MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

သဘာပတိ ႏွစ္ဦး ေနရာယူၿပီးၾကေသာအခါ ----

ပရိသတ္ၿငိမ္သက္သြားသည္၊ ဆရာႀကီးဦးေရႊမွန္က မိန္႔ခြန္းမေျပာေတာ့သျဖင့္ ေတာင္ငူ-ေလာကုတၱရာ
ဆရာေတာ္ အရွင္ကု႑လကပင္ သဘာပတိ မိန္႔ခြန္းေျပာရသည္။ သဘာပတိဆရာေတာ္က ႏွစ္ဘက္ေသာ
ပရိသတ္တို႔ မနက္က ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ နားေထာင္၍ အားေပးၾကသျဖင့္ အလြန္၀မ္းေျမာက္
၀မ္းသာေၾကာင္း, ယခုလည္း မနက္ကအတိုင္း ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ အားေပး နားေထာင္ၾကပါရန္ ေမတၱာ
ရပ္ခံပါေၾကာင္း အတိုခ်ဳပ္မိန္႔ၾကား၍ စည္းမ်ဥ္းအရ ပထမ အလွည့္က်သူ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္
အရွင္ဥကၠ႒ကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ေလသည္။
ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒သည္ သမၼာက်မ္းစာမ်ားႏွင့္ မွတ္စုမ်ားကိုယူ၍ ေဟာေျပာမည့္ စင္ျမင့္ေပၚသို႔
တက္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာင္ျမင္ခန္႔ညားေသာ အသံျဖင့္ ပရိသတ္ေပါက္ေအာင္
ေဟာေျပာေလေတာ့သည္။“အို….. ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာအေပါင္းတို႔……
ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ဗုဒၶေဂါတမ ဘုရားရွင္ဟာ ဆင္ျခင္တုံတရားကုိ အမ်ားႀကီး အားေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
မည္သည့္တရားကိုမဆ ို မစုံစမ္း၊ မစစ္ေဆးဘ ဲ မယုံၾကည့္ၾကနဲ႕လ ို႔ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားက
ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ (ဧဟိပႆိေကာ) လာလွည့္, ၾကည့္လွည့္, စမ္းၾကည့္-ဆိုတဲ့
ဂုဏ္မ်ဳိးဆိုတာ ကမၻာေပၚမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဘာသာတရားေတြထဲမွာ ဘယ္ဘာသာတရားမွာမွ မရွိပါဘူး။
ဒီဂုဏ္မ်ိဳးကုိ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားရဲ႕တရားေတာ္မွာသာ ေတြ႕နိုင္ပါတယ္………”။
 “ဘာျဖစ္လို႔ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားက လာၾကည့္၊ စမ္းၾကည့္လ ို႔ ရဲရ၀ဲ ံ့၀ံ့ ေျပာရဲေတာ္မူရသလဲ?
သူ႕တရားဟာ မွန္ကန္ေၾကာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ သိေတာ္မူလို႔ေပါ့၊ ဓမၼဆရာႀကီးတို႔ရဲ႕ ခရစ္ေတာ္ဟာ
ငါေျပာတာသာ ယုံၾကည္ၾက၊ ဆင္ေျခမတက္ရဘူးလ ို႔ ဘာေၾကာင ့္ ေျပာခ ဲ့ ရတာလ?ဲ ၊
အဲဒါစဥ္းစားၾကည့္ဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္တရားကို ကိုယ္တကယ္ ယံုၾကည့္စိတ္ခ်ရင္ ရဲရဲႀကီး ဆင္ေျခေပးနုိင္စြမ္းရွိရမယ္မဟုတ္ပါလား? သူ႕တရားဟာ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရျခင္းမရွိဘူး။ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈ မရွိဘူးဆိုတာဒအီ ခ်က္ကပ ဲ ထင္ရွားေနပါၿပ၊ီ (ၾသဘာသံႀကီး)။
“အခုလည္း ဦးပဇင္းေျပာခဲ့သမွ် ေဟာေနသမွ်ႏွင့္ ေျပာလတၱံ႕ေသာ စကားေတြကို ပုဂၢလဓိ႒ာန္စြဲႏွင့္
မွန္တယ္လို႔လည္း မယူဆေစလိုပါ။ မွားတယ္လို႔လည္း တစ္ဘက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို အလ်င္စလို
မျပဳလုပ္ၾကေစလိုပါ။ ေလာကယုတၱိ/သဘာ၀ယုတၱိ ရွိ/မရွိ စဥ္းစားဆင္ျခင္၊ စံုစမ္း စစ္ေဆးၿပီးေတာ့မွ
ယံုၾကည္ေစခ်င္ပါတယ္…..”။
“ကဲ……ဒီေတာ့ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ဦးပဇင္းအက်ဥ္းခ်ဳံးၿပီး ရွင္းရွင္းတင္ျပပါမယ္.။
* ဗုဒၶဘာသာဆိုသည္မွာ ဘာလဲ?
* ဘာကိုရည္မွန္းၿပီး ဗုဒၶဘာသာက ို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ၾကသလ?ဲ
* ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဟာ ဘာလဲ?
* အဲဒီပန္းတငို ္ေရာက္ဖ ို႔ ဘယ္တရား၊ ဘယအ္ က်င့္မ်ားဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္သလ?ဲ
* ေလာကီအေနျဖင့္ ဘာအက်ဳိးရွိသလဲ?
* ေလာကုတၱရာ အေနျဖင့္ ဘယ္လိုအက်ိဳးျဖစ္သလဲ?
“အဒဲ ါေတြကို သိရင ္ ဗုဒၶ၀ါဒရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို သိရိွနိုင္ပါတယ္။ အဒဲ ီလို သိရင္ပ ဲ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ ကမၻာမွာ
အျမင့္ျမတ္ဆံုးနဲ႕ အမွန္ကန္ဆံုးဆိုတာ သေဘာေပါက္သြားပါလိမ့္ မယ္….”။
“ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ဟိုလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀၀)ေလာက္ အိႏၵိယနုိင္ငံမွာ အေထာက္အထား
ခိုင္ခိုင္လံုလံုနဲ႕ပြင့္ေပၚခဲ့တဲ့ ဘယ္ဘာသာတရားမွာမွ မရွိတဲ့ သစၥာေလးပါး အမွန္တရားကို ဆရာမကူ
သယမၻဴဉာဏ္ေတာ္နွင့္ မိမိအလိုလို ကုိယ္ေတာ္တိုင္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူခဲ့တဲ့အတြက္ ဗုဒၶအမည္
ဘြဲ႕ေတာ္ရွိတဲ့ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အဆံုးအမေဒသာနာေတာ္ကို ယံုၾကည္လိုက္နာၿပီး ဆည္းကပ္ခံယူတဲ့
ဘာသာ၀ါဒ ျဖစ္ပါတယ္….”။
“သံသရာ၀ဋ္ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရည္မွန္းၿပီးေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ ဗုဒၶ၀ါဒကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ဆည္းကပ္ခံယူျခင္းပ ဲ ျဖစ္ပါတယ.္ .”။
“ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဟာ ၀ဋ္ဒုကၡမ ွ ေအးၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲ ီ ပန္းတိုင ္ ေရာက္ဖို႕အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ဗုဒၶေဂါတမ ညြန္ျပဆံုးမေတာ္မူခဲ့တဲ့ တရားဓမၼမ်ားကို ကို္ယ့္အားကိုယ္ကိုးကိုယ္တိုင္က်င့္သံုးၾကရမယ္။ အထူးသျဖင့္ မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္ျမတ္တရားကို က်င့္သံုးၾကရမွာကဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္….”။
“ဗုဒၶဘာသာ-ဗုဒၶ၀ါဒဟာ ေလာကီေရးရာ တိုးတက္ႀကီးပြားမႈကို မဟန္႔တားသလို
ဆုတ္ယုတ္နိမ့္က်မႈကိုလည္း အားမေပးပါဘူး။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ သမၸဒါန္တရား
ေလးပါးႏွင့္အညီ က်င့္သံုး ၾကမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ပဲ လက္ေတြ႕မ်က္ေတြ႕ႀကီးပြား
တိုးတက္နိုင္ပါတယ္၊ အဒဲ ီလို ေလာက ီ ေရးရာမ်ားက ို ေဆာင္ရြက္ရင္းနဘဲ႔ ဲ ေလာကုတၱရာတရားမ်ားကိုလည္း
က်င့္သံုးသြားနိုင္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကို ဆည္းကပ္လိုက္နာရင္ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕လည္း သမဘာဂျဖစ္ၿပီး
အဆင္ေျပေအာင္ေနထိုင္နုိင္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးကြဲ ဘာသာကြဲေတြနဲ႕ အတူေနထိုင္ ၀န္မေလးပါဘူး၊
အေထာက္အထား ေဒသနာေတာ္ေတ ြ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ အခ်ိန္မရလ ို႔
အဒဲ ါ ေလာက္ပဲတင္ျပရတာပါ …”။
“မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င့္ျမတ္တရားကို က်င့္သံုးပြားမ်ားၿပီး အရာရာကို လကၡဏာေရး ႏွင့္႐ႈျမင္တတ္ရင္
မဂ္တရား၊ ဖိုလ္တရားမ်ားကို ရရွိၿပီးေတာ့ ၀ဋ္ဒုကၡၿငိမ္းရာ နိဗၺာနဓာတ္ သႏၲိသုခအလြန္ေအးျမတဲ့ ခ်မ္းသာကို
အခု မ်က္ေမွာက္ကာလမွာပင္ ရနုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေလာကီေရးႏွင့္ အလြန္ျခားနားတဲ့ ေလာကုတၱရာပဲ
ျဖစ္ပါတယ္…”။


...............
အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ 

..........ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Monday, 14 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ