MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

အဒဲ ီတြင္ပ ဲ ပတု ရ္ ဟန္းမင္းရဲ႕ အမိနအ္႔ ရ ဘာသာေရးဘန္းျပၿပီး ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးေတြဟာ

သကဥ္ ီးဆန္ပိုင္ဘုရငသ္ ဖြယ္ ဥေရာပလူသားေလာကႀကီးက ို အေတာ္ပ ဲ ရကရ္ က္စက္စက ္ ကိုယ္က်ိဳးရွာသြားၾကတာေတ ြအမ်ားႀကီးရွိခဲ့ပါတယ္”။
“အ…ဲ .ခုနင္က (Inquisition=အင္န္ကြီဇီးရွင္း)ဆိုတ ဲ့ စကားရဲ႕အဓိပၸါယ္ကေတာ ့ ဘာလည္းဆိုရင ္
ခရစ္ယာန္ဘာသာကို မယံုၾကည္တဲ့ အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာကို ေျပာတဲ့လူကို အျပစ္ဒဏ္ေပးမယ္၊ ဒီလို
အျပစ္ေပး႐ံုတင္ မကဘူး၊ ေနာက္ဘ၀မွာလည္း ငရဲက မတက္ရေအာင္ ဒဏ္ခတ္ခံရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္”။
“ဒီေတာ့ ဘာေတြျဖစ္သလဲဆိုရင္ ပုတ္ရဟန္းမင္းရဲ႕ အမိန္႔အရဆိုၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာကို မယံုၾကည့္တဲ့
လူေတြကို ႏွိ္ပ္စက္လိုက္ၾကတာ ျပင္သစ္နုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပို္င္းမွာ ရွိတဲ့ (လန္၀ူးေဒၚ)နယ္က(အဲလ္ဘီးရွား)လူမ်ဳိးေတြမွာဆိုရင္ မိန္းမ ေယာက်္ား ႏို႕စို႕ကေလးပါမက်န္ မီးေလာင္တိုက္သြင္းၿပီး အသတ္အျဖတ္ေတြခံၾကရပါတယ္”။
“အဒဲ ါ ဦးပဇင္းက အရမ္းေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဥေရာပရာဇ၀င္က အခိုငအ္ မာေျပာတာပါ၊ မယရုံ င ္
ခရစ္ယာန္ဘာသာနွင ့္ ဥေရာပသမိုင္းစဥ္က ို ဖတ္ၾကည့္ပါ၊ အခ ု ဒီဓမၼဆရာႀကီးေတ ြ ျငင္းၾကမလား?၊
ျငင္းနုိင္ရင္ျငင္းပါ၊ မနက္က ဓမၼဆရာႀကီး ဦးသာဒင္က ေျပာသြားတယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ဓမၼက်မ္းစာေတြက
လူသားေလာကႀကီးရဲ႕ ေကာင္းစားေရးနဲ႕ တမလြန္ေကာင္းကင္ဘံု ေကာင္းစားေရးေတြကို ေမတၱာဆိုတဲ့
ႀကီးမားေသာ က႐ုဏာႀကီးနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ဘာသာျဖစ္လို႔ အလြန္ေကာင္းပါတယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္”။
“ဒီဓမၼဆရာႀကီးေတြလည္း တစ္ေန႔ ဒီလိုမ်ား (အင္န္ကြီဇီးရွင္း) ဥပေဒႀကီးကို ျမန္မာၿပည္မွာ လုပ္ဦးမွာလား
မေျပာတတ္ပါဘူး”။
“ဦးပဇင္းတ ို႔ ဗုဒၶဘာသာေတြေတာ ့ အကုန္ေသၾကရမွာပ ဲ ထင္တယ္။ ဒိ႒စစ္ေဆးပုံ၊
အျပစ္ေပးပံုေတြကလည္း ရာဇ၀င္သမိုင္းမွာ အလြန္ပဲၾကမး္လွပါတယ္။ ဒါေတြကို အထူးမေျပာေတာ့ပါဘူး၊
စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းလြန္းလို႔ပါ။ (ခ်က္ကိုစလိုေဘးကီးယား)မွာဆိုရင္ ခရစ္ယာန္ေတြထၿပီး ပုန္ကန္လိုက္တာဥေရာပ တစ္ခြင္လုံး အေတာ္ပ ဲ ကူးစက္သြားလို႕ စစ္ႀကီးေတ ြ ျဖစ္လိုက္ၾကတာ အၾကာႀကီးပါပဲ”။“ေသလိုက္ၾကတာေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ ဒါဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေစတနာနဲ႔ ယံုၾကည္ ခ်က္ကို လက္မခံဘဲအတင္းယုံၾကည္ေအာင ္ ျပဳလုပ္တ ဲ့ အဓမၼစနစ္ေၾကာင့္ပ ဲ ျဖစ္ပါတယ”္ ။
“အဒဲ ီ ပြဲေတြမွာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးေတြရဲ႕ အမိန္႔န ဲ႔ အရွင္လတ္လတ ္ မီး႐ႈ႕ိ ၿပီး သတ္ပုံက ို ေျပာရရင ္
ေဟာဒီပရိသတ္ႀကီး ၾကက္သီးထေလာက္ပါတယ္။ လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး အသက္ေတြ စြန္႔ခဲ့ရတယ္၊
ေနာက္ပို္င္းမွာ လူေတြကုိ ဒီနည္းနွင့္ လုပ္လို႔မရမွန္း သိလာေတာ့မွ က်မ္းေတြကို တမ်ိဳးတဖံု ေျပာင္းလဲၿပီး
(မာတင္လူသာ__________) အစရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက ေရးၾကၿပီး အသစ္ျပန္လုပ္ၾကတယ္”။
“ဒါေတာင ္ (မာတင္လူသာ)ကို ႐မို န္ကက္သလစ္ေတြက ဒိ႒ိစာရင္းထ ဲ ထည့္လိုက္ၾက ေသးတယ္။ လူထူေတြက
ေတာင့္ၿပီး ခံေပးလိုက္လို႔သာ အခု (လူသာရင္) ဂိုဏ္းႀကီးအျဖစ္နဲ႔၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႀကီး အျဖစ္နဲ႔၊
ခရစ္ယာန္ဘာသာႀကီးတစ္ရပ္ ရပ္တည္ေနနိုင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္”။
“ဒါဟာ က်မ္းျပဳဆရာေတြက ခရစ္ယာန္က်မ္းေတြကို ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ၿပီး ေလာဘေဇာနဲ႔ ထင္ရာေတြကုိ
ဘုရားေဟာလုပ္ေရးၾကလို႕ (အင္န္ကြီဇီးရွင္း) ျဖစ္ေပၚလာၾကရတာပဲ။ အဲ… ဦးပဇင္းတို႔ ဗုဒၶဘာသာမွာလည္း
နည္းနည္းပါးပါး ကင္းေတာ့မကင္းပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေလာက္အထိ ရက္ရက္စက္စက္ ျဖစ္ေစတဲ့ က်မ္းမ်ဳိး
မပါပါဘူး၊ ဦးပဇင္း အတိအလင္း ေျပာရဲပါတယ္”။
“အခု ဓမၼဆရာႀကီးမ်ားလည္း ဘုန္းႀကီးစာေတ ြ သင္ခဲ့ဖူးတ ဲ့ ဘုန္းႀကီးလူထြက ္ ပေဂးႀကီး ေတြပဲ။ သူတို႔လည္းအဲဒါေတ ြ သိလွ်က္နဲ႕ ခရစ္ယာန ္ ျဖစ္လို႔သာ ျဖစ္သြားရတာနဲ႔တူပါတယ္။ ခရစ္ယာန(္ အင္န္ကြီဇီးရွင္း)ဥပေဒေလာက္ ရက္စက္တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိး ဦးပဇင္းတို႔ ဗုဒၶဘာသာမွာ မရွိပါဘူး၊ ဒါကုိ သူတို႔လည္း သိၾကပါတယ္။
ဘယ့္ႏွယ္လဲ ဆရာႀကီးတို႔ မွန္တာကို ၀န္ခံၾကစတမ္းဆိုရင္ ဆရာႀကီးတို႔ရဲ႕ ခရစ္ယာန္က်မ္းမ်ားနဲ႕
ဗုဒၶဘာသာဘက္က က်မ္းေတြကို အၾကမ္းအရမ္းျခင္း ၿပိဳင္ၾကရင္ ဗုဒၶဘာသာက ႐ႈံးမယ္ဆိုတာ ဆရာႀကီးတို႔
သိတယ္မဟုတ္လား”။

...............
အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ 

..........ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>


ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Monday, 14 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ