MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑အတြက္ မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ညီလာခံကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာနတြင္ ယခုလ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးက႑ႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ မူ၀ါဒေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ညီလာခံဖြင့္ပြဲ (ဓာတ္ပံု - MNA)

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ား၊ သံတမန္မ်ားအျပင္ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးႏုိဘယ္လ္ဆုရွင္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ဂ်ိဳးဇက္ စတစ္ဂလစ္ဇ္၊ သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ထင္ရွားေသာ ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္သည္။

“အခု ညီလာခံႀကီးက အမ်ိဳးသားလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖုိ႔ ထိေရာက္ေအာင္ ကူညီႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္” ဟု ဒု သမၼတ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္းက ညီလာခံဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယခုက်င္းပေသာညီလာခံသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဓိက လုိအပ္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားကုိလည္း အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ဗဟုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

“ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ဘဲ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက လုပ္လို႔မရပါဘူး။ လက္ေတြ႔မက်ပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမေအးကလည္း ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွ ဆုံျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကို တိုးျမွင့္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ဒု သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းက ေျပာသည္။

က႑ေပါင္းစံု ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈဆုိသည့္ အခ်က္သုံးခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုးတက္မႈတြင္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) ကုိသာ အေျခခံတြက္ခ်က္သည့္ အယူအဆကုိ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညီလာခံတြင္ ပညာရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေဒါက္တာ စတစ္ဂလစ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမဆီၾသဇာ၊ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ရွိျခင္း၊ ျမင့္မားေသာ လူမႈအရင္းအႏွီးရွိျခင္း၊ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ လုပ္သားအင္အားစု ရွိျခင္းတုိ႔အေပၚမူတည္ကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ တည္ေဆာက္ရမည္ဟုဆုိသည္။

“စိန္ေခၚမႈဆုိတာကေတာ့ အတိက္က ကန္႔သတ္မႈေတြကုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရတာပါ။ အဲဒါကုိ အခု အခြင့္အလမ္းသစ္အေနနဲ႔ အသုံးခ်ရမွာပါ” ဟု ေဒါက္တာ စတစ္ဂလစ္ဇ္က အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေသးစား လယ္ယာလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြႏွင့္ နည္းပညာ လုံေလာက္စြာရရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့လူဦးေရ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ မီွခုိေနရေသာ လယ္ယာက႑အတြက္ ေစ်းကြက္၊ ေျမယာကိစၥ၊ ေခ်းေငြ၊ နည္းပညာ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာက႑မွ မဟုတ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေရးတုိ႔သည္လည္း အေရးႀကီးသည္ဟု ေဒါက္တာ စတစ္ဂလစ္ဇ္က ဆုိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းႏိုင္မည့္ အာဆီယံ လြပ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈဇုန္ႏွင့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသုိက္အ၀န္းတုိ႔အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တျခားႏုိင္ငံေတြက မွားခဲ့တာေတြကုိ သင္ခန္းစာယူ၊ ကုိယ္တုိင္ အတိက္က အမွားကုိ သင္ခန္းစာယူရမယ္” ဟု ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သူတဦးက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးသားထားေသာ စာတမ္းမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့၊ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအခက္အခဲ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ မွ်ေ၀သြားသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတခုျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

http://burma.irrawaddy.org/archives/6169

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Friday, 17 February 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ