ရနံတိုင္းဟာ ေလအေ၀ွ႔မွာ
လြင့္ပ်ယ္ရရွာ အလကားပါ …
ဖေယာင္းသားဟာ မီးတစ္ပြင့္မွာ
လြင့္ပ်ယ္ရရွာ အလကားပါ …
ကမ္းစပ္ကေျခရာ ေရလႈင္းတစ္ခတ္မွာ
လြင့္ပ်ယ္ရရွာ အလကားပါ …
ပညာ ဥစၥာ အာဏာ ေဆြမ်ဳိး
ရုပ္ရည္ ဂုဏ္ရည္ ပိုင္ဆိုသမွ်
အရာအားလံုးဟာ ေသမင္းနဲ႔အေတြ႔မွာ
လြင့္ပ်ယ္ရရွာ အလကားပါ …
ေလအေ၀ွ႔မခံရတဲ့ ရနံ
မီးတစ္ပြင့္မထိတဲ့ ဖေယာင္းသား
ေရလိႈင္းအခတ္မခံရတဲ့ ကမ္းစပ္ကေျခရာ
ရွိႏိုင္ေပမယ့္လည္း
ေသမင္းနဲ႔မေတြ႔တဲ့ သက္ရွိဆိုတာ
လံုး … … ၀ မရွိပါ …
ေသမင္းေၾကာက္တာ
တစ္ခုတည္းပါ
အားကိုးစရာ
၀ိပႆနာ …
ပံုေလးကို ျမကၽြန္းသာဘေလာ့ မွ ရွာ၍ယူသံုးထားပါသည္။