MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ဘုရားရွင္သည္ သဗၺညဳတဥာဏ္ကုိ ရရွိသည္႔ သက္ေတာ္ (၃၅) ႏွစ္အရြယ္မွ သက္ေတာ္ (၈၀)

အရြယ္တုိင္ေအာင္ (၄၅) ၀ါ ပတ္လုံး ေလာကအက်ဳိးကုိ သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။

ေန႔စဥ္ပင္ မေနမနားၾကဳိးစားေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ေနက်

လုပ္ငန္းစဥ္ ငါးရပ္ရွိပါသည္။

(၁) နံနက္ပုိင္း လုပ္ငန္းစဥ္


ေန႔စဥ္ ဆြမ္းဘုန္းမေပးမီ ဗုဒၶျပဳေတာ္မူေသာ လုပ္ငန္းကို “ ပုေရဘတၱကိစၥ” ဟု ေခၚသည္။

နံနက္ပုိင္းတြင္ ဗုဒၶသည္ ဆြမ္းခံၾကြေလ႔ရွိသည္။ ရံခါ၌ ဆြမ္းခံမၾကြျဖစ္ေသာ္ ေက်ာင္းစဥ္

စစ္ေဆးေလ႔ရွိသည္။ ဆြမ္းခံရာမွ ျပန္ေရာက္လတ္ေသာ္ ေျခေဆးခုံ၌ ေျခေဆးေနစဥ္မွာပင္

ဒုလႅဘတရား ငါးပါး ကုိ ေဟာၾကားေလ႔ရွိသည္။


(၂) ေန႔လည္ပုိင္း လုပ္ငန္းစဥ္


ဆြမ္းဘုန္းေပးျပီးေနာက္ ဗုဒၶေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ “ပစၦာဘတၱကိစၥ” ဟု ေခၚသည္။

ဆြမ္းဘုန္းေပးျပီးေနာက္ လုိအပ္လွ်င္ ေခတၱမွ် တပါးတည္းေနထုိင္ကာ အနားယူသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေရာက္ရွိလာေသာ လူ၊ ရွင္၊ ရဟန္း ပရိသတ္အား တရားေရေအး အျမဳိက္ေဆးကုိ

ေန႔စဥ္ တုိက္ေကၽြးေလ႔ ရွိသည္။


(၃) ဥာဥ္႔ဦးယံ လုပ္ငန္းစဥ္


ဥာဥ္႔ဦးယံ၌ ဗုဒၶေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ “ပုရိမယာမကိစၥ” ဟု ေခၚသည္။

လူဒါယကာ၊ ဒါယိကာမႏွင္႔ ဘိကၡဳနီပရိသတ္တုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြါသြားျပီးေနာက္ ဥာဥ္႔ဦးယံ အခ်ိန္တြင္

ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဆုံးမသြန္သင္ေတာ္မူသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားေမးေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖၾကားရွင္းလင္းေတာ္မူသည္။


(၄) သန္းေခါင္ယံ လုပ္ငန္းစဥ္


ရဟန္းေတာ္မ်ားအား တရားေဟာၾကာျပီးေနာက္ သန္းေခါင္ယံတြင္ ဗုဒၶေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ “ မဇၥ်ိမယာမကိစၥ” ဟု ေခၚသည္။


ရဟန္းေတာ္မ်ားအား တရားေဟာၾကားျပီးေနာက္ သန္းေခါင္ယံတြင္ ေရာက္ရွိလာေသာ

နတ္၊ ျဗဟၼာတုိ႔အား တရားေဟာျပ ဆုံးမေတာ္မူသည္။

ေမးလာေသာ ျပႆနာတုိ႔ကုိ ေျဖၾကားရွင္းလင္းေတာ္မူသည္။


(၅) မုိးေသာက္ယံ လုပ္ငန္းစဥ္


နတ္၊ ျဗဟၼာမ်ားအား တရားေဟာၾကားေတာ္မူျပီးေနာက္ ဘုရားရွင္သည္ မုိးမေသာက္မီ က်န္သည္႔အခ်ိန္ကုိ

သုံးပုိင္းပုိင္း၍ ပထမပုိင္းတြင္ ခႏၶာကုိယ္ၾကံ႔ခုိင္မွ်တေရးအတြက္ စၾကၤန္ၾကြေတာ္မူသည္။

ဒုတိယပုိင္းတြင္ သတိႏွင္႔ ယွဥ္လ်က္ တစ္ခဏတာမွ် က်ိန္းစက္ အနားယူေတာ္မူသည္။

အနားယူျပီးေနာက္ အာရုံတက္ခ်ိန္တြက္ က်ိန္းစက္ရာမွ ထေတာ္မူကာ၊ မည္သူတုိ႔အား

ဆုံးမေခ်ခြ်တ္ရအံ႔နည္းဟု တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္းကုိ စတင္ရန္ ေမွ်ာ္ေခၚဆင္ျခင္ၾကည္႔ရွဴ႔ေတာ္မူသည္။

ဤ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိပင္ မုိးေသာက္ယံ လုပ္ငန္းစဥ္ “ပစ ၦိမယာမကိစၥ” ဟုေခၚသည္။

ဗုဒၶ၏ တေန႔တာဘ၀၊ တေန႔တာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလ႔လာၾကည္႔ပါက မိမိအက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

နားေနျခင္း မရွိ၊ ေလာကအက်ဳိးအတြက္ မေနမနားေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္သည္မွာ တေန႔တရက္မွ်သာ မဟုတ္ဘဲ (၄၅) ၀ါ ပတ္လုံး ျဖစ္ေလသည္။

ဤသုိ႔ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဦးေဆာင္ကာ မေနမနား ၾကဳိးစားေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ပင္ ထုိေခတ္

မဇၥ်ိမေဒသ နယ္နိမိတ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ ဗုဒၶသာသနာသည္ စည္ပင္ထြန္းကားလာခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။http://dhammaanalysis.multiply.com/journal/item/100

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Friday, 9 March 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ