MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ အစိုးရေတြ စမတ္က်ေရး၊ ေခတ္မီွေရးသည္ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေတြ၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တုိက္ရုိက္အခ်ဳိးက်ေနသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ကမၻာလံုးခ်ီ ျပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ေနာက္ေကာက္က်ၿပီး၊ ျပည္သူေတြ မြဲသထက္မြဲဖို႔သာ ရွိသည္။
အတိအက်ဆုိရင္လွ်င္ ကမၻာလႊမ္းၿခံဳ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အဆက္အစပ္ ရွိေနသည္။ ေဒသအဆင့္ကိုပင္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီဟု ဆုိရမည္။ ဥပမာ အေမရိကား၏ စီးပြားေရး ဂယက္သည္ တကမၻာလံုးကို ရုိက္ခတ္သြားသည္ကို ၾကည့္ပါ။ အလားတူ တရုတ္၊ အိႏၵိယ တို႔က စီးပြားေရးဂယက္သည္လည္း မဟာစီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိကားလို ႏိုင္ငံမ်ားကို အလြတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
သို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတြ တံခါးပိတ္၊ ေခါင္းၿမီးၿခံဳၿပီး ကိုယ္ထီးကိုယ္နန္းလုပ္ေနလွ်င္ ၾကာေလဆုိးေလ ျဖစ္ဖြယ္သာရွိသည္။ စီးပြားေရးဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းက အက်ဳိးမ်ားသည့္ကိစၥမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ အင္တာနက္၊ မိုဘုိင္းတယ္လီဖုန္း တို႔လို ေခတ္မွိနည္းပညာေတြ အလ်င္အျမန္ ပ်ံႏွံသြားျခင္း မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးစႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမွႈသိသိသာ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ထုိတခ်က္တည္းႏွင့္ပင္ ကမၻာ့ စီးပြားေရးတြင္ ဆက္ဖြင့္ထားဖို႔၊ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားဖို႔ သင့္သည္ဟု ယတိျပတ္ေျပာ နုိင္ပါသည္။
တဖက္တြင္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ ပင္မျပႆနာမ်ားကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ရန္ လိုပါသည္၊ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုမွာ ျဖန္႔က်က္ထားသည့္ ကုမဏီၾကီးေတြ Multinational Companies အတြက္ အခြန္ေရွာင္စရာ နယ္ပယ္ ပို၀န္းသထက္ က်ယ္လာသည္၊ ေပးသင့္ေပးထုိက္ေသာ အခြန္အခေတြကို မေပးဖို႔၊ အခြန္ေရွာင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမ်ားသထက္ မ်ားလာသည္။
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြ အဆင့္ျမင့္မားသည့္ အေမရိကား၊ အီးယူ၊ ဂ်ပန္၊ တို႔တြင္ပင္ နုိင္သူႏွင့္ ရွံဳးသူ ဟူ၍ ေပၚလာသည္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးစႏုိင္ငံေတြက ပညာတတ္ျပီး ေစ်းေပါေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မယွဥ္ႏုိင္ေသာ ပညာတတ္မ်ား အရွံဳးႀကီး ရွံုးသြားၾကသည္။ (မွတ္ခ်က္ - ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ ပေရာဂမပါ၀င္ပါ) သူတို႔ထက္ ပိုျပီး အထိနာသူမ်ားမွာ ခ်မ္းသာေသာ တုိင္းျပည္မ်ားက ေကာ့လိပ္ ပညာမတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္၊ သန္းႏွင့္ခ်ီျပိး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ ကုန္ၾကသည္။ အလုပ္မျပဳတ္သူမ်ားလည္း ၀င္ေငြက်ဆင္း ကုန္သည္။
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္က တႏြယ္ငင္တစင္ပါ ကိစၥျဖစ္လာသည္၊ ၂၀၀၈ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းသည္ ေ၀ါစထရိက (အေမရိကား) မွ စသည္၊ တကမၻာလံုးကို အလ်င္အျမန္ ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားသည္။ ကမၻာလံုး ၀ုိင္း၀န္းေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္လာသည္၊ ဘဏ္စနစ္ေတြ၊ ေငြေၾကးစနစ္ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္လာသည့္ သေဘာပင္။
ထို႔အတူပင္ ကမၻာရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳ၊ ကူးစက္ေရာဂါ၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၊ တျခား ေရာဂါဘယေတြလည္း နယ္စပ္မ်ဥ္းေတြကို အလြယ္တကူ ျဖတ္ေက်ာ္ေနသည္၊ စီးပြားေရးေရာဂါကို ၀ုိင္း၀န္းကုစားသလုိ ကုစားမွႈမ်ဳိးကို ေတာင္းဆုိေနသည္။
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ စိန္ေခၚမွႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ႏိုင္ဖို႔ ယေန႔ေခတ္ အစိုးရမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရမ်ားထက္ ပိုျပီး စမတ္က်ေသာ ေပၚလစီမ်ားကို ခ်မွတ္ဖို လိုအပ္လာ သည္၊ ေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးက ပညာေရးတြင္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ျဖစ္သည္။
ကမၻာလံုးခ်ီ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ကိုယ္ႏုိင္ငံက လူငယ္မ်ား နလဗိန္းတံုးမ်ား မျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္လာသည္။ သိပံႏွင့္ နည္းပညာကို အားေပးရမည္၊ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးက အစိုးရေတြ ဘ႑ာေရးအရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွႈေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳေတြ လိုအပ္လာသည္။
အစိုးရေတြ ထိေရာက္ဖို႔၊ ထက္ျမတ္ဖို႔ လိုအပ္လာသည္၊ ေသခ်ာပါသည္။ ကမၻာလံုးခ်ီ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို ရင္ဆုိင္ႏိုင္မည့္အေရးတြင္ ေခတ္မီဖို႔ လိုအပ္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံအစုိးရေတြရဲ႕ အခန္းက႑သည္ ယခင္ကထက္ ပိုၿပီး အေရးပါလာသည္၊ အစိုးရေတြရဲ႔ အခန္းက႑ပို၍ တြင္က်ယ္၊ ပို၍ လိုအပ္လာေပၿပီ။
၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္ေတြက အေမရိကားတြင္ အစိုးရက ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းအေပၚ နားလည္မွႈလြဲၿပီး လမ္းေၾကာင္းအမွားကို လုိက္ခဲ့သည္၊ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၏စိန္ေခၚမွႈကို ရင္ဆုိင္ဖို႔ အစိုးရက ပညာေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ နည္းပညာတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမလုပ္ဘဲ အစိုးရအသံုးစရိတ္ကို ေလွွ်ာ့ခ်မယ္၊ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္ စေသာ လူျဗိန္းၾကိဳက္ ကတိေတြေပးခဲ့ေသာ ေရာနယ္ေရဂင္ကို ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္၊
ေနာက္ထပ္အႏွစ္ ၃၀ လည္း အေမရိကန္အစိုးရအဆက္ဆက္က လမ္းလြဲလိုက္ခဲ့ၾကသည္၊ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးတြင္ ရင္းႏွိးျမွဳပ္ႏွံမွဳေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ဖုိ႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္အင္အားစုကို ေခတ္မွီေအာင္လုပ္ဖို႔ မစဥ္းစားဘဲ ယင္းက႑မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနမွႈ (အစိုးရအခန္းက႑) ကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီးရင္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္၊
အခြန္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်သျဖင့္ ေရတိုတြင္ သူေဌးေတြပဲ ပိုလို႔ုခ်မ္းသာသြားျပီး၊ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ဆင္းရဲသားမ်ား အလုပ္ျပဳတ္ကုန္ၾကသည္။ စီးပြားေရးမညီမွ်မွဳေတြ ၾကီးမားသထက္ ၾကီးမားလာသည္။ သူေဌးေတြက သူတို႔ ဓနကိုသံုးျပီး အစိုးရေတြကို ၾကိဳးကုိင္လာသည္။ အကုန္အက်မ်ားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအတြက္ သူေဌးေတြက အရင္းအႏွီးမတည္ေပးသည္။
အာဏာရလာေသာအခါ သမၼတေတြႏွင့္ အမတ္ေတြက သူေဌးေတြကို ပိုျပီး ၾကီးပြားေအာင္ ေက်းဇူးဆပ္ၾကရရွာသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစု၊ ယင္းလမ္းေၾကာင္းလုိက္ၾကသျဖင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရေပျပီ။
ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ျပပါဆုိလွ်င္ စကင္ဒီေနးဗီယားႏိုင္ငံမ်ား Scandinavia ကို ျပရမည္။ အစုိးရက မ်ားမ်ားသံုးနုိင္ဖို႔ အခြန္မ်ားမ်ားေကာက္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမွႈ၊ လူမွဳေရး မညီမွႈေတြကို ညွိယူႏုိင္သည့္အျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမွႈ မျဖစ္ေအာင္လည္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သည္။
ယင္းသည္ ဂလိုဘယ္လုိ္က္ေဇးရွင္းေခတ္ စီးပြားေရးတြင္ ဟန္က်ပန္က်ေနထုိင္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြအေနျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ျဖစ္လာေနေသာ အရွိတရားကို နားလည္ လက္ခံၾကရန္ အေရးၾကီးသည္၊
ျမန္မာျပည္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ကတိက၀တ္ သို႔မဟုတ္ ေၾကြေၾကာ္သံသည္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရျဖစ္ေရးဟု ဆုိသည္၊ ေကာင္းေသာ အစပ်ဳိးမွဳပင္၊ ထို႔အတူ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားလာသည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ား ေတြ႔လာရသည္။
ေရရွည္ ကမၻာလံုးခ်ီ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ခံအား၊ အရင္းအျမစ္ေတြ ေခတ္မီွသန္စြမ္းဖို႔ လုိသည္။ အခြန္ကိစၥ၊ တုိင္းျပည္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုတြင္ အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ ခြဲေ၀မွဳ တို႔တြင္ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေနသည္၊ မတိုးႏုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ အသံုးစရိတ္ေတြထဲက ေလွ်ာ့သင့္တာကို ေလွ်ာ့၍ တုိးသင့္တာကို တိုးရမည္၊ ဥပမာအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စစ္ေရး အသံုးစရိတ္အဆမတန္ ကြာဟခ်က္မ်ဳိးျဖစ္သည္။
လက္ေတြ႔တြင္ ယင္းအတိုး အေလွွ်ာ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းအရ ျပဳျပင္ရမွာေတြရွိႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ကို လုပ္ရမည္ဟု ထင္သည္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္၏ စိန္ေခၚမွဳေတြက ပတ္ခ်ာ၀ုိင္းျပီး ခ်ီတက္လာေနေပျပီ။ တမ်ဳိးသား လံုးေက်ာခ်င္းကပ္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရံုမွ တပါး တျခားမရွိႏုိင္ေတာ့။
ညီေစာလြင္
၁၈၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၂
ရည္ညြန္း၊ ၊ Globalization’s Government by Jeffrey D. Sachshttp://www.maukkha.org

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Wednesday, 18 January 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား ,

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ