MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

သူရႆတီနတ္သမီးကိုးကြယ္မႈ၊ သူရႆဂါထာရြတ္ဆိုမႈ၊ သူရႆသည္ ပိဋကတ္သုံးပုံကို ေစာင့္သည္ဟူေသာ ယုံၾကည္မႈ၊ ယင္းတို႕ကို အစဥ္အလာအရ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းမွာ ေထရဝါဒ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီျခင္းမရွိပါ။ ပိဋကတ္သုံးပုံကို သူရႆတီနတ္သမီး ေစာင့္သည္မွာလည္း လုံးဝမမွန္ပါ။ ေထရဝါဒပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ သူရႆတီနတ္သမီးသည္ ဘာမွ် မပတ္သက္ပါ။ သို႕စင္လ်က္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပရာ ျမန္မာ့ေရေျမေတာေတာင္တြင္ သူရႆတီကိုးကြယ္မႈ၊ သူရႆတီဂါထာ ရြတ္ဆိုမႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ျပဳျခင္း၊ သူတစ္ပါးအား ျပဳမႈေစရန္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္လ်က္ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားျခင္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္မွာ အံ့ဩဖြယ္ရာလည္းျဖစ္၊ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာလည္း ျဖစ္ပါ၏ ။
သူရႆတီနတ္သမီးပုံေတာ္ကို ေရးစား၊ ႐ိုက္စား၊ ေရာင္းစားျခင္းျဖင့္ စီးပြါးရွာေနၾကသူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႕၏ စီးပြါးရွာမႈသည္ သာသနာေတာ္ကို ျပဳရာေရာက္သေလာ၊ ဖ်က္ရာေရာက္သေလာဟု ဆန္းစစ္သင့္ၾကေပျပီ။ လြဲမွားေသာ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္သည့္ "သူရႆတီနတ္သမီး ကိုးကြယ္မႈ" ကို ျမန္မာ့ေရေျမေတာေတာင္တြင္ လုံးဝခ်ဳပ္ျငိမ္းပေပ်ာက္ေစရန္  ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ သူရႆတီနတ္သမီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ဆရာေတာ္ဘုရား (ရေဝထြန္း) က ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဟာၾကားေတာ္မႈခ်က္ကို အေလးအနက္ ဂ႐ုဓမၼျပဳအပ္လွပါ၏။ 

"သူရႆတီဟူသည္မွာ အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္း၊ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္တစ္ခု၏ နာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုျမစ္ကို ေရွးဟိႏၵဴအာရိယန္မ်ား အထြတ္အျမတ္ထားရာမွ ျမစ္ကို နတ္တစ္ပါးအေနျဖင့္ ကိုးကြယ္လာၾကေၾကာင္း၊ ကၠတၱိလိင္ (သဒၵါ)၊ ျမစ္နဒီမွ နတ္သမီးျဖစ္လာကာ သူရႆတီျမစ္သည္ သူရႆတီနတ္သမီး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျဗဟၼာၾကီး၏ဇနီး နတ္ဘုရားမတစ္ပါးျဖစ္လာျပီး ဝါစာ=စကားကို အစိုးရသည္၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာ၊ စာေပ၊ ပညာတို႕ကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ဟု ယူဆလာၾကလ်က္ ယင္းတို႕အတြက္  ျဗဟၼာဏဝါဒီတို႕က ပိုမိုကိုးကြယ္လာခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ မွတ္သားရပါသည္။ 
ထို႕ေၾကာင့္ သူရႆတီမွာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ လုံးဝမသက္ဆိုင္၊ ျဗဟၼာဏဝါဒီတို႕ဆိုင္ရာ နတ္သာ ျဖစ္သည္။ ျဗဟၼာဏတို႕၏ တႏၲရ၊ မႏၲရတို႕ကိုလက္ခံေသာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာတို႕ကလည္း သူရႆတီကို လက္ခံခဲ့သျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းဗုဒၶဘာသာတြင္ အတန္ၾကာကပင္ သူရႆတီကိုးကြယ္မႈ ရွိလာသည္။ နီေပါျပည္တြင္ ယခုအထိ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားလည္း သူရႆတီကို ကိုးကြယ္မႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕အေနျဖင့္ ပိဋကတ္သုံးပုံေစာင့္မယ္ေတာ္ၾကီးဟု ျဖစ္လာရသည္မွာ  ဤသို႕ျဖစ္ပါသည္။ သကၠတ အလကၤာက်မ္းကို အမွီျပဳ၍ သီဟို၌ကြၽန္း၊ အရွင္မဟာသံဃရကၡိမေထရ္သည္ သုေဗာဓာ (ပါဠိအလကၤာ) က်မ္းကို စီရင္ရာတြင္ သကၠတအလကၤာက်မ္းက ဝါဏီ-ေဗဒင္သုံးပုံေစာင့္ သူရႆတီနတ္သမီးကို ရွိခိုးပဏာမျပဳသကဲ့သို႕ "သရဏံ ပါဏိနံ ဝါဏီ မယံွပိဏယတံမနံ" ဟုဘုရားစကားေတာ္  ပိဋကတ္ေတာ္တည္းဟူေသာ သူရႆတီနတ္သမီးသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ စိတ္ႏွလုံးကို ႏွစ္သိမ့္ပါေစဟု တင္စားသုံးလိုက္သည္။ ထိုစကားအျမြက္ျဖင့္ပင္ သူရႆတီသည္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာနယ္ပယ္သို႕ ေရာက္လာျပီးလွ်င္ ပိဋကတ္သုံးပုံကို ေစာင့္ၾကပ္ေသာ သူရႆတီမယ္ေတာ္ဟူ၍ ျဖစ္လာရေတာ့သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ပိဋကတ္သုံးပုံကို မည္သည့္နတ္သား၊ နတ္သမီး၊ နတ္ျဗဟၼာမ်ားမွ မေစာင့္။ ပိဋကတ္အာဇာနည္ ဗုဒၶသားေက်ာ္ ရဟန္းေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားသာ ေစာင့္ၾကပ္ေနပါသည္။ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕ အေနျဖင့္ သူရႆတီဂါထာတို႕ကိုလည္း ရြတ္ဆိုေနရန္မလို။ သူရႆတီဂါသာအစစ္ဟူ၍လည္း ဗုဒၶစာေပ၌ မရွိ။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးမွတစ္ပါး အျခားကိုးကြယ္ရာ မရွိပါ။" 
......................................................
မင္းနန္ (ေမာ္ကြၽန္း) ေရးသားျပဳစုထားေသာ - "ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ား" စာအုပ္ (စာမ်က္ႏွာ- ၂၅၈) မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ thadawa on Saturday, 5 May 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ