MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ ပေလတို၊ ရွိက္စပီးယား စသည့္ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ား၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားကို ေလ့လာရန္ စိတ္၀င္စားမႈ ရွိေကာင္းရွိခဲ့ၾကမည္။

သို႔ေသာ္ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္း တကၠသိုလ္မွ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္တြင္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ Arts, Humanities and Architecture ဘာသာရပ္တို႔ျဖင့္ ဘြဲ႔ရမ်ားသည္ အလုပ္လက္မဲ့ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
အလုပ္လက္မဲ့ အမ်ားဆုံး ဘြဲ႔ရမ်ားမွာ ဗိသုကာပညာရပ္ (၁၃.၉) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အႏုပညာ ဘာသာရပ္ (၁၁.၁) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လူမႈေရးဘာသာရပ္ (၉.၄) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရး (၅.၄) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပညာေရး (၅.၄)၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ဘာသာရပ္တို႔မွာ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိၾကသည္။ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈ အေကာင္းဆုံး ဘာသာမ်ားမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ ဘြဲ႔ရမ်ား ျဖစ္သည္။

“မိဘေတြက သူတို႔ရဲ့ ကေလးေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္ကို ယူဖို႔ေျပာၾကပါတယ္၊ လူလတ္တန္းစားေတြရဲ့ အေတြးအေခၚျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းျဖစ္ဖို႔၊ အသက္ရွင္ေနစဥ္ကာလ အတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေတြလုပ္ဖို႔ ေျပာၾကတယ္၊ အားလုံးမွန္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ အေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာတယ္” ဟု သုေတသန စစ္တမ္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္ Anthony P. Carnevale ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္း တကၠသိုလ္မွ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနသည္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေဒသေကာလိပ္မ်ား၏ သုေတသန စစ္တမ္းမ်ားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
ယခင္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေဒသေကာလိပ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ေသာ သူမ်ား၏ ပညာရွမွီးရာ ေနရာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ လူလတ္တန္းစားမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းလႊာတို႔ မိသားတို႔၏ ကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားရာ ေနရာျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာရ ျခင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ အေႂကြး ျပန္မဆပ္ႏိုင္မႈ မ်ားျပားလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ကြန္ပ်ဴဘာသာရပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္တို႔သည္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိ ႏိုင္မႈတြင္ အျခားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားထက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သာေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟီေဒါတကၠသိုလ္တခုတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားတဦးမွ “ထို္င္းမွာလည္း Social Science ဘာသာရပ္ ဘြဲ႔ရေတြ အေနနဲ႔ ပညာရပ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အလုပ္အကိုင္ ရွိႏိုင္မႈ အခက္အခဲရွိတယ္၊ က်ေနာ္ under grade မွာ လူမႈေရးဘာသာရပ္ကို ယူခဲ့တယ္၊ ဘြဲ႔ရတာ တႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ၊ အလုပ္အကိုင္ မရွိေသးဘူး” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ ေက်ာ္ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား အႀကိဳက္ဆုံးဘာသာရပ္မ်ားမွာ ေဆး၊ စစ္မႈ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ အလုပ္ အကိုင္ရရွိႏိုင္မႈ အခက္အခဲတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။

ေစာျပည့္ညိဳ

Sources; New study shows architecture, arts degrees yield highest unemployment.
......................................

http://www.maukkha.org/index.php/news-menu/international-news-maukkha/1716-maukkha-unemployment-graduates

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Wednesday, 11 January 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ