MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

“သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိေသာ အခ်က္မ်ား” ၁။ ေက်ာက္ကြင္းရြာသူႀကီး ဦးေလွာင္အပါအ၀င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ၄င္းရြာေန ဓမၼဆရာ ဦးေရႊေအာင္ပါခရစ္ယာန္မ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္၍ လက္မွတ္ေရးထိုး ၾကသည္။
၂။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွဏ္မ်ဳိး၌ မည္သည့္တရားက ေကာင္းသည္, မွန္သည္ဟု
ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာပြဲကုိ က်င္းပၾကရန္။
၃။ ဤသို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲႀကီး ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေက်ာက္ကြင္းရြာ၏ အေနာက္ဘက္လယ္ကြင္းႀကီးထဲ၌
မ႑ပ္ႀကီးတစ္ခုထိုးရန္။
၄။ ထိုမ႑ပ္ႀကီးထိုးရန္အတြက္ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက အညီအမွ် ထက္၀က္စီ ကုန္က်ခံ၍
ျပဳလုပ္ၾကရန္။
၅။ မ႑ပ္ကို (၁၅)ပင္၊ (၁၄)ခန္းထိုးၾကရန္။ ဤမ႑ပ္ကို ခရစ္ယာန္တို႔က (၇)ခန္း ဗုဒၶဘာသာတို႔က (၇)ခန္း
အညီအမွ်ထိုးၾကရန္။
၆။ ေခါင္းေဆာင္ဖိတ္ၾကားေသာ ဘာသာဆိုင္ရာ ဆရာမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာအတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔က
စရိတ္ခံ၍ ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔က စုေပါင္းက်ခံၾကရန္။
၇။ မိမိတအို႔ ဖြဲ႕ သေဘာက်ရာဆရာမ်ားက ို မိမိတို႔သေဘာအတို္င္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလ ို ရွာေဖ ြ ေခၚေဆာင ္
ၾကရန္။
၈။ ေဟာေျပာေသာအခါ ေဟာေျပာခ်ိန္နာရီကို အညီအမွ်ထား၍ ေဟာေျပာၾကေစရန္။
၉။ ထိုသို႔ ေဟာေျပာၿပီးေသာအခါ တစ္ဘက္မွ တစ္ဘက္ဘာသာသို႔ တစ္အိမ္ေထာင္တိတိ ကူးေျပာင္း
ေၾကညာနုိင္လွ်င္ ထိုသို႔ေၾကညာနုိင္ေသာ ဘာသာဘက္က နိုင္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရန္။
၁၀။ ရႈံးေသာဘာသာဘက္မွ လူႀကီးမ်ားက နုိင္ေသာဘာသာဘက္က လူႀကီးမ်ားသို႔ ေငြက်ပ္ငါး ဆယ္တိတိ
ေပးရန္။
၁၁။ ငါးဆယ္အနုိင္ရရိွေသာဘက္က ထိုေငြျဖင့္ ေအာင္ပြဲအျဖစ္ ရြာ႔ျပင္၌ ဇာတ္ပြဲတစ္ခ်ီကေစ၍ ရြာရွိလူကုန္
ပြဲၾကည့္ၾကေစရန္။
၁၂။ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာပြဲႀကီး က်င္းပမည့္ရက္ကို ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၃၆ ခု၊ ေမလ(၁)ရက္ေန႔၊ ဗမာသကၠရာဇ္
(၁၂၉၈)ခု၊ ကဆုန္လဆန္း(၁၂)ရက္၊ေသာၾကာေန႔ကုိ သေဘာတူ သတ္မွတ္ရန္။
၁၃။ ယခုသတ္မွတ္ေသာ ပြဲႀကီးေန႔၌ ေခါင္းေဆာင္တရားေဟာဆရာ မလာနိုင္ေသာဘက္က အရံႈးျဖစ္ေစရမည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ ကုိယ္စား သူႀကီးဦးေလွာင္က လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ခရစ္ယာန္တို႔ကိုယ္စား ဓမၼဆရာ
ဦးေရႊေအာင္က လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေလသည္။


...............
အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္
တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။
ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔
အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္
ရည္ရယ္ပါသည။္
-----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------

ေနာက္ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Wednesday, 9 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ