MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ယူရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးေနၿပီး ဘဲြ႕ရသည္အထိ သင္ယူႏုိင္ေသာ မသန္စြမ္းသူရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အလြန္နိမ့္က်ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေသာ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး စာတမ္းအရသိရသည္။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားဆုိင္ရာ ပညာေရးစစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအနက္ ၅၁,၁၁၄ ဦးမွာ မသန္စြမ္းကေလး မ်ားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ စစ္တမ္းျပန္လည္ေကာက္ယူပါက အဆုိပါပမာဏထက္ ပုိမုိမ်ားျပားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါစစ္တမ္းအရ မသန္စြမ္းကေလး ငါးေသာင္းေက်ာ္အနက္ ၃၉ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေက်ာင္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မူလတန္းပညာၿပီးဆုံးေအာင္ သင္ၾကားႏုိင္ခဲ့ေသာ ဦးေရကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀-၁၁ ပညာသင္ႏွစ္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းအရ မသန္စြမ္းေက်ာင္းေနသူ ကေလး ၈၀ ဦးသာရွိသျဖင့္ ၂၀၀၅ စာရင္းထက္မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း အထက္ပါစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၀ အမ်ဳိးသားမသန္စြမ္း စစ္တမ္းအရ ပုံမွန္ေက်ာင္းေနသူ မသန္စြမ္းကေလးဦးေရအနက္ ၆၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မူလတန္း၊ ၂၂ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အလယ္တန္းႏွင့္ ၈ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ ႏႈန္းသည္ အထက္တန္းပညာ အသီးသီးၿပီးဆုံးေၾကာင္းႏွင့္ ၂ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ဘဲြ႕ရသည္အထိ သင္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပုံမွန္ေက်ာင္းမ်ား၌ တက္ေရာက္ပညာမသင္ယူႏုိင္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ လူမႈ ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ခုႏွစ္ေက်ာင္း၊ နားမၾကားေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း၊ မသန္စြမ္း သက္ငယ္ေက်ာင္းႏွင့္ သက္ႀကီးေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္ လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ရွစ္ေက်ာင္း အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားသည္။
သုိ႔ေသာ္ ပုံမွန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာမသင္ႏုိင္ေသာ ကေလးဦးေရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အခ်ဳိးအစား အလြန္နည္းပါးေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဝးကြာေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေသာ ကေလးမ်ားကုိ လာေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း အထက္ပါစာတမ္းတြင္ သုံးသပ္ထားသည္။
ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိစာရင္းအင္း ေကာက္ယူမႈအေျခအေနအရ ထုိသုိ႔စာရင္းမ်ားကုိ စုစည္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ၊ စာရင္းအင္းမျပဳစုႏုိင္မႈမ်ားရွိသျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပရန္ခက္ခဲေန ေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Friday, 12 April 2013
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ