MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

လက္ရွိ ရခုိင္ျပည္တြင္ျဖစ္ပြားနီသည့္ ဘဂၤလီမ်ား၏ မတရားအႏိုင္က်င့္ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) ၏ သေဖာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁။ ရခုိင္ျပည္တြင္း၌ လက္ရွိျဖစ္ေပၚနီသည့္ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား၏ မတရားအႏိုင္က်င့္က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားသည္ လူဦးေရ အဆမတန္ထူထပ္သည့္ တဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ မူဆလင္အစြန္းေရာက္မ်ား၏ စနစ္တက်ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္နီသည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈျဖစ္သည္ဟု ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)မွ ရႈျမင္သံုးသပ္သည္။ ၂။ ဤမတရားက်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္မႈ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား၏ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူျမန္မာအစိုးရ၏ တာ၀န္မက်ီပြန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) မွ သံုးသပ္ယူဆသည္။ ၃။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိရခုိင္ျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္နီသည့္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ပီးရန္တာ၀န္ရွိသည္။ (က) လက္ရွိ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား၏ မတရားက်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္နီမႈမ်ားမွ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ပီးရန္။ (ခ)ရခိုင္ျပည္တြင္းသို႕ မတရားက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္နီထိုင္နီသည့္ တဖက္ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလီမူဆလင္ မ်ားအား ရခုိင္ၿမီမွ ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ပီးရန္။ (ဂ) ပ်က္စီးဆံုးရွံဴးလားသည့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူပီးရန္ (၄) အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္သူ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္အတူရပ္တည္၍ မတရား က်ဴးေက်ာ္သူ ဘဂၤလီမ်ားအား ျပန္လည္ခုခံတိုက္ခိုက္လားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိပီးအပ္ပါသည္။ (၅) ဤဘဂၤလီက်ဴးေက်ာ္မႈအား ခုခံေတာ္လွန္စစ္အတြင္း မည္သည့္အစိုးရအဖဲြ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မဆို လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၆)ထို႕အျပင္ ဤအက်ပ္အတည္းအေျခအေနအရပ္ရပ္ေအာက္တြင္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးကို အထူးအာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႕လိုသလို၊ တဖက္တြင္လည္း ရန္သူမ်ား၏ လွည့္ကြက္မ်ား အတြင္းသို႕ မက်ေရာက္မိေစရန္ အထူးသတိထားလုပ္ေဆာင္ဖုိ႕လိုအပ္ပါေၾကာင္း မိမိရို႕ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ ေရးပါတီ(ALP) ၏ သေဖာထားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။ စည္းရံုးေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန ရခုိင္ျပည္္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) ရက္စဲြ။ ။၂၀၁၂ ခု ဇြန္လ (၁၀) ရက္ ဆက္သြယ္ရန္။ ။ +၉၁ ၉၆၁၂၈၆၉၄၃၄

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Sunday, 10 June 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ