MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

အေရးေတာ္ပံုအစ ---
ျပည္ခရိုင္ ၀က္ထီးကန္ၿမိဳ႕ကေလးမွာ ေလးမိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ေနရာ၌ ေျမျပန္႔ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား
ေနထိုင္ေသာ ေက်ာက္ကြင္းအမည္ရွိ ခ်င္းရြာကေလးတစ္ရြာရွိသည္။ အိမ္ေျခ (၇၀)ေက်ာ္မွ်ရွိ၏၊
ပတ္၀န္းက်င္မ်ားသည္ ျမန္မာရြာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္ကြင္းရြာႏွင့္ ၄င္း၏အနီးတြင္ရွိေသာ
ေညာင္ပင္သာရြာတို႔မွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားသာ ေနထိုင္ေသာ ခ်င္းရြာႏွစ္ရြာျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းရြာႏွစ္ရြာ
စလံုးသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ေနထိုင္ေသာရြာမ်ားျဖစ္၍ ေက်ာက္ကြင္းရြာ၌ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုး
ေက်ာင္းရွိၿပီး ဓမၼဆရာ ဦးေရႊေအာင္ ေနထိုင္သည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအိမ္ေထာင္စု ငါးခုမွ်သာရွိသည္။ က်န္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ခရစ္ယာန္
ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာက္ကြင္းရြာမွာ ေသးငယ္ေသာ္လည္း သူႀကီးမင္း ေနထိုင္ေသာ
ရြာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထင္ရွားသည္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုမွာလည္း ရြာသူႀကီး ဦးေလွာင္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္
ခ်င္းအမ်ဳိးသာျဖစ္၍ ဇနီးမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးကို ဦးစားေပး
ထားၾကေသာေၾကာင့္ ဇနီးေမာင္နွံ ႏွစ္ဦးမွာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ရွိၾကသည္။
တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မယားက ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတက္သည္။ ဥပုသ္ေန႔ေတြင္ လင္ေယာက်္ားက အျခားရြာရွိ
ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဥပုသ္ေစာင့္ သီလေဆာက္တည္သည္။ နာတာလူးပြဲ
ခရစ္စမတ္ပြဲမ်ားက ို မယားကဆင္ႏြဲၿပီး လင္ေယာက္်ားက ကထိန္ပ ြဲ ၀ါဆိုပ ြဲ ေညာင္ေရသြန္းပြဲမ်ားက ို
ဆင္ႏြဲသည္။
မယား၏ ဘာသာေရးအလွဴကို လင္ေယာက်္ားက လိုက္ေလ်ာ၍ လင္ေယာက္်ား၏ ဘာသာေရး
အလွဴကိုလည္း မယားက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ပဋိပကၡမရွိသည့္ သေဘာထားႀကီးေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔ပင္တည္း။
သို႔ေသာ္ ဦးေလွာင္မွာ ရပ္ရြာ၏ အႀကီးအကဲ သူႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဘက္ကလည္း အေရး
ကိစၥရွိလွ်င္ ဦးေလွာင္ထံသို႔သာ ဦးတည္၍လာသည္။
ခရစ္ယာန္ဘက္ကလည္း ထိုနည္းတူပင္၊ ႏွစ္ဘက္ဘာသာေရးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဦးေလွာင္အိမ္တြင္သာ
တည္းခိုၾကသည္။ ဦးေလွာင္တို႔၏ ဇနီးေမာင္ႏွံက ေကၽြးေမြးဧည့္ခံရသည္။
ဦးေလွာင္မွာ သူႀကီးမင္းဆိုေပမယ့္ ခ်မ္းသာႂကယြ ္၀လွသူမဟုတ္။ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားေသာ ခို္င္းေၾကးျဖင့္
စား၀တ္ေနေရးကို ဖန္တီးေနရသူ ျဖစ္ေပရာ အခ်ိန္ၾကာလာေသာ္ စီးပြားေရး ထိခုိ္က္လာသည္။ ဤအတိုင္း
ဘာသာေရးႏွစ္ခုအတြက္ ႏွစ္ဘက္ကုန္က်ေနရလွ်င္ ေရရွည္မတတ္နိုင္၊ လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလံုး
ဘာသာတစ္ခုတည္းကို ကူးေျပာင္းကိုးကြယ္မွ သက္သာေခ်မည္။
ဤအေတြးျဖင့္ မိမိ၏ ဇနီးအား ဖြင့္ဟတိုင္ပင္ရာ သူႀကီးကေတာ္က ဘာသာတစ္ခုတည္းကို ကိုးကြယ္ရန္မူ
သေဘာတူသည္။ သို႔ေသာ ္ မိမိကိုးကြာသည ့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႔ မိမိလင္ေယာက္်ားသူႀကီးက ို ေျပာင္းလဲ
ကိုးကြယ္ေစခ်င္သည္။ သူႀကီးမင္းကလည္း ၾကင္ယာသက္ထား ဇနီးမယားအား ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္း
ကိုးကြယ္ေစခ်င္သည္။ ကိုယ့္ဘာသာဘက္ကို ကူးေျပာင္းေစခ်င္သည့္ ဆႏၵခ်င္း တူညီေနသျဖင့္
မိမိကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေကာင္းေၾကာင္း မွန္ေၾကာင္း ႏွစ္ဦးလံုးပင္ ေျပာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ မယား
ေျပာသည္ကိုလည္း လင္ကသေဘာမက်နိုင္ လင္ေျပာသည္ကုိလည္း မယားက နားမလည္နိုင္ႏွင့္ လံုးလည္
လိုက္၍ ေနေလသည္။

အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္
တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။
ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔
အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္
ရည္ရယ္ပါသည။္
-----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------


ေနာက္ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Wednesday, 9 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ