MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

 ၿပီးေတာ့ နာမ္၀ိညာဥ္သက္သက္ျဖစ္လို႔ ပံုသ႑ာန္မရွိဘူးတဲ့ အဲဒါသိရဲ႕သားနဲ႕ တမင္သက္သက္
ေျပာတာ၊ သူတို႔ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ပုံ႑ာန္ကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ ပါတဲ့အတိုင္း ေျပာရမွာ နည္းနည္း
ရွက္တာနဲ႔တူတယ္လို႔ ယူဆနိုင္စရာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိရဲ႕သားနဲ႕တမင္ သက္သက္ဖံုးထားတာလို႔
ဆိုရမွာပဲ”။
“ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္း အခန္း(၁)၊ အပိုဒ္(၁၄-၁၅-၁၆)မွာ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕
ပံုသ႑ာန္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခန္း(၅)အပိုဒ္(၆)မွာ လည္း ပါပါေသးတယ္”။
“အဒဲ ီက်မ္းအရဆိုရင ္ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ပုံသ႑ာန္ဟာ ေခါင္းေမြးက ႏွင္းကဲ့သ ို႔ ျဖဴတယ္။ မ်က္လုံးက
မီးေရာင္ကဲ့သ ို႔ ေတာက္ပတယ္။ ေျခေထာက္က မီးရရဲ ဲ ဖုတ္ထားတ ဲ့ ေၾကးန၀ီ ါနဲ႔ တူတယ္။ ညာဘက္လက္ကၾကယ္(၇)လံုးကုိ ကိုင္ထားတယ္။ ပါးစပ္မွာ ႏွစ္ဘက္သြား ဓါးရွည္ႀကီး ႏွစ္ေခ်ာင္း ထြက္ေနတယ္၊ ဦးခ်ိဳ(၇)ေခ်ာင္း ရွိတယ္။ မ်က္လံုး(၇)လံုး ရွိတယ္။ အဲဒါ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ပုံပါပဲ၊ အခုေနမ်ား အဲဒီပံု ရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ကိုမ်ား ေတြ႕ရင ္ မိတ္ေဆြျဖစ္တ ဲ့ ဓမၼဆရာေတ ြ အရင္ေျပးၾကလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ဦးပဇင္းကေတာ ့ ၾကည့္ခ်င္တာနဲ႕ မေျပးပါဘူး။ ဘယ့္ႏွယ္လ ဲ ဆရာႀကီး ဦးသာဒင ္ ဆရာ႐ႈတ္ခ်သြားတ ဲ့ေဂါတမဘုရားရဲ႕ လကၡဏာေတာ္ႀကီး (၃၂)ပါး၊ လကၡဏာေတာ္ငယ္ (၈၀)ဆုိတဲ့ ပံုအဆင္းေတာ္နဲ႕ဘယ္လိုကြာျခားတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ၿပီမဟုတ္လား”။
“စတတု ၳအခ်က္က ထာ၀ရဘုရား ေနတအဲ့ ရပ္ပါ၊ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ေနရာႏွင ့္ ပတ္သက္လို႔ မိတ္ေဆ ြ
ဓမၼဆရာတို႕က မေျပာခဲ့ဘူး။ မေျပာခဲ့ၾကတာကေတာ့ မသိၾကလို႔နဲ႕ တူပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ မသိေသးရင္
ဦးပဇင္းကပ ဲ ေျပာျပရေသးတာေပါ့။ ထာ၀ရဘုရားဟာ တန္ခိုးအႀကီးဆုံး ျဖစ္တအဲ့ တြက္ ေကာင္းကင္တစ္ခြင္မွာအလွဆံုး အေတာက္ပဆံုးျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ဘက္ေကာင္းကင္မွာ ရွိတဲ့ (အိုရီယင္)လို႔ေခၚတဲ့ ခုႏွစ္စဥ္ၾကယ္ရဲ႕အလယ္ဗဟိုမွာ ေနသတဲ့၊ အဲဒါဟာ ဦးပဇင္း ရမ္းေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ (လူးကပ္စ္အာရိဒ္)ေရးတဲ့(အက္စ္ထရြန္ေနာ္မီအင္န္ဘိုင္ဘယ္လ္)လို႔ ေခၚတဲ့ နကၡတၱေဗဒႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာဆိုတဲ့ စာအုပ္၊ (ေဂါ့ဒ္စ္ လင္းပေလ့စ)္ ဆိုတ ဲ့ အခန္းမွာ ပါပါတယ္။ အဒဲ ီေတာ ့ ထာ၀ရဘုရား ေနတဲ႔ေနရာ ထင္ရွား သြားျပန္တာေပါ့ေလ၊
အဲဒီစာအုပ္ကို ခရစ္ယာန္ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ား ၀ယ္ၿပီး ဖတ္ၾကပါ။ အေမရိကန္ျပည္၊ ကာလီဖိုးနီးယားက
ထုတ္ေ၀ပါတယ္။ အဒဲ ီ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးကိုေတာ ့ ေဟာဒ ီ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ေနရာက ို မေျပာတတ္တဲ့ ဓမၼဆရာေတြကေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ေျပာၾကတဲ့ အတိုင္းသာဆိုရင္ မိတ္ေဆြတို႔ အင္မတန္အထြဋ္အျမတ္ထားတဲ့ ထာ၀ရဘုရားမွာ ေနစရာ ေနရာမရွိေသးဘဲ၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ အေျခအေနမဲ့ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္”။
“ပဥၥမအခ်က္ကေတာ့ ထာ၀ရရဲ႕ သေဘာထား ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဘက္က မိတ္ေဆြ ဓမၼဆရာတို႔က
ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ အေၾကာင္းကို အေကာင္းခ်ည္းပဲ ေျပာခ်င္ၾကပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ မေကာင္းေၾကာင္း
ကိုေတာ့ ဓမၼေဟာင္း ဓမၼသစ္ ႏွစ္က်မ္းလံုးမွာပါ ေတြ႕ျမင္ေနရပါလွ်က္နဲ႕ တမင္ေရွာင္ကြင္းၿပီး ေျပာသြား
ၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြတို႔က မေျပာၾကဘ ဲ ဖုံးကြယ္ထားၾကေလေတာ့။ ဦးပဇင္းက လွစ္ဟၿပီး ထာ၀ရဘုရားရဲ႕မေကာင္းပံုေတြကို ေျပာျပပါဦးမယ္”။
“ဦးပဇင္းလည္း မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ထာ၀ရဟာ ဘုရားဆိုေတာ ့ အေကာင္းခ်ည္းပ ဲ ျဖစ္ေစလိုတ ဲ့ ေစတနာ
ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ က်ေတာ့မွ ဘုရားနဲ႔ အံမကိုက္တဲ့ မေကာင္း
တာေတ ပါတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါက ဦးပဇင္း ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတ ို႔ သမၼာက်မ္းစာအတိုင္း
ေျပာရတာပါ။ ဒါလည္း ထာ၀ရဘုရားကိုယ္တိုင္က ႐ိုး႐ိုးသားသား ၀န္ခံသြားတာလို႔ ဆိုပါတယ္”။
 “ငါဟာ ျငဴစူေသာ ဘုရားျဖစ္တယ္”လို႔ ထာ၀ရကိုယ္တိုင္ တရားေဟာရာက်မ္း၊ ၄း၂၄-၌ ေျပာခ့ဲေၾကာင္း
ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခါ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၊ တရားေဟာရာက်မ္း ၇း၁၀-မွာလည္း
“ကိုယ္ေတာ္ကို မုန္းေသာသူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွာ သူတို႔၏ မ်က္ေမွာက္၌ အျပစ္ေပးေသာ
ဘုရားျဖစ္ေေတာ္မူေၾကာင္းကို သိမွတ္ေလာ့”လို႕ ပါရွိပါတယ္။ အဲဒီက်မ္း ၇း၁၆- မွာလည္း “သင္၏
ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင္၌ ေပးအပ္ေတာ္မူေသာ လူမ်ဳိးအေပါင္းကို ဖ်က္ဆီးရမည္။
သင္၏ မ်က္စိသည္ သူတို႔ကို မသနားရ၊ သူတုိ႔ဘုရားအား ၀တ္မျပဳရ၊ ၀တ္ျပဳလွ်င္ ထိမိ၍
လွဲစရာအေၾကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္”လုိ႔ ပါရွိပါတယ္”။
“ထာ၀ရဘုရားဟာ တစ္ျခားဘုရားေတြကို ယံုၾကည္တဲ့လူေတြကုိ သေဘာက်ဟန္ မတူဘူး၊ ငါမွတစ္ပါး
တစ္ျခားဘုရားေတြကို မၾကည္ညိဳၾကနဲ႕လို႔ ေျပာခဲ့တယ္၊ ေယရႈကလည္း တစ္ျခားဘုရားေတြကို ပုတ္ခတ္တယ္။
ဓမၼေဟာင္း၊ ဓမၼသစ ္ ႏွစ္က်မ္းလုံးမွာ အဒဲ ါမ်ိဳးေတြ ျပည့္ႏွက္ ေနပါတယ္။ ကိုယ့္တရားက တကယ္မွန္ကန္ေနရင္ျငဴစူဖို႔မလိုပါဘူး။ မနာလိုစရာ မရွိပါဘူး။ ေျခာက္လန္႔ဟန္႔တားေနစရာ မလိုပါဘူး။ လာၾကည့္ လုပ္ၾကည့္၊စမ္းသပ္ၾကည့္လို႔ ဆိုရမွာေပါ့။ အခုေတာ့ မူမမွန္လို႔ အဲဒီလုိ မေျပာ၀ံ့ဘူး။ အၿမဲတမ္းေျခာက္လန္႔ေနရတယ္။
လာၾကည့္ပါ။ စမ္းၾကည့္ပါလ ို႔ ေျပာရင္ သူတို႔ရဲ႕ မူမမွန္တာေတ ြ ေပၚကုန္ေတာ့မွာကိုး”။
“ေနာက္တစ္ခါ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ အက်င့္စာရိတ၊ၱ အဒဲ ီ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကိုေတာ ့ အထူး
ေျပာေနစရာ မလိုပါဘူး။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း တစ္ခုလံုးကို ေလွ်ာက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မေကာင္းမႈအတြက္
စဥ္းစားတာေတြ မေကာင္းတာလုပ္ဖ ို႔ လံႈ႕ေဆာ္တာေတ,ြ တိုက္တြန္းတာေတ,ြ ကိုယ္တိုင္လုပ္ခဲ့တာေတြ,
အမ်ားႀကီးေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ ပံုစံကေလး နည္းနည္းေလာက္ ထုတ္ျပပါ့မယ္၊ အမ်ားစဥ္းစား
နုိင္ေအာင္ေပါ့ေလ၊ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္း(၃၀)မွာ ေလွကို ေခ်ာင္းၾကည့္မိလို႔ (ငါးသိန္းခုႏွစ္ဆယ္)ေသာ
လူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သတဲ့၊ (၂ ၊ ၇၁ ၊ ၂၄ ၊ ၁၂) အရက္နဲ႕ အမဲကင္ကိုလည္း အလြန္ႀကိဳက္သတဲ့၊ အဲဒါ
(ေတာလည္ရာက်မ္း) အခန္း(၂၈)မွာ အထင္အရွားပါတယ္။ ေနာက္ လက္စားေခ်တတ္သတဲ့၊ ဒါလည္း
ေတာလည္ရာက်မ္း အခန္း(၂၈)မွာ ပါပါတယ္”။

 အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ 

..........ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>


ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Tuesday, 15 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ