MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ကမာၠနိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္က တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ စစ္ေဆးမႈ စာေမးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ နွင့္ ပညာသင္ၾကားရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ သူမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈေလး ရပ္ျဖစ္ေသာ ဖတ္ရႈျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း နွင့္ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ IELTS သည္ ၁၉၈၉ခုနွစ္ ေလာက္မွစ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးျခင္း အတြက္ စစ္မွန္၍ အမ်ားယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ ေသာ Test တစ္ခုျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ နွစ္စဥ္ကမာၠေပၚတြင္ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုသူေပၚင္း ၅ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး IELTS စာေမး ပြဲအတြက္ သုေတသနနွင့္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ IELTS စစ္ေဆးမႈတြင္ ဂရိတ္အားျဖင့္ ၆.၀ နွင့္အ ထက္ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္လက္မွတ္သက္တမ္းမွာ (၂)နွစ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ IELTS စာေမးပြဲမ်ားကို ႀကီးႀကပ္က်င္းပ ေပး ရန္အတြက္ ၿဗိတိသွ် စာစစ္အဖြဲ႔မွ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီကို အသိအမွတ္ျပဳေပးထားျပီး စာေမးပြဲမ်ားကို ပံုမွန္ က်င္းပေပးေနသည္။

IELTS EXAM Guide


Listening (Time: 30 Minutes)

စာေမးပြဲေျဖဆိုသူသည္ အသံသြင္းထားေသာ စာသားမ်ားကို နားေထာင္ရမည္။ စာသားမ်ားသည္ ပို၍ပို၍ ခက္သြားသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေျပာဆိုေသာစ ကားမ်ား၊ ေလယူေလသိမ္းႏွင့္ အသံထြက္ကြဲျပားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ား ေရာေႏွာပါ၀င္သည္။ အသံသြင္းထားသည္ကို တစ္ႀကိမ္သာ နားေထာင္ရသည္။ စာေမးပြဲေျဖ သူကို ေမးခြန္းမ်ားဖတ္ရန္ ႏွင့္ အေျဖကိုေရးရန္ အခ်ိန္သီးသန္႔ေပးသည္။
Academic Reading (Time: 60 Minutes)

အပိုင္းသံုးခုပါ၀င္သည္။ ဖတ္ရန္အတြက္ စာတို႔မွာ စာအုပ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားမွ ထုတ္ယူထားသည္။ အနည္းဆံုး တစ္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ အျငင္းအခံု (Argument) ပါ၀င္သည္။
General Training Reading(Time: 60 Minutes)

အဂၤလိပ္ စကားေျပာႏုိင္ငံတို႔တြင္ ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ ကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာသားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို အေျချပဳထားသည္။ ၎စာသားတို႔ကို သတင္းစာ မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ားမွ ရယူထားပါ သည္။ စာေျဖသူအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ိကုိ နားလည္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ အသံုးျပဳႏုိင္စြမ္း တို႔ကို စစ္ေဆးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ စာပိုဒ္တို႔မွာ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ားရွိေသာ စာသားတစ္ခုပါ၀င္သည္။ ၎သည့္ အျငင္းအခံုျပဳျခင္းထက္ ရွင္းျပသည့္သ ေဘာ ပိုမိုသက္ေရာက္သည္။ လက္ေတြ႔ အသံုးျပဳပံု ညႊန္ျပသည့္ သေဘာေဆာင္သည့္ စာသားျဖစ္သည္။Academic Writing (Time: 60 Minutes)

စာေျဖသူသည္ စာလံုးေရ ၁၅၀ ခန္႔ရွိေသာ အစီရင္ခံခ်က္ (Report) ကို ေပးထားသည့္ ဇယားႏွင့္ ပံုတို႔ကို ၾကည့္ၿပီး ေရးရသည္။ အခ်က္အလက္ကို ရွင္းျပႏုိင္ စြမ္းကို စြမ္းရည္ျပသ ခုိ္င္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ေရးရသည့္အလုပ္မွာ စာလံုးေရ ၂၅၀ ခန္႔ရွိေသာ စာစီစာကံုးျဖစ္သည္။ ၎စာစီစာကံုးကို ေတြးဆခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာတစ္ခုအေပၚ တံု႔ျပန္စဥ္းစားၿပီး ေရးသားရသည္။ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္စြမ္း၊ အျငင္းအခံုျပဳႏုိင္စြမ္းတို႔ကို စြမ္းရည္ျပသခုိင္း ျခင္းျဖစ္သည္။

General Training Writing (Time: 60 Minutes)

သတင္းအခ်က္အလက္ကို ျဖစ္ေစ၊ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ကို ရွင္းျပရန္ျဖစ္ေစ၊ ေတာင္းဆိုေမးျမန္းေသာ စာတစ္ေစာင္ကို ေရးသားရမည္။ ေနာက္ထပ္ ေရးသား ရမည့္ အလုပ္မွာ စာလံုးေရ ၂၅၀ ခန္႔ရွိေသာ စာစီစာကံုး အတိုတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပးထားေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာအေပၚ တံု႔ျပန္ေရးသား ရမည္။ စာေျဖသူ အေနျဖင့္ မိမိ၏ အိုင္ဒီယာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းႏွင့္ သူတစ္ပါး၏ အုိင္ဒီယာ စိတ္ကူးစိတ္သန္း တို႔ကို စိန္ေခၚျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးအသား ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။Speaking Speaking (Time: 11-14 Minutes)

စာစစ္သူႏွင့္ စာေျဖသူတို႔ ႏႈတ္ျဖင့္ ေမးျမန္းေျဖဆိုေသာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ အပိုင္း ၃ ပိုင္းပါ၀င္သည္။ အပိုင္း(၁)တြင္ မိမိႏွင့္ မိမိအိမ္၊ မိမိမိသားစု၊ သူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားမႈ အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရပါသည္။ အပိုင္း(၂)တြင္ မိမိေျပာဆိုရမည့္ အခ်င္းအရာအတြက္ ေရးေပးထားသည့္ ကတ္ျပားကို ဖတ္႐ႈၿပီး၊ ေျပာဆိုေျဖၾကား ရပါသည္။ အပိုင္း(၃)တြင္ စာေမးသူႏွင့္ စာေျဖသူတို႔သည္ အပိုင္း၂တြင္ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ အခ်င္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆို ရမည္ျဖစ္သည္။Registration Requirements

(1) 2 passport-sized photos
(2) Original NRC Card/Passport, and a copy of it.

......................
myanmartraining

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 13 May 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ