MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ေက်ညာခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ (၁/၂၀၁၂) ေန႔စြဲ-၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၄) ရက္ ၁။ ၂၈. ၅. ၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်းရြာ အုပ္စု၌ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးအား လူမဆန္စြာ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရမႈ အေပၚ၊ ရခိုင္တိုင္း ရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ အေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိတ္ထိခိုက္ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲ ရပါသည္။ ၂။ ၃.၆. ၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕၌ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ခရီးသြားျပည္သူ (၁၀)ဦးအား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္က်ဴးလြန္ၾကမႈအေပၚ တြင္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီအ ေနျဖင့္ လံုး၀လက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ရႈျမင္သံုးသပ္ပါသည္။ ၃။ ရန္လိုမုန္းတီးျခင္း၊ ရက္စက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အစြန္းေရာက္ လြန္းျခင္းမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အ ဖြဲ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ ယေန႔ကာလတြင္ ခါးခါးသီးသီး လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ ၅။ ရခုိင္လူ႕အဖြဲ႔ အစည္းအဆင့္ဆင့္ အေနျဖင့္ ဤသို႔ေသာ လူမဆန္မႈမ်ားကို ပစ္ပယ္၍ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းၾကီး၏ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ၊ လံုျခံဳမႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈ၊ ေႏြးေထြးမႈ စေသာအခ်က္မ်ားကို ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ ေအးခ်မ္း လံုျခံဳေသာ လူ႔ေဘာင္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ရေပမည္။ ၆။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အျခားအျခားေသာ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာ၊ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းရန္ႏွင့္ ေအးခ်မ္းလံုျခံဳမႈ ခိုင္မာစြာ ေပၚထြန္းႏိုင္ေစရန္၊ မည္သည့္ျဖစ္ပြားေပၚ ေပါက္ေသာ ျပႆနာအခက္ အခဲမ်ားမဆို အား လူသားဆန္စြာႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္စြာသာလွ်င္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ၾကသင့္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာတိုက္ တြန္းအပ္ပါသည္။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ (၂/၂၀၁၂) ေန႔စြဲ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၄) ရက္ ၁။ ၃.၆.၂၀၁၂ ေန႔ညေနပိုင္းက စစ္ေတြျမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းေရွ႕၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာ၏ အစမွာစစ္ ေတြျမိဳ႕ စက္ရံုစုရပ္ကြက္ (နာဇီေစ်း) အခြန္ေကာက္ခံ သူအုပ္စုမ်ား၏ ပဋိပကၡဆက္ႏြယ္ျပီး “ေအာင္သန္းေ၀” ဆိုသူ ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈအတြက္ တိုင္တန္းေတာင္းဆို ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပါတီမွ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ၂။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပါတီမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကိုယ္တိုင္ “ေအာင္သန္းေ၀” အား လိုက္လံရွာေဖြေတြ႔ရွိ လာခဲ့သည့္ အတြက္ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းေရွ႕ရွိ ေတာင္းဆိုေနၾကသူ လူအုပ္အား “ေအာင္သန္းေ၀” ကိုထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း။ ေအာင္သန္းေ၀ကိုယ္တုိင္ ေတာင္းဆိုသူလူ အုပ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ စကားေျပာဆိုျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၃။ ထိုေနာက္တြင္ အဓိကရုဏ္း အသြင္ေဆာင္လာေသာ လူအုပ္အား သက္ဆိုင္ရာမွ အင္အားသံုးပစ္ခတ္ႏွိမ္ နင္းျခင္း၊ (၁၁)ဦးဒဏ္ရာရရွိျပီး စစ္ေတြေဆးရံုၾကီး၌ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ရမႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ရခိုင္ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပါတီမွ အထူးထိခိုက္ခံစား ရပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါ သည္။ ၄။ သက္ဆိုင္ရာမွ အဓိကရုဏ္း ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အင္အားအလြန္ ၾကီးမားစြာ အသံုျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ရခိုင္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ထပ္တူ အထူးထိခိုက္ခံစားရ ပါေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ အပ္ပါသည္။ ၅။ ၃.၆.၂၀၁၂ ေန႔ျဖစ္ပြားေသာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၾကေရးကိုလည္း ေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ သံသယကင္းစင္ေရးအတြက္ အျဖစ္အပ်က္၏ သတင္းမွန္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ တိက် စြာ ထုတ္ျပန္ေပးေရးကိုလည္းေကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပါတီမွ ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Sunday, 10 June 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ