MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားျဖစ္မည့္ သိဒၶတၳမင္းသားဟာ မဟာသကၠရာဇ္ (၆၈)ခု ကုဆုန္လျပည့္

ေသာၾကာေန႔မွာ ဖြားျမင္ေတာ္မူတယ္။ အဲဒါ ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းအရ တိက်ခုိင္မာၿပီး ထင္ရွားေနတဲ့ အတြက္
ဘယ္သူမွ မျငင္းနုိင္ပါဘူး။ ဒီကဓမၼဆရာမ်ားလည္း ျငင္းနိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေယရႈခရစ္ရဲ႕ အတၳဳပၸတၱိကို
ၾကည့္ၾကဦးစို႔၊ ေယရႈခရစ္ဟာ ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ၊္ ဘယ္သကၠရာဇ္မွာ ဖြားျမင္ပါသလ?ဲ မသိဘူး- ဘယ္ေန႔ေမြးသလ?ဲ
မသိဘူး၊ ဘယ္ရက္ေမြးသလ?ဲ မသိဘူး။ ဘယ့္ႏွယ္လဲဆရာတ၊ို႔ မသိဘူးခ်ည္းပါလား၊ ဒီလိုဆိုရင ္ မယ္မယ္ရရ
မရိွေတာ့ဘူး။ စဥ္း စားၾကပါ။ ေယရႈရဲ႕ တရားေတ ြ ဘာေတ ြ ဖယ္ထားလိုကဥ္ ီး၊ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္ရက္၊
ဘယ္သကၠရာဇ္မွာ ေယရႈခရစ္ ဖြားျမင္တယ္လို႔ အတိအက် ဂဃ နဏ မရွိဘူး၊ မသိၾကဘူး မဟုတ္လား?။
“ဒီေလာကမွာ လူထဲမွာ အလြန္ျမင့္ျမတ္လို႔ ဘုရားဆိုတဲ့ ဘြဲ႕ထူးအျဖစ္ကုိ ခံယူပါတယ္ဆိုတဲ့ ဧရာမ
အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ဳိးကို မဆိုထားနဲ႔ဦး၊ သာမန္လူႀကီး လူေကာင္းမွန္သမွ်ေတြဟာ ေမြးေန႔၊ ေမြးရက္၊
ေမြးလ၊ ေမြးႏွစ္ ေမြးသကၠရာဇ္ ရက္ခ်ဳပ္စာတန္းဆိုတာေတြမ်ိဳး ရွိၾကပါတယ္”။
“ဒီေတာ့ကာ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာႀကီးေတြက ို ဦးပဇင္းတစ္ခ ု သတိေပးပါ့မယ္။ တစ္ျခား အေၾကာင္းေတ ြ
ယုတိၱ ရိွတာ, မရိွတာေတ ြ ထားၿပီးေတာ ့ သာမန္လူေတြက ို တစ္ေယာက္စ ီ တစ္ေယာက္စ ီ ခဲခဲယဥ္းယဥ္း
စည္း႐ုံးေနရတာေတ ြ ေဟာေျပာေနရတာေတ ြ ဆိုတာမ်ိဳးထက ္ အခဥု ီးပဇင္းလို ပုဂိၢဳလ္မ်ဳိးတစ္ေယာက္က
ခရစ္ယာန္ဘက္ကို ကူးေျပာင္းတယ္ဆိုရင္ ဆရာႀကီးမ်ား ေက်နပ္အားရစရာ မေကာင္းပါလား?။
 “ဆရာႀကီးတို႔ရ ဲ ေယရႈခရစ္ဟာ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္ရက္၊ ဘယ္လ၊ ဘယအ္ ခ်ိန္၊ ဘယ္သကၠရာဇ္မွာ
ေမြးတယ္ဆိုတဲ့ ရက္ခ်ဳပ္ကို မွန္ကန္ေအာင္ အတိအက် ေျပာနိုင္မယ္ဆုိရင္ ဦးပဇင္းက ေဟာဒီသကၤန္းကို
ဒီေနရာတြင္ပ ဲ တစ္ခါတည္းခၽြတ္ပုံခ်ခဲ့ၿပီး အၿပီးတိုင ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဘက္က ို ၀င္လိုက္မယ္။ ကဲ…
ေျပာၾကစမ္း၊ တစ္ခါတည္းကို ေနရာမေျပာင္း ၀င္လိုက္ပါ့မယ္။ ဟုတ္ပလား?။
(ရွည္လ်ားေသာ ၾသဘာသံႀကီး ဆူညံသြားသည္)
“ဒီေန႔ေျပာမျပနိုင္ေသးရင္လည္း ထပ္ၿပီး ရွာေဖြၾကပါဦး၊ ေတြ႔တဲ့ေန႔မွာ ေတာင္တြင္းႀကီးကို လိုက္လာၿပီး
ေျပာျပပါ။ တိက်ခုိင္လံုရင္ အမ်ားေရွ႕ေမွာက္ကို ဆရာတို႔ကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီးေတာ့ တစ္ခါတည္း
ခရစ္ယာန္ထဲ ၀င္လိုက္ပါ့မယ္ဆိုတာ ေဟာဒီ ပရိသတ္ႀကီးေရွ႕မွာ ကတိေပးပါတယ္။”
(ထပ္ဆင့္ ၾသဘာသံႀကီး ျမည္ဟီးသြားပါသည္)
“ကဲ……အခ်ိန္လည္းေစ့ခါနည္းပါၿပီ၊ မဆင္းမွီ ေဟာဒီ ေက်ာက္ကြင္းရြာနဲ႔ ေညာင္ပင္သာရြာ
ဓမၼဆရာဦးေရႊေအာင္ကို အနည္းငယ္မွာခဲ့ခ်င္ပါတယ္။ ဆရာေရးတဲ့ စာအုပ္ကေလးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးမွာပါတဲ့
ပါဠိကေလးဟာ ဘယ္ပါဠိေတာ္ ဘယ္က်မ္းမွ ပါတယ္ဆိုတာကို တစ္ဆိတ္ကေလး ညြန္ျပေစလိုပါတယ္။ ´´
`` ဦးပဇင္းဟာ အေတာ္ကေလး ပိဋကတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ပါဠိစာေပမ်ားကို နံ႕စပ္ေအာင္ သင္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
က်က်နနလည္း လိုက္စားခဲ့ဘူးပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း စာေပ ပို႔ခ်ခဲ့ဖူးပါ တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း
အဲဒီဦးေရႊေအာင္တို႔ စာအုပ္ထဲမွာ ပါတဲ့ ပါဠိကိုေတာ့ မေတြ႕ဘူးဘဲျဖစ္ေနပါ တယ္။ ´´
`` အခုေဟာဒီစင္ေပၚမွာ သံဃာေတာ(္ ၂၀၀)ခန႔ ္ ရိွပါတယ္။ အဒဲ ီကိုယ္ေတာ္မ်ားလည္း အဲဒီပါဠိက ို
မေတြ႕ခဲ့ဘူးၾကပါလ ို႔ အမိန္႔ရိွၾကပါတယ္။ ဒီေတာ ့ ဦးပဇင္းနဲ႕တက ြ ဒီသံဃာေတာ္မ်ားပါ မွတ္သားၾကရေအာင္တစ္ဆိတ္ေလာက္ အဲဒီပါဠိကေလးပါတဲ့ ပိဋကတ္က်မး္စာအုပ္ကို ေက်းဇူးျပဳ ၿပီး ညြန္ျပေစလိုပါတယ္။
ပါဠိကေတာ့……
“ဓူရဒါရ မနာရေမၼ၊ ဂီဟိကေမၼ ရေတာ ဘိကၡဳ၊
ဂိဇၥ်ကူဋေသလံ ေပတံ၊ ၀ါတံ ဘိကၡဳ အတိႆတိ။ …. တဲ့။”
“အဒဲ ါ ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ပါဠိေတာ္မ်ားမွာ ပါတယ္ဆိုရင ္ ပိဋကတ္ေတာ္စာအပု ္မ်ား ျဖစ္ပါက
ဘယ္က်မ္းစာအုပ္၊ ဘယ္စာမ်က္ႏွာ၊ ဘယ္နံပါတ္၊ ေပစာျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း၊ ေက်ာဘက္၊ ၀မ္းဘက္၊ က-ခ်ပ္၊ကာ-ခ်ပ္၊ ဘယ္အဂၤါစသည္ျဖင့္ ညြန္ျပရရိုးရွိပါတယ္။ အဲဒါကေလးကိုျဖင့္ ဓမၼဆရာဦးေရႊေအာင္ႏွင့္တကြေသာဥသီ ာဒငအ္ စရိွတ ဲ့ မိတ္ေဆြႀကီးမ်ားက အထူးပ ဲ ဂရုစိုက္ၿပီးညြန္ျပၾကေစလိုပါတယ”္ ။“ယခုလို ဘာသာ၀ါဒဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ိဳးကို ေတြ႕ႀကံဳရသျဖင့္ ဦးပဇင္းအေနနဲ႔ေရာ အခုဒီမွာ ရွိၾကတဲ့သံဃာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔ပါ ရံႈးတာနိုင္တာ ပဓာနမထားဘ ဲ အထူး၀မ္းေျမာက ္ ၾကပါတယ္၊ ေနာက္ကိုလည္း ဒီလိုဘာသာေရး၀ါဒၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ဳိးေတြကို နယ္တိုင္း၊ ရြာတိုင္း၊ ၿမိဳ႕တုိင္းဆိုသလုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္က်င္းပႏုိင္ၾကပါေစလို႔ အာသီသျပဳရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္”။
(ရွည္လ်ားေသာ ၾသဘာသံႀကီး)
ပထမပိုင္း(၂)နာရီ ဗုဒၶဘာသာဘက္မွ ေျပာၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္ပါ၍ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္(၂)နာရီတြင္ ခရစ္
ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေ၀ဖန္ေခ်ပကာ ေဟာေျပာမည္ဟု သဘာပတိ ဦးေရႊမွန္က ေၾကညာလုိ္က္၏။
ထိုသို႔ သဘာပတိက ေၾကာ္ျငာၿပီးသည္ႏွင္႔ တစ္ၿပိဳက္နက္ မ႑ပ္အတြင္းရွိလူမ်ားသည္ အျပင္သို႔ ထြက္ရန္
ေနရာမွ ထကုန္ၾကသည္။ ထိုအထဲ၌ ခရစ္ယာန္မ်ားပါ ပါ၀င္သည္။
ေနာက္ပိုင္း ေဟာေျပာမည့္ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္ ဆရာဦးသာဒင္သည္ တရားေဟာ စဥ္ေပၚသို႔
တက္လာ၏။ ပရိသတ္မ်ားက ထြက္ၿမဲထြက္ေနၾကျပန္သည္။ `နားမေထာင္ခ်င္ဘူး´ဟူေသာ အသံမ်ားမွာ
မ႑ပ္ႀကီးတစ္ခုလံုး ညံေနေလၿပီ။ သဘာပတိႏွင့္ ဦးသာဒင္တို႔ပါ `ဆံုးေအာင္ နားေထာင္ၾကပါ´ဟု
ေျပာၾကေသာ္လည္း လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အျပင္သို႔ ေရာက္ေနၾကေလသည္။
မ႑ပ္ႀကီးထဲ၌ ထသူထ, ထိုင္သူထိုင္, ထြက္သူကထြက္, ေအာ္သူကေအာ္နွင့္ ဆူညံရႈပ္ေထြးေနေလ
ေတာ့သည္။ ဦးသာဒင္သည္ စကားမေျပာႏငို ္ေတာ့ဘ ဲ ေငးၾကည့္ၿပီးသာ ရပ္ေနရေတာ့၏။ သဘာပတိ
ဦးေရႊမွန္က ဆံုးေအာင္နားေထာင္ၾကပါရန္ တစ္ေၾကာ္ေၾကာ္ ေအာ္ဟစ္ေနေသာ္လည္း ပရိသတ္ႀကီး၏ အသံကိုမေပါက္နုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ဤတြင္ တာ၀န္ယူေစာင့္ ေရွာက္ေနရေသာ ျပည္ခ႐ိုင္ ရာဇ၀တ္၀န္ႀကီးကိုသဘာပတိက လွမ္း၍ ေမတၱာရပ္ခံေပးရန္ ေျပာသျဖင့္ ရာဇ၀တ္၀န္ႀကီး ဦးၾကင္ကိုယ္တိုင္ တရားစင္ေပၚသို႔တက္ၿပီး ပရိသတ္အား `ဆံုးေအာင္ နားေထာင္ၾကပါ မျပန္ၾကပါနဲ႔ဦး၊ ႏွစ္ဘက္စကားကို အကုန္ဆံုးေအာင္နားေထာင္ၾကပါဦး၊ ျပန္ထိုင္ၾကပါ၊ ျပန္ထိုင္ၾကပါ၊ အထူးပဲေမတၱာရပ္ခံပါတယ္´။ ဟု ေျပာေလသည္။
သို႔ရာတြင ္ လူထ ု ပရိသတ္ႀကီးမွာ ျပန္မထိုင္ၾကဘ ဲ ရပ္ၿပီးသာ ျပန္ၾကည့္ေနၾကသျဖင ့္ ဗဒု ၶဘာသာဘက္မ ွ
ဆရာႀကီး ဦးကြန္႔ကပါ စင္ျမင့္ေပၚသို႔ တက္ၿပီး ပရိသတ္မ်ားအား ႏွစ္ဘက္အစံု နားေထာင္ၿပီးမွ
မိမိသေဘာအေလ်ာက ္ ဆုံးျဖတ္ၾကပါ၊ တစ္ဖက္သပ ္ မျဖစ္ၾကပါေစနဲ႔။ အားလုံးပ ဲ ျပန္ထိုင္ၾကၿပီး
ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ရွင္းလင္းေခ်ပခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ၾကပါဦး။ ဗုဒၶဘာသာဘက္မွ
လူႀကီးတစ္ဦးအေနနဲ႕အထူးပဲေမတၱာရပ္ပါေၾကာင္း စသည္တို႕ကို ေအာ္ဟစ္ ေပးျပန္သည္၊ သို႔ေသာ္
ပရိသတ္ႀကီးကား ထြက္ၿမဲပင္။ `နားမေထာင္ခ်င္ဘူး´ဟူ၍သာ ျပန္ေအာ္ရင္း မ႑ပ္အျပင္ဘက္သို႔
သြားေနၾကေလသည္။
ဗုဒၶဘာသာ သဘာပတိ ေတာင္ငူဆရာေတာ္က ဆံုးေအာင္နားေထာင္ၾကပါဦးဟု တစ္ခြန္းသာ
ေအာ္ဟစ္ေျပာၾကည့္ေသာ္လည္း အသံကမေပါက္နုိင္ ရွိေလသည္။ သို႔ႏွင့္ ရာဇ၀တ္ ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္က
ဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠ႒အား ေခတၱမွ်ၾကြၿပီး ကူညီေမတၱာရပ္ခံေပးပါရန္ ေျပာသျဖင့္ ဆရာေတာ္
တရားစင္ေပၚသို႔ တစ္ဖန္ျပန္တက္ၿပီး--
“အားလုံးေသာ ပရိသတ္က ို ဦးပဇင္း ေမတၱာရပ္ခံပါရေစ… ကိုးကြယ္္မႈ၊ မကိုးကြယ္မႈဆိုတဲ့
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ိဳးဆိုတာ ဘယ္သူမွ တိုက္တြန္းလို႔ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိသေဘာအေလ်ာက္သာ
ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူတာမယူတာ အပထားၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေျပာၾက ေဟာၾကတာကို
ဆံုးေအာင္ နားေထာင္ၾကပါလို႔ ဦးပဇင္းအထူးပဲ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္”ဟု ေမတၱာရပ္ခံသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ပရိသတ္က ျပန္ထိုင္ၾကသည္။ ထြက္ေျပးသူမ်ားကမူ ျပန္လွည့္ၾကည့္ၿပီး ေဘးမွ ရပ္ၾကည့္ေနၾကသည္။
သို႔ႏွင့္ မထြက္ရေသးသူမ်ားမွာ မ႑ပ္ထဲတြင္ ရပ္ၾကည့္ေနၾကၿပီး ျပန္ထိုင္သူက နည္းေန၏။ ဆရာႀကီး
ဦးကြန္႔ႏွင့္ ရာဇ၀တ္၀န္ႀကီးကပါ “ျပန္ထုိင္ေအာင္ ေမတၱာရပ္ခံေပးပါ”ဘုရား ဆရာေတာ္ အမိန္႔ွရွိ႕ရင္
ရပါလိမ့္မယ္” ဟုေျပာၾကျပန္သျဖင့္ ဆရာေတာ္က ထပ္မွန္၍ ေမတၱာရပ္ခံ ေပးရျပန္သည္။
“အားလံုးေသာ ဒကာ/ဒကာမအေပါင္းတို႔ ………..
ဦးပဇင္း အထူး ေမတၱာရပ္ခံပါရေစ… ဘာသာဆိုတာ ကိုယ္ႀကိဳက္မွ ကိုယ္ယူရပါတယ္။ အတင္းယူခိုင္းလို႔
ရတာမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ ယူတာ မယူတာ ပရိသတ္ သေဘာပါ။ ႏွစ္ဘက္စလံုး ဆံုးေအာင္ေတာ့ နားေထာင္
ၾကပါဦး၊ ဦးပဇင္းအထူးပ ဲ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္၊ တစ္ဆိတ္ျပန္ထိုင္ၿပီး နားေထာင ္ ၾကပါဦး ဦးပဇင္း ေမတၱာ
ရပ္ခံပါတယ္။
ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေမတၱာရပ္ခံေသာအခါမွာ ရပ္ေနသူအမ်ားအျပားပင္
ျပန္ထိုင္ၾကသည္။ သိသာသည္မွာ ရပ္ေနေသာ ခရစ္ယာန္ပရိသတ္မ်ားပင္ ျပန္ထုိင္ၾကသည္ကို
ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဤတြင္မွာ ေဟာစင္ေပၚမွ ျပန္ဆင္းရင္း “ကဲ..ဆရာတို႔ ေဟာၾကပါေတာ့
နားေထာင္ၾကပါလိမ့္မယ္၊ ေဟာသာေဟာပါ”ဟု ေျပာလိုက္မွ ဦးသာဒင္ တရားေဟာ စင္ေပၚသို႔
ျပန္တက္နုိင္ေပေတာ့သည္။ 

သို႔ရာတြင္ လူအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဘးမွာသာ မတ္တပ္ရပ္၍ နားေထာင္ေနၾကေလသည္။
မႏၲေလး ဦးသာဒင္က ဆရာေတာ္ ေကာက္ႏႈတ္သံုးသပ္သြားေသာ သမၼာက်မ္းစာအခ်က္ အလက္မ်ားကို
ျပန္လည္ရွင္းလင္းေခ်ပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဦးတည္ခ်က ္ မမွန္ေတာ့ဘ ဲ ကေမာက္ကမ ကေဘာက္ကျခာ ျဖစ္၍ေနေလသည္။ ပရိသတ္ကို ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ ေဟာေျပာလိုက္နွင္႔ပင္ ညေန ေလးနာရီထိုး၍
အခ်ိန္ေစ့သြားသျဖင့္ သဘာပတိက ေဟာေျပာပြဲႀကီး ၿပီးဆံုးေၾကာင္းကုိ ေၾကညာလိုက္ရေလေတာ့သည္။
ရြာလံုးကၽြတ္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ၿပီခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတာင္ငူေလာကုတၱရာဆရာေတာ္အရွင္ကု႑လ တို႔အား လာေရာက္ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။
ထိုအခုိက္ ရြာေဆာ္တစ္ဦးက လူအုပ္ႀကီးတစ္အုပ္ကို ဦးေဆာင္၍ မ႑ပ္တြင္းသို႔ ၀င္လာသည္။
“ဆရာေတာ္မ်ားဘုရား… သူတို႔ေတြဟာ ေက်ာက္ကြင္းရြာက ခ်င္းအမ်ဳိးသား အိမ္ေထာင္စု (၆၀)ေက်ာ္က
လူေတြပါဘုရား။ ဗုဒၶဘာသာဘက္ကို ကူးေျပာင္းကိုးကြယ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆရာေတာ္မ်ားကို
လာေရာက္ကန္ေတာ့ၾကတာပါဘုရား”။
ရြာေဆာ္၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ၾကားရေသာအခါ ေက်ာက္ကြင္းရြာသူႀကီး ဦးေလွာင္သည္ ထခုန္လိုက္ၿပီး
ေခါင္းေပါင္းကိုင္ပင္ ခၽြတ္၍ အထက္သို႔ ေျမာက္ပင့္လိုက္သည္။ ၀မ္းသာ လြန္းသျဖင့္ ဖရဏာပီတိ လြမ္းၿပီး
မ်က္ရည္မ်ားပင္က်လာသည္။ ထိုေနာက္ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒အား အႀကိမ္ႀကိမ္ ဦးခ်၍ ကန္ေတာ့
ေနေလေတာ့သည္။
ဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲအၿပီးတြင္ ေက်ာက္ကြင္းရြာ တစ္ရြာလံုး တစ္ေယာက္မက်န္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား
ျဖစ္သြားၾကေလသည္။
အသိပညာဗဟုသုတတုိးပြားၾကပါေစ…
ျပန္လည္စီစစ္--၀၉-၁၁-၂၀၀၉__


အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ 

..........ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>


ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Tuesday, 15 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ