MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ အစားျပန္ရႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ စြမ္းအင္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထုတ္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏငန္း ထုတ္ယူရန္ရည္ရြယ္ထားသည္။
ဒိန္းမတ္အစိုးရသည္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္အတြက္ သဘာ၀စြမ္းအင္ထုတ္ယူေရးႏွင့္ ကာဘြန္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို တိုးျမွင့္လိုက္သည္။ ထို႔ျပင္၊ ခ်မွတ္ၿပီးခဲ့သမွ် သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ဤစီမံကိန္းသည္ အႀကီးမားဆံုး၊ သဘာ၀ႏွင့္ အညီညြတ္ဆံုး၊ အတာရွည္ဆံုး သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ေထာပနာျပဳလိုက္သည္။
တိုင္းျပည္မွာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ မသံုးေတာ့ရန္ ရည္စူးေသာအားျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္သစ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတု၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးျဖစ္သူ မာတင္လစ္ဒီဂါး (Martin Lidegaard)က အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရည္႐ြယ္ထားသည္မွာ ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈကို (၂၀၂၀)ခုႏွစ္တြင္ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္ ထုတ္လႊတ္မႈ၏ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေလာင္စာစြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကိုမူ (၂၀၀၆)ခုႏွစ္ သံုးစြဲမႈ၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရန္ ျဖစ္သည္။
စြမ္းအင္ စုစုေပါင္း၏ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အစားျပန္ရႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွေန၍ ထုတ္ယူရန္ႏွင့္ ရ႐ွိမည့္စြမ္းအင္ ထက္၀က္ကို ေလအင္အားထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွေန၍ ထုတ္ယူရန္လည္း ရည္႐ြယ္ထားသည္။ သေဘာတူခ်က္တြင္ အစားျပန္၍ရႏိုင္ေသာ အပူဓါတ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေခတ္မီလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္(smart grids)၊ ဇီ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ အျခားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ နည္းပညာ မ်ားကို တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။
“ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈဆီ ကူးေျပာင္းရာမွာ ကမၻာ့ေရွ႕ေဆာင္တိုင္းျပည္ ျဖစ္လာျပန္အံုးေတာ့မယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ အနာဂတ္မွာ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာမယ့္ အေရးအတြက္လည္း ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ ခုခ်ိန္မွာေရာ၊ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာေရာ က်ေနာ္တို႔မွာ ဖန္တီးေပးဖို႔ အလြန္တရာ လိုအပ္ေနတဲ့ အ လုပ္ေနရာေတြကိုလည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ”ဟု လစ္ဒီဂါးက ဆိုပါသည္။
ဤသေဘာတူခ်က္ေၾကာင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ (၂၀၅၀)ခုႏွစ္တြင္ အစားျပန္ရႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေန၍ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထုတ္ယူကာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရးလုပ္ငန္း၊ အပူေပးေရးလုပ္ ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတို႔အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ေထာပ္ပံ့ ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ဤ စီမံကိန္းသည္ ေစ်းႏႈန္း မတည္ျငိမ္ေသာ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ားအေပၚ အားထားေနရမႈကို သက္သာ ေစသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စြမ္းအင္သံုးစြဲသူမ်ားအဖို႔ စြမ္းအင္ ကုန္က်စားရိတ္ျမင့္တက္မလာေအာင္ တားဆီးေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း လစ္ဒီဂါးက ေျပာေသးသည္။
ဤ စီမံကိန္းသည္ ဥေရာပသမဂၢ၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္႐ွိ ကာဘြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလ်ာထားခ်က္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွေန၍ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတုိးျမင့္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈကိုလည္း အားေပးရာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
မတ္လ ေစာေစာပိုင္းက ပိုလန္တႏိုင္ငံတည္းသာ ဤအလွည့္အေျပာင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္မဲေပး ခဲ့သည္။ ဤစီမံကိန္းမ်ိဳးကို အျခားတိုင္းျပည္မ်ား ဦးစြာခ်မွတ္သည္အထိ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား ေစာင္စား ေနသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။
ေမာင္ေမာင္သန္း

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Friday, 13 April 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ