MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

သာယာ၀တီ ဦးေဉယ်
သို႔ရာတြင္ မႏၱေလး၊ ပခုကၠဴစေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ မည္သည့္ျပန္ၾကားခ်က္ကိုမွ် မရရွိခဲ့ေပ။ ရန္ကုန္မွ
ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕ကမူ ဓမၼကထိက ဦးေဉယ်ကို ပင့္ဖိတ္ရန္ အႀကံေပးစာ ျပန္ၾကားျပန္သည္။ ဦးေဉယ်သည္
ထိုအခ်ိန္က နိုင္ငံေက်ာ္ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ျဖစ္၏။ အသံေကာင္းသည္ အေဟာအေျပာေကာင္းသည္၊
အာ၀ဇၨာန္းရႊင္သည္၊ ထို႔ျပင္ ေလာကမ်က္မွန္စာေစာင္၌ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ရႈပ္ခ်သည့္စာမ်ားကုိ
ေရးသားေနသျဖင့္ လူသိမ်ား၍ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍
ေဟာေျပာရမည့္ ဘာသာ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဦးေဉယ်သည္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ယူဆၿပီး
ရန္ကုန္ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕က ညြန္ၾကားၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။
အလိုေတာ္ရဂိုဏ္း၀င္ဆရာေတာ္တို႔ကား နုိင္ငံေက်ာ္ဓမၼကထိက သာယာ၀တီ ဦးေဉယ်၏အမည္ကို
ၾကားဖူးၾကသည္။ အေဟာအေျပာ ေကာင္းေၾကာင္းလည္းၾကားဖူးၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို
ရႈပ္ခ်ေရးသားနုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရေသာအခါ ပိုမိုအားတက္က်သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား အက်ဳိးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားတင္ျပေသာအခါ
အျမန္ဆံုး ပင့္ဖိတ္အေၾကာင္းၾကားရန္ အမိန္႔ရွိေတာ္မူေလသည္။ ဂိုဏ္း၀င္ဆရာေတာ္တို႔သည္ ဦးေဉယ်ထံသို႔အေၾကာင္းစံု စာေရး၍ ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားၾကသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးေဉယ်ကို ပင့္ၿပီဟူေသာ သတင္းသည္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဘက္က ဓမၼကထိကအေက်ာ္ သာယာ၀တီ ဦးေဉယ်ဆရာေတာ္ေခါင္းေဆာင္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာမည္ဟူေသာ သတင္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး ျပန္႔ႏွံ႕ သြားေတာ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုမွာဦးေဉယ်ကို ၾကားဖူးေနၾကသျဖင့္ အားတက္ေနၾကသည္။ ေလာကမ်က္မွန္ကို ဖတ္ဖူးသူမ်ားကလည္းဗုဒၶဘာသာဘက္က နိုင္ၿပီဟု တစ္ထစ္ခ် တြက္ဆေနၾက၏။ ဤသတင္းကား ခရစ္ယာန္တို႔ဘက္သ႔အို ထိျပန္႔နံ႕သြားေလသည္။
သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကား ဆရာေတာ္ဦးေဉယ်ထံမွ မည္သည့္ျပန္ၾကားခ်က္ကိုမွ
မရရွိျခင္းပင္ျဖစ္၏။ အလိုေတာ္ရဆရာေတာ္မ်ားက ေနာက္ထပ္၍ ေတာင္းပန္စာေရးၾကျပန္သည္။
စိတ္ခ်ရေအာင္ဆိုၿပီး ေၾကးနန္း႐ိုက္၍ သတင္းပို႔ၾကသည္။ ဦးေလွာင္တို႔ကလည္း ဦးေဉယ်ကို ပင့္သည္ဟု
ၾကားရသျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္အားတက္ေနၾကသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္စာေရး၍ ေၾကားနန္းပို႔ေသာ္လည္း ျပန္ၾကားခ်က္ကိုမရရွိၾကေသာအခါ အလိုေတာ္ရဂိုဏ္းမွ ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ကို္ယ္တိုင္လို္က္သြားၾကၿပီးဆရာေတာ္ႏွင့္ဦးေဉယ်ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ၾက၏။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေလွ်ာက္ထားၾက၏။ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲႏွင့္ ဦးေဉယ်က ျငင္းလႊတ္လိုက္သည္။ မႏၱေလး, ပခုကၠဴစသည္မွပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ပင့္ၾကပါဟု လီးလြဲညြန္ၾကားလိုက္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘက္မွ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ ဓမၼဆရာႀကီးမ်ားပါလိမ့္မည္ဟူေသာ သတင္းကို ဦးေဉယ် ၾကားသိၿပီးျဖစ္ဟန္တူ၏။


...............
အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္
တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။
ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔
အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္
ရည္ရယ္ပါသည။္
-----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------

ေနာက္ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Wednesday, 9 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ