MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

By ရဲရဲမဟာေသြး facebook ေရးသားခ်က္အား တင္ေပးလုိက္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္
 
၃ မိနစ္ေလာက္ေလးဘဲ အခ်ိန္ေပးျပီးေတာ့ ဖတ္ေပးပါ..
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္ေၾကာမ်ားပိတ္ဆို႔ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ခရီးသြားၿပည္သူမ်ား၊အလုပ္သ

မား၀န္ထမ္းမ်ား၊ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အၿမဲတမ္းအခက္အခဲၿဖစ္လ်က္႐ွိေသာ အဓိကေနရာ
သံုးခုအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံၿပီး ဂံုးေက်ာ္တံတားသံုးစင္းထိုးေပးမည့္ စီမံကိန္းအား
ေၾကၿငာခဲ့ေသ
ာအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ၿပည္သူတစ္ေယာက္အေနၿဖင့္ ၀မ္းသာအားရၿဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
ေစတနာကကို ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ထိုစီမံကိန္း သံုးခုမွာ လွည္းတန္းဂံုးေက်ာ္တံတား၊ဘုရင့္ေနာင္ဂံုး
ေက်ာ္တံတား ႏွင့္ တာေမြအ၀ိုင္းဂံုးေက်ာ္တံတား တို႔ၿဖစ္ပါသည္။သို႔ရာတြင္ တကယ္တမ္းစီမံကိန္း
စတင္ခဲ့ေသာအခါ လွည္းတန္းဂံုးေက်ာ္တံတားႏွင့္ဘုရင့္ေနာင္ဂံုးေက်ာ္တံတားတို႔သာ စတင္ခဲ့ၿပီး
တာေမြအ၀ိုင္းဂံုးေက်ာ္တံတားစီမံကိန္းမွာ ပ်က္သြားခဲ့ပါသည္။ထိုသို႔ တာေမြအ၀ိုင္းဂံုးေက်ာ္တံတား 


စီမံကိန္း ပ်က္သြားခဲ့ၿခင္းအား သာမန္ၿပည္သူတစ္ေယာက္အေနၿဖင့္ ေရ၊ေၿမအေနအထားေၾကာင့္
စီမံကိန္းဖ်က္လိုက္ရၿခင္း(သို႔မဟုတ္)နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ဖ်က္လိုက္ရၿခင္း
(သို႔မဟုတ္) ထိုသို႔ သို႔ေလာ သို႔ေလာ အေတြးမ်ားနဲ႔သာ သာမန္ကာလွ်ံကာေနခဲ့မိပါသည္။သို႔ရာတြင္
ထိုသို႔ သို႔ေလာ သို႔ေလာ အေတြးမ်ားထဲတြင္ မပါ၀င္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ယခုမွကြက္
ကြက္ကြင္းကြင္းၾကီးေပၚလာခဲ့ပါေတာ့သည္။ယခုမွ သိလာခဲ့ပါေတာ့သည္။ထိုအေၾကာင္းအရာမွာ
တာေမြအ၀ိုင္းဂံုးေက်ာ္တံတားစီမံကိန္းကို ဖ်က္လိုက္ရၿခင္းအေၾကာင္းအရာမွာ စီမံကိန္းအရ တံတား
ထိုးမည္ဆိုလွ်င္ တာေမြ႐ွိ မူဆလင္သခ်ိဳၤင္းႏွင့္ဗလီအား ဖ်က္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္း
အား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။ေမးလိုသည္မွာ အမ်ားၿပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္
ေသာ ၿပည္သူလူထုခရီးသြားလာရာတြင္ အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ေစမည္ၿဖစ္ေသာ စီမံကိန္းၾကီးတစ္ခုလံုး
အားဖ်က္လိုက္ရၿခင္းမွာ မူဆလင္တို႔မွ စီမံကိန္းၾကီးတစ္ခုလံုးဖ်က္လိုက္ရေလာက္ေအာင္ ေငြေၾကး
မည္မွ် ေပးကမ္းခဲ့ပါသလဲ(သို႔ိမဟုတ္)စီမံကိန္းၾကီးတစ္ခုလံုး ဖ်က္လိုက္ရေလာက္ေအာင္ မည္သို႔ၿခိမ္း
ေၿခာက္ေႏွာင့္ယွက္ဖိအားေပးမႈ႕ေတြလုပ္ခဲ့ပါသလဲ။ၿမန္မာၿပည္သည္ မည္သူတို႔၏ႏိုင္ငံၿဖစ္ပါသလဲ။
ၿမန္မာၿပည္မွ အသီးအပြင့္မ်ားအား မည္သူေတြ ခံစားရမွာပါလဲ။ၿမန္မာၿပည္မွ အခြင့္အေရးမ်ားကို
မည္သူေတြက ရပိုင္ခြင့္႐ွိပါသလဲ။
http://news.mmsy.info/wp-content/uploads/2012/08/7th-masjid.jpg
By ရဲရဲမဟာေသြး

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ Ganda on Monday, 24 September 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ