MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ထာ၀ရဘုရားဟာ သန္းေကာင္စာရင္း သေဘာေပါ့ေလ၊ လူစာရင္းသာယူခုိင္းၿပီးေတာ့ လူေပါင္းခုႏွစ္

ေသာင္းကုိ သတ္ပစ္သတဲ့၊ (၂-၇၁-၂၄-၁၅)ကိုၾကည့္ပါ၊ အဲဒီက်မ္း(၃၈း၇)မွာ (ယုဒ၏ သားဦး ေအရ)ကုိ
ထာ၀ရဘုရားေရွ႕၌ ဆိုးေသာသူ ျဖစ္၍ သူ႔ကို ထာ၀ရဘုရားက ကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏။ တစ္ခါ (၁၀း၁၁)မွာ
ထိုအမႈကို ထာ၀ရဘုရား နွစ္သက္ေတာ္မမူေသာေၾကာင့္ “ေအာနမ္”ကိုလည္း ကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏လို႔
ပါျပန္တယ္။ အဒဲ ါ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ ့ “ေအာနမ”္ ဟာ မုဆိုးမ မရီးက ို သားသမီးရေအာင ္
မေပါင္းသင္းလို႔ပါတဲ့။ တစ္ခါ လူသတၱ၀ါမ်ား အိမ္ရာေထာင္မႈ ၀ါဒစိတ္ ဓာတ္ကို ထာ၀ရဘုရားက
သြင္းေပးသတဲ့၊ (၃၀၀၊ ၂၂၊ ၂၃)။ လူသတၱ၀ါမ်ားဟာ ႐ိုးလြန္းရင ္ မတတ္ဘ ဲ ေနမွာစိုးလို႔လားေတာ ့
မေျပာတတ္ဘူး။ လိမ္တတ္ညာတတ္ေအာင ္ မုသာ၀ါဒ စိတ္ဓာတ္ကိုပ ဲ ထာ၀ရဘုရားကသြင္းေပးသတဲ့၊
(၃၊၇၁၊၂၂၊၂၃)ေဟရွာလ အနာဂတၱိက်မ္း အခန္း-(၁၃၊ အပိုဒ္ ၉၊ ၁၁၊၁၅၊၁၆)မ်ားမွာ ၾကည့္ပါ။ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕
ထာ၀ရဘုရား ေဒါသႀကီးေၾကာင္းေတ ြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ”္ ။
“သူေျပာတာ မလိုက္နာလွ်င္ အျပစ္ရွိေရာတဲ့ အျပစ္ရွိတဲ့သူေတြကို မကယ္တင္ဘူးတဲ့၊ ထာ၀ရဘုရားက
ႀကိမ္ဆဲတာေတြလည္း အလြန္အသဲယားစရာ ေကာင္းပါတယ္၊ တရားေဟာရာက်မ္း အခန္း (၂၈)ကို
ဖတ္ၾကည့္ပါ၊ ဦးပဇင္းက အခ်ိန္နည္းလြန္းလို႔ မဖတ္ပါရေစနဲ႔ေတာ့။ ထာ၀ရဘုရား သေဘာထားေသးနႈတ္ပံု
စိတ္ထားေအာက္တန္းက်ပံုေတြကို (မာလခိ အနာဂတၱိက်မ္း) အခန္း(၂)မွာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
 “ငါရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္တို႔ကို မေအာင့္ေမ့လွ်င္ သင္တို႔ကို ငါႀကိမ္ ဆဲမည္၊ သင္တို႔သည္ သားစဥ္ေျမးဆက္
အာလံုးတို႔ကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အျပစ္ဒဏ္ ခတ္ေတာ္မူမည္” စသည္တို႔ကို အဒဲ အီ ခန္းေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။
“ေလာကမွာ ရိွတ ဲ့ လအူ ေတြ လူဆြံ႕ေတ ြ ဒုကိၡတေတြကို ဘယ္သူဖန္ဆင္းသလ?ဲ မေကာင္းတာေတ ြ
အားလံုး သူပဲ ဖန္ဆင္းတယ္။ ဒါတင္မကေသးဘူး၊ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ထာ၀ရဘုရားက ႏွေခါင္းျပားတဲ့လူ
ေျခက်ိဳးတဲ့လူ၊ လည္ပင္းက်ဳိးတဲ့လူ စသည္တို႔ရဲ႕ ပူေဇာ္သကၠာရကို မခံယူလိုဘူးတဲ့၊ ဒါျဖစ္ရင္ ႏွေခါင္းျပားတဲ့လူ,ေျခက်ဳိးတဲ့လူစသူတို႔ကို ဘာျဖစ္လို႔ သူက ဖန္ဆင္းေသးလဲလ ို႔ ဦးပဇင္းက ေမးခ်င္ပါတယ္။ အဒဲ ီမွာႏွေခါင္းျပားတဲ့ လူဆိုတာ ဗမာ၊ ကရင္၊ ခ်င္းတို႔ကို ဆိုတယ္၊ ဗမာ၊ ကရင္၊ ခ်င္းတို႔ကပူေဇာ္လွ်င္ လွဴဒါန္းလွ်င္ထာ၀ရဘုရားက လက္မခံဘူးတဲ့။ ဘာျဖစ္လို႔ လည္းဆိုေတာ့ ႏွေခါင္းျပားလို႔တဲ့ ဥိီးပဇင္းကေတာ့ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွေခါင္းျပားတာနဲ႕ ထာ ၀ရဘုရားကိုမယံု နိုင္ေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့သူကႏွာေခါင္းျပားတဲ့လူကို မုန္းတာကိုး။
ဦးပဇင္းလည္း ႏွာေခါင္းျပားတဲ့လူမ်ိဳးထဲပါေနေတာ့ ထာ၀ရဘုရားအလိုနဲ႔ ၾကည့္ရင္ ႏွေခါင္းျပား
ရတာက တစ္ျပစ္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသ၀င္အျဖစ္နွင့္ ထာ၀ရကို မယံုၾကည္မိတဲ့ အျပစ္က တစ္ျပစ္နဲ႕ အျပစ္ႏွစ္မ်ိဳးရိွေနေတာ ့ ထာ၀ရဘုရားက ေတာ္ေတာ္ၿငိဳျငင္ေတာ္မူမွာပ ဲ ထင္တယ္။ ခရစ္ယာန၀္ ါဒဟာ ႏွေခါင္းခၽြန္တဲ့လူေတအြ တြက ္ ထာ၀ရဘုရား ထားပစ္ခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွား ေနပါတယ”္ ။
“ပညတ္ေတာ္(၁၀__________)ပါးကို ေျပာသြားၾကပါတယ္။ အခု ဦးပဇင္းေျပာသြားတဲ့ က်မ္းစာပါ စကားမ်ားအရလူလူခ်င္းေတာ့ မသတ္နဲ႔ဆိုတဲ့ ၾသ၀ါဒ ပညတ္ခ်က္ဟာ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ေဒါသကို တကယ္ အေထာက္အကူျပဳပုံ မရသလ ို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာျပဳလ႔လို ည္းဆိုေတာ့ သမူ႔ ကိုးကြယ္တဲ့လူက ို စာရင္းသြင္းဟန္မတူဘူး။
မကိုးကြယ္မယုံၾကည္တဲ့လူေတြက ို အျပစ္ဒဏ္ခတ္ဖ ို႔ အေတာ္ပ ဲ ေသခ်ာေနေတာ ့ ဒီပညတ္ခ်က္ေတြဟာ
ထာ၀ရဘုရားနဲ႕ တစ္ျခားစီျဖစ္ေနပါသည္၊ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ ေဂါတမ ရွင္ေတာ္ဘုရားကေတာ့ ရန္သူရယ္
မိတ္ေဆြရယ္ မခြဲျခားပါဘူး၊ ႀကိဳက္ရင္ကိုးကြယ္၊ ယံုၾကည္ရင္ ပူေဇာ္၊ ဒါပါပဲ၊ လူကို လူလိုပဲ သေဘာ
ထားပါတယ္။ လူက မကိုးကြယ္႐ံုနဲ႕ လူမ ဟုတ္ေတာ့သလို လူစာရင္းက ဖ်က္မပစ္ပါဘူး။ အဲ
ထာ၀ရဘုရားကေတာ့ သူ႔ကို မကိုးကြယ္ရင္ လူမဟုတ္ဘူးဆုိသလို ျဖစ္ေနတာထင္ရွားပါတယ္”။
“ဗမာ၊ ကရင္၊ခ်င္းတို႕က ထာ၀ရဘုရားကုိ ကိုးကြယ္ေနၾကေပမယ့္ သူတို႔ဘုရားက သူတို႔ကို
သေဘာမက်ဘူး ႏွာေခါင္းျပားလို႕မုန္းသတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဆိုတဲ့ ဗမာ, ကရင္၊ ခ်င္း-တို႔ဟာ
ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ဘ၀ကို ခံယူခ်င္ရင္၊ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးသစၥာကို ေစာင့္သိခ်င္ရင္
ခရစ္ယာန္အယူ၀ါဒကို မယူမွီ ပထမႏွာေခါင္းခၽြန္ေအာင္ အရင္ အားထုတ္လုပ္ပါဦလို႔ ဦးပဇင္းက
ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္”။
“ေနာက္နံပါတ္ (၆) အခ်က္က ဘုရားက ျဖစ္တဲ့ဘုရားလို႔ ဆိုတဲ့ကိစၥပါ။ မိတ္ေဆြ ဓမၼဆရာမ်ားက
ေဂါတမဟာ လူကျဖစ္တဲ့ ဘုရားတဲ့ အဲဒီလိုေျပာၾကတယ္။ ေျပာတဲ့အတိုင္းဟုတ္ပါတယ္၊ လူကျဖစ္တဲ့
ဘုရားပါလ ို႔ ဦးပဇင္းကလည္း ၀န္ခံပါတယ္၊ ဦးပဇင္းကသာ မဟုတပ္ ါဘူး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းကပ ဲ
၀န္ခံပါလိမ့္မယ္၊ ေဂါတမဘုရားျဖစ္တာဟာ အက်ဳိးတရားပါ။ အက်ိဳးရွိလာတာဟာ အေၾကာင္းရွိရမယ္ဆိုတာကိုတစ္ကမၻာလံုး မွာရွိတဲ့ ဘာသာ၀င္တုိင္းက ေထာက္ခံၾကပါတယ္၊ ဘုရားျဖစ္ဖို႔ အေၾကာင္းေတြကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ လက္ေတြ႕အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ ဘုရားတည္းဟူေသာ အက်ိဳးတရားကိုရခဲ့ပါတယ္။ အလြန္ပဲ သဘာ၀က်ပါတယ္”။
 “ဘုရားျဖစ္ဖို႔ ကိစၥကို ေဂါတမဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ အလြန္အမင္းအားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္
မူခ့ဲရပါတယ္။ ဒုကၡေတြ အမ်ားႀကီး ခံခဲ့ရပါတယ္။ စြန္႔လြတ္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ိဳးကို အကုန္အစင္ စြန္႔လြတ္ခဲ့ရပါတယ္။
တြယ္တာစရာ အစြဲအမွတ္သညာဟူသမွ်ကို တစ္စံုတစ္ခုမွ် မၿငိကပ္ေအာင္ အားလံုးကို တြန္းလွန္
ပစ္ခြာေတာ္မူခဲ့ရပါတယ္၊ ဒီေလာက္ လူသားတို႕က အမွန္အဟုတ္လို႔ ထင္ေနတဲ့ ဥပါဒါန္အစြဲအမွတ္ေတြကို
အမွန္အတိုင္း ဘာမွမဟုတ္တဲ့ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼသဘာ၀ အဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္မႈကုိ တခဏတာပါလားလို႔ အမွန္သိတဲ့သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကို ရေအာင္ အားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ရပါ တယ္”။
“ေဂါတမဘုရား ျဖစ္ဖို႔အေၾကာင္းကုိ အား႐ုံျပဳေသာအားျဖင့္ ဘုရားတည္းဟူေသာ အက်ိဳးကို ရပါတယ္။
ထုိရရွိေသာ တရားဟာ ဤေလာကရွိ ႐ုပ္နာမ္သဘာ၀ သက္ရွိေလာကရဲ႕ ဇာတိအျဖစ္သည္ ဆင္းရဲျခင္းကုိ
ပႏၷက္႐ိုက္ျခင္းပင္၊ ဒီပႏၷက္ကို အစြဲျပဳၿပီး ဇရာ(အုိျခင္း)၊ ဗ်ာဓိ (နာရျခင္း)၊ မရဏ(ေသရျခင္း)ဆိုတဲ့ သဘာ၀
ဒုကၡႀကီးတို႔၏ အုပ္စိုးရာဘ၀အျဖစ္ပါကလား။ ဒီဘ၀မ်ိဳးရဲ႕ ကုန္ရာကုန္ျခင္းသည္ (သႏၲိသုခ) နိဗၺာန္ ဓာတ္သားအျဖစ္ ရမွသာလွ်င္ ျဖစ္ပါကလားလို႔ သိျမင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္”။
“ေဂါတမ ဗုဒၵကုိယ္ေတာ္တိုင္လည္း ဒီအတိုင္းသိျမင္ၿပီး လူေတြကိုလည္း ဒီအတိုင္း သိျမင္ၾကရန္သာ
ေဟာေျပာျပသ လမ္းညြန္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္”။
“ထာ၀ရဘုရားလိုေတာ့ လူေတြထဲက သ႔ကူ ိုယုံၾကည္ကိုးကြယ္တ ဲ့ လူကိုမ ွ ကယ္တင္မယ္။
မယံုၾကည္တဲ့လူ ၿငိဳျငင္ျငဴစူျခင္း ခံရမယ္။ ဒဏ္ခတ္မယ္လို႔ မေျပာခဲ့၊ မေဟာခဲ့ပါဘူး။ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရား
ေဟာတာကေတာ့ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိတို႔ရဲ႕ ကိေလသာမ်ားရင္ မ်ားသေလာက္ ေလာင္ၿမိဳက္မႈ ဒုကၡေတြ
ခံရမယ္။ ကိေလသာနည္းရင ္ နည္းသေလာက ္ မီးေအးမယ္လ ို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ ကိေလသာဆိုတာ ဘာလ?ဲ
ေလာဘ-အပိုကို တပ္မက္တြယ္တာျခင္း၊ ေဒါသ-အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ေမာဟ- မသိနားမလည္ျခင္း၊
ေတြေ၀ျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္”။
“အဒဲ ါေတြကို သိနားလည္ရင ္ ဘယ္သူပ ဲ သိနားလည္ သိနားလည္၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္
ေလာင္ၿမိဳက္ခံရတဲ့မီးက ၿငိမ္းေအးမယ္။ ကင္းလြတ္မယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ဗုဒၶရဲ႕
အလိုအားျဖင့္ အေၾကာင္းတစ္ခု ရွိလို႔သာ အက်ဳိးတစ္ခုေပၚလာျခင္းစတဲ့ ဆက္စပ္မႈမ်ား မဆံုးရင္
သံသရာလို႔ေခၚပါတယ္”။
“ဒီသံသရာဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္ သဘာ၀ဒုကၡႀကီး ရွိေနသမွ် သားကိစၥ၊ သမီး ကိစၥ၊
စီးပြားေရးကိစၥ၊ ဘ၀အသက္တည္ၿမဲေရးဆိုတဲ့ က်န္းမာေရး၊ စားေသာက္ေနထိုင္ေရး၊ ဒီစားေသာက္ေန
ထိုင္ေရးတို႔ ျပည့္စံုဖူလံုေသာ္လည္း ေလ်ာ့ပါးသြားမွာကို ပူေဆြးစိုးရိမ္ရျခင္း၊ မျပည့္စံုသျဖင့္ ေတာင့္တေမွ်ာ္မွန္းအားထုတ္ရျခင္းစတဲ့ ေ၀ါဟာရ ဒုကၡေတြလည္း မဆံုးနိုင္ေအာင္ ထပ္ဆင္႔ တိုးပြား မ်ားျပားေနၾကရပါတယ္။အဲဒီေတာ့ အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္ ဒီသံသရာက အေၾကာင္းအက်ဳိးကင္းေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရေအာင္ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြကို ပယ္ၾကပါလို႔ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားက ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါယတယ္”။“အဲဒီေတာ ့ ဘုရားျဖစ္ေရး အားထုတ္မႈေၾကာင ့္ ဘုရားျဖစ္ရတ ဲ့ လူသာမန္က ဘုရားျဖစ္တာကိုေတာ ့တစ္ကမၻာလံုးက မျငင္းပါဘူး။ ေခတ္ေပၚပညာရွိမ်ားႏွင့္ စဥ္းစားၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းကလည္းေထာက္ခံထားၾကၿပီးပါၿပီ”။

 အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ 

..........ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>


ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Tuesday, 15 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ