MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊


ဒါကေတာ့ သိပ္ကို အံအားသင့္စရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သိပၸံပညာရွင္ သုေတသီေတြက ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလိုက္ပါၿပီ။ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြကို အလြန္အကၽြံ အသံုးျပဳတာ၊ ခ်က္တင္းထုိင္တာနဲ႔ ဖုန္းနဲ႔ မတ္ေဆ့ခ်္ေတြ အလြန္အမင္းပို႔တာေတြဟာ ပညာေရးမွာ အားနည္းေစႏုိင္တယ္ ဆိုတာပါ။
အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြကို အလြန္အကၽြံ အသံုးျပဳလာၾကတယ္။ မတ္ေဆ့ခ်္ေတြ တရစပ္ပို႔ေနၾကတယ္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာ တခ်ိန္လံုး တင္ေနၾကတယ္။ ဒါေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ပညာေရးကို ထိခုိက္ႏုိင္ပါတယ္လို႔ Mirian Hospital’s Centre of Behavioral and Preventive Medicine ဌာနက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ရမွတ္ေတြ အလြန္နည္းေနတာကို ေတြ႔ေနရၿပီလုိ႔ ဆိုတယ္။
ဒါေပမယ့္ ျခြင္းခ်က္ ၂ ခုေတာ့ ရွိေနပါသတဲ့။ သတင္းစာဖတ္ျခင္းနဲ႔ ဂီတေတးသြားေတြကို နားဆင္ျခင္းေတြဟာ ပညာရည္ တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတာပါ။
ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြ တခ်ိန္လံုးသံုးေနတဲ့အတြက္ အိမ္စာေတြ မလုပ္ႏုိင္၊ အတန္း ပံုမွန္ ပ်က္၊ မိမိကုိယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ အိပ္ခ်ိန္နည္းလာတယ္။ အရက္ေသစာနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြလည္း သံုးစြဲလာႏုိင္တယ္။ Mirian ေဆးရံုႀကီး ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ သုေတသီ Jennifer L. Walsh က ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။
ကေလးငယ္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသံုးျပဳမႈကို လူႀကီးမ်ားနဲ႔ ဆရာဆရာမမ်ားက လမ္းညႊန္ကူညီေပးသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။
ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Friday, 19 April 2013
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ယူရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးေနၿပီး ဘဲြ႕ရသည္အထိ သင္ယူႏုိင္ေသာ မသန္စြမ္းသူရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အလြန္နိမ့္က်ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေသာ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး စာတမ္းအရသိရသည္။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားဆုိင္ရာ ပညာေရးစစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအနက္ ၅၁,၁၁၄ ဦးမွာ မသန္စြမ္းကေလး မ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ စစ္တမ္းျပန္လည္ေကာက္ယူပါက အဆုိပါပမာဏထက္ ပုိမုိမ်ားျပားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါစစ္တမ္းအရ မသန္စြမ္းကေလး ငါးေသာင္းေက်ာ္အနက္ ၃၉ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေက်ာင္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မူလတန္းပညာၿပီးဆုံးေအာင္ သင္ၾကားႏုိင္ခဲ့ေသာ ဦးေရကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀-၁၁ ပညာသင္ႏွစ္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းအရ မသန္စြမ္းေက်ာင္းေနသူ ကေလး ၈၀ ဦးသာရွိသျဖင့္ ၂၀၀၅ စာရင္းထက္မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း အထက္ပါစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၀ အမ်ဳိးသားမသန္စြမ္း စစ္တမ္းအရ ပုံမွန္ေက်ာင္းေနသူ မသန္စြမ္းကေလးဦးေရအနက္ ၆၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မူလတန္း၊ ၂၂ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အလယ္တန္းႏွင့္ ၈ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ ႏႈန္းသည္ အထက္တန္းပညာ အသီးသီးၿပီးဆုံးေၾကာင္းႏွင့္ ၂ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ဘဲြ႕ရသည္အထိ သင္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပုံမွန္ေက်ာင္းမ်ား၌ တက္ေရာက္ပညာမသင္ယူႏုိင္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ လူမႈ ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ခုႏွစ္ေက်ာင္း၊ နားမၾကားေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း၊ မသန္စြမ္း သက္ငယ္ေက်ာင္းႏွင့္ သက္ႀကီးေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္ လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ရွစ္ေက်ာင္း အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားသည္။
သုိ႔ေသာ္ ပုံမွန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာမသင္ႏုိင္ေသာ ကေလးဦးေရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အခ်ဳိးအစား အလြန္နည္းပါးေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဝးကြာေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေသာ ကေလးမ်ားကုိ လာေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း အထက္ပါစာတမ္းတြင္ သုံးသပ္ထားသည္။
ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိစာရင္းအင္း ေကာက္ယူမႈအေျခအေနအရ ထုိသုိ႔စာရင္းမ်ားကုိ စုစည္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ၊ စာရင္းအင္းမျပဳစုႏုိင္မႈမ်ားရွိသျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပရန္ခက္ခဲေန ေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Friday, 12 April 2013
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |


ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း အင္တာေနရွင္နယ္ ေက်ာင္းေတြမွာေက်ာင္းလခ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတက္မယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမိဘတခ်ဳိ႕ စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
'သူတုိ႔ဘက္ကေတာ့ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတက္မယ္လုိ႔ေတာ့ ေျပာတာေပါ့၊ ေက်ာင္းလခတက္တာဆုိေတာ့ မိဘေတြဘက္ကလဲ စိတ္ဆင္းရဲရတာ ဆုိေတာ့ေလ၊ ေက်ာင္းလခနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ေလး တစ္ခုေတာ့ ထားသင့္တယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္၊ တစ္ႏွစ္ကုိ ဘယ္ႏွရာခုိင္ႏႈန္း တက္မယ္ဆုိတာ ေသခ်ာခ် မွတ္ထားသင့္တယ္' လုိ႔ ျပည္တြင္း အင္တာေနရွင္နယ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမိဘ တစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။
သည္လုိေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္
ေက်ာင္းသားမိဘ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေက်ာင္းလခတက္မယ့္သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပစ္တင္ ေျပာဆုိခ်င္တာမ်ဳိး မဟုတ္ၾကဘဲ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထားရွိေစခ်င္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
'ေက်ာင္းလခတက္မယ္ဆုိတာကုိ အျပစ္တင္တာမ်ဳိး မဟုတ္ေပမဲ့ ေက်ာင္းလခကလဲ မ်ားေနတယ္၊ international school မုိ႔လုိ႔ က်ဴရွင္မယူဘဲ ေနလုိ႔မရတာ မဟုတ္ေတာ့ မိဘေတြဘက္က ပုိၿပီးစိတ္ပင္ ပန္းရတာေပါ့' လုိ႔ ျပည္တြင္းအင္တာေနရွင္နယ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းတက္ေနေပမဲ့လည္း အျပင္မွာ က်ဴရွင္ယူၾကရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ က်ဴရွင္ယူစရာမလုိရင္ မိဘေတြအတြက္ အဆင္ေျပႏုိင္ေပမဲ့ ေက်ာင္းလခကလည္းမ်ား၊ က်ဴရွင္ေတြပါ တက္ရတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားနဲ႔မိဘႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အတြက္ စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္း ျဖစ္ၾကရပါတယ္။
'အခုေက်ာင္းလခ ေစ်းတက္မယ္ဆုိတာက အေသအခ်ာႀကီးေတာ့ မၾကားေသးဘူးေပါ့၊ တက္မယ္ဆုိ တာကေတာ့မ်ားေတာ့ မ်ားတာေပါ့၊ အံတီ့သမီးဆုိ ေျခာက္တန္းကုိ သိန္း ၇၀ ေက်ာ္ေလာက္ကုန္သြား ၿပီ တစ္ႏွစ္အတြင္းကုိ၊ ၿပီးေတာ့ ဒီသတင္းၾကားၿပီးေတာ့မွ အစိုးရေက်ာင္းေတြဘက္ကုိ ေျပာင္းသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြလဲ ရွိတယ္လုိ႔ ၾကားတယ္' လုိ႔ျပည္တြင္းအင္တာေနရွင္နယ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။
ေက်ာင္းေျပာင္းကုန္ၾကၿပီ
အခုလုိ အင္တာေနရွင္နယ္ ေက်ာင္းလခႏႈန္းထားေတြ တက္မယ္ဆုိတဲ့ အသံေတြေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းေျပာင္းသြားတာမ်ဳိး ျပဳလုပ္လာတာေတြလည္း ရွိလာပါတယ္။ ေက်ာင္း ေျပာင္းၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားမိဘတခ်ဳိ႕က ေက်ာင္းဆက္ထားဖုိ႔ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ၾကတဲ့အတြက္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။
ဒီလုိေလးေတာ့ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္
'သူတုိ႔ေစ်းေပၚမွာ သူတုိ႔တင္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း ဘယ္ေလာက္ျမင့္တက္မႈ ရွိလာသလဲ ဆုိတာကုိပါ စဥ္းစားရမယ္၊ ၿပီးေတာ့ quality အရမ္းျမင့္လာတယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ ေဈး အရမ္းႀကီးတယ္ဆုိတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ေသးဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္' လုိ႔ ျပင္ပအထက္တန္းျပ က်ဴရွင္ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚသီတာက ေျပာျပပါတယ္။
အခုလုိ ေက်ာင္းလခ ကြာဟမႈေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလည္း စိတ္ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ ရာ ထိခုိက္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆရာ ဆရာမတခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကပါတယ္။
တကယ္သာ ေက်ာင္းလခႏႈန္းထား တက္မယ္ဆုိရင္ ျပည္တြင္း အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈေတြက ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းေတြရဲ႕ ေက်ာင္းလခႏႈန္းထားေတြနဲ႔ သိပ္မကြာတဲ့ႏႈန္း ထား ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းလခနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသခ်ာခုိင္မာတဲ့ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္း မႈျပဳလုပ္ထားသင့္တယ္လုိ႔ ပညာရွင္တခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကပါတယ္။
'ပညာေရးမွာ ေက်ာင္းသားေတြေရာ ေက်ာင္းသားမိဘေတြပါ ဝန္ပိတာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒီဥပေဒမ်ဳိး က ျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္၊ ခုိင္ခုိင္မာမာေလး ျပ႒ာန္းထားေတာ့ ေက်ာင္းသားမိဘနဲ႔ ေက်ာင္းသားေရာ ပုိအဆင္ေျပေစတာေပါ့' လုိ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပညာေရးကြန္ရက္မွ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က သူ႔အျမင္ကုိ ေျပာျပပါတယ္။
ကုမုျဒာသတင္းဂ်ာနယ္
အတဲြ ၃၊ အမွတ္ ၃၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ Thepsatri Rajahbat တကၠသုိလ္တုိ႔ၾကား သုေတသန ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကုိ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
အဆုိပါပူးေပါင္းမႈအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ ပူးတဲြသုေတသနမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
"အခုလက္မွတ္ထုိးၿပီးတာနဲ႔ ထုိင္းတကၠသုိလ္ဘက္က ရန္ပုံေငြစုၿပီးရင္ လုပ္ငန္းကုိစမယ္။ ႏွစ္ဖက္စလုံး ကသုေတသနအတြက္ ရန္ပုံေငြ စုိက္ထုတ္သြားမွာပါ" ဟု ေဒါက္တာတင္ထြန္းက ေျပာဆုိသည္။
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ (Exchange Program) လည္းရွိၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္က ဆုိသည္။
အႀကီးစားျပဳျပင္မႈမ်ားျဖင့္ ပုိ၍အသက္ဝင္လာေသာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သည္ ဂ်ာမနီ ကုိလုံး တကၠသုိလ္၊ ဂ်ပန္နာဂုိရာ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ထုိင္းတကၠသုိလ္တုိ႔ အပါအဝင္ ျပည္ပတကၠသုိလ္ေျခာက္ခု ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး သုေတသနမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ