MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

Buddhism Buddhism was founded in the fourth or fifth century B.C. in northern India by a man known traditionally as Siddhartha (meaning “he who has reached the goal”) Gautama, the son of a warrior prince. Some scholars believe that he lived from 563 to 483 B.C., though his exact life span is uncertain. Troubled by the inevitability of suffering in human life, he left home and a pampered life at the age of 29 to wander as an ascetic, seeking religious insight and a solution to the struggles of human existence. He passed through many trials and practiced extreme self-denial. Finally, while meditating under the bodhi tree (“tree of perfect knowledge”), he reached enlightenment and taught his followers about his new spiritual understanding. Gautama's teachings differed from the Hindu faith prevalent in India at the time. Whereas in Hinduism the Brahmin caste alone performed religious functions and attained the highest spiritual understanding, Gautama's beliefs were more egalitarian, accessible to all who wished to be enlightened. At the core of his understanding were the Four Noble Truths: (1) all living beings suffer; (2) the origin of this suffering is desire—for material possessions, power, and so on; (3) desire can be overcome; and (4) there is a path that leads to release from desire. This way is called the Noble Eightfold Path: right views, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration, and right ecstasy. Gautama promoted the concept of anatman (that a person has no actual self) and the idea that existence is characterized by impermanence. This realization helps one let go of desire for transient things. Still, Gautama did not recommend extreme self-denial but rather a disciplined life called the Middle Way. Like the Hindus, he believed that existence consisted of reincarnation, a cycle of birth and death. He held that it could be broken only by reaching complete detachment from worldly cares. Then the soul could be released into nirvana (literally “blowing out”)—an indescribable state of total transcendence. Gautama traveled to preach the dharma (sacred truth) and was recognized as the Buddha (enlightened one). After his death his followers continued to develop doctrine and practice, which came to center on the Three Jewels: the dharma (the sacred teachings of Buddhism), the sangha (the community of followers, which now includes nuns, monks, and laity), and the Buddha. Under the patronage of the Mauryan emperor Ashoka (third century B.C.), Buddhism spread throughout India and to other parts of Asia. Monasteries were established, as well as temples dedicated to Buddha; at shrines his relics were venerated. Though by the fourth century A.D. Buddhist presence in India had dwindled, it flourished in other parts of Asia. Numerous Buddhist sects have emerged. The oldest, called the Theravada (Way of the Elders) tradition, interprets Buddha as a great sage but not a deity. It emphasizes meditation and ritual practices that help the individual become an arhat, an enlightened being. Its followers emphasize the authority of the earliest Buddhist scriptures, the Tripitaka (Three Baskets), a compilation of sermons, rules for celibates, and doctrine. This sect is prevalent in Southeast Asia and Sri Lanka. It is sometimes called the Hinayana (Lesser Vehicle) tradition (once considered a pejorative term). Between the second century B.C. and the second century A.D., the Mahayana (Greater Vehicle) tradition refocused Buddhism to concentrate less on individual attainment of enlightenment and more on concern for humanity. It promotes the ideal of the bodhisattva (enlightened being), who shuns entering nirvana until all sentient beings can do so as well, willingly remaining in the painful cycle of birth and death to perform works of compassion. Members of this tradition conceive of Buddha as an eternal being to whom prayers can be made; other Buddhas are revered as well, adding a polytheistic dimension to the religion. Numerous sects have developed from the Mahayana tradition, which has been influential in China, Korea, and Japan. A third broad tradition, variously called Vajrayana (Diamond Vehicle), Mantrayana (Vehicle of the Mantra), or Tantric Buddhism, offers a quicker, more demanding way to achieve nirvana. Because of its level of challenge—enabling one to reach enlightenment in one lifetime—it requires the guidance of a spiritual leader. It is most prominent in Tibet and Mongolia. Zen Buddhism encourages individuals to seek the Buddha nature within themselves and to practice a disciplined form of sitting meditation in order to reach satori—spiritual enlightenment.

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Wednesday, 6 July 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ