MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာႀကီးမ်ားကို ဦးပဇင္းအထူးေမတၱာရပ္ခံ လိုတာကေတာ့ မိမိတို႔ကိုယ္ပို္င္ဦးေႏွာက္ကို

အသံုးျပဳၾကပါ၊ ယုတၱိ ရွိ/မရွိ စဥ္းစားၾကပါ။ မ်က္ကမ္းယံုမ်ိဳး၊ မ်က္ကမ္းေနာက္လိုက္မ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ၾကပါေစနဲ႔၊
အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္စပ္မႈ၊ ယုတၱိ ရွိ/မရွိ ဆင္ျခင္ၾကပါ၊ (Blind-faith=ဘလိုင္းဖိတ္သ္) ဆိုတဲ့ အကမ္းယံု
အရမ္းယံုကို စြန္႔ပစ္ၾကပါ၊ စဥ္းစားဉာဏ္ရွိသူတိုင္းဟာ ယုတၱိကင္းတာကို ပယ္ၿပီး ယုတၱိရွိတာကိုသာ
ယံုၾကည့္ၾကပါတယ္။ လိုက္နာလက္ခံ က်င့္သံုးၾကပါတယ္။ ဦးပဇင္းက ဗုဒၶဘာသာကို ယံုပါလို႔ မဆိုလိုပါဘူး။
သဘာ၀က်က် ဟုတ္ထိုက္/မဟုတ္ထိုက္ စဥ္းစားၾကဖို႔ လိုပါတယ္”။
“ ကဲ … ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း တင္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ သမၼာက်မ္းစာေတြ ယုတၱိ ရွိ
/မရွိ ၾကည့္ၾကရေအာင္”။
“မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းအပါအ၀င္ (ကမၻာဦးက်မ္း)အရ ဒီကမၻာႀကီးကို ခရစ္မေပၚမွီ (၄၀၀၄)
ခုႏွစ္မွ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကဲ…..အဲဒါကို စဥ္းစားၾကည့္
ၾကရေအာင္…အဲဒီခုႏွစ္ႏွင့္ အခုခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၉၃၆)ခုကို ေပါင္းထည့္လိုက္ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း (၅၉၄၀)သာ
ဒီကမၻာရဲ႕ သက္တန္း ရွိေတာ့တယ္။ အဲဒီေတာ့…ဒီစကားဟာ ဘယ္ေလာက္မွန္သလဲဆိုတာ
ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကစို႔ အခုေခတ္ေပၚ ေလာကဓာတ္ပညာျဖင့္ မ်ားစြာဆန္႔က်င္ကြာျခားေနပါတယ္ (Geology or Geologic=ဂ်ီဟိုေလာဂ်စ္)ေခၚတဲ့ ေလာကဓာတ္ပညာေခၚ ပထ၀ီေဗဒဆရာမ်ားကေတာ့ ဒိီကမၻာရဲ႕
အသက္ဟာ အဓြန႔္ရွည္လွၿပီတဲ့၊ အီဂ်စ္ျပည္က (မန္မီ)လို႔ေခၚတဲ့ ေဆးျဖင့္ျပဳလုပ္ စီရင္ထားတဲ့
လူအေလာင္းေကာင္း ေျခာက္မ်ားဟာ ႏွစ္ေပါင္း (ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ရွစ္ေထာင္)ရွိၿပီလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။
အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ၿပီလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ (အီလူရင္းန္)လို႔ ေခၚတဲ့ ေက်ာက္ေဆာင္
မ်ားရဲ႕ အသက္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း (ငါးသန္းေက်ာ္)ရွိၿပီလုိ႔ ပထ၀ီေဗဒပညာ ရွင္မ်ားက တသံတည္း
ယူဆဆံုးျဖတ္ထားၾကပါတယ္”။
“ကဲ….ဒီေတာ့ကာ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ကမၻာဦးက်မ္းကလာတဲ့ စကားဟာ စဥ္းစားဖို႔ မလိုေပဘူးလား?။
စဥ္းစားလိုက္တဲ့အခါ ယုတၱိကင္းမဲ့ေနတာကို ေတြ႕ရၿပီမဟုတ္လား။ ကမၻာဦးက်မ္းရဲ႕ အဆိုကို ခရစ္ယာန္
ေလာကဓာတ္သိပၸံဆရာႀကီးမ်ားကေတာင္ အတည္မျပဳနုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကၿပီ မဟုတ္လား?”။
“ၿပီးေတာ့ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ထာ၀ရဘုရားဟာ ကမၻာေဟာင္းကိုသာ ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္၊ ကမၻာသစ္ျဖစ္တဲ့
ေတာင္အေမရိကတုိက္ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္တို႔ကို ဖန္ဆင္းခဲ့ပံုမရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့
ကမၻာသစ္အေၾကာင္း ဓမၼေဟာင္း ဓမၼသစ္က်မ္း ႏွစ္က်မ္းလံုးမွာ အရိပ္အျမြက္မွ်ေတာင္ မပါဘဲကိုး။
ပါတယ္ဆိုရင္ အေထာက္အထားတိတိက်က် ျပပါ။ ဒါ ဦးပဇင္းက ဘလိုင္း ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး၊
ေဟာဒီမွာ ဓမၼေဟာင္းေရာ ဓမၼသစ္ေရာ အားလံုးရွိပါတယ္။ ဘယ္အခန္းမွာ ပါတယ္ဆိုတာ ျပနုိင္ရင္ ဦးပဇင္းက၀န္ခ်ေတာင္းပန္ဘို႔ အသင့္ပါပဲ”။
“အေမရိကတိုက္ကို ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၄၀၀)ေက်ာ္ေရာက္ပါမွ စပိန္လူမ်ဳိး (ခရစ္တိုဖာကုိလံဘတ္)က
သြားၿပီးေတြ႕တယ္ မဟုတ္လား? ဓမၼေဟာင္းက်မ္းေတ ြ အလိုကေတာ ့ အခုထ ိ ဘယ္သူမ ွ သိနိုင္မွာ
မဟုတ္ေသးဘူး။ ထာ၀ရဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ရဲ႕အခ်စ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ဣသေရလ (ဂ်ဳး) လူမ်ဳိးတို႔ကို
အီဂ်စ္ဘုရင ္ (ဖာ႐)ို လက္ေအာက္မ ွ ကယ္တင္ၿပီး (ပါလိစတိန)ပါလက္စ္တိုင္းက ို ပို႔မယအ့္ စား အဲဒီီဘုရင္မလိုက္နိုင္တဲ့ ဟိုသမုဒၵရာ တစ္ဘက္ကမ္းက ေဘးကင္း ရန္ကင္းျဖစ္တဲ့ အေမရိကတိုက္ကိုမ်ား သြားပို႔လိုက္ဖို႔မေကာင္းေပဘူးလား? သူဖန္ဆင္းတဲ့ ကမၻာဆိုရင္ အေမရိကဟာ အလြန္သဘာ၀ ပစၥည္းေပါမ်ားၿပီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့ နုိင္ငံႀကီး မဟုတ္လား? အဲဒါကို မလုပ္ခဲ့တာကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ဖန္ဆင္းပံုဟာ ေနရာမက်ေသးပါဘူး၊ မျပည့္စုံဘူးလို႔ဘ ဲ ဆိုရမွာေပါ့၊ ၿပီးေတာ ့ ဦးပဇင္းရဲ႕ မိတ္ေဆြေတ ြျဖစ္ၾကတ ဲ့ ခရစ္ယာန ္ ဓမၼဆရာမ်ားက ဖန္ဆင္းပုံက ို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဒဲ ီ ထာ၀ရဘုရား ဖန္ဆင္းပုံကလည္းေတာ္ေတာ္ပ ဲ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနျပန္တယ”္ ။
“ဘာလ ဲ ဆိုေတာ႔……. ဖန္ဆင္းတယ္၊ ဖန္ဆင္းတယ္နဲ႕ တကယ္ပ ဲ ဖန္ဆင္းတယ္ထားပါေတာ့၊ အဲဒီလို
ဖန္ဆင္းတ ဲ့ ေနရာမွာ အစီအစဥ္မတဲ့တာေတ ြ ေျပာပါရေစ၊ အာဃာတသေဘာ မဟုတ္ပါဘူး၊
သဘာ၀ယုတၱိအတြက္ပါ”။
“ပထမေန႔မွာ ေကာင္းကင္နဲ႕ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းတယ္၊ ဒုတိယေန႔က်ေတာ့ မိုးမ်က္ႏွာက်က္ျဖစ္ေစ၊
ေရႏွင့္ေရျခင္း ျခားနားေစဆိုတဲ့ စကား မိန္႔ၾကားၿပီး။ တတိယေန႔မွာ သစ္ပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္ဆင္းတယ္၊
စတုတၳေန႔မွာ ေနကို ဖန္ဆင္းတယ္၊ အဲဒါ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲမွာ ပါတဲ့အတိုင္းပဲ၊ အဲဒီအထဲမွာေနကို မဖန္ဆင္းမွီ သစ္ပင္အမ်ိဳးမ်ဳိးဖန္ဆင္းတယ္ဆိုတာ ထူးဆန္းမေနဘူးဘား? ျဖစ္နုိင္/မျဖစ္နုိင္စဥ္းစားၾကပါ၊သစ္ပင္မ်ားဟာ ေနရဲ႕အလင္းေရာင္က ို မရဘ ဲ မရွင္သန္နိုင္ဘူးဆိုတာက ို ေဟာဒီ ပရသိ တ္ထဲက ေတာင္သူလယ္သမားတိုင္း သိပါတယ္။ ယခုကာလ ေလာကဓာတ္ဆရာေတြကလည္း ခ်က္ျခင္းလက္ေတြ႕ျပနုိင္ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ကာ မိတ္ေဆြတို႔ ထာ၀ရာဘုရားဟာ ဒီအစီအစဥ္မွ နားမလည္ရာ မေရာက္ေပဘူးလား? စဥ္းစားၾကပါ၊ ၿပီးေတာ့ ေန မရွိဘဲႏွင့္ အလင္းေရာင္ကို ဖန္ဆင္းတယ္တဲ့၊ ၿပီးေတာ့သစ္ပင္ျမက္ပင္မ်ား ႐ွဴ႐ႈိက္ဖို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္+နုိက္ႀတဳိဂ်င္ဓာတ္မ်ားကိုလည္း မဖန္ဆင္းခဲ့ဘူး၊ ယခုေျပာရတာက မိတ္ေဆြတို႔ စဥ္းစားၾကဖို႔သာ ေျပာရတာပါ၊ အျပစ္ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး”။“ေနာက္တတိယအခ်က္က ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ ပုံသ႑ာန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼဆရာတစ္ေယာက္က ထာ၀ရဘုရားဟာပံုသ႑ာန္မရွိ ေဂါတမဘုရားမွာသာ ပံုသ႑န္ရွာလို႔ရတယ္လုိ႔ ဆိုသြားပါတယ္၊ ထာ၀ရဘုရားဟာ၀ိညာဥ္ေတာ္သက္သက ္ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့၊ ဒီမိတ္ေဆ ြ တစ္ေယာက္သာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္တိုင္း အဲဒါကိုပ ဲေျပာေလ့ေျပာထရွိၾကတယ္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သက္သက္ သာရွိတဲ့ ထာ၀ရဘုရားကို ဟုတ္/မဟုတ္စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔”။
“ကမၻာဦးက်မ္းမွာ ဆိုထားတာက (အာဒန္ႏွင့္ဧ၀)ဟာ မိတ္ေဆြတို႔ ေျပာတဲ့ ထာ၀ရဘုရားကို
ျမင္ဖူးၾကသတဲ့၊ (ေနာဧ)ဟာလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ျမင္ရသတဲ့၊ (ရာကုတ္)ကေတာ့ ျမင္ယံုတင္မကဘူး၊
ထာ၀ရႏွင့္ နပန္းေတာင္ခ်ၾကေသးတယ္။ မိုးလင္းခါနီးက်ေတာ့ ထာ၀ရဘုရားက လြတ္ခိုင္းတာကို
မလြတ္တာနဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္သက္သက္ ရွိတဲ့ ထာ၀ရဘုရားက လက္သီးႏွင့္ ထိုးလိုက္လို႔
ေပါင္က်ဳိးသြားေသးသတဲ့၊ ကဲ…. အဲဒါ ၀ိညာဥ္သက္သက္ ထာ၀ရဘုရားမွာ လက္သီး ဘယ္ကရသလဲ
စဥ္းစားၾကပါ”။
“အီဘရာဟင္’ ဆိုတဲ့လူက သူလည္း ေတြ႕ဖူးပါသတဲ့၊ ဒါတင္မက တစ္ေန႔မွာ ထာ၀ရဘုရားဟာ
‘အီဘရာဟင္’အိမ္ကို လာၿပီးေတာ့ ညစာေတာင္ စားသြားပါေသးသတဲ့၊ ‘ေမာေရွ’ကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ
ျမင္ရတဲ့လူပဲ၊ အဲဒီေတာ့ ဓမၼက်မ္းက ထာ၀ရဘုရားကို ျမင္ဖူးေတြ႕ဖူးသူ ငါးေယာက္ ရွိမေနေပဘူးလား?
ဒီလိုဆိုရင္ ၀ိညာဥ္သက္သက္ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ စကားကုိ မစဥ္းစား ထိုက္ဘူးလား? စဥ္းစားၾကပါ၊
အရမ္းမယံုၾကပါနဲ႔”။

 အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ 

..........ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Monday, 14 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ