MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ဥပမာ ပံုစံေျပာရမယ္ဆိုရင္- ေက်ာင္းေနၿပီး ပညာသင္ၾကား အားထုတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဘီေအ၊ အမ္ေအ၊

အိုင္စအီ က္စ-္ စတ ဲ့ စာေမးပြဲေတြေအာင္ၿပီး ဘြဲ႕ဒီဂရီေတ ြ ရခဲ့တအဲ့ တြက္ေၾကာင ့္ ၿမိဳ႕အုပ္၊ ၀န္ေထာက္၊
အေရးပိုင္-အစရွိတဲ့ အက်ဳိးေတြ ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီပရိသတ္ထဲက အေရးပိုင္ မျဖစ္ခ်င္တဲ့လူ၊ ဘုရာင္ခံ
မျဖစ္ခ်င္တဲ့လ ူ ရိွပါသလား? ရိွမယ္မဟုတပ္ ါဘူး၊ အားလုံးျဖစ္ခ်င္ၾကမွာပဲ၊ သို႔ေသာ္ ဘာေၾကာင ့္ မျဖစ္ၾကသလ?ဲ
ျဖစ္နိုင္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြကုိ အားမထုတ္ခဲ့လို႔ေပါ့။ သာမညလူက သူေဌးႀကီးျဖစ္တာ
အံ့ၾသစရာေကာင္းတယ္၊ သူေဌးသားက သူေဌးျဖစ္တာ ဘာမ်ား အံ့ၾသစရာ ရွိပါ့မလဲ။ သည္လိုပဲ
လူကဘုရားျဖစ္တာ အံ့ၾသစရာေပါ့၊ ဘုရားကဘုရားျဖစ္ေနဖို႔ မလိုပါဘူး။ ဘုရားကဘုရား, လူက
လူျဖစ္တယ္ဆိုတာ အံ့ၾသစရာလား? လူက ဘုရားျဖစ္ရင္ ဘုရားက လူျဖစ္ရင္၊ လူက ေမ်ာက္ျဖစ္ရင္၊ ေမ်ာက္ကလူျဖစ္ရင္၊ အံ့ၾသစရာမေကာင္း ေပဘူးလား?။
“ေျပာတိုင္းသာ ယံုၾကစတမ္းဆိုရင္ အားလုံးကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ဆိုတာေတြဟာ အလကားခ်ည္း
ျဖစ္ရေတာ့မယ္။ လူမဆိုထားနဲ႕ တိရစၧာန္ေတာင္ ယံုထိုက္မွ ယံုတာ၊ ေခြးတစ္ေကာင္ကုိ
သူ႔သခင္ေယာင္ေဆာင္ၿပီးျပလို႔ ယံုမယ္ထင္သလား? ျမင္းတို႔၊ ႏြားတို႔လည္း ဒီလိုပဲ၊ ဆင္ဆိုတာ ပိုေတာင္
ဆိုးေသးတယ္။ စီးေနက် သူ႔ဦးစီးမဟုတ္ရင္ ခါခ်ၿပီး နင္းသတ္တာမ်ိဳး ဒီအထိ သူတို႔လည္း ဉာဏ္ေတြရွိတာပဲ။ ငါ- မင႔သ္ ခင္လုပ္မယ ္ ဆို႐နုံ ဲ႕ ရတာမ်ဳိးေတာ ့ ကၽြန္ပ္တ ို႔ လူသား လူေတြပဲရိွတာ ဟုတ္မဟုတ ္ စဥ္းစားကိုမစဥ္းစားခ်င္ၾကဘူး။ လြမ္းစရာေျပာရင ္ လြမ္းပစ္လိုက္တာပ,ဲ ဟုတ္လ ို႔ လြမ္းတာက နည္းနည္း၊လြမ္းစရာေကာင္းလို႔ လြမ္းၾကတာပါ။ ပြဲထဲမ်ား ၾကည့္ပါလား၊ ဇာတ္ကတယ္ဆိုတာ ငွါးတဲ့သူက ပိုက္ဆံေပးလို႔လာကတာ။ ပြဲၾကည့္တဲ့လူေတြက လြမ္းခန္းမွာ မ်က္ရည္မ်ားသုတ္လို႔ ဟိုမွာ တကယ္ျဖစ္ေနတာလည္းမဟုတ္ဘူး၊ ဇာတ္ကေနတာပါ၊ သူ႔မွာ တကယ္ျဖစ္ေနတယ္ အံ့ေရာ”။
“အဒဲ ါ က်ဳပ္တ ို႔ လူမ်ဳိးေတြပဲ၊ ဟုတ္မဟုတ ္ ယုတိၱသဘာ၀နလဲ႔ ည္း နည္းနည္းေတာ ့ စဥ္းစားၾကဦးမွေပါ့။
ေျပာတိုင္းယံုဖို႔ဆိုတာ ေကာင္းလည္းမေကာင္းပါဘူး။ သဘာ၀လည္းမက်ပါဘူး။ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊လွ်ာ၊ ကိုယ္ အေတြးႏွင့္လည္း ေလ့လာစဥ္းစား ၾကဦးမွေပါ့”။
“ဘုရားက ဘုရားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ယုတၱိမရွိပါဘူး။ ဒါကို ကိုးကားေျပာဆိုလို႔ ေကာင္းတဲ့
ျမန္မာစကားေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားက ဘုရားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ယုတၱိကင္းမဲ့တဲ့ အတြက္ ယံုၾကည္ဖို႔
အလြန္ခဲယဥ္းပါတယ္။ ေျပာတိုင္းမယုံၾကည္ၾကပါနဲ႕။ စဥ္းစားၿပီးမွ ယံုၾကပါ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေက်ာင္းေနၿပီးစာမသင္ဖူးပဲနဲ႕ ဘီေအ၊ အမ္ေအ၊ အိုင္စီအက္စ္ ေအာင္တယ္ဆိုတာ မိတ္ေဆြတို႔ ယံုၾကမလား?လယ္သမားတစ္ေယာက္က လယ္ထဲဆင္းလည္းမဆင္း၊ ထြန္လည္း မထြန္၊ ပ်ဳိးလည္း မႏႈတ္၊ ေကာက္လည္းမစိုက္၊ ရိတ္နယ္ျခင္း မျပဳပါဘဲနွင့္ အိမ္ေပၚမွာ အိပ္ေန႐ံုမွ်နဲ႕ စပါးရနုိင္ပါ့မလား? ဘယ္ေတာ့မ် မရနုိင္ပါဘူး။လုပ္မွကိုင္မွ ရၾကတယ္ဆိုတာ အထင္အရွားပါ။ အခုလည္း ဘုရားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘုရားျဖစ္ဖို႔ လုပ္ငန္းမ်ားကိုမလုပ္ပါဘဲန ဲ႔ ယုတိၱရပိွ ါ့မလား? ယုတိၱမရိွပါဘူး။ အဒဲ ီလို ယုတိၱ မရိွတာက ို ယုံသင ့္ မယုံသင့္ စဥ္းစားၾကည ့္ၾကစမ္းပါ”။
“ထာ၀ရဘုရားကေတာ ့ သသူ႔ ာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ ဘာမွမပူနဲ႔တဲ့။ က ဲ ယုံၾကမလား? ယုံေနတဲ့သူေတ ြ
အခုဒီမွာ အမ်ားႀကီးပ ဲ ထာ၀ရေပးလို႔ရတ ဲ့ ဆန္စပါး ဘယ္ႏွစ္ေယာက ္ စားရဖူးသလ?ဲ ကိုယ့္ဟာက ို
လုပ္လို႔ရတာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႕ ရွာႀကံလို႔ ရရွိတဲ့ ပိုက္ဆံနွင့္ တန္ရာတန္ေၾကးေပးမွ
ရရွိၾကတာခ်ည္း မဟုတ္ပါလား? ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားကေတာ့ (အတၱာဟိ အတၱာေနာ
နာေထာ)တဲ့၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကို ကိုးၾကတဲ့။ ကဲ …ဒီေတာ့ကာ လက္ေတြ႕မွာ ကိုယ္လုပ္မွ ကို္ယ္ရတာကို
ထင္ရွားမေနေပဘူးလား? ဘယ္ဘုရားေဟာတာက ခုလူေတြမွာ လက္ေတြ႕မွန္သလ?ဲ ခရစ္ယာန ္
ဓမၼဆရာႀကီးေတ ြ ေျပာသလ ို ထာ၀ရဘုရားမွာ တန္ခိုးေတာ ္ အနႏၲရိွတယ္ဆိုရင ္ ဒီဓမၼဆရာႀကီးေတ ြ ကိုယ္တိုင္ ဒီထိေအာင္ပင္ပန္းခံၿပီး လာေနစရာေတာင္ မလိုဘူး။ အိမ္ကေနၿပီး ထာ၀ရဘုရားကို တို္င္တည္
ဆုေတာင္းလိုက္ရင္ အားလံုးကိစၥ ၿပီးေနေတာ့မယ္ မဟုတ္လား? ဦးပဇင္းတို႔လည္း သူတို႔ရဲ႕ ဆုေတာင္း
ျပည့္သြားတဲ့အတိုင္း ႐ႈံးၿပီး ေအးေအးေဆးေဆး ထိုင္ေန႐ပုံ ဲ ရိွေတာ့တယ္။ ဘာမွကို ေျပာေနစရာမလိုေတာ့ဘူးမဟုတ္လား?”
“ေဟာ--အခုေတာ ့ မနကအ္ ခ်ိန္ကပ ဲ လူေတ ြ ဗုဒၶဘာသာဘက္ကို ကူးေျပာင္းလာေနၾကၿပီ။ ဘာျပဳလ ို႔
အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင ္ ထာ၀ရဘုရားဟာ သူ႔က ို ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ၾကည္ညိဳတ ဲ့ လူေတ ြ ဗုဒၶဘာသာဘက္ကို
ကူးေျပာင္းလာတာ ၾကည့္ေနရသလ?ဲ (ၾသဘာသံမ်ား)
“ေနာက္တစ္ခါ သတၱမအခ်က္က သံုးခုတစ္ဆူ ဘုရားဆိုတဲ့ ကိစၥ၊ ဓမၼဆရာတစ္ေယာက္က
ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သံုးခုေပါင္း ဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္တယ္လို႔
ေျပာသြားတယ္။ ခမည္းေတာ္ဆိုတာက ထာ၀ရ၊ သားေတာ္ဆိုတာက ေယ႐ႈခရစ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။
ထာ၀ရႏွင့္ေယရႈခရစ္တို႔ဟာ တူပါတယ္တဲ့။ မတူတဲ့အေၾကာင္းကုိ ဦးပဇင္းက ေျပာျပရေသးတာေပါ့၊
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ထာ၀ရဘုရားက လက္စားေခ်ဖို႔ ေဟာတယ္။ ကိုယ့္သြားတစ္ေခ်ာင္းကို ခ်ိဳးရင္
သူ႔သြားတစ္ေခ်ာင္းကုိ ခ်ိဳးပစ္ရမယ္တဲ့။ ကိုယ့္မ်က္လံုးတစ္လံုကို ေဖါက္ရင္ သူ႔မ်က္လံုးတစ္လံုးေဖါက္ရမယ္တဲ့။
(AN EYE FOR AN EYE) ဆိုတ ဲ့ တရားေပါ့။ အဒဲ ါဟာ ခမည္းေတာ ္ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ တရားပါပဲ။
အဲ….သားေတာ္ ေယရႈခရစ္ကေတာ့ လက္စားမေခ်ဖို႔၊ သည္းခံဖို႔ေဟာတယ္။ ညာဘက္ပါးကို
႐ိုက္လာလွ်င္ ဘယ္ဘက္က ပါးကိုပါ အ႐ိုက္ခံလိုက္ပါတဲ့။ အဲဒီေတာ့ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္
ကြဲမေနေပဘူးလား? ေဟာတဲ့တရားဟာ ဒီေလာက္ကြဲေနရင္ တူတယ္ဆုိတဲ့ စကားဟာ မဟုတ္နိုင္ေတာ့ဘူး။


 အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ 

..........ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Tuesday, 15 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ