MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

သားသမီးက်င့္၀တ္ ငါးပါး (A Child's Duties)
(၁) မိဘတို႕က မိမိအား ငယ္စဥ္က ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရသကဲ့သို႕ မိမိက မိဘတို႕အား ျပန္လည္ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။
Having supported me I shall support them,
(၂) မိဘတို႕ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ကိစၥကို မိမိကပင္ေဆာင္ရြက္ စီမံျခင္း။
I shall do their duties,
(၃) အမ်ိဳးအႏြယ္မတိမ္ေကာမပ်က္စီးေအာင္ ေစာင့္စည္း ထိန္းသိမ္းျခင္း။
I shall keep the family tradition,
(၄) မိဘတို႕အေမြအႏွစ္ကို ခံယူထိုက္ေအာင္ ေကာင္းစြာက်င့္ေဆာင္ျခင္း။
I shall make myself worthy of my inheritance,
(၅) မိဘတို႕ ကြယ္လြန္ၿပီးေသာအခါ မိဘတို႕အတြက္ ရည္မွန္း လွဴဒါန္းေပးကမ္းၿပီးလွ်င္ အမွ်ေ၀ငွျခင္း။
Furthermore I shall offer alms in honour of my departed relatives.
ေကၽြးေမြးမပ်က္ ေဆာင္ရြက္စီမံ
ေမြခံထိုက္ေစ လွဴမွ်ေ၀၍
ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္ ၀တ္ငါးသြယ္
က်င့္ဖြယ္သားတို႕တာ။

မိဘက်င့္၀တ္ ငါးပါး (Parents' Duties)
(၁) မေကာင္းမႈမွ တားျမစ္ျခင္း။
They restrain them from evil.
(၂) ေကာင္းမႈျပဳေအာင္ တိုက္တြန္းျခင္း၊ သားသမီးကို ငယ္စဥ္ကပင္ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ ေခၚေဆာင္ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္ေစရန္ ညႊန္ၾကားေပးျခင္း၊ ဘုရားရွိခိုးစာ၊ ဆံုးမစာသံေပါက္မ်ား ကဗ်ာမ်ား က်က္မွတ္ရြတ္ဖတ္ေစျခင္း၊ ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႕ စေသာ အတုယူဖြယ္ပံု၀တၳဳမ်ား ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ လိမၼာယဥ္ေက်းေအာင္ ငယ္စဥ္ကပင္ ျပဳျပင္တိုက္တြန္းျခင္း။
They encourage them to do good.
(၃) အတတ္ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း။
They train them for a profession.
(၄) ေလ်ာက္ပတ္ေသာအခ်ိန္၌ အေမြဥစၥာအပ္ႏွင္းျခင္း။
At the proper time they hand over their inheritance to them.
(၅) ေလ်ာက္ပတ္ေသာအခ်ိန္အရြယ္၌ ထိမ္းျမားေပးျခင္း။
They arrange a suitable marriage.
မေကာင္းျမစ္တာ ေကာင္းရာညႊန္လတ္
အတတ္သင္ေစ ေပးေ၀ႏွီးရင္း
ထိမ္းျမားျခင္းလွ်င္ ၀တ္ငါးအင္
ဖခင္မယ္တို႕တာ

တပည့့္က်င့္၀တ္ ငါးပါး (A Pupil's Duties)
(၁) ေနရာမွထ၍ ရိုေသစြာ ခရီးဦးႀကိဳဆိုျခင္း။
By rising from the seat in salutation,
(၂) ဆရာထံပါးခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ ဆရာ့အား ေၾကာက္၍ ေရွာင္ဖယ္မေနပဲ ဆရာ့ထံမွ ဆံုးမၾသ၀ါဒ ရယူရန္ အတတ္ပညာရယူရန္ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္။
By attending on him,
(၃) ေလးစားစြာ နာယူျခင္း၊ ဆရာ၏ ဆံုးမၾသ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ရိုေသေလးစားစြာ နားစိုက္ေထာင္ျခင္း နာယူမွတ္သားျခင္း။
By eagerness to learn,
(၄) ဆရာ့ကို တရိုတေသ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးျခင္း။
By personal service,
(၅) အတတ္ပညာကို ဂရုတစိုက္ တန္ဖိုးထား ရိုေသစြာ သင္ၾကားေလ့က်က္ျခင္း။
By respectful attention while receiving instructions.
ညီညာထၾကြ ဆံုးမနာယူ
လာမူႀကိဳဆီး ထံနီးလုပ္ေကၽြး
သင္ေတြးအံရြတ္ တပည့္၀တ္
မခၽြတ္ငါးခုသာ

ဆရာ့က်င့္၀တ္ ငါးပါး (A Teacher's Duties)
(၁) အတတ္ပညာကိုသင္ၾကားေပးျခင္း၊ ႏႈတ္မႈပညာ လက္မႈပညာ စက္မႈပညာ သင္ၾကားေပးျခင္း။
They train them in the best discipline,
(၂) ဆံုးမပဲ့ျပင္ျခင္း၊ အေျပာအဆိုအေနအထိုင္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေအာင္ မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ မျပဳေအာင္ သြန္သင္ဆံုးမျခင္း။
They see that they grasp their lessons well,
(၃) ဆရာစားမခ်န္ျခင္း၊ အတတ္ပညာကို ဆရာစားမခ်န္ပဲ အကုန္အစင္ သင္ၾကားေပးျခင္း။
They instruct them in the arts and sciences,
(၄) ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ မိမိတပည့္အေပၚ က်ေရာက္မည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကို အကာ အကြယ္ေပးျခင္း။
They provide for their safety in every quarter.
(၅) ေကာင္းမြန္ေသာ အေဆြခင္ပြန္းတို႕ထံ၌ ဆက္သြယ္အပ္ႏွံ၍ တိုးတက္ေစျခင္း။
They introduce them to their friends and associates.
အတတ္လည္းသင္ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ
သိပၸမခ်န္ ေဘးရန္ဆီးကာ
သင့္ရာအပ္ပို႕ ဆရာတို႕
က်င့္ဖို႕၀တ္ငါးျဖာ။

လင့္က်င့္၀တ္ ငါးပါး (A Husband's Duties)
(၁) ျမတ္ႏိုးၾကင္နာမႈရွိျခင္း။
By being courteous to her
(၂) ႏွိမ့္ခ်၍မဆက္ဆံျခင္း၊ မထီမဲ့ျမင္မျပဳျခင္း။
By not despising her,
(၃) မယားငယ္အေႏွာင္းမထားျခင္း။
By being faithful to her,
(၄) စည္းစိမ္ဥစၥာကို အပ္ႏွင္းျခင္း။
By handing over authority to her,
(၅) အ၀တ္တန္ဆာေပးျခင္း။
By providing her with adornments.
မေထမဲ့ကင္း အပ္ႏွင္းဥစၥာ
မိစၦာမမွား ၀တ္စားဆင္ယင္
ျမတ္ႏိုးၾကင္ ငါးအင္ လင္က်င့္ရာ။

မယားက်င့္၀တ္ ငါးပါး (A Wife's Duties)
(၁) အိမ္တြင္းမႈ ခ်က္ျပဳတ္ ခ်ဳပ္လုပ္စေသာ အမႈႀကီးငယ္ကို ေကာင္းစြာစီရင္ျခင္း။
She performs her duties well,
(၂) ႏွစ္ဘက္ေသာ ေဆြမ်ိဳးတို႕ကို ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း။
She is hospitable to relations and attendants
(၃) မိမိလင္မွတပါး အျခားေယာက်္ား၌ လြန္ၾကဴးေသာအက်င့္မွကင္းျခင္း။
She is faithful,
(၄) ရွာေဖြစုေဆာင္းရရွိသည့္ဥစၥာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။
She protects what he brings,
(၅) အလံုးစံုေသာကိစၥတို႕၌ လိမၼာ၍ ပ်င္းရိမႈကင္းျခင္း။
She is skilled and industrious in discharging her duties.
အိမ္တြင္းမႈလုပ္ သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ
မိစၦာၾကဥ္ေရွာင္ ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႕ခ်ိ
ပ်င္းရိမမူ ၀တ္ငါးဆူ အိမ္သူက်င့္အပ္ရာ။

မိတ္ေဆြက်င့္၀တ္ ငါးပါး (A Friend's Duties)
(၁) ေပးကမ္းခ်ီးျမွင့္ျခင္း။
By liberality (charity),
(၂) တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံျခင္း။
By being impartial,
(၃) အက်ိဳးစီးပြါး ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
By being helpful,
(၄) ယဥ္ေက်းခ်ိဳသာ ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကားကို ဆိုျခင္း။
By courteous speech,
(၅) မခၽြတ္မယြင္း မွန္ကန္တည့္မတ္ျခင္း။
By sincerity.
ေပးကမ္းခ်ီးျမွင့္ ကိုယ္ႏွင့္ယွဥ္ထား
စီးပြားေဆာင္ရြက္ ႏႈတ္ျမြက္ခ်ိဳသာ
သစၥာမွန္ေစ ၀တ္ငါးေထြ
က်င့္ေလမိတ္သဟာ။

တံု႕လွည့္မိတ္ေဆြက်င့္၀တ္ ငါးပါး (Friends' Duties in turn)
(၁) ေမ့ေလ်ာ့ေသာအခါ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ျခင္း။
They protect him when he is heedless,
(၂) မိတ္ေဆြ၏ပစၥည္းဥစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္ျခင္း။
They protect his property when he is heedless,
(၃) ေၾကာက္လန္႕ဖြယ္ရွိေသာအခါ အားထားမွီခိုရာျဖစ္ျခင္း။
They become a refuge when he is in danger,
(၄) ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳေသာအခါ စြန္႔ပစ္မသြားဘဲ ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြ ရပ္တည္ျခင္း။
They do not forsake him in his troubles,
(၅) မိတ္ေဆြ၏ သားေျမးျမစ္အစဥ္အဆက္ မိတ္ေဆြမပ်က္ေစျခင္း။
They show consideration for his family.
ေမ့ေလ်ာ့ေစာင့္လာ ဥစၥာေစာင့္ေရွာက္
လန္႕ေၾကာက္မွီရာ ေဘးလာမျပစ္
သားျမစ္စဥ္ဆက္ မပ်က္ပူေဇ
၀တ္ငါးေထြ မိတ္ေဆြျပန္က်င့္ရာ။

အလုပ္ရွင္ (ပိုင္ရွင္) က်င့္၀တ္ ငါးပါး (A Boss's Duties)
(၁) သူတို႕၏ကၽြမ္းက်င္မႈအားေလွ်ာ္စြာ အလုပ္ကို ခိုင္းတတ္ရျခင္း၊
By assigning them work according to their ability,
(၂) လုံေလာက္ေသာ လစာရိကၡာကို ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ရျခင္း၊
By supplying them with food and with wages,
(၃) ဖ်ားနာေသာအခါ ေဆး၀ါးတို႕ျဖင့္ ကုသေပးရျခင္း၊
By tending them in sickness,
(၄) အျမတ္အစြန္းရလာလွ်င္ အလုပ္သမားမ်ားအား စနစ္တက်ေ၀းငွေပးရျခင္း၊
By sharing with them any delicacies,
(၅) အခ်ိန္ကာလအားေလွ်ာ္စြာ ခြင့္ရက္မ်ားေပးရျခင္း။
By granting them leave at times.
၀စြာေကၽြးေမြး၊ ျပဳေရးစီရင္
နာလွ်င္ကုေစ၊ ငွေ၀ရသာ
အခါကိုလႊတ္၊ အလုပ္ရွင္၀တ္၊ မခၽြတ္ ငါးခုသာ။


အလုပ္သမား (၀န္ထမ္း) က်င့္၀တ္ ငါးပါး (A Staff's Duties)
(၁) အလုပ္ရွင္မထမီ ေစာစီးစြာထရျခင္း၊
They rise before him,
(၂) အလုပ္ရွင္ေနာက္မွ အိပ္ရျခင္း၊
They go to sleep after him,
(၃) ေပးေသာပစၥည္းကိုသာ ယူရျခင္း၊
They take only what is given,
(၄) မိမိအလုပ္ကို တာ၀န္ေက်ရျခင္း၊
They perform their duties well,
(၅) မိမိအလုပ္ရွင္၏ဂုဏ္အသေရကို မျငိဳးႏြမ္းေစရျခင္း။
They uphold his good name and fame.
အိပ္ေသာ္ေနာက္က်၊ ထေသာ္ကားေရွး
ေပးမွယူအပ္၊ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္
ေက်းဇူးႁမြက္၊ ငါးခ်က္ လုပ္သား၀တ္။

ဒါယကာက်င့္၀တ္ ငါးပါး (A Devotee's Duties)
(၁) ေမတၱာစိတ္ထား၍ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
By lovable deeds,
(၂) ေမတၱာစိတ္ထား၍ ေျပာဆိုေလွ်ာက္ထားျခင္း၊
By lovable words,
(၃) ေမတၱာစိတ္ထား၍ ေတြးေခၚၾကံစည္ျခင္း၊
By lovable thoughts,
(၄) ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ ဖိတ္မာန္ျခင္း၊
By keeping open house to them,
(၅) မိမိတတ္စြမ္းသေလာက္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း။
By supplying their material needs.
ေမတၱာစိတ္သက္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်စ္ၾကင္
ခင္မင္ႏႈတ္ခ်ိဳ၊ လိုလွ်င္ဖိတ္ထား
တတ္အားလွဴေစ၊ ၀တ္ငါးေထြ
ျပဳေလဒါယကာ။

ရဟန္းက်င့္၀တ္ ေျခာက္ပါး (Monks' Duties)
(၁) မေကာင္းေသာ အကုသုိလ္အလုပ္မ်ား မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ တားျမစ္ေပးျခင္း၊
They restrain him from evil,
(၂) ေကာင္းေသာ ကုသုိလ္အလုပ္မ်ား ျပဳလုပ္ျဖစ္ေအာင္ တိုက္တြန္းေပးျခင္း၊
They persuade him to do good,
(၃) ႏွလုံးသား၀ယ္ ေမတၱာစိတ္မ်ားျဖင့္ လႊမ္းထုံထားျခင္း၊
They love him with a kind heart,
(၄) မၾကားဘူး မနာဘူးေသးေသာ တရားမ်ားကို ေဟာေျပာေပးရျခင္း၊
They make him hear what he has not heard,
(၅) ၾကားဘူးျပီး နာဘူးျပီးေသာ တရားမ်ားကို ထပ္မံ၍ ရွင္းလင္းျပသေပးရျခင္း၊
They clarify what he has already heard,
(၆) နတ္ျပည္ နိဗၺာန္တိုင္သို႕ေရာက္ေအာင္ လမ္းေဆာင္ညႊန္ျပေပးရျခင္း။
They point out the path to a heavenly state.
မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာညႊန္လစ္
အသစ္ေဟာက်ဴး၊ နာဖူးထပ္မံ
နတ္ထံတင္ရာ၊ ေမတၱာလည္းျပဳ
ရဟန္းမႈ ေျခာက္ခုလြန္ေသခ်ာ။

ဤသုိ႕ေသာအားျဖင့္ ရဟန္းပညာရွိ လူပညာရွိ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႕က အဖက္ဖက္မွ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူၾကေသာ ဤသိဂၤါလသုတ္ေတာ္ၾကီးကို နာယူမွတ္သား ေလ့လာသင့္ၾကေပသည္။ ယခုတင္ျပအပ္ျပီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သိဂၤါလသုတ္ေတာ္ၾကီးထဲမွ တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွ်သာ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယခုစာရႈသူအေပါင္းတို႕အား ဤသိဂၤါလသုတ္ေတာ္ၾကီးကို အျပီးသို႕တိုင္ ကုန္စင္ေအာင္ ေလ့လာၾကရန္ အထူးတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ သို႕မွသာ မိမိဘ၀အတြက္၊ မိမိ၏မိသားစု၊ မိမိ၏ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြ၊ မိမိေနထိုင္ရာရပ္ကြက္၊ မိမိ၏ျမိဳ႕ရြာေဒသ၊ မိမိ၏တိုင္းျပည္ ၾကီးပြါးေရးအတြက္ စနစ္က်ေသာ လူေနမႈ၊ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းၾကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႕ တည္ေဆာက္ေသာအားျဖင့္ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႕မွစ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တစ္ကမၻာလုံး စိတ္ခ်မ္းသာ၍ ၾကီးပြါးတိုးတက္ၾကမည္မွာ ဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

သီတဂူစန္းလပမာ ခ်မ္းျမသာယာ ရွိၾကပါေစ
အရွင္ပညာသီဟာလကၤာရ M.A. (Phil.), Ph.D. (Buddhism)
ရန္ကုန္ပညာေရးတာ၀န္ခံ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သီတဂူသာသနာျပဳဗိမာန္ေတာ္
ေျမာက္ဒဂုံ၊ ရန္ကုန္


ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Tuesday, 10 April 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ