MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂုိဏ္းလုပ္ငန္းကုိ လုိက္စား၍
ဘုိးေတာ္ မယ္ေတာ္ အမည္ခံသူမ်ားလည္း ရွိသည္။
ထုိပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ အိႏိၵယမွလာေသာ ဂုိဏ္းက်င့္စဥ္တုိ႔ကုိ ေလ့က်င့္လ်က္
ဘုိးေတာ္ အမည္ခံေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။
ထုိဘုိးေတာ္ဆုိသူတုိ႔ကုိ ထြက္ရပ္ေပါက္သူ၊ သိဒၶိေျမာက္သူ၊
လူတုိ႔၏ ဒုကၡကုိ ကယ္တင္ႏုိင္သူ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ
ကုိးကြယ္သူမ်ားလည္း ဒုႏွင့္ေဒး ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ဘုိးေတာ္အျဖစ္ျဖင့္ နာမည္ႀကီးသြားသူမ်ားလည္း ရွိသည္။
ဘုိးဘုိးေအာင္၊ ဘုိးမင္းေခါင္၊ ရွင္အဇၨေဂါဏ၊ ဗားမဲ့ဘုန္းႀကီး၊
ရက္ကန္းစင္ေတာင္စေသာ ပုဂိၢဳလ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၌ ဘုိးေတာ္ႏွင့္
ဘုိးေတာ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနေသာ ဂုိဏ္းဆရာမ်ား ဆက္လက္ ေပၚေပါက္ေနသည္။
မိမိိကုိယ္ကုိ ဘုိးေတာ္အမည္ခံသူလည္း ရွိသည္။
ဘုိးေတာ္္အမည္မခံေသာ္လည္း ဘုိးေတာ္အလုပ္ျဖစ္ေသာ ဂုိဏ္းလုပ္ငန္းကုိ
ဆရာတစ္ဆူ လုပ္ေနသူတုိ႔လည္း ရွိသည္။

ဂုိဏ္းဆရာဆုိသူ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဘုိးေတာ္၊ ဘြားေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ ဆာဒူး၊
သူရႆတီ၊ ေဒ၀ီ ၂၁-ပါး၊ အတြင္း ၃၇-မင္း၊ အျပင္ ၃၇-မင္း၊
ေပါက္ဆရာ၊ ေစဆရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ကုိးကြယ္ ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ ဂုိဏ္းဆရာ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္
ဗုဒၶဘာသာ အရိပ္ကုိ ခုိလႈံ၍ ဂုိဏ္းလုပ္ငန္းကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။
ဗုဒၶ၏ ဓမၼေဒသနာတုိ႔ကုိ သိဒိၶေပါက္ လုပ္ငန္းထဲသုိ႔ သြတ္သြင္း၍ အသုံးခ်ၾကသည္။
ျဖဴစင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကုိ ညစ္ႏြမ္းေအာင္ အေရာင္လႊမ္းေပးေနၾကသည္။

ဂုိဏ္းဆရာအမည္ခံ ဘုိးေတာ္အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္
ဓာတ္က်သည္ဟုဆုိကာ ဓာတ္ဘုရားမ်ားကုိ တည္ထားၾကသည္။
ဘုရားဘြဲ႕ေတာ္ကုိလည္း သိဒိၶေ၀ါဟာရ ပါေအာင္ မွည့္ေခၚၾကသည္။
ေစ၊ ေအာင္၊ ကပ္ေက်ာ္ စေသာ ေ၀ါဟာရတုိ႔ျဖင့္ ေခၚဆုိၾကသည္။

ဂုိဏ္းဆရာ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္
မပတ္သက္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းႀကီးသဖြယ္
ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္လ်က္
ႏုိင္ငံတုန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကကုန္၏။
သာ၀ကဂုိ္ဏ္း၀င္ဟု ဆုိေသာ ေနာက္လုိက္ ေနာက္ပါတုိ႔လည္း
အင္အားထုထယ္ႏွင့္ ရွိေနၿပီ။

- အေတြးအေခၚ ခ်ည့္နဲ႔ေသာ ေခတ္ပညာတတ္မ်ား ၊
- ဆင္ျခင္ဥာဏ္ အားနည္းေသာ စီးပြားဓနရွင္မ်ား၊
- အသိပညာ ႏုန႔္နဲ႔ေသာ လူၿပိန္းမ်ား၊
- စိတ္ကူးယဥ္ဘ၀ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေလာဘရွင္မ်ား-
စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစား စုံလွေပသည္။

ဂုိဏ္းလုပ္ငန္းကုိ ယုံၾကည္သူတုိ႔သည္ ဂုိဏ္းဆရာႀကီး၏ ၾသ၀ါဒကုိ
တစ္သေ၀မတိမ္း လုိက္နာၾကသည္။ ေျပာသမွ်ကုိ နားေထာင္သည္။
ခုိင္းသမွ်ကုိ လုပ္ေဆာင္သည္။ ဤသုိ႔ လုိက္နာသျဖင့္ သိဒိၶတန္ခုိး
အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ ေ၀ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ဟုယံုႀကည္သည္။

ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ဆရာႀကီးကုိ အစြမ္းထက္ေသာ
သိဒိၶရွင္ႀကီးဟူ၍ ထင္မွတ္ၾက သည္။ ထုိသိဒိၶရွင္ႀကီးအား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္
လက္ငင္း လက္ေတြ႕ အက်ိဳးေကာင္းတရားမ်ား ရရွိလာမည္ဟု
အထင္ရွိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားဓနရွင္တုိ႔သည္
ေငြေၾကးမ်ားစြာျဖင့္ လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ၾကသည္။
ဆင္းရဲသားမ်ားကလည္း တတ္အားသေရြ႕ ဖ်စ္ညႇစ္ၿပီး လွဴဒါန္းၾကသည္။

ဂုိဏ္းဆရာႀကီးတုိ႔သည္ ရရွိလာေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္
ဓာတ္ဘုရားမ်ားကုိ တည္ထား ၾကသည္။ သိဒိၶ႐ုပ္ပြားမ်ားကုိ ပူေဇာ္ၾကသည္။
နတ္႐ုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ၀ိဇၨာ႐ုပ္မ်ား ထုလုပ္သည္။
ဘုိးေတာ္႐ုပ္မ်ား သြန္းေလာင္းသည္။ ၿဂိဳဟ္႐ုပ္မ်ားကုိ ဖန္တီးသည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ ဂုိဏ္း၏တည္ရာ ဌာနတုိ႔၌ စိတ္ကူးယဥ္ ႐ုပ္စုံျပတုိက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေန၏။
သာမန္ လူၿပိန္းတုိ႔၏ စိတ္တြင္ အထင္ႀကီးစရာ
သ႐ုပ္ျပ အမႊမ္းတင္မ်ား ျဖစ္ေနေလသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ သ႐ုပ္ျပ အမႊမ္းတင္မ်ား လုပ္ျပႏုိ္င္ေသာေၾကာင့္
ဂုိဏ္းဆရာတုိ႔လည္း ပုိ၍ တန္ခုိးႀကီးလာသည္။
အီဂ်စ္ႏွင့္ ဆူမာရီယန္တုိ႔ေခတ္က နတ္တုိ႔ တန္ခုိးႀကီးမႈသည္
လူတုိ႔က အားေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔
ဂုိဏ္းဆရာတုိ႔ တန္ခုိးႀကီးမႈမွာလည္း
လူအမ်ားက အားေပးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

ဂုိဏ္းဆရာတုိ႔သည္ လူတုိ႔၏ ၀ုိင္း၀န္းအားေပးမႈေၾကာင့္
စိတ္ၾကံရာ ၿပီးစီးႏုိင္ေသာ စိႏၲာမယိဒိၶ တန္ခုိးကုိ ရရွိသြား၏။
ေရႊေငြရတနာကုိ ရရွိႏုိင္ေသာ ဓနသိဒိၶကုိ ရရွိသြား၏။
ဤသည္မွာ လူမ်ားက လုပ္ေပး၍ ရရွ္ိေသာ သိဒိၶမ်ား ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ေျမလွ်ိဳးႏုိင္ေသာ သိဒိၶမ်ိဳးကုိမူ
တီေကာင္ေလာက္ပင္ စြမ္းရည္ မရွိၾက။
အာကာသသိဒိၶေခၚ မို္းပ်ံႏုိင္သည့္ ပညာမ်ိဳးမွာလည္း
ျခင္တစ္ေကာင္ေလာက္မွ် မတတ္ႏုိင္ၾကေပ။
ဓား လွံ ေသနတ္ ၿပီးသည္ဆုိေသာ ကာယသိဒိၶ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ကား ေ၀းစြ။
ဆူးစူးသည္ကုိပင္ ခံႏုိင္ရည္ မရွိေသာ သိဒိၶရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေခ်သည္။

လူတုိ႔သည္ အေျခအေနမွန္ကုိ မစဥ္းစားၾက။
သေဘာတရားမွန္ကုိ မဆင္ျခင္တတ္ၾက။
ဘုိးေတာ္ဂုိဏ္းဆရာတုိ႔က မ စ လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္စြဲမွတ္ ေနၾကသည္။
ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ႀကီးပြားေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟူေသာ
ေလာဘရမၼက္အျမင္ျဖင့္ ဇြတ္၀င္၍ ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကသည္။
တကယ္ေတာ့ ဘုိးေတာ္ဂုိဏ္းဆရာတုိ႔သည္
လူတစ္ဦး၏ ကံၾကမၼာကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္သူ မဟုတ္ေပ။
လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ကံၾကမၼာကုိ မိမိသာလွ်င္ ဖန္တီးေနၾကရသည္။

သုိ႔ပါလ်က္ မလုိလားအပ္ေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ေရာေထြး လက္ခံၿပီးလွ်င္
ဘုိးေတာ္ထံ သြား၍ အခ်ိန္ကုန္ၾကသည္။ မယ္ေတာ္ထံ သြား၍ အခ်ိန္ျဖဳန္းၾကသည္။
အခ်ိန္၏ တန္ဖုိးကုိ မွန္ကန္စြာ အသုံးမခ်တတ္ၾက။
အေမွ်ာ္လြန္ အလုပ္ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကသည္။
အေတြးလြန္ ဘ၀ကိုတမ္းတေနႀကသည္။
အေခ်ာင္သမားဘ၀ကို မက္ေမာေနႀကသည္။

အလုပ္ႏွင္႔ အလုပ္၏အက်ဳိးဆက္တရားတို႔ကို လြဲမွားစြာ နားလည္ေနႀကသည္။
ကမၼႆကထာ၊ သမၼာဒိ႒ိကို လက္ခံေသာ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟူ၍ အမည္ခံထားေသာ္လည္း
တႏၲရဆန္ေသာ စိတၱဇအာ႐ုံအလုပ္ၿဖင္႔ အခ်ိန္ပုပ္ေနႀက၏။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသည္ စင္ႀကယ္ေသာ ဘာသာၿဖစ္၏။
သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ါဒၿဖစ္၏။ မွန္ကန္ေသာအယူ႐ွိ၏။
မိမိတို႔၏ ေလာကီေလာကုတ္ တိုးတက္မႈကို မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားယူႀကရသည္။
ဘယ္ဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္တို႔ကမွ ဓာတ္ခ်၍ မစႏုိင္မည္မဟုတ္။
မိမိတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ဗုဒၶဘုရားေဟာႀကားေသာ သမၸဒါ တရားၿဖင္႔
႐ုိးသားစြာ ႀကိဳးစားရမည္သာ ၿဖစ္ေလသည္။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၊ အရွင္ဧသိက
စာ - ၁၃၀

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ thadawa on Wednesday, 11 April 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ