MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ယင္း ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ျခင္းမ်ဳိးထက္ ကဲ့ရဲ႔ရႈပ္ခ်ျခင္း (အတၱဳကၠံသနရန္ျငိဳးထားျခင္း၊ ဂုန္းေခ်ာ ဂုန္းတိုက္ျခင္းတိုယင္းကဲ့သို႔ မျပဳမူၾကေပ။ မိမိဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ကို ဘယ္သူကမွ

ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္ေနျခင္းသည္၎ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ေနျခင္းသည္၎
မလုံေလာက္ေပ။ ကြ်နု္တို႕သည္ဗုဒၶဘာသာဝင္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္သင့္ေလသည္
ဟူေသာ အစြဲကို အားနည္းသြားေအာင္သင္တ႔သို ည္ ဂုန္းေခ်ာဂုန္းတိုက္ျခင္းမွ၎
ဒုကၡေပးျခင္းမွ၎၊ ေဝးစြာေရွာင္ၾကဥ္ရေပလိမ့္မည္။ သိဒၶိတင္ျခင္းနွင့္ သူတပါးကို ကဲ့ရဲ
ယင္းအျပဳအမူမ်ားကိုရွာေဖြေတ႔ရြ ိွနိုင္ဘု္႔ မလြယ္ကူေပသူတ႔အို တြက္ ျမင့္ေနေသးသည္
သူငယ္တန္းထက္ပင္ နိမ့္က်သည့္ဘယ္အတန္းမွာ ထားသင့္သည္
ေလာက္တြင္သာရိွျပီး မူလတန္းေက်ာင္း၏မတက္ဘူးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ပင္
ယင္းအျပဳအမူမ်ားသည္ မီးလွ်ံမ်ားမွဘယ္နည္းနွင့္မွ မပတ္သက္ မဆက္သြယ္ေၾကာင္းကို
ပိုဆိုးေသာ အရာမွာကိုယ့္ကိုယ္ကို သိဒၶိတင္ျခင္း၊ သူတပါးကိုပရဝမၻန) နွင့္ ဘာမွ မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာကေလး အတြက္ဂုန္းတိုက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶ၏ တရားကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ၾကသူမ်ားသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာရံုမွ်သည္ ဘာမွ အဓိပၸာယ္ မရိွေပ။ ထိုသူ၏ယံုၾကည္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဇာတာရက္ခ်ဳပ္ ေရးထားေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ေနျခင္းသည္၎၊ ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခုခု၌ ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းထား
င္ျဖစ္ေနျခင္းသည္၎၊ ဘာမွ အသံုးမဝင္ေပ။ ယင္းအဆင့္မွ်ေလာက္နွင့္
သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟူေသာ စကားလံုး၏ မွန္ကန္ေသာ အနက္အဓိပၸာယ္
ျဖစ္သင့္ေလသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းမႈရရိွျပီး နိဗၺာန္နွင့္ နီးကပ္သြားေအာင္ “ငါ” “ငါ့ဟာ
အားနည္းသြားေအာင ္ လုပ္ပစ္ရမည္။ ေလ်ာ့ပစ္ရမည္ဟု ဆိုလိုေပသည။္ ထ႔ေို ၾကာင့္
ဂုန္းေခ်ာဂုန္းတိုက္ျခင္းမွ၎၊ ေရရြတ္ဆဲဆိုျခင္းမွ၎၊ သူတပါးကို အျပစ္ရွာျခင္း
စြာေရွာင္ၾကဥ္ရေပလိမ့္မည္။ စကားတခြန္းတည္းနွင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ “မိမိကိုယ္ကို
ကဲ့ရဲ႔ရႈပ္ခ်ျခင္း” (အတၱဳကၠံသန ပရဝမၻန) ပံုစံဟူသမွ် ပယ္စြန္႔ရေပလိမ့္မည္။
ျပဳလုပ္သူတ႔အို တြက္ကား သူတ႔နို ွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည ့္ အတန္းကို
မလြယ္ကူေပ။ ပထမတန္းလား၊ သူငယ္တန္းလား၊ ယင္း အတန္းမ်ားသည္ပင္
ျမင့္ေနေသးသည္။ ယင္းအျပဳအမူမ်ားကိုျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္မွာမူ ပထမတန္း သို႔မဟုတ္
နိမ့္က်သည့္ အတန္းမ်ဳိး ရိွသင့္ေပသည္။ ထ႔ေို ၾကာင ့္ သူတို႕အား သင္ၾကားေလ့လာရန္
ဆိုသည္ကိုပင္ ေျပာျပဖို႔ရန္ မလြယ္ေပ။ သူငယ္တန္းအဆင့္ပထမတန္း အဆင့္ေလာက္ျမင့္သည့္ အဆင့္သို႔အထိ တခါဘူးမွထိုအျပဳအမူမ်ား၏ ေအာက္တန္းက်ပံုကို သိၾကေလသည္
ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ဓမၼ သို႕မဟုတ္္ ဗုဒၶဘာသာနွင့္မဆက္သြယ္ေၾကာင္းက ို သူတ႔ ို သိၾကေလသည။္__ 

........................
ပါရဂူ ဓမၼစကား

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Saturday, 5 March 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ