MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊


ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ။

ထိုုင္းႏိုုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ကခ်င္၊ ကရင္ အစရွိေသာ စစ္ေဘးေၾကာင့္ ခိုုလႈံသူ တိုုင္းရင္းသားမ်ားကိုု လက္ခံထားေသာ ႏိုင္ငံတႏိုုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ထိုုသိုု ့ ခိုုလႈံလာသူမ်ား ဦးေရမွာ တစ္သန္းခန္ ့ျဖစ္ၿပီး ၁၂% ခန္ ့ မွာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုုင္းႏိုုင္ငံသည္ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုုင္ငံမ့ဲ ခိုုလႈံသူမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထိုု ့ျပင္ ယခင္က ဝင္ေရာက္လာေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ေတာင္ပိုုင္းတြင္ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေသာ မူစလင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ထိုုင္းအစိုုးရကုုိ ဆန္ ့ က်င္ေသာ အၾကမ္း ဖက္ လုုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟုု ဆိုုသည္။ ၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၀၉ တြင္ ထိုုင္းသိုု ့ ခိုုးဝင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ထိုုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ တစံုုတရာ အကူအညီေပးျခင္း မရွိပဲ ထိုုင္းေရပိုုင္နက္အတြင္းမွ နိုုင္ငံ တကာ ေရပိုုင္နက္တြင္းသိုု ့ တြန္းပိုု ့ခဲ့ျခင္းမ်ားပင္ ရွိခဲ့သည္။

ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ မေလးရွားႏိုုင္ငံ။

ထိုုင္းႏိုုင္ငံသိုု ့ ခိုုလံႈခြင့္ မရရွိေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ ရိုုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုုသည္ မေလးရွားႏိုုင္ငံသိုု ့ ဝင္ေရာက္ခိုုလႈံရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ မေလးရွားႏိုုင္ငံသည္ အႏွီရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူျခင္း၊ ကုုလ သမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ခိုုလႈံသူမ်ားကိုု ကူညီေနရာခ်ထားေပးေသာ စီမံကိန္းမ်ား ရွိျခင္း စသည္တိုု ့ေၾကာင့္ ရိုုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုုသည္ မေလးရွားႏိုုင္ငံသိုု ့ ဝင္ေရာက္ခိုုလႈံရန္ ႀကိဳးစားၾကေတာ့သည္။ မေလးရွားအတိုက္အခံပါတီ PAS (မူဆလင္ အစြန္းေရာက္ပါတီ) ၏ ေထာက္ခံေပးမႈေၾကာင့္ ယင္းႏိုုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ခိုုလံႈခြင့္ရရွိႏိုုင္ျခင္း၊ UNHCR ၏ အေထာက္အပံ့ကိုုရရွိႏိုုင္ျခင္းတိုု ့ေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုုင္ငံ သည္ ဘင္ဂလီခိုုလံႈသူမ်ား၏ သည္းေခ်ႀကိဳက္ ႏိုုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို ့ရာတြင္ ကာလႀကာျမင့္ လာေသာအခါ ယင္းအစိုးရသည္လည္း သူ႐ို ့အေပၚတြင္ သေဘာထား ေျပာင္းလဲလာေခ်သည္။ မေလးရွား ႏိုင္ငံတြင္ မူလက ႏိုင္ငံမဲ့ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ၀င္ေရာက္လာၾကသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤလီမ်ားကို လက္ခံရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အျငင္းပြားစရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘာသာကိုးကြယ္မႈ တူညီျခင္းေၾကာင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ျခင္း ရိုင္းပင္းသင့္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕က ယာယီအေနျဖင့္လက္ခံလိုေသာ္လည္း အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ႏွစ္စဥ္၀င္ေရာက္မႈမ်ားျပားလာေသာအခါ အဆိုပါ၀င္ေရာက္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း သိရွိလာျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈမ်ား ကို ေသခ်ာစီစစ္လာခဲ့သည္။ UNHCR၏ အကာအကြယ္ေပးမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဒုကၡသည္ အဖြဲ႕အစည္း အမည္ခံ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ား၊ ပြဲစားမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာဘဂၤလီမ်ားကိုသာမက ျမန္မာမူဆလင္ စစ္စစ္မ်ားကိုပါ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ၍ လူကုန္ကူးမႈကို ရဲတင္းစြာလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေနၾကသည္။ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းရွိ ဂ်မားအစၥလာမ္မီးယား အစြန္းေရာက္စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ကို ခံေနရေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားမူဆလင္မ်ား တရားမ၀င္ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ခိုး၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ထိခိုက္မႈမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕လာေနျပီး အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနရသည့္အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျပီျဖစ္သည္။ ထို ့ ေႀကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္လည္း ထိုင္းကဲ့သို ့ပင္ သူ႐ို ့အေပၚ တင္းႀကပ္ေလေတာ့သည္။ သူရို႕ ဘယ္က လာသည္ဆိုုသည္ကိုု တိတိက်က် မေျပာႏိုုင္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ခိုုလႈံခြင့္ျပဳရန္ မသင့္ေတာ္ဟုု ဆိုုသည္။ ခိုုလႈံသူ ရိုုဟင္ဂ်ာအခ်ိဳ ့မွာ ဖမ္းဆီးႏွင္ထုုတ္ျခင္း ခံရသလိုု အခ်ိဳ႕မွာလည္း မေလးရွား လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ လႏွင့္ခ်ီ၍ အခ်ဳပ္ခံထားရၿပီး ေနာက္ဆံုုးတြင္ မေလးရွား အာဏာပိုုင္မ်ား၏ ရိုုက္ႏွက္မႈဒဏ္ကိုု ခံၾကရကာ အဆံုုးတြင္ ထိုုင္း-မေလး နယ္စပ္သိုု ့ ႏွင္ထုုတ္ျခင္း ခံၾကရေလသည္။

မုုန္ ့လံုုးစကၠဴကပ္ျပီ။

ထိုုကဲ့သိုု ့ ႏိုုင္ငံမဲ့ခိုုလႈံသူဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မေလးရွားႏိုုင္ငံမွ ထိုုင္းနယ္စပ္တြင္ စြန္ ့ပစ္ လိုုက္ေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မည္သည့္အရပ္သိုု ့ ဦးတည္ၾကေလသတည္း။ အမ်ားစုုသည္ မေလးရွား တြင္းသိုု ့ပင္ ျပန္လည္ခိုုးဝင္ၾကပါသည္။ မည္သိုု ့မည္ပံုုခိုုးဝင္ၾကေလသနည္း။ မေလးရွားႏိုုင္ငံရွိ ပိုုင္ရာ ဆိုုင္ရာမ်ားကိုု ေပးတန္ေပး၍ လမ္းေၾကာင္းထြင္ ခြင္ဆင္ၾကေလသည္။ ဤသိုု ့ျဖင့္ မေလးရွားရဲမွ ဖမ္းမိ ေသာအခါ ထိုုင္းနယ္စပ္သိုု ့ ျပန္ပိုု ့လိုုက္၊ထိုုင္းနယ္စပ္ေရာက္ေသာအခါ ထိုုင္းရဲမွ မေလးရွားနယ္စပ္သိုု ့ ျပန္ပိုု ့လိုုက္၊ အမ်ားစုုမွာ ထိုုင္းနယ္စပ္ ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ခ်င္း မေလးရွားဘက္သိုု ့ ျပန္လည္ခိုုးဝင္ လိုုက္ျဖင့္ သံသရာလည္ေနသည္မွာ ယေန ့ထက္တိုုင္ပင္ ျဖစ္သည္။ Human Rights Watch မွ ရိုုဟင္ဂ်ာ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုေမးျမန္းရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ (၁၁) ႏွစ္အတြင္းတြင္ ထိုုင္းႏွင့္ မေလးရွားကိုု သြားခ်ည္ လာခ်ည္ (၈)ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ ျပဳလုုပ္ဖူးသည္ဟုု ဆိုုသည္။

ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၾသစေတ်းလ်ႏိုုင္ငံ။

ၾသစေတ်းလ်ႏိုုင္ငံ၏ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်င္းေသာ သေဘာထားမ်ားမွာ ထိုုင္း၊ မေလးရွား ႏိုုင္ငံမ်ား ကဲ့သိုု႕ပင္ ျဖစ္သည္။ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ယင္းႏိုုင္ငံ၏ လံုုျခံဳေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုုင္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ခိုုလႈံလာသူ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားကုုိ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေလသည္။ ယင္းသိုု ့ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ခံရေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာခိုုလႈံသူ Harun Roshid ဆိုုသူအား Green Left Weekly သတင္းစာမွ ၂၀၁၂ႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုုင္း တြင္ ေတြ႕ဆံုုေမးျမန္းရာတြင္ Roshid မွ ဤသိုု႕ ေျဖၾကားခဲ့သည္။
"ကြ်န္ေတာ္ဟာ မေလးရွားႏိုုင္ငံမွာ ၁၅ႏွစ္ၾကာ ခိုုလႈံျပီးေနာက္ ၾသစေတ်းလ်သိုု႕ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာပိုုင္မ်ားမွ ကြ်န္ေတာ့္ကိုု လံုုျခံဳေရးအရဆိုုျပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာ ၂ႏွစ္ ရွိပါျပီ" ဟုု ဆိုုသည္။

ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အင္ဒိုုနီးရွား။

၂၀၀၉ခုုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုုင္းတြင္ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံသည္ ၄င္းႏိုုင္ငံသုုိ႕ ခိုုလႈံခြင့္ေတာင္းခံလာသူ ရိုုဟင္ဂ်ာ ၁၉၃ ဦး အား လက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံ ႏိုုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Hassan Wirajuda မွ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ ဤသုုိ႕ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"သူတိုု႕ေတြဟာ စီးပြားေရးအရ ခုုိုုလႈံခ်င္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္ျခင္းခံရသူမ်ား မဟုုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခိုုလံႈခြင့္ မေပးသင့္ပါဘူး" ဟုု ဆိုုသည္။

ဤသိုု ့ျဖင့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံကဲ့သုိ ့ပင္ ခိုုးဝင္ခိုုလႈံရန္ႀကိဳးစားသူ ဘဂၤလီတိုု ့အား ၄င္းႏိုု္င္ငံေရပိုုင္နက္မွ ႏိုင္ငံတကာ ေရပိုုက္နက္သိုု႕ ႏွင္ထုုတ္ေရေမွ်ာခဲ့ၾကသည္။ Imam Husen ဆိုသူ ဘဂၤလီမွ သူ၏ အေတြ႕အႀကံဳကို The Reuter သတင္း႒ာနသို႕ ဤသို႔ ေျပာျပခဲ႔သည္။

"ကြ်န္ေတာ္အပါအဝင္ ဘဂၤလီ ၅၈၀ ဦးခန္႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ေမာင္းေတာကေန ေလွေလးစင္းနဲ႔ ေျပးလာခဲ႔ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္း ထိုင္းမွာ ကမ္းဝင္ကပ္စဥ္က ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕ အ႐ိုက္အႏွက္ကို ခံရၿပီး ျပန္လည္ေရေမွ်ာျခင္း ခံရပါတယ္။ "

ထို႔ျပင္ Hassan Wirajuda မွလည္း ဤသို႔ ျဖည့္စြက္ေျပာႀကားခဲ့သည္။

"အင္ဒိုနီး႐ွားေရတပ္ရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားအရ မ်ားစြာေသာ ဘဂၤလီမ်ားဟာ ဒီကိုလာေနတုန္း လမ္းမွာ ပဲ ေလွေမွာက္ အသက္ေပ်ာက္က်ရပါတယ္။ "

Myanmar Express

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Monday, 9 April 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ