MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ဤကား ဓမၼစကား၌အပါယ္ေလးဘံုသည္ ေန႔စဥ္သံုးစကားထဲကဆက္စပ္မႈကိုလည္း စဥ္းစား၍

မက်ေရာက္ဘူးဆိုလွ်င္ ေန႔စဥ္သံုးစကားထဲကမွာလည္း က်ိန္းေသေပေတာ့သည္ေနာင္တပူပန္မႈဒဏ္ မခံရေအာင္ငရဲမက်ေအာင္ ေနထိုင္ျခင္းပင္ငရဲက်မွာ စိုးရိမ္စရာမလိုေတာ့ေပ
အာသာငမ္းငမ္းျဖစ္မေနလွ်င္၊တိရိစၧာန္အျဖစ္ျဖင့္၎၊ ျပိတၱာအအေၾကာင္းတရာမ်ား ကြ်နု္ပ္တ႔ထို ံတြင္
ထိုေၾကာင့္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘအသူရကာယ္ဘဝတ႔ကို ိုသာလွ်င္ေရာက္ရမည့္ အပါယ္ေလးဘံုကိုမူ
အပါယ္ေလးဘံုနွင့္ ပတ္သက္၍ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ဓမၼကားထဲကေန႔စဥ္သံုးစကားထဲက အပါယ္ေလးဘံုသိုေနထိုင္ျပီး ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္ၾကံၾကမည္ဆိုလွ်င္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ကြယ္လြန္ျ
က်ေရာက္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပမ်ားစြာေသာလူတို႔သည္အသိအမွတ္ ျပဳၾကသည္။
နားလည္ထားအပ္သာ “အပါယ္ေလးဘံု” ျဖစ္ေလသည္။ ဓမၼစကားထဲက
စဥ္သံုးစကားထဲက အပါယ္ေလးဘံုနွင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ မတူေပ။ ယင္းနွစ္မ်ဳိး၏
ရသည။္ အကယ္၍ ကြ်နု္ပ္တ႔သို ည္ ဓမၼစကားထဲက အပါယ္ေလးဘုံတြင္းသို
စဥ္သုံးစကားထဲက အပါယ္ေလးဘုံတြင္းသ႔ ို က်ေရာက္ေတာ့မည ္ မဟုတ္သည္
က်ိန္းေသေပေတာ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အကယ္၍ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ အမွားကို မက်ဴးလြန္ဘဲ
ေနထိုင္ပါလွ်င္ ယင္းသို႔ ေနထိုင္ျခင္းသည္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘ
ခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ တျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ကြယ္လြန္ျပီးသည္ေနာက္၌လည္း
စိုးရိမ္စရာမလိုေတာ့ေပ။ တဖန္ အကယ္၍ ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ တိရိစၧာန္ကဲ့သ႔ ို မမိုက္မဲလွ်င္၊ ျပိတၱာကဲ့သို
အသူရကာယ္ကဲ့သ႔ ို အထိတ္တလန႔ျ္ဖစ္မေနလွ်င ္ ကြယ္လြန္ျပီးသည့္ေနာက္၌
ပိတၱာအျဖစ္ျဖင့္၎၊ အသူရကာယ္ အျဖစ္ျဖင့္၎၊ ျပန္လည္ ေမြးဖြားနိုင္သည့္
ထံတြင္ မရိွေတာ့ေပ။
ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ က်ေရာက္မွာ စိုးရိမ္ရသည့္ ငရဲဘဝ၊ တိရိစၧာန္ဘဝ၊ ျပိတၱာဘ
ကိုသာလွ်င္ သတိထားသင့္ေလသည္။ ကြယ္လြန္ျပီးသည့္ေနာက္မွ ေရာက္ေကာင္း
အာရံုမျပဳဘဲ ေနလိုက ေနနိုင္ေပသည္။ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ေရာက္ရမည့္
ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္ေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။ အကယ္၍ ကြ်နု္ပ္တ႔သို ည္
အပါယ္ေလးဘံုကို ေရွာင္ရွားမည္ဆိုပါလွ်င္ ကြယ္လြန္ျပီးသည့္ေနာက္
အပါယ္ေလးဘုံသ႔ေို ရာက္မွာ မပူရေတာ့ေပ။ အကယ္၍ ကြ်နု္ပ္တ႔သို ည္ ေကာင္းမြန္စြာ
က်င့္ၾကံၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အပါယ္ေလးဘုံသ႔ ို က်ေရာက္
ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ေရာက္ရမည္ဟ ု ယူဆထားၾကသည ့္ အပါယ္ေလးဘုံသ႔လို
မဟုတ္ေပ။
သည္ နတ္ဘံုနွင့္ ငရဲဘံုအား စိတ္ထဲက အေျခအေနသာလွ်င္ ျဖစ္၏ဟု
ထိုသ႔ျိုဖစ္ပါမူ လ႔ဘူ ဝ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အပါယ္ေလးဘုံ၏__ အနက္အဓိပၸာယ္က ို အဘယ္ေၾကာင ့္ အဓိပၸာယ္အေကာက္လြဲေနၾကပါသနည္း
နတ္ဘုံနွင ့္ ငရဲဘုံမွာ လ႔ဘူ ုံ အျပင္အပက ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ
ဘယ္ေနရာမွာ ရိွၾကသနည္းဟူ၍မူ ကြ်န္ုပ္ကို မေမးပါနွင့္။ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္မွ
ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဓမၼစကားထဲက နတ္ဘံုနွင့္ ငရဲဘံုမွာမူ
ျဖစ္ေပသည္။ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စိတ္သေဘာထားေပၚမွာတည္ျ
ေရာက္ရသည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ဤကား ေန႔စဥ္သံုးစကားထဲက
အပါယ္ေလးဘုံတ႔အို နက ္ အဓိပၸာယ္ကြဲျပားျခားနားပုံတည္။

........................
ပါရဂူ ဓမၼစကား


ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Thursday, 10 March 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ