MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ေယ႐ႈခရစ္ဘာ့ေၾကာင ့္ ဘာလုပ္ဖို႔လာသလ?ဲ ဆိုတဲ့ကိစၥက ို ၾကည့္ရင ္ အလြနရ္ ွင္းေနပါတယ္။ သတၱ၀ါအမ်ားကို ကယ္တင္ရန ္ လာတယ္လို႔ေျပာတယ္။ အဒဲ ီသတ၀ၱ ါဆိုတာ အကုန္လုံးက ို မဟုတ္ဘူး။
ဣသေရလ(ဂ်ဳး)လူမ်ဳိးတို႔ကိုသာ ဆိုလိုတာပါ။ ဗမာ၊ ကရင္၊ ခ်င္းတို႔ဟာ ဒီအခ်က္ကို အထူးသတိျပဳဖို႔
လိုပါတယ္။ နက္နက္နဲန ဲ စဥ္းစားၾကဖ ို႔ ေကာင္းပါတယ္။ (ရွင္မႆ ဲ ခရစ၀္ င)္ အခန္း(၁၀)၊ အပိုဒ(္ ၅)မွာ
သင္တို႔သည္ တစ္ပါး အမ်ဳိးသားတို႔ ရွိရာသို႔ မသြားၾကႏွင့္ ရွမာရိ(ဆမားရိယန္း) ၿမိဳ႕ရြာထဲသို႔ မ၀င္ၾကနွင့္၊
ဣသေရလအမ်ိဳး ေပ်ာက္လြင့္ေသာ သိုးမ်ားရွိရာသို႔ အရင္သြားၾကေလာ့လို႔ ေယရႈကိုယ္တိုင္ ေျပာခဲ့တဲ့
စကားကိုေထာက္ရင္ တျခားလူမ်ဳိးေတြ အတြက္ ခရစ္ေတာ္ ေပၚလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဣသေရလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္သာ ေပၚလာတာထင္ရွားပါတယ္”။
“ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းဟာ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသား လူမ်ဳိးမျခား၊ အားလံုး အတြက္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္သူမွ မျငင္းနုိင္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ (ဗုေဒၶါ ေလာေက သမုပၸေႏၷာ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ၊ဗုေဒၶါ ေလာေက ဥပၸဇၨတိ ဗဟုဇနဟိတာယ သုခါယ အတၳာယ)အစရွိတဲ့ ေလာကတစ္ခုလံုးအတြက္ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း အဆအို မိန ္႔ အေထာက္အထားေတ ြ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ အဒဲ ါေၾကာင ့္ ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ဗုဒၶရွင္ေတာ္ေပၚလာရျခင္းကေတာ ့ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္မတူဘ ဲ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားဆိုရင ္ ဘယ္လူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္သတၱ၀ါအားလုံးအတြက္ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက ဘယ္သူမ ွ မျငင္းနိုင္တ ့ဲ အခ်က္ျဖစ္တယ္။
ေဟာဒီဓမၼဆရာႀကီးမ်ားလည္း ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္မ်ားကုိ သိၿပီးနားလည္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္ေနရာ ဘယ္ပါဠိေတာ္မ်ားမွ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရားဟာ သတၱ၀ါခြဲျခားမႈ ငါ့ကိုသာ ကိုးကြယ္ၾက၊ ငါ့ကို
မကိုးကြယ္တဲ့လူကို သတ္ၾက၊ ျဖတ္ၾကလု႔ိ ေဟာတဲ့ စကားလံုးမ်ား ေတြ႕ဖူးၾကပါသလား။ ပါတယ္ဆိုရင္
အခုေထာက္ျပၾကပါ။ ဦးပဇင္းက အ႐ံႈး ေပးလိုက္ပါ့မယ္”။
“သူေဟာတဲ့တရားက ို လိုက္နာက်င့္သုံးသူ၊ သူညြန္ျပတ ဲ့ တားျမစ္ခ်က္က ို မလုပ္ဘ ဲ ေရွာင္ၾကဥသ္ ူ
မည္သူမဆို ႏွာေခါင္းခၽြန္သူျဖစ္ေစ၊ လံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပားသည္ျဖစ္ေစ ဧကန္မုခ် သံသရာမွ လြတ္ခြင့္ရမယ္တဲ့
လက္ေတြ႕သိခ်င္ရင္ လူ႕ေလာက ကိေလသာကုန္ေရး တရားကို အားထုတ္က်င့္ ႀကံၾကည့္ပါ။ မွန္တာေတြခ်ည္းျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါ့မယ္။ အဒဲ ီတရားက ို တကယ္ယုံၾကည္လ ို႔ အားထုတ္ရင ္ တကယ္ပင ္ ဒ၀ီ ဋ္ဆင္းရဲတို႔ရဲ႕ဒုကၡသား ေလာကီဘုံမွာ ေနရင္း ငုတ္တုတ္တစ္ဆက္တည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အမွန္ကိုေတြ႔ရမယ္။ သံသရာကလြတ္ထြက္သြားပါလိမ့္မယ္။ အဒဲ ါဟာ ဗုဒၶေဂါတမတရဲ႕ သႏိၵ႒ိက (ကိုယ္ေတြ႕၊လက္င္း)၊ အကာလိက(အခါကာလမဆိုင္းပ)ဲ တရားေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္နအဲ႔ ညီျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင ္ က်င့္ရင ္ က်င့္သ ူ ရမယ္။ သူတစ္ပါးကိုလုပ္ေပးလို႔ မရဘူး။ ကိုယ္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သူတစ္ပါးကလည္း လုပ္ေပးလို႔ မရပါဘူး”။
“ကိုယ့္အဖို႔ ထမင္း၀ခ်င္ရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ စားမွ ထမင္း၀မယ္” ဆိုတဲ့စကားဟာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕၀ါဒ
အဆအို မိန္႔ႏွင ့္ ကိုက္ညီတဲ့စကားေပါ့။ အဒဲ ီ ရွင္မႆဲ ခရစ၀္ င္ အပိုဒ(္ ၃၄)ေရာက္ေတာ ့ ခရစ္ေပၚလာရျခင္းအေၾကာင္းကို ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က အတိအလင္းေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေျမေပၚသို႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းကိုေစလြတ္အပ္ေသာငွာ ငါလာသည္ဟု မထင္ၾကလင္႔၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေစလြတ္အပ္ေသာငွာငါလာသည္မဟုတ္၊ ဓါးကို ေစလြတ္အပ္ေသာငွာ ငါလာသတည္းတဲ့။ အခန္း(၃၅)မွာေတာ့ “အဖႏွင့္သား၊
အမိႏွင့္သမီး၊ ေယာကၡမႏွင့္ေခၽြးမအခ်င္းခ်င္း ကြဲျပားေစခ်င္းငွာ ငါလာသတည္း”။ အဒဲ ါ ေယရႈခရစ္ေတာ္္
ေပၚလာရတဲ့အေၾကာင္းပါပဲ။ အလြန္ရွင္းေနပါတယ္”။
“အဒဲ ါဟာ သခင္ေယရႈရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ေတြပါပဲဗ်၊ ဘာလုပ္ဖို႔လာသလဲဆိုတာ ရွင္းမေနေပဘူးလား?
အဲဒါ ဘုရားတဲ့လားဗ်ာ ..?
“ဘာလုပ္ဖို႔လာတယ္ဆိုတာ စဥ္းစားစရာလိုေသးသလာ? ဦးပဇင္းက တမင္ထြင္ၿပီးေတာ့ ေျပာတာ
မဟုတ္ပါဘူး။ က်မ္းစာအထဲမွာ ပါတဲ့အတို္င္း ေျပာရတာပါ။ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမွ တစ္ပါး အျခားလူမ်ိဳးကို
ငါကယ္တင္ရန္ လာသည္မဟုတ္။ ဓါးကုိ ေစလြတ္ရန္ လာတယ္ဆိုေတာ့ ေျပာရမွာေတာင္ ေတာ္ေတာ္
ခက္ပါတယ္။ ေအး….တစ္ခုေတာ့မွန္ပါရဲ႕, အခ်င္းခ်င္းကြဲျပားေစရန္၊ မုန္းတည္းေစရန္လာတယ္ဆိုတဲ့အတိုင္းေယ႐ႈဘာသာကို ယံုၾကည္ၾကတဲ့ေန႔ကစၿပီး ဗမာအခ်င္းခ်င္းလည္း ကြဲရတယ္၊ ကရင္၊ ခ်င္းတို႔လည္းကြဲၾကရတယ္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြလည္း ပ်က္ျပားရတယ္။ အေနအစားလည္း ကြဲတယ္၊
အယူအဆလည္း ကြဲတယ္၊ ေသြးစည္းမႈလည္းကြဲလို႔ ပ်က္ေနၿပီ၊ အဲဒါ ခရစ္ယာန္၀ါဒရဲ႕ အက်ိဳးပဲေပါ့”။
“နီေပါလ္ျပည္မွာ `သမၼာက်မ္းစာေနာက္က `ဓါး´ပါတယ္´ ဆိုတဲ့စကားပံုရွိတယ္။ ခရစ္ယာန္
သာသနာျပဳရဲ႕ ေနာက ္ အပု ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရလိုက္လာတယ္လ ို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ ဗမာပ ဲ ခ်င္းပဲ ကရင္ပဲလ ို႔
ကြဲျပားေနတာဟာ ခရစ္ယာန္၀ါဒေၾကာင့္လို႔ အတတ္ဆိုစရာ ျဖစ္မေနေပဘူးလား။ ဦးပဇင္းကိုယ္တိုင္ကေတာ့မိတ္ေဆ ြ ဓမၼဆရာမ်ားႏွင့္တက ြ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င ္ ျမန္မာ၊ ကရင္၊ ခ်င္းတို႔ကို ဘာသာအယူ၀ါဒပင္ကြဲျပားေနေသာ္လည္း တျပည္ထဲက ေမြးၿပီး တမိထဲက ေပါက္ဖြားတဲ့ ေသြးတူသားတူ ေတြမို႔ မုန္းတီးဖို႔ ေဟာတဲ့တရားကို မလိုက္နာလိုပါဘူး။ ဦးပဇင္းအေနနဲ႕ ဒီကြဲေနတဲ့ စိတ္ထား ေစတနာေတြကို စဥ္းစားမိၿပီး
သေဘာေပါက္ေနလ ို႔ ကိုယ့္ေသြးသားခ်င္းေတြပ ဲ ဆိုတဲ့အေနနဲ႕ မမုန္းေတာ ့ မမုန္းပါဘူး၊ ဘာသာဆိုတာကေတာ ့ႀကိဳက္တာယံုေပါ့၊ ယူၾကေပါ့၊ လူမ်ိဳးခ်င္းအေနနဲ႕ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကြဲရတာမ်ိဳးေတာ့ဦးပဇင္းမေက်နပ္ဘူး။ ကြဲခံရတာကို မေက်နပ္တာကို ေျပာတာပါ၊ မုန္းေတာ့ မမုန္းပါဘူး”။
“ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ေဂါတမကေတာ ့ မုန္းတီးဖို႔ မေဟာခဲ့ဘ ဲ ခ်စ္ဖို႔ကိုသာ ေဟာေတာ္မူခဲ့တာကိုး၊
မုန္းတာဟာ မေကာင္းပါဘူး။ ဘာသာေရးဆိုတာ အလြနအ္ ေရးႀကီးတ ဲ့ ကိစၥမ ို႔ အရမ္းမယုံဘ ဲ နက္နက္နဲနဲ အထူးစဥ္းစားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ မစဥ္းစားရင္ မွားတတ္ပါတယ္၊ လူတိုင္းမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိလိုိ႔ ယံုခ်င္တာကို
ယံုနုိင္ပါတယ္။ အခုဦးပဇင္းေျပာတာကို ယုတၱိ ရွိ/မရွိ အက်ိဳးအေၾကာင္း ညီ/မညီ ကိုသာ စဥ္းစားဖို႔ ေျပာတာပါ။
စဥ္းစားၿပီးမွ ယံုဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဦးပဇင္းရဲ႕ ၀ါဒကေတာ့ ကိုယ္လည္းအရမ္းမယံုခ်င္ဘူး။
သူမ်ားကိုလည္းပဲ အရမ္းမယံုေစခ်င္ဘူး။ နည္နည္းေတာ့ စဥ္းစား ေစခ်င္ပါတယ္။ အ…ဲ ဒါေပမယ ့္
ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႕ အမွားအမွန္ကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဦးပဇင္းက ေျပာပါ့မယ္။ မွားသလား?
မွန္သလား? စဥ္းစားၾကေပါ့ေလ။ ဦးပဇင္းတုိ႔ရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဆင္ျခင္တံု တရားကို အမ်ားႀကီးအားေပးတဲ့
ဘာသာျဖစ္ပါတယ္”။
“ကိုယ့္ဘာသာ မယံုလို႔ တစ္ဘက္ဘာသာ၀င္ေတြကို သတ္လားျဖတ္လား ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါဘူး၊
ယံုရင္လုိက္နာကိုးကြယ္ၾက၊ မယံုၾကည္ရင္လည္းေနေပါ့၊ ဦးပဇင္းတုိ႔ ဘုရားရဲ႕၀ါဒအရ ဦးပဇင္းတို႕က မ်က္ႏွာမပ်က္ပါဘူး။ ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ဇရပ္ေတ ြ ေက်ာင္းေတြရိွတယ္၊ ဘယ္ဘာသာ၀င္ပ ဲ ျဖစ္ျဖစ္ လာနိုင္တယ္၊
တည္းခုိနုိင္တယ္။ ဦးပဇင္းတုိ႔က မရွိ ရွိတာေတာင္ ေကၽြးေမြးပါဦးမယ္။ ကိုယ့္ဘာသာ ယံုၾကည္ၾကပါလို႔
မဆိုလိုပါဘူး။ ဒုကၡျဖစ္ေနရင္, ခုိကိုးရာမရွိျဖစ္ေနရင္ ဘယ္လူမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူသားခ်င္းခ်င္းကို ဦးပဇင္းတို႔က
မ်က္ႏွာမပ်က္ေစပါဘူး။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ကလည္း သေဗၺသတၱာ သတၱ၀ါအကုန္လံုးကို ေမတၱာတူထားပါတယ္။
ဒါလည္း ဒီခရစ္ယာန္ဘက္က ေခ်ပၾကမည ့္ ဓမၼဆရာႀကီးေတ ြ သိၿပီးသားပါ၊ ဟုတ္ကဲ့မဟုတ္လား?။
“ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရားက ဘာမဆို မစံုစမ္း မစစ္ေဆးဘဲနွင့္ အရမ္းမယံုဖို႔ကုိေတာ့
ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္လို ဇြတ္ယံုရမယ္၊ မယံုရင္သတ္မယ္ ျဖတ္မယ္လို႔ မေဟာခဲ့ပါဘူး၊ လုပ္လည္းမလုပ္ရပါဘူး၊ လုပ္လို႔လည္း ေဂါတမဘုရားရွင္က မေဟာခဲ့ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ကေတာ့ မယံုတဲ့လူ
သတ္ပစ္ေလေလ လက္ခုပ္တီးေလေလေပါ့၊ ဟုတ္ကဲ့လား..?။
“အဒဲ ါဟာ ရက္စက္မႈန ဲ႔ ေမတၱာထားပုံ ျခင္းကြာျခားတယ္ဆိုတာပါပ”ဲ ။
“ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားဟာ အထင္အရွားပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ပါဠိေတာ္ေတ ြ
အ႒ကထာေတ ြ အစရိွတ ဲ့ ပါဠိဘာသာက်မ္းစာေတြကို ဖယ္ထားလိုက္ဦးေတာ,့ အိႏိၵယ ေရွးရာဇ၀င္မ်ားအရပဲထင္ရွားေနပါၿပီ၊ ေရွးေဟာင္းရွာေဖြေလ့လာေရး သုေတသနဌာနမ်ားကလည္း လိုက္လံရွာေဖြၿပီး တူးေဖၚၾကတဲ့အခါမွာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ေမြးဖြားရာ အရပ္မွာ အာေသာကမင္းႀကီး စိုက္ထူခဲ့တဲ့ ေက်ာက္တိုင္ႀကီးကိုယခုတိုင္ေတြ႕ရပါေသးတယ္။ မယံုလွ်င္ သြားၾကည့္နိုင္ပါတယ္၊ ရွင္ေတာ္ဘုရား သီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့တဲ့ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၊ ေဗာဓိပင္ စသည္တို႔လည္း အထင္အရွား ေတြ႕နုိင္ပါတယ္”။

 အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ 

..........ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>


ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Tuesday, 15 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ