္ကပင္ ေပၚထြန္းခဲ့ပါ သည္။ ျမန္မာႏုိုင္ငံတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ႀကီးၿပီးဆံုးေသာကာလမွစ၍ ကဆုန္လျပည့္ ေန႔ကို “ဗုဒၶေန႔”ဟုသတ္မွတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက ထိုေန႔ကို အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ ရက္အျဖစ္ ေဂဇက္ဝင္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါ သည္။
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ေရာက္တုိင္း ကဆုန္ ေညာင္ေရသြန္းပြဲျဖစ္သည့္ ဗုဒၶပူဇနိယ ပြဲေတာ္ႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ား ေနရာအႏွံ႔အျပား ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

ေရွးေခတ္အခါကစ၍ ဤလတြင္ ဘုရင္ႏွင့္တကြ လုပ္သားျပည္သူမ်ားသည္ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ကို ရာသီပြဲေတာ္ အျဖစ္ ဆင္ယင္က်င္းပေလ့ ရွိခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက သီဟုိဠ္ (သီရိလကၤာ) ႏုိင္ငံ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ လာအုိ၊ ကေမၻာ ဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္ အစရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကို အမ်ားစုကိုးကြယ္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ လည္း ကဆုန္လျပည့္ေန႔ကို ႏွစ္စဥ္ “ဝီဆတ္ေဒး”ဟု သတ္မွတ္ၿပီး မိမိတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပေလ့ ရွိၾကပါသည္။

ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ အဖို႔ အထူးျမတ္ဆုံးေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တစ္ေန႔ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ သံုး ေလာကထြတ္ထား သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား ရွင္သည္ ဘုရားျဖစ္ရန္အတြက္ ဒီပကၤရာ ဘုရားျမတ္စြာထံေတာ္ပါးတြင္ နိယတဗ်ာဒိပ္ပန္းကို ဆင္ျမန္းခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ B.C 624 မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခု၊ ေသာၾကာေန႔ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ပင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့ သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေရႊပလႅင္တြင္ သစၥာေလးပါးတရား သိျမင္ၿပီး သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ကိုရရွိေသာ B.C 589၊ မဟာ သကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခု ဗုဒၶဟူးေန႔သည္ ကဆုန္ လျပည့္။ မဟာပရိနိဗၺာန္ဝင္စံေတာ္မူေသာ B.C 544 မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခု အဂၤါေန႔ သည္ ကဆုန္လျပည့္စသည္ျဖင့္ တုိက္ဆုိင္လွစြာ ႀကံဳခဲ့ပါသျဖင့္ ဤေန႔သည္ လြန္စြာ ထူးျမတ္ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးတစ္ေန႔ အျဖစ္ သာသနာ့သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထင္ရွားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးလူႀကီး မ်ားက မွတ္သားရ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ “ဗ်ာဒိတ္၊ ဖြားျမင္၊ ေဗာဓိပင္၊ စံဝင္နိဗၺာန္ နန္း”ဟု လကၤာျပဳလုပ္ ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ေရာက္တုိင္း ဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ မဟာေဗာဓိပင္ကို ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ အျဖစ္ ကိုယ္စားရည္မွန္း၍ ေညာင္ေရမ်ား ျဖင့္ သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ “ကာဠဳ၊ ယေသာ္၊ ညီေတာ္၊ ဆႏၷ၊ က႑က၊ ေသာဏၰ၊ ဗုဒၶေဟ”ဟူေသာ စကားအရ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ရက္တည္း ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ဖြားဖက္ေတာ္ ခုနစ္ဦးတုိ႔တြင္လည္း ေဗာဓိပင္သည္ ဖြားဖက္ေတာ္တစ္ခု အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ေဗာဓိပင္ကို ပူေဇာ္ထိုက္ေၾကာင္းကို ေတရသကနိ ပါတ္ေတာ္လာ ကလိဂၤေဗာဓိဇာတ္ေတာ္၌ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထိုဇာတ္၌ အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီး ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ အရွင္အာနႏၵာက ဘုရားရွင္အားပူေဇာ္ ထုိက္ေသာ ေစတီေတာ္မ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားေသာအခါ ဘုရားရွင္က ေလာက၌ကိုးကြယ္ထုိက္ေၾကာင္း ေစတီ သုံးမ်ဳိးရွိသည္။
(၁) သာရီရိကေစတီ - ဘုရားရွင္၏ စြယ္ေတာ္ေလးဆူ တုိ႔ႏွင့္တကြ အေသြးေတာ္ အသားေတာ္ စသည့္ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ မ်ား၊ (၂) ပရိေဘာဂေစတီ - ေဗာဓိပင္၊ သပိတ္၊ သကၤန္းပရိကၡရာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ စသည့္ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ (၃) ဥဒၵိႆေစတီ - ဘုရားရွင္ ကိုယ္စားထုလုပ္ ကိုးကြယ္ၾကေသာ နိမၼိတ ႐ုပ္ပြားဆင္းတု ေတာ္မ်ား စသည့္ သံုးမ်ဳိးတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသံုးမ်ဳိးတုိ႔ တြင္ သာရီရိကေစတီေတာ္ကို ငါဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ မျပဳလုပ္ႏုိင္၊ ဥဒၵိ ႆေစတီေတာ္ႏွင့္ ပရိေဘာဂေစတီ ႏွစ္ပါးကိုမူ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ဘုရားရွင္တို႔ အသံုးျပဳေသာ ေဗာဓိပင္ျမတ္သည္ ငါဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္၌ပင္ ေစတီေတာ္ မည္၍ ပူေဇာ္ထုိက္သည္ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူ ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားဆင္း တုေတာ္မ်ားကို ပူေဇာ္သည့္ဓေလ့သည္ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္ကပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာႏွင့္ မဟာေဗာဓိပင္သည္ ခြဲျခား၍မရေကာင္းပါေပ။ မဟာေဗာဓိပင္ သည္ ဘုရားရွင္၏သေကၤတျဖစ္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ ေဗာဓိပင္ ေအာက္တြင္ေပါက္ေသာ ေရႊပလႅင္ထက္၌ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခု ႀဃ ၅၈၉ ကဆုန္ လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ပု, ဒိ, အာ ဟူေသာ ဉာဏ္ေတာ္သံုးမ်ဳိးကို ရရွိၿပီး သဗၺညဳတဉာဏ္ ေတာ္ရွင္အျဖစ္ ေလာကသံုးပါးတြင္ ဘုရား စင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ လျပည့္ ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔မွစ၍ ပထမသတၱာဟ အျဖစ္ ေဗာဓိပင္ရင္းတြင္ ခုနစ္ရက္သီတင္း သံုးေတာ္မူ၍ ဒုတိယသတၱာဟတြင္ ဤမွ် ေက်းဇူးႀကီးမားေသာ ေဗာဓိပင္ကို ဘုရား ရွင္သည္ အနိမိသ ကုန္းထက္မွေန၍ ခုနစ္ရက္ ပတ္လံုး မတ္တတ္ရပ္ခါ မမွိတ္မသံုေသာ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ေတာ္မူျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူး ဆပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤေနရာ၌ “ေဗာဓိ” ဆုိသည္မွာ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ သစၥာေလးပါး ကို ထိုးထြင္းသိျမင္၍ နိဗၺာန္သို႔မ်က္ေမွာက္ ျပဳေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကို ဆုိုလိုပါ သည္။ ထိုဉာဏ္ေတာ္ရရွိရာအရပ္ အပရာ ဇိတ ေရႊပလႅင္ထက္၌ ေပါက္ေသာ အပင္ကို “ေဗာဓိပင္”ဟုေခၚသည္။ ဥပမာ- ကကုသန္ ျမတ္စြာဘုရား၏ေဗာဓိသည္ ကုကၠဳိပင္ျဖစ္ သည္။ ေကာဏဂံုျမတ္စြာဘုရား၏ ေဗာဓိ သည္ ေရသဖန္းပင္၊ ကႆပျမတ္စြာဘုရား ၏ေဗာဓိသည္ ပေညာင္ပင္၊ ေနာင္ပြင့္လတ႕ၱံ ေသာ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္၏ ေဗာဓိ သည္ ကံ့ေကာ္ပင္ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကလိဂၤေဗာဓိဇာတ္၌ ဘုရားရွင္ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္း သံုးေတာ္မူစဥ္က လူအမ်ားသည္ ပန္းန႔ံသာ စသည္တုိ႔ကိုကိုင္ေဆာင္၍ ဘုရားရွင္ကို ပူ ေဇာ္ရန္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကသည္။ ထို အခ်ိန္တြင္ သံုးလူထြက္တင္ ဘုရားရွင္သည္ သတၱဝါမ်ားကို တရားေဒသနာျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ ေဟာၾကားဖုိ႔ရန္ ေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္မူေန ခ်ိန္ႏွင့္ႀကံဳ၍ မဖူးေျမာ္လုိက္ ၾကရသျဖင့္ စိတ္လက္မၾကည္သာ ျဖစ္ၾကရၿပီး ဂႏၶကုဋိ တံခါးဝတြင္ ပန္းနံ႔သာတုိ႔ကို ခ်၍ ျပန္သြား ၾကရသည္။ ဤအေၾကာင္းကို အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီးက အရွင္အာနႏၵာအား အေၾကာင္းစံု ေလွ်ာက္ထား၍ သိရသျဖင့္ အရွင္အာနႏၵာမွ တစ္ဆင့္ ဘုရားရွင္အား “ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရား ေဒသစာရီၾကြခ်ီေနခိုက္ ကိုယ္စား ပူေဇာ္မႈျပဳလုပ္ ႏိုင္ၾကပါရန္ မဟာေဗာဓိပင္ မွ မ်ဳိးေစ့ကိုယူ၍ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ တံခါးမုခ္၌ စိုက္ထားလုိေၾကာင္း” ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ဘုရားရွင္က ထိုသို႔ေဗာဓိပင္ကို စိုက္ပ်ဳိးပူေဇာ္ခဲ့ပါလွ်င္ ငါဘုရား အၿမဲရွိေနဘိသကဲ႔သို႔ ျဖစ္ၿပီး ကုသိုလ္တရားမ်ား တိုးပြားေၾကာင္းျဖစ္၍ ေကာင္းျမတ္လွေပသည္ဟု ႏႈတ္ေတာ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူ ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္သည္ မိမိကိုယ္စား ဖူးေျမာ္ခံ ႏိုင္ရန္ အရွင္အာနႏၵာအား မူလေဗာဓိပင္မွ မ်ဳိးေစ့ကို ေဆာင္ယူစိုက္ေစသည္။ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ မေထရ္ျမတ္သည္ ယူဇနာ ၆၀ ေဝးကြာေသာ ေဗာဓိမ႑ိဳင္ ကုန္းေတာ္သို႔ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ၾကြခ်ီ ၍ ေၾကြက်ဆဲျဖစ္ေသာ မူလမဟာေဗာဓိ မ်ဳိးေစ့ကို သကၤန္းျဖင့္ခံ၍ ယူေဆာင္လာခဲ့ ၿပီး အရွင္အာနႏၵအား ေပးအပ္သည္။ ထိုေဗာဓိမ်ဳိးေစ့ကို ေဇတဝန္ေက်ာင္းဝင္း တြင္ တံခါးမုခ္၏ သတ္မွတ္ေနရာ၌ အနာထပိဏ္ သူေဌးသည္ ေျမသို႔ခ်စိုက္လိုက္ရာ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ေျမသို႔မေရာက္မီ ထြန္တံုးပမာဏခန္႔ အေတာင္ ၅၀ ျမင့္ေသာ မဟာေဗာဓိပင္သည္ ပရိသတ္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ပင္ ခက္မငါးျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုစြာျဖင့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ႐ုတ္ျခည္းေပါက္ ဖြားလာခဲ့ေပသည္။ ထိုပြဲေတာ္တြင္ ေကာသလမင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္၍ ရဟႏၲာ မေထရ္ႀကီးမ်ား၊ အနာထပိဏ္၊ ဝိသာခါ စေသာ သဒၶါတရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ ပါဝင္ၾကသည္။ ထိုေဗာဓိ ေညာင္ပင္ေအာက္၌ပင္ ဘုရားရွင္သည္ တစ္ညတာနိေရာဓသမာပတ္ ဝင္စားေတာ္ မူသည္။ ပေႆနဒီေကာသလမင္းႀကီးႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔သည္ ထိုမဟာေဗာဓိ ပင္ကို ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္အလား ပန္းနံ႔သာ၊ ဆီမီး စသည္တို႔ျဖင့္ ေန႔စဥ္ပူေဇာ္ သကၠာရျပဳၾကသည္။ ပူရွိန္ျပင္းသည့္ ကဆုန္ လသို႔ေရာက္ေသာအခါ မင္းႏွင့္ျပည္သူတို႔ သည္ မဟာေဗာဓိပင္မညႇိဳးေရာ္ေစရန္ ေရသြန္း ပူေဇာ္ပြဲသဘင္ကို က်င္းပၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါမွစ၍ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္း ပြဲေတာ္ေပၚေပါက္လာဟန္ ရွိသည္ဟု ေရွးပညာရွင္မ်ားက ယူဆၾကပါသည္။ ဤေဗာဓိပင္ကို အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ ႀကီးမွဴးစိုက္ပ်ဳိးသျဖင့္ “အာနႏၵာေဗာဓိ” ဟု အမည္တြင္သည္။ အိႏၵိယသို႔ ဘုရားသြားဖူး ၾကသူတိုင္း အာနႏၵာေဗာဓိပင္ကို ေဇတဝန္ ေက်ာင္းဝင္းတြင္ ယေန႔တိုင္ ဖူးေျမာ္ႏိုင္ပါ သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ပါဋလိပုတ္ျပည့္ရွင္ သီရိဓမၼာေသာက မင္းတရားႀကီးသည္ အရွင္မဟာ ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ျမတ္ ၏ အမိန္႔ရွိေတာ္မူသည့္ အတိုင္း မဇၩိမေဒသ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ မူလမဟာေဗာဓိပင္ႀကီး မွ ေတာင္ဘက္ကိုင္း (ဒကၡိဏ “ ေတာင္ + သာခါ = အကိုင္း) ကို ေညာင္ပင္ေအာက္ အင္းပ်ဥ္ေပၚတြင္ မင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ ရပ္ကာ လက္ယာေတာင္ကိုင္းကို ေရႊစုတ္တံျဖင့္ ဟင္းသျပဒါး (ေဆးဒန္းျမင္းသီလာ) တို႔ျဖင့္ ေရးသားၿပီး “အကယ္၍ မဟာေဗာဓိပင္ သည္ သီဟိုဠ္ကြၽန္း၌ တည္အံ့၊ ငါသည္လည္း ဘုရားသာသနာ၌ ယံုမွားကင္းသည္ျဖစ္တံ့၊ ဤေဗာဓိပင္သည္ အလိုလို ေရႊဖ်ဥ္း၌ တည္ပါေစသတည္း" ဟု သစၥာဆိုေလ၏။ မင္းႀကီး သစၥာဆိုၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမွ ပင္စည္အျမင့္ ဆယ္ေတာင္မွ်ရွိၿပီး ေဗာဓိသီးငါးလံုးပါရွိ သည့္ ေလးေတာင္ခန္႔မွ်ေသာ ခက္မငါးျဖာ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ လက္ယာေတာင္ကိုင္းသည္ အလိုလိုျပတ္၍ ေရႊဖ်ဥ္းထက္၌ တည္လာေလသည္။ ၄င္းေဗာဓိပင္ကို သီရိဓမၼာ ေသာကမင္းႀကီး၏ သမီးေတာ္ျဖစ္ေသာ သဃၤမိတၱာရဟႏၲာေထရီမသည္ ပရိသတ္ အၿခံအရံမ်ားစြာႏွင့္တကြ သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးေဆာင္၍ ပင့္ေဆာင္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ေလ သည္။ ထိုဒကၡိဏသာခါ ေဗာဓိပင္ကို ယခုတိုင္ သီဟိုဠ္ဘုရားဖူး သြားသူတိုင္း သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ပူေဇာ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ သီဟိုဠ္သားတို႔သည္ ထိုေဗာဓိပင္မ်ားမွ ေၾကြက်ေသာ ေဗာဓိကိုင္းႏွင့္ တကြ အရြက္မ်ားကို အမႈန္႔ႀကိတ္သ႐ိုးကိုင္ၿပီး ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ပံုမ်ား ျပဳလုပ္ကိုးကြယ္ၾကသျဖင့္ “ဒကၡိဏသာခါ” ဟု ေခၚသည္။ သကၠရာဇ္ ၇၈၈ ခုႏွစ္၊ အင္းဝ ေနျပည္ေတာ္နန္းစံ မိုးညႇင္းမင္းတရားႀကီး လက္ထက္၌ သီဟိုဠ္မွ ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ အဆူသံုးရာေက်ာ္ ပဏၰာ ဆက္သလာသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒကၡိဏ သာခါ ဆင္းတုေတာ္မ်ား စတင္ေပၚေပါက္ လာေၾကာင္း သမႏၲစကၡဳဒီပနီက်မ္းတြင္ မိန္႔ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လည္း မဟာေဗာဓိ ပင္မ်ဳိးမ်ား သာသနာေရာက္စကပင္ စတင္ ေရာက္ရွိခဲ့ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာ တို႔၏ ၁၂ လတြင္ ဒုတိယလကို ကဆုန္လဟု နာမည္ေပးထားၾကျခင္းမွာ ကု = ေရ + ဆံု = သြန္းေလာင္းျခင္းကိုစြဲ၍ ေပးခဲ့ၾကသည္ကို ေထာက္ဆေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းျခင္း ဓေလ့သည္ မဟာေဗာဓိပင္ပြားမ်ား ေရာက္စကပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့လိမ့္မည္ဟု မွန္းဆရပါသည္။ သကၠရာဇ္ ၆၅၃ ခုႏွစ္စြဲ သင္ႀကီးေညာင္အုပ္ ေက်ာက္စာ (ေက်ာ) ၂၂၊ ၂၃ တြင္ မီဖုန္၊ သႀကၤန္၊ စာရိယ္၊ ေညာင္ရိယ္သြန္၊ မျပစ္ေစ လ်င္တည္၏” စေသာ ပုဂံၿမိဳ႕ ေစာလွဝန္း ေက်ာက္စာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ပုဂံေခတ္တြင္ မဟာေဗာဓိ ေညာင္ပင္မ်ား ကိုးကြယ္ေသာဓေလ့ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပင္းယေခတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ
“စကားဝတ္စံုေျမ၊ သြန္းေညာင္ေရ၊ ထံုးေလတန္႔စကူး။ ေႏြလဆန္း၊ ဆန္းေလဦး၊ ဝတ္ဆံေရႊသား။ စံကားပြင့္လွဦး” ဟူေသာ ျပည္မင္း မ်က္ႏွာရွည္ ကာခ်င္းအရလည္း ေကာင္း ပုဂံေခတ္၊ ပင္းယေခတ္တို႔တြင္ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းျခင္း ဓေလ့ရွိ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ေပါင္းေလာင္းရွင္ေခၚသည့္ အရွင္ ကႆပမေထရ္သီဟိုဠ္မွ ပင့္ေဆာင္လာ သည့္ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္သည္ ကဆုန္ လ၏ ရာသီပြဲေတာ္သာမက ဘာသာေရး ပြဲေတာ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶပူဇနိယ ပြဲေတာ္မ်ားအနက္ အထူးျမတ္ဆံုးျဖစ္ၿပီး အေလးအနက္ထား အပ္ေသာ မဟာေဗာဓိပူဇာ ပြဲသဘင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကားရာအရပ္တိုင္း၌ “သာသနာေတာ္ အစ မဟာေဗာဓိပင္က” ဟူေသာ တူညီ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ မဟာေဗာဓိပင္ အား ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္အလား အေမႊး နံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ ေလ့ရွိၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ေရာက္တိုင္း ဘုရားရွင္ ေဗာဓိဉာဏ္ကိုရရန္ အားထုတ္ေတာ္မူရာ၌ အမွီျပဳ အသံုးျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ေဗာဓိပင္ ျဖစ္၍ ေစတီသံုးမ်ဳိးတို႔အနက္ ပရိေဘာဂ ေစတီတြင္ ပါဝင္သည့္ ေဗာဓိပင္ကို ဘုရားရွင္အားရည္မွန္းၿပီး ေညာင္ေရသြန္း ေလာင္းပူေဇာ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ ငါးပါး၊ ရွစ္ပါး စသည့္ သီလမ်ားကို မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမွ် ခံယူ ေဆာက္တည္ၾကၿပီး သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားကို အာ႐ံုယူ၍ ဗုဒၶါႏုႆတိ ဘာဝနာမ်ားကို တစ္ေနကုန္ပြားမ်ား အားထုတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာကုသိုလ္ ေကာင္းမႈမ်ားကို ႀကိဳးစား ျပဳလုပ္ၾကရင္း မိမိတို႔နီးစပ္ရာ ေဗာဓိပင္မ်ား သို႔ သြားေရာက္ၿပီး အေမႊးနံ႔သာရည္တို႔ျဖင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔စြာ သြန္းေလာင္းကာ ကုသိုလ္ယူၾကရပါမည္။ အခ်ဳိ႕အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားသည္ ေရႊတိဂံု၊ ကမၻာေအး၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ဆူးေလစေသာ တန္ခိုးႀကီး ဘုရားမ်ားတြင္ စုေပါင္း၍ သံဃာေတာ္မ်ား ပင့္ၿပီး “အေနကဇာတိသံသာရံ” အစခ်ီေသာ ဥဒါန္းဂါထာေတာ္မ်ားႏွင့္ “ဇယေႏၲာေဗာဓိ ယာမူေလ" အစခ်ီေသာ ဂါထာမ်ားကို
သံၿပိဳင္ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္နာယူၾကပါသည္။ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းၾကပံုမွာ - ေဗာဓိပင္ကို ျဗဟၼာ၊ နတ္၊ သိၾကား၊ နဂါး၊ ဂဠဳန္မ်ားက အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ ဝန္းရံ၍ စတုေလာကပါလ နတ္မင္းႀကီးေလးပါးတို႔မွ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔တြင္ ေနရာယူထားၾက ၿပီး တာဝန္က်သူမ်ားက ေညာင္ေရအိုး ကိုယ္စီျဖင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာအခါ အခမ္းအနားမွဴးမွ ေညာင္ေရသြန္းရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပန္ၾကားလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွ နတ္ျဗဟၼာ အားလံုးတို႔က “ဇေယာဟိ ဗုဒၶႆ သိရီမေတာ အယံ” အစခ်ီေသာ ဂါထာကို သံၿပိဳင္ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ၿပီး ၿပိဳင္တူ ေညာင္ေရ သြန္းေလာင္းပူေဇာ္ ၾကပါသည္။

အထက္ပါဂါထာသည္ ဘုရားရွင္ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေရႊပလႅင္၌ မာရ္နတ္မင္းႀကီးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူစဥ္က မာရ္နတ္မင္း ႐ံႈးနိမ့္၍ အေဝးသို႔ ထြက္ေျပးသြားေသာအခါ နတ္ျဗဟၼာမ်ားက စုေပါင္း၍ေအာင္ပြဲခံ ေၾကြးေၾကာ္ရြတ္ဆိုေသာ ေအာင္သံေပးဂါထာ ျဖစ္ပါသည္။
အဓိပၸာယ္မွာ “ဤပြဲႀကီးသည္ က်က္သေရေတာ္မ်ား သခင္ ဘုရားရွင္၏ ေအာင္ပြဲသဘင္ႀကီး ပါေပတည္း။ ယုတ္မာ ညစ္ညမ္းပညာကန္းသည့္ မာရ္နတ္သား၏ ႐ံႈးပြဲႀကီးပင္ ျဖစ္ေတာ့သတည္း” ဟု ျဗဟၼာ၊ နတ္၊ သၾကား၊ နဂါး၊ ဂဠဳန္တို႔က စု႐ံုးၿပီး ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ စၾကဝဠာတစ္ခုလံုး သိမ့္သိမ့္တုန္ေအာင္ ခ်ီးက်ဴးေၾကြးေၾကာ္ ေအာ္ဟစ္ဂုဏ္ျပဳေသာ အသံတို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

“တိ႒ေႏၲ နိဗၺဳေတစာပိ၊ သေမစိေတၱ သမံ ဖလံ” ဟူေသာ ဘုရားေဟာေဒသနာ အရ နိဗၺာန္သို႔ ၾကြသြားေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရားရွင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ ပူေဇာ္ျခင္းသည္ မ်က္ေမွာက္ဘုရားရွင္ကို ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္ ရသကဲ႔သို႔ ျဖစ္၍ အက်ဳိးထပ္တူညီမွ်ျဖစ္၏ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ပဥၥဒိပိကာ ေထရီ ဝတၳဳ၌ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ပရိေဘာဂေစတီ ျဖစ္ေသာ ေဗာဓိပင္ကို ဆီမီးငါးတိုင္တို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ကမၻာတစ္သိန္း တိုင္ေအာင္ အပါယ္ေလးပါးသို႔မလား မက် ေရာက္ရဘဲ လူနတ္တို႔၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ တို႔ကိုသာ အထပ္ထပ္အခါခါ ခံစား၊ စံစား ရၿပီး ေလာကီေလာကုတၱရာ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာမ်ားတိုးပြား၍ အဆံုးဘဝ၌ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳခဲ့ရဖူးသည္ ဆိုသည့္ ဘုရားေဟာ ေဒသနာေတာ္အား ေထာက္ထား၍ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔၌ ပူေဇာ္သူမ်ား အားလံုးတို႔သည္ ေဘးကင္းရန္ကြာ သုခခ်မ္းသာ က်က္သေရမဂၤလာ တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ ေသခ်ာေသာ အေထာက္အပံ့ေကာင္း စင္စစ္ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ “ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔” အခါ သမယတြင္ ဘုန္းေတာ္အနႏၲ၊ ကံေတာ္ အနႏၲ၊ ဉာဏ္ေတာ္ အနႏၲ၊ စၾကဝဠာ ကမၻာေျမမိုး ျဖန္းျဖန္းက်ဳိးမွ် တန္ခိုးေတာ္ အနႏၲတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔တြင္ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္း ပူေဇာ္ရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၿပီး ေကာင္းက်ဳိးအနႏၲ ျပည့္စံုၾက၍ ေအာင္တိုင္းဌာန ျမန္မာျပည္ျဖစ္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ရပါသည္။

The Voice Daily, May 23, 2013

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ