MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊


အေမရိမွာ အဂၤလိပ္စကား၊ တရုတ္မွာ တရုတ္စကား၊ ရုရွားမွာ ရုရွားစကား ကိုပဲ ေျပာသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ကမၻာ႔တိုင္းျပည္အမ်ားစုမွာ အဲဒီလို အမ်ဳိးသားဘာသာစကားႀကီးတစ္ခုထဲတင္ ေျပာဆိုတာမဟုတ္ဘဲ ဘာသာစကားမ်ဳိးစံုကို ေန႔စဥ္ ေျပာဆိုေနၾကတာျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားတစ္ခုထဲ သံုးစြဲ ေျပာဆိုတဲ႔ႏိုင္ငံဆိုလို႔ ကမၻာေပၚမွာ အရွာရခက္လွသည္။ ဘာသာစကားေပါင္းစံု ရွိျခင္းႏွင္႔ ရွင္သန္ခြင္႔ေပးျခင္းသည္ပင္ ထိုတိုင္းျပည္၏ အားသက္ခ်က္ႏွင္႔ အလွဟု ဆိုၾကသည္။

ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ လက္ရွိ ေျပာဆိုသံုးစြဲေနေသာ ဘာသာစကား အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အေမရိက၊ ရုရွား၊ ဘရာဇီး၊ တရုတ္ႏွင္႔ မကၠစီကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီမွာ ဘာသာစကားေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ေန႔စဥ္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

သို႔ႏွင္႔တိုင္ အဂၤလိပ္၊ ရုရွား၊ ေပၚတူဂီ၊ တရုတ္၊ စပိန္ ဘာသာစကားတို႔က ႀကီးထြားလာၿပီး ေဒသခံလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ဘာသာစကားငယ္ေတြကို ၀ါးၿမိဳ ဖ်က္ဆီးေျမျမွဳပ္ပစ္ေတာ႔မယ္႔ အေျခအေန ရွိေနသည္။ ဇယားကို ၾကည့္ရင္ အေမရိက၊ ရုရွား၊ တရုတ္၊ ဘရာဇီး၊ ဩစေၾတးလ် တို႔မွာ ဘာသာစကားေတြ မ်ားေသာ္လည္း၊ ေန႔စဥ္သံုးစြဲမွႈ ညႊြန္းကိန္းရမွတ္မွာ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။

၄င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ကေတာ႔ ပါပူ၀ါး နယူးဂီနီယာ၊ ကြန္ဂို၊ အိႏၵိယနဲ႔ ႏိုက္ဂ်ီးယား ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚမွာ ဘာသာစကား အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံေတြျဖစ္သလို၊ လက္ရွိ ေန႔စဥ္ သံုးစြဲေနၾကတာေသာေၾကာင္႔ ဇယားညႊန္းကိန္း ရမွတ္တြင္ ထိပ္ဆံုးမွာ ရွိသည္။ Greenberg diversity အဖြဲ႔ရဲ႕ ေလ႔လာမွႈအရ ဆင္းရဲမြဲေတမွႈ၊ ပထ၀ီအေနအထားႏွင္႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ညံ့ဖ်င္းမွႈတို႔ေၾကာင္႔ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ဘာသာစကားေပါင္းစံု သံုးစဲြေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမွႈႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမွႈ ေနာက္က်မွႈတို႔က ဘာသာစကားႀကီးတစ္ခုထဲ မျဖစ္ေအာင္ ဟန္႔တားထားသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ထူးျခားတာက ကြ်န္းေတြနဲ႔ လူမ်ဳိးစု အမ်ားအျပားရွိတဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏွင္႔ ဖိလစ္ပိုင္ တို႔ျဖစ္သည္။ အဲဒီႏွစ္ႏိုင္ငံက ၀င္ေငြ အလယ္အလတ္အဆင္႔ႏွင္႔ ဖြြ႔ံၿဖိဳးမွႈ အေတာ္အသင္႔ ရွိထားသလို၊ ဘာသာစကားငယ္ေပါင္းစံု ကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးထားသည္။

ဒီေနရာမွာ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ ရွိလာသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမွႈေၾကာင္႔ ဘာသာစကားမ်ဳိးစံု တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ ဆက္လက္ သံုးစြဲေနၾကတာလား၊ ေခတ္မွီဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘံု ဘာသာစကား တစ္ခုထဲကို ဦးတည္သင္႔သလား၊ ဘာသာစကားေပါင္းစံု အၿပိဳင္သံုးၿပီး အဆင္႔ျမင္႔ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ လြယ္သလား။ ဘံုဘာသာစကားတစ္ခုပဲ လက္ခံခ်င္သူမ်ားကလည္း အာစီယံႏိုင္ငံအားလံုးက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အာစီယံ ကြန္ျမဴနတီရဲ႕ ဘံုဘာသာစကားကို အဂၤလိပ္စကား သတ္မွတ္ျခင္း အေပၚ လက္ခံႏိုင္ပါသလား ေျပာဆိုဖို႔ ျပင္ဆင္ထားၿပီလား ဆိုတာေတြ ျဖစ္မည္။

၀င္႔ထန္း

ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Wednesday, 22 February 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ