MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

Listening ပိုင္းတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား
 - ရံဖန္ရံခါ ယခင္စာေမးပြဲမ်ားမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မတူေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဂရုစိုက္၍ ဖတ္႐ႈပါ။
- Speaker မွေျပာေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ အာ႐ုံစိုက္၍ ႀကိဳးစားနားေထာင္ပါ။
- Score မ်ားမ်ားရ႐ွိႏုိင္ရန္ အပိုင္း ၁ႏွင့္ ၂ မွ ေမးခြန္းအားလံုးကို ေျဖဆိုပါ။ လြယ္ကူေသာအပိုင္းမ်ားတြင္ အမွားမပါေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။
- တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေသးငယ္သည္ဟုထင္ရေသာ အမွားမ်ားကအမွတ္ကိုေလွ်ာ့ေစႏုိင္ပါသည္။ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုအား ေသခ်ာစြာ ဂရုစိုက္၍ စစ္ပါ။
- Speaker မွ ေျပာဆိုေနေသာ အခ်က္အလက္မွာ ခက္ခဲေနျခင္း သို႕မဟုတ္ ျမန္ေနပါက မေၾကာက္ပါႏွင့္။ စိတ္ေအးေအးထား၍ ေသခ်ာအာ႐ုံစိုက္၍ နားေထာင္ပါ။
- ဖတ္ျခင္း၊ ေရးျခင္း ႏွင့္ နားေထာင္ျခင္းတို႕ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပဳလုပ္ပါ။ ဤသို႕ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္းႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ပါ။
- Listening အတြက္ ေနာက္ဆံုးသတိျပဳ ရမည့္အခ်က္မွာ ေမးခြန္းအားလံုးေျဖဆိုပါ။ ကြက္လပ္မထားခဲ႕ပါႏွင့္။

Reading အပို္င္းတြင္ သတိျပဳရမည္႕အခ်က္မ်ား

- ေမးခြန္းတစ္ခုစီအတြက္ အေျဖကို စဥ္စားရာ၌ အခ်ိန္လြန္စြာမၾကာသင့္ပါ။ မေသခ်ာေသာအေျဖကို မေျဖပဲထားခဲ႕ပါ။ အျခားအေျဖအားလံုးကိုေျဖဆိုၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ရပါက က်န္ခဲ႕ေသာအေျဖမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖဆိုပါ။
- စာပိုဒ္၌ေပးထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို မသိလွ်င္စိတ္မပူပါႏွင့္။ အေျဖအားလံုးစာပိုဒ္ထဲတြင္ပါျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္တြင္ Specialist Knowledge ရွိရန္မလိုပါ။
- အဓိကသတိထားရမည္အခ်က္မွာ အေျဖတြင္ေရးရန္ အခ်ိန္ပိုရမည္မဟုတ္ပါ။ စာေျဖသူအမ်ားစုမွာ Listening ပို္င္း၌ အခ်ိန္ရသလို Reading ပို္င္း၌ပါ အခ်ိန္ရမည္ဟုထင္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္မရပါ။
 - စာေမးပြဲမေျဖဆိုေသးခင္ကာလ၌ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း သို႕မဟုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားဖတ္႐ႈျခင္းမွာ စာေမးပြဲအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
- စာပိုဒ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းထားေသာပံုစံကို ေသခ်ာေလ႕လာပါ။
- ေပးထားေသာ အေၾကာင္းအရာအားစဖတ္ရာ၌ စာပိုဒ္၏ဆိုလိုခ်က္ကို ႀကိဳးစားခန္႕မွန္းပါ။
- မိမိမသိေသာ စကားလံုးအား အခ်ိန္ကုန္ခံ၍ မစဥ္းစားပါႏွင့္။
- စာပိုဒ္တြင္အေျဖပါ႐ွိပါက ထိုအေျဖအားကူးယူရာတြင္ ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္၍ကူးယူပါ။
- စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုအား ေသခ်ာစစ္ပါ။
- အေျဖတစ္ခုသာလိုအပ္လွ်င္ တစ္ခုသာေျဖဆိုပါ။ မလိုအပ္ပဲ႐ွည္လ်ားစြာေျဖဆိုျခင္းကိုေရွာင္ပါ။
- ေနာက္ဆံုးသတိထားရမည့္အခ်က္မွာသဒၵါအသံုးျပဳရာ၌ ဧကဝုဒ္၊ ဗဟုဝုဒ္ (Plural/ Singular Noun) မ်ားကိုအထူးဂ႐ုျပဳပါ။

Writing ပိုင္းတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

- (အဓိကစာကလံုး) Key Word မ်ားအားဝိုင္းပါ။
- စာပိုဒ္မ်ားအားျမင္သာေအာင္ခြဲျခားပါ။
- တူညီေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မတူညီေသာစကားလံုးမ်ားျဖင့္ ထပ္ခါတလဲလဲေျဖဆိုျခင္းကို ေ႐ွာင္က်ဥ္ပါ။
- ေမးထားေသာ အေၾကာင္းအရာမွ ေသြဖီမသြားေစရန္ဂ႐ုျပဳပါ။
- Writing ေျဖဆိုမည့္အခ်ိန္အား ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုျပဳပါ။ Task Two တြင္ အမွတ္ပိုရႏိုင္သျဖင့္ ေျဖဆိုရာတြင္ အခ်ိန္ေပး၍ေျဖဆိုပါ။ မေလာပါႏွင့္။
- စာပိုဒ္တစ္ခုစီတြင္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ စိတ္ကူးတခုအေၾကာင္းကိုသာ ေဆြေႏြးျခင္းျဖင့္ အမွတ္မ်ားမ်ားရႏိုင္ပါသည္။
- IELTS Exam Format ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေျပာဆိုရာ၌သံုးေသာ Informal Words ကိုအသံုးျပဳျခင္းမွ ေ႐ွာင္က်ဥ္ပါ။
- စာေမးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရာ၌ မိ္မိလက္ေရးႏွင့္ ေရးပါက စကားလံုး ၁၅ဝအား စာ႐ြက္မည္မ်ွကုန္ႏို္င္မည္ဆိုတာကို ခန္႕မွန္းေခ်သိေအာင္လုပ္ထားပါ။ စာေမးပြဲခန္းတြင္ စကားလံုးေရတြက္ရန္အခ်ိန္မလံုေလာက္ပါ။
- Writing ပိုင္းအတြက္ျပင္ဆင္ရာ၌ မိမိေရးထားေသာ Essay မ်ားကိုအခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္လည္ဖတ္ရႈ ၍ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ စာကိုလွ်င္ျမန္စြာဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္အရည္အခ်င္း (Skimming and Scanning Skill) ႐ွိရန္ျပင္ဆင္ထားပါ။
- ေမးထားေသာေမးခြန္းမ်ားအား အလြတ္က်က္ထားေသာ စံျပအေျဖမ်ားျဖင့္ ေျဖဆိုျခင္းအားေ႐ွာင္က်ဥ္ပါ။ Essay မ်ားကိုအလြတ္က်က္၍ခ်ေရးပါက ေမးထားေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာႏွင့္လြဲတတ္၍ အမွားမ်ားတတ္ပါသည္။

Speaking ပိုင္းတြင္ဂ႐ုစိုက္ရမည့္အခ်က္မ်ား

- Speaking Test တြင္ သဒၵါအသံုးအႏႈန္းကြ်မ္းက်င္မႈကိုသာမက စကားေျပာဆိုဟန္၊ အသံေနအသံထားစေသာ အခ်က္မ်ားကိုပါ အမွတ္ေပးပါသည္။
- စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ ႀကိဳတင္က်က္မွတ္ေျပာဆိုျခင္း သို႕မဟုတ္ အလြတ္ေျပာဆိုေနျခင္းအား ခြဲျခားသိႏိုင္ရန္ေလ့က်င့္ထားသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အေျဖမ်ားအား ၾကိဳတင္အလြတ္က်က္ျခင္းမွ ေ႐ွာင္က်ဥ္္ပါ။
- မိမိေျပာေနေသာေၾကာင္းရာအားခ်ဲ႕ႏိုင္သမွ်ခ်ဲ႕ ၍ေျဖဆိုပါ။
- မိမိေျပာရမည္႕ အေၾကာင္းရာအား ေဆြးေႏြးရာ၌ စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားထက္ ပို၍ေျပာဆိုပါ။ ေမးေသာအခ်က္ထက္ ပို၍ခ်ဲ႕ထြင္ေျပာဆိုပါ။
- စာေမးပြဲစစ္ေဆးသူ ဆရာ၊ဆရာမ ေျပာေသာအခ်က္အားနားမလည္ပါက ျပန္ေမးပါ။
- IELTS စာေမးပြဲသည္ ဗဟုသုတကို ဆန္းစစ္ေသာစာေမးပြဲမဟုတ္သျဖင့္ စံသတ္မွတ္ထားေသာအေျဖတစ္ခုဟူ၍ မ႐ွိပါ။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအားေဆြးေႏြးရာ၌ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ခ်က္ကိုထည့္သြင္းေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ အမွတ္ေကာင္းရႏုိင္ပါသည္။
- Speaking Test ေျဖဆိုရာတြင္ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ မိမိအိမ္တြင္အသံသြင္း၍ ျပန္နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ေလ့က်င့္ပါ။

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 18 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ