MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ေန႔စဥ္သံုးစကား၌ ငရဲသည္ ကမာၻပထဝီေျမႀကီး၏ ေအာက္ဘက္၌

ယမမင္းက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ယမမင္းသည္ လူတ႔ကို ို အတင္းေခ
အျပစ္ဒဏ္ေပးေလသည္။ ငရဲကား ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ သြားေရာက္ရသည့္
ငရဲကာ အဓိပၸာယ္ တမ်ဳိးထြက္သည္။ ဓမၼစကား၌ ငရဲဟူသည္ ပူပန္
ခင္ၾကည့္ပါ။ “အပါယ္ေလးပါး” သည္အပါယ္ေလးပါးက ို ဤသ႔ ို မွတ္သားထား
အသူရကာယ္ဘ ုံ (အသူရ သ႔မို ဟုတ ္ အသူရကာယ)ဘုရားတန္ေဆာင္းမ်ား၏
တိရိစၧာန္၊ ျပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ ပံုမ်ားကိုထားၾကသည္။ ယင္းအပါယ္မွတ္သားလာခဲ့ၾကသည္။ တျခား
ရုပ္ဝတၳဳအေနျဖင့္ အနက္အဓိပၸာယ္အမွန္တကယ္ နိမ့္က်ယုတ္ညံ့ေသာရိွေသာ ဘံုျဖစ္သည္။ ငရဲဘံုတြင္
အတင္းေခၚသြားျပီး နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေနရာျဖစ္သည္။ ဓမၼစကား၏ပူပန္မႈ (ေသာက) ျဖစ္သည္။ ေသာက
ပူပန္မႈသည္ ကြ်နု္ပ္တ႔ကို ို မီးကဲ့သိုမီးကဲ့သ႔ ို ေလာင္ျမိဳက္သည့္အခါ၌ေလသည္။ မီးျဖင့္ ေလာင္ျမိဳက္ျပီး
ပူပန္မႈသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အစားစားအရပ္စကားထဲက တိရိစၧာန္ နွင့္တိရိစၧာန္ (တိရိစၧာန)
စကား၌ ေခြး၊ ဝက္ စေသာ တကယ့္ယုတ္နိမ့္ေသာ တိရိစၧာန္အျဖစ္ျပည္လည္ေမြးဖြားျခင္းျဖစ္ေလသည္
ထိုကဲ့သ႔ ို မဟုတ္ေပ။ အျခားအနက္တစ္ေယာက္သည္ စကားမေျပာေပါက္လာလွ်င္၊ ထိုခဏ၌ပင္
ဘဝ၌ပင္လွ်င္ တိရိစၧာန္ ျဖစ္ရေလသည္တိရိစၧာန္အျဖစ္ ေမြးဖြားရေလသည္။ အနက္အဓိပၸာယ္ထြက္ေလသည္
အရပ္စကားထဲက ျပိတၱာ နွင့္ ဓမၼစကားထဲကေန႔စဥ္သံုးစကား၌ “ဆာေလာင္စကားလံုးသည္ ပါးစပ္ေပါက္
သည္။ ေန႔စဥ္သံုးစကားထဲကေဝဒနာကို ခံစားေနရသည္။
ဤကား ေန႔စဥ္သံုးစကား၌ရိွေသာဓမၼစကားထဲက ျပိတၱာမွာမူ စိတ္အေျပမီးကဲ့သို႔ေလာင္ျမိဳက္ေလသည။္ ပူပန္မႈက ကြ်နု္ပ္တို႔ကိုဒုကၡေပးသည့္ အခါ၌မိဳက္သည့္အခါ၌၊ ကြ်နု္ပ္တ႔သို ည္ ငရဲသို႔ ေရာက္ရေလသည္။ ဓမၼစကာ၏ ငရဲသို႔ေရာက္ရမိဳက္ျခင္း ခံရေသာသူသည္ ထိုခဏ၌ပင္ ငရဲသို႔ က်ေရာက္သည္ဟု ဆိုေလသည္
ရိွသကဲ့သ႔ ို အလားတပူ င္ ငရဲလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး အစားစား ရိွေလသည္။


........................
ပါရဂူ ဓမၼစကား

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Saturday, 5 March 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ