MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ကမၻာႀကီးစတင္ရာကာလ၌ ေမတၱာျဖင့္ပင္စတင္ခဲ့၏။ ၾကားကာလ၌လည္း ေမတၱာျဖင့္ပင္ထိမ္းခ်ဳပ္ခဲ့၏။ ကမၻာႏွင့္ေမတၱာသည္ ခြဲခြါ၍မရေကာင္းေပ။ ေမတၱာမရွိေသာေန႔သည္ ကမၻာမရွိေသာေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေပၚရွိ လူသားတို႔၏ အသက္တစ္ရာတမ္းတြင္ ေလာက၌ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ပြင့္ထြန္းေတာ္မူလာ၏။ ေမတၱာ၀ါဒသည္ ဗုဒၶ၏သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကိုမွီခိုခြင့္ရသျဖင့္ ပို၍ေတာက္ေျပာင္ က်ယ္ျပန္႔လာ၏။ လူသားတုိ႔၏ကမၻာႀကီးသည္ ပို၍စိုျပည္လမ္းဆန္းလာေတာ့၏။
ဗုဒၶမပြင့္မီက ေမတၱာ၀ါဒသည္ မေတာက္ေျပာင္ မက်ယ္ျပန္႔ယံုသာမက ေမတၱာ၀ါဒက်င့္သံုးေသာ လူနည္းစုအား ျဗဟၼာျပည္အထိသာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့၏။ ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေပၚေတာ္မူလာေသာအခါ နိဗၺာန္အထိတြန္းပို႔ႏိုင္ေသာ ပင္မအင္အားႀကီးအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္လာၾကရေပသည္။ လူသားတုိ႔အတြက္ အေျခခံပဓာနျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူတကြ ေနထိုင္ေရး ဥပေဒသအျဖစ္လည္း ပို၍ေတြ႕ျမင္လာၾကရ၏။
ကမၻာ႔အလွတန္းဆာ၊ ကမၻာ့ပီယေဆး၊ အရာအားလံုးစည္းရံုးေရး၊ ညီညြတ္ေရးလက္နက္၊ စြမ္းအားအႀကီးဆံုး ေအာင္ျမင္ေရးလက္နက္၊ ေသျခင္းတရားကိုပင္ ရဲရဲရင္ဆိုင္ရဲေသာ ရဲေဆးႀကီး၊ ကမၼ႒ာန္းေလးဆယ္တြင္ စြမ္းရည္အမ်ားဆံုးပါ၀င္၍ အျမန္ဆံုးသမာဓိရလြယ္ေသာစိတ္ထိန္းနည္း၊ စၾကာ၀ေတးမင္းလုပ္ရသည္ထက္ျမတ္ေသာ ကုသိုလ္အစုအပံုႀကီး၊ ေျခာက္ဆယ့္ေလးကမၻာတိုင္တိုင္ စြမ္းရည္အာနိသင္မကုန္ဆံုးဘဲ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတု႔ိထက္ ျမင့္ျမတ္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဘ၀ျမင့္မားေရး နည္းပညာ စသည္အားျဖင့္ ေမတၱာ၏အားကိုးဖြယ္ စြမ္းရည္သတၱိဂုဏ္ထူး၀ိေသသ တို႔သည္ မ်ားျပားလွကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္္ျမတ္သည္ ေမတၱာကို ေလာကီေလာကုတၱရာ သံသရာႏွင့္ လက္ရွိဘ၀အတြက္ ပထမဦးဆံုးလိုက္နာရမည့္ အေျခခံပဓာန ပင္မအင္အားႀကီးအျဖစ္ ညႊ႔န္ျပေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ဘုုရားရွင္ႏွင့္အတူ တပည့္သာ၀ကအဆက္ဆက္တို႔သည္ လူသားတို႔ခ်မ္းသာမႈအတြက္ သာသနာျပဳရာ၌ ေမတၱာတရားကို ထိပ္တန္းလက္နက္ႀကီးအျဖစ္ ကိုင္ေဆာင္သံုးစြဲ၍ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပေတာ္မူခဲ့ၾကေလသည္။ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လည္း အသံုးခ်ျပေတာ္မူခဲ့ ျပန္ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘုရားရွင္သည္ ေလာကနယ္ပယ္အတြင္း ေလာကီႏွင့္မကင္းေသးသူတိုင္း အႏၱရာယ္ကင္း ရန္စြယ္ရွင္း၍ အရာအားလံုးျပည့္စံုၿပီး အေကာင္းဆံုး၊ အျမင့္ဆံုး၊ အခ်မ္းေျမ႕ဆံုး၊ အသာယာဆံုးေသာဘ၀ကို ရရွိေစရန္ ေမတၱာ၀ါဒကို ခ်မွတ္ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့၏။ ေလာကလူသားတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာ၌ ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း ေမတၱာ၀ါဒကို ေရွ႕တမ္းတင္ေတာ္မူခဲ့၏။ ေလာကရွိ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ အနတၱ၀ါဒစေသာ အျခားေသာ၀ါဒမ်ားအေပၚ၌ အခ်ိဳ႕ေသာမႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေမတၱာ၀ါဒကို လက္မခံႏိုင္ေသာသူမႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေရာက္မွ်မရွိေျခ။ ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအသီးသီးတု႔ိသည္လည္း ေမတၱာ၀ါဒဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူလာခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မမူခင္ မဇၩိမေဒသ၌ ျဗဟၼာကိုဦးတိုက္၍ ျဗဟၼဏ၀ါဒ ျဗဟၼ၀ိဟာရ၀ါဒကို လက္ခံၾကသည္ဆိုေသာ္လည္း ျဗဟၼဏလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဆိက္၊ ၀က္၊ သိုး၊ ႏြားမ်ားကို ရာႏွင့္ခ်ီ၍သက္ျဖတ္ကာ ယာဇ္ပူေဇာ္ပြဲမ်ားကို ဘုရားပြင့္ေတာ္မူစဥ္အခ်ိန္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။
ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူလာ၍ ျမတ္ဗုဒၶ၏ေမတၱာ၀ါဒ အရွိန္အ၀ါမ်ား အားေကာင္းလာခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ျဗဟၼဏတို႔သည္ နိဂ႑ဂိုဏ္း၀ါဒႏွင့္ ပူးတြဲလွ်က္ အဟႎသာ၀ါဒ၊ ေမတၱာ၀ါဒကို လက္ကိုင္ျပဳခဲ့ၾက၏။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ကား ေမတၱာတရား ေမတၱာ၀ါဒကို အသက္ႏွင့္လဲ၍ပင္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကေလသည္။
အထူးသျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူလာျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အတြက္သာမက စဥ္းစားဉာဏ္အသိဉာဏ္ရွိေသာ မည္သည့္လူမ်ိဳး မည္သည့္ဘာသာ၀င္တို႔အတြက္မဆို အက်ိဳးသက္ေရာက္မူရွိခဲ့သည္မွာ ျငင္းပယ္၍မရႏုိင္ေပ။ ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူလာ၍ ကမၻာသူကမၻာသား ကမၻာ့ဘာသာ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔ထံသို႔ ျမတ္ဗုဒၶ၏ေမတၱာ၀ါဒ စိမ့္၀င္စီးဆင္းကာ လႊမ္းမိုးသြားသျဖင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ေမတၱာတရားထားကာ ခ်မ္းသာမႈကိုယ္စီရရွိေနၾကေၾကာင္းကိုလည္း ပညာရွင္မ်ားဆိုၾကသည္။
ဗုဒၶမပြင့္ေပၚမီ သာသနာေတာ္အျပင္ဘက္၌ ေမတၱာ၀ါဒသည္ မည္မွ်ပင္ ထြန္းကား၍ က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုေစကာမူ စင္စစ္အားျဖင့္ ေမတၱာ၀ါဒသည္ သာသနာေတာ္အျပင္ဘက္၌ ျပည့္စံုစြာမရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေမတၱာသဟဂတ သုတၱာန္၌ အထင္အရွား ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္္၍ ေမတၱာတရားကို စိတ္၀င္တစား ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ ေလးေလးစားစား က်င့္သံုးပြားမ်ားေနခဲ့လွ်င္ ေမတၱာတရာ၏ ၾကည္လင္ေအးျမေသာ အရသာကို ဧကံမုခ်ခံစားရမည္ျဖစ္ေပသည္။ (ေမတၱာ၀ါဒ၊ ၁၆)..


......................
laminthar

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on Saturday, 9 July 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ