MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ႏုိင္ငံတကာသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၄ ခု တို႔ပါ၀င္ေသာ Global Union Federations (GUFs) စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္သည္။  တိုင္းရင္းသားေဒသ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈအတြက္ အလြန္အမင္း အေရးႀကီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပထားသည္။ ကုလသမဂၢ ၅၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသမီးအဆင့္အတန္းညီလာခံကို ၂၇ ေဖေဖၚ၀ါရီမွ ၉ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၂ ခုအထိ က်င္းပစဥ္ကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားသို႔ တုိက္တြန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
မိန္းကေလးမ်ားကို ခ်န္မထားၾကပါႏွင့္...
"အမ်ဳိးသားပညာေရး စီမံကိန္းမ်ားမွာ ေက်းလက္ေန အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအခြင့္အေရး ရရွိေစဖို႔ နည္းဗ်ဴဟာေတြ ပါမွကို ျဖစ္ေတာ့မယ္။" ယူဂန္ဒါအမ်ဳိးသားေက်ာင္းဆရာသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာပညာေရးသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ EI အမႈေဆာင္ ကို္ယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Teopoista Birungi Mayanja က တင္ျပခဲ့သည္။
"မူႀကိဳပညာေရး ျဖည့္တည္းေပးဖို႔၊ အခမဲ့ လူထု ပညာေရး၊ လမ္းသြယ္လမ္းေျပာင္း ပညာေရး၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး အစရွိတဲ့ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားဟာ ကေလးလုပ္အားခို္င္းေစမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း ျမင့္ေစၿပီး မိန္းကေလးငယ္ေတြ စာသင္ခန္းမွာ အတန္းဆံုးတဲ့အထိ တည္ၿမဲေနဖို႔လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္။ ပညာေရးအတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြဟာ အလြန္ပဲ အေရးႀကီးလွတယ္။ အခုလို အက်ပ္အတည္းကာလမွာ ပိုလို႔ေတာင္မွ အေရးႀကီးေနပါတယ္။ ပညာေရးသမဂၢမ်ားအေနနဲ႔ ေက်းလက္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားက မိန္းကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးဟာ ေနာက္မက်ေနဖို႔အတြက္ အထူးလုပ္ေဆာင္ၾကရပါလိမ့္မယ္။"
သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၄ ခုတို႔မွာ the four global organisations - Education International (EI), Public Services International (PSI), the International Trade Union Confederation (ITUC), and the International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF) တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ပညာေရးဘ႑ာေငြ လံုေလာက္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ ေငြေၾကးထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း FTT တြင္ ကမၻာ့အခြန္ေကာက္ခံရန္ အစိုးရမ်ားထံ ေတာင္းဆိုထားသည္။
ေမာကၡႏုိင္ငံတကာပညာေရးသတင္း
Source: Education International


ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on Wednesday, 29 February 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ