MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊


ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိပညာေရး၀န္ႀကီး Suchart သည္ မန္ဒရိန္း တရုတ္ဘာသာ သင္ၾကားေရး အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဆရာ ၅၀၀၀ ေခၚယူရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀ိုင္းႏွင့္အတူ ကမၻာ့ဒုတိယ စီးပြားေရး အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည့္ တရုတ္၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ဆက္စပ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုင္း-တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔၏ အကူအညီျဖင့္ ထိုင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ မန္ဒရိန္း ဘာသာ သင္ၾကားေရးအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွဆရာ ၅၀၀၀ ေစလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ၄င္းအဖြဲ႔၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းအစိုးရ၏ စီမံကိန္းကို စိတ္၀င္စားသည့္ အျပင္ ေငြေၾကးကူ ညီရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
တရုတ္ဘာသာ စကား သင္ၾကားေရးအတြက္ လူငယ္ စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ တရုတ္ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွိတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေပါက္ေဖၚသင္တန္း (sister school) မ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ကမ္းလွမ္းထားသည္။
ထိုင္းပညာေရး ၀န္ႀကီးသည္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရန္ စီစဥ္ထားသည္။
ယခင္ ထိုင္းပညာေရး ၀န္ႀကီး Woravat သည္ ၂၀၁၂ ကို အဂၤလိပ္စကားေျပာ ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုင္းအစိုးရသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား သင္ၾကားရန္ အဂၤလိပ္စကား ေျပာႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆရာမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွ ဆရာ အင္အား ေသာင္းႏွင့္ခ်ီကာ ေခၚယူရန္ စီစဥ္ေနသည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လတ္ သည္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြဲစဥ္ ကာလအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား ကမၻာ့ နည္းပညာေခတ္တြင္ အမွီလိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားတဦးလ်င္ Tablet ကြန္ပ်ဴတာ တလုံး ေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ Tablet  အလုံးေရ ၃၀၀၀၀၀ သုံးသိန္းအတြက္ ဘတ္ သန္း (၈၀၀) ခြင့္ျပဳရန္ ၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပထားသည္။ ၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အလုံးေရ ၆၀၀၀၀၀ ေျခာက္သိန္းမွ ၉၀၀၀၀၀ ကိုးသိန္းအတြက္ ဘတ္ေငြ (၁.၉) ဘီလီယံ ဖိုးျဖန္႔ေ၀ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္တုိ႔၌ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္ကို တြဲဖက္သင္႐ုိးအျဖစ္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေအးၾကဴထံမွ သိရသည္။
“အခု သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေနတာ ဒီႏွစ္ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ၿပီးမယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအေနနဲ႔ဆို ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွာ သင္ၾကားေပးႏုိင္ ေတာ့မွာပါ”ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအးၾကဴက တြဲဖက္သင္႐ုိးအျဖစ္ ထည့္သြင္းမည့္ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပသည္။
ပၪၥမတန္း (ယခုအေခၚ Grade-6) မွစတင္ကာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအထိ သင္ၾကားၾကရေတာ့မည့္ အထက္ပါဘာသာရပ္ကို ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ငယ္စဥ္ခါ ကတည္းက ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဒု၀န္ႀကီးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေရး ခြဲတမ္းတြင္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အသုံးစရိတ္ကို တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ႏွင့္အတူ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အညံ့ဆုံး အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ ျမန္မာ့ညာေရး စနစ္ကို အစိုးရႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်င္းမ်ားမွလည္း တာ၀န္ယူ သင္ၾကား ေပးေနရသည္။
ေစာျပည့္ညိဳ
Sources; Children should rate performances of masters in classes, newminister says.

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Thursday, 9 February 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ