MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ျမတ္စြာဘု ရား သက္ေတာ္ ထင္ရွား ရွိစဥ္ သာ၀တိၱျပည္ မွ ရကၡပူရ တီုင္း ဓည၀တီ ျပည္ သို. ေနာင္ပါေတာ္ ရဟႏၲာ ၅၀၀ ႏွင့္ ေဒသစာရီ ၾကြ ခ်ီ ေတာ္ မႈေလျပီး ေသလာဂီရီေတာင္ တြင္ သတင္းသံုး စပၸာယ္ ေတာ္ မႈ ေလ သည္..။

ဓည၀တီ ျပည့္ ရွင္ စႏၵာသူရီယ မင္းၾကီး သည္ ေသလာဂီရီေတာင္ တြင္ ျမတ္စြာဘုရား ရွင္ သီတင္းသံုး ေန သည္ ကို ၾကား ကာ သြား ေရာက္ ဖူး ေမွ်ာ္ ၾကည္ညိဳ ျပီး ေရႊနန္းေတာ္ သို. ပင့္ေဆာင္ ၍ အထူးထူး ေသာ ဆြမ္း ေဘာဇဥ္ တို.ျဖင့္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ ျပီး ေသာ အခါ မင္း ႏွင့္ တကြ တီုင္းသူ ျပည္ သား မ်ား ကို တရား ေရေအး တိုက္ေကၽြး ေတာ္ မႈေလသည္..။တရားေတာ္ အဆံုး တြင္ ဓည၀တီ ျပည္ရွင္ စႏၵာသူရီယ မင္းၾကီး က ``ဘုန္းေတာ္ ျမတ္ ၾကီး လွ ပါ ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ အရွင္ျမတ္ ျပန္လွယ္ ၾကြသြားေတာ္ မႈ လွ်င္ တပည့္ေတာ္ တို. ႏွင့္ တကြ မ်ားစြာ ေသာ လူ အေပါင္း တို. ညႊတ္ေျပာင္း ၾကည္ညိဳ ဆည္းကပ္ ကီုးကြယ္ ရန္ ဘုရားရွင္ ကီုယ္စား အရွင္ျမတ္ ရုပ္ပြါးေတာ္ ျမတ္ ကို တည္ထား ကီုးကြယ္ ခြင့္ ျပဳ ရန္ အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္ ေလသည္´´။ ျမတ္စြာဘုရား ရွင္ ကိုယ္ေတာ္ သည္ ေရွး အစဥ္ ပြင့္ေလ ျပီး ေသာ ေနာင္ေတာ္ ဘုရား မ်ားလည္း ရုပ္ပြား ဆင္းထု ေတာ္ တည္ထား ျပဳဘူး ေၾကာင္း ကို ျမင္ေတာ္ သိ့ျမင္ေတာ္ မႈ ၍ ခြင့္ျပဳေတာ္ မႈေလ သည္..။ ထိုသို. ခြင့္ျပဳေတာ္ မႈျပီးေသာ အခါ စႏၵာသူရီယမင္း ၾကီး သည္ ကိုယ္တိုင္ ၾကီးၾကပ္ ေတာ္ ၍ ေရႊ ေငြ ရတနာ ၆၅ တင္း ရွိေသာ ရတနာ အေပါင္း ကို ဖိုထီုး အေရက်ိဳ ေစ ျပီး ဘုရားရွင္ ၏ ရုပ္ပြါးေတာ္ ျမတ္ ကို သြန္းလုပ္ ေတာ္ မႈေလသည္...။ရုပ္ထုေတာ္ သြန္းလုပ္ ျပီးစီးေသာ အခါ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္သည္ မင္း ႏွင့္ တကြ ျပည္သူ ျပည္သား ေ၀နယ် အေပါင္း တို. အက်ီဳး ဌာ ၾကည္ညိဳ ရန္ အတြက္ ျမတ္စြါဘုရား ရွင္ သည္ ရင္ေငြ.ေတာ္ ျမတ္ ကို ယူ လ်က္ ရုပ္ထု ဦးေခါင္း အတြင္း သို. ခုနစ္ ခါ ဌာပနာ အျဖစ္ ထည့္ သြင္း ေပးေတာ္ မႈ ခဲ့ ေလသည္....။ထို အခ်ိန္ မွ စ ၍ ရခီုင္ မင္းအ ဆက္ဆက္ ကီုးကြယ္ ေတာ္ မႈ ခဲ့ ျပီး အလြန္ တန္ခီုး ၾကီး သည္ ဟု ယံုၾကည္ ၾကေလ သည္...။ ျမန္မာ မင္း တို. ကီုးကြယ္ လို သျဖင့္ အေနာ္ရထာ မင္း လက္ထပ္ တြင္ တၾကီမ္ ၊ အေလာင္းစည္သူ မင္း လက္ထပ္ တြင္ တၾကီမ္ ပင့္ေဆာင္ ရန္ ၾကီဳးပမ္း ၾကေသာ လည္း ေအာင္ ျမင္ ျခင္း မရွိ ခဲ့ ေပ...။


သကၠရာဇ္ ၁၁၄၆ ခုႏွစ္ တြင္ ရကၡပူရ ျမိဳ.ေဟာင္း ဓည၀တီ ျပည္ တြင္း ျပည္တြင္း ေသာင္း က်န္း ပုန္ကန္ မႈ လုယွက္ ဖ်က္စီး မႈ တုိ. ေၾကာင့္ တီဳင္းသူ ျပည္သား မ်ား ေန.ည မေအး အပူ မီး ေတာက္ ေန ျခင္း ကို အမရပူ ေရႊျမိဳ.ေတာ္ တည္ ဘီုးေတာ္(ဗဒံု)မင္း ၾကား သိ့ ေတာ္ မႈ ေသာ္ အခါ သားေတာ္ အီမ္ေရွ. ဥပရာဇာ သီရီမဟာ ဓမၼ ဘိဇယ သီဟသူရ ဘြဲ.ခံ ေရႊေတာင္မင္း အား ဓည၀တီ ျပည္ၾကီး ကို သြား ေရာက္ သီမ္းယူ ရန္ အမိန္.ေတာ္ ခ်မွတ္ ေပး ခဲ့ ေလ သည္ ...။ ခမည္းေတာ္ ဘုရင္ ၏ အမိန္.ေတာ္ အတီုင္း သားေတာ္ ၾကီး မဟာ ဥပရာဇာ အီမ္ေရွ. မင္း သည္ အမရပူရ ျမိဳ.ေတာ္ အထြက္ စစ္ကီုင္း ေအာင္ေျမေလာ က ဆိပ္ ရွိ ေအာင္ေျမေလာက ေစတီ တြင္ သံုးရက္ ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ အဓိဌာန္ ၀င္ ကာ ေအာင္ေျမ နင္း ျပီး လွ်င္ ဆင္တပ္ ျမင္းတပ္ ၾကည္းတပ္ စစ္ရဲမက္ေပါင္း သံုးေသာင္း အား ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ ၾကီးၾကပ္ ၍ ေတာင္ၾကားလမ္း ၊ မွ လည္းေကာင္း ၊ ပင္လယ္ ကမ္းေျခ တေလွ်ာက္ တြင္ စစ္သူၾကီး မ်ား ကို ေရတပ္ တြင္ ၾကီးၾကပ္ ေစ ၍ ရဲမက္ေပါင္း တေသာင္း စုစုေပါင္း ရဲမက္ အင္အား ေပါင္း ၄ေသာင္း ျဖင့္ ရကၡပူရျမိဳ.ေဟာင္း ဓည၀တီျပည္ ကို ခ်ီတက္ ေတာ္မႈ ေလ သည္...။ ဘုန္းရွိေရာက္ က ဘုန္းမဲ့ေပ်ာက္၏ ဆိုသာ ေရွးသူေဟာင္း တို. စကားစဥ္ ႏွင့္ အညီ ရခီုင္ဘုရင္မင္း မဟာသမတရာဇာ သည္ သားေတာ္ၾကီး အီမ္ေရွ. ဥပရာဇာ ၏ ဘုန္းေတာ္ ရွိန္ ကို မခံ ႏိုင္ ေသာ ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတီမ္းေရွာင္ သြားေ တာ္ မႈ ေလ သည္...။ ထိုသို. ထြက္ေျပး တီမ္း ေရွာင္ေနေၾကာင္း ကို သ့ိေသာ ဓည၀တီ ရွိ စစ္သူရဲေကာင္း ရဲမက္ အေပါင္း တို. သည္ စစ္အင္အား မမွ် ျခင္း ၊ အီမ္ေရွ.မင္း ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ခ်ီတက္ လိုက္ပါ လာ ျခင္း တို. ေၾကာင့္ ခုခံ တိုက္ခုိက္ ရန္ မ၀ံရဲ ၾကပဲ လက္နက္ခ် က အညံ့ခံေသာ ေၾကာင့္ ဓည၀တီတျမိဳ.လံုး ကို လြယ္ကူစြာ ပင္ သီမ္းယူ ေတာ္ မႈ ခဲ့ေလ သည္......။

ဓည၀တီ ျပည္ ကို သီမ္းယူ ေအာင္ႏိုင္ ေသာ ျပီးေနာက္ ရခိုင္ ဘုရင္ မင္း မဟာသမတရာဇာ ကို ေရေၾကာင္း ၾကည္းေၾကာင္း စသည္ တို. စည္းၾကပ္ ၍ ဖမ္းေစ ျပီး လွ်င္ မင္း ႏွင့္ တကြ မီဖုရားေခါင္ၾကီး ၊ေတာင္ေဆာင္ မီဖုရား ၊ ေျမာက္ေဆာင္ မိဖုရား သားေတာ္ သမီးေတာ္ မႈးမတ္ ေတာ္ ဗိုလ္မႈး တပ္မႈး ေျခရံသင္းပင္း မ်ား ကို လည္ေကာင္း ဓည၀တီ ျပည္ရွိ ေၾကးရုပ္ မ်ား အေျမာက္ေသနတ္ ၾကီး မ်ား ကို ပင္လယ္ခရီး ေမာ္တင္ကရစ္ ျဖင့္ ခက္ခဲ စြာ အမရပူရ ေရႊျမိဳ.ေတာ္ သို. ေလွ အစင္း ၂၀ အင္အား ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ သို. ေဆာင္ယူ ပို.ေဆာင္ ေစခဲ့ေလ သည္....။

ထိုသို. ပို.ေဆာင္ ျပီး ေသာ အခါ အီမ္ေရွ.မင္း ဥပရာဇာ ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ ၾကပ္မ ၍ ဓည၀တီ ျပည္တြင္ စပၸာယ္ေတာ္ မႈေနေသာ မဟာမုနိ.ရုပ္ရွင္ေတာ္ ျမတ္ ကုိ ၁၁၄၆ ခုႏွစ္ တပို.တြဲလဆန္း တြင္ ေရႊပန္းခိုင္ ေငြပန္းခိုင္ ၊ေရႊတန္ေဆာင္ တိုင္၊ေငြတန္ေဆာင္တိုင္ ေရႊေပါက္ေပါက္ ေငြေပါက္ေပါက္ တို. ျဖင့္ ၾကဲေျမွာက္ ပူေဇာ္ ၍ ရိုေသစြာ လက်ာ္ ရစ္ ရွိခီုး ကန္ေတာ့ ျပီး လွ်င္ ရုပ္ပြါးေတာ္ျမတ္ ၾကီး အား ေဖာင္ေတာ္ ျဖင့္ စတင္ ပင့္ေဆာင္ ေတာ္မႈျပီး သံတြဲ ျမိဳ. သို. ေရာက္ေသာ အခါ သစ္ေတာ၀န္ သီရီေဒ၀ေက်ာ္သူ ၊ လက္သမား ဗီသုကာ သီရီဧကရာတ္ တို. အားၾကီၾကပ္ ေစ ၍ လူအင္းအား ၅၀၀၀ေက်ာ္ ႏွင့္ ၾကည္းေၾကာင္း
ခရီး ျဖင့္ ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ၾကား လမ္း မ်ား မွ ခက္ခက္ခဲခဲ ပင္ပင္ပနး္ပန္း ပင့္ေဆာင္ ၾကရေလ သည္...။ျပည္ျမိဳ. ေအာက္ ဘက္ တြင္ ရွိေသာ ပန္းေတာင္း ရႊာ သို. အေရာက္ ပင့္ေဆာင္ လာ ျပီးေသာ အခါ ျပည္ၾကီးမြန္ေဖာင္ေတာ္ ႏွစ္စင္းတြဲ ႏွင့္ အမရပူရ ျမိဳ. အထိ့ ဧရာ၀တီ ျမစ္ သို. ေရေၾကာင္း ခရီး ႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္း အတီုင္း ဆန္တက္ ပင့္ေဆာင္ လာ ေလ သည္...။

သကၠရာဇ္ ၁၁၄၇ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၇) ရက္ေန. တြင္ စစ္ကီုင္း ဆိပ္ကမ္း သို. ဆိုက္ေရာက္ လာေသာ အခါ ဘီုးေတာ္(ဗဒံု)မင္းတရား ၾကီး သည္ ေျမျပင္ေပၚ တြင္ စစ္အဂၤါေလးပါး ျခံရံေစျပီး အခမ္းနား ၾကီးၾကယ္ စြာ ျပဳလုပ္ က်င္း ပ ကာ ဘီုးေတာ္(ဗဒံု)မင္းတရား ၾကီး ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ မႈးမတ္ ပညာ ရွိ မ်ား ျခံရံ၍ ဧရာ၀တီျမစ္ အတြင္း သို. လည္ပင္းေတာ္ ေရျမဳတ္ တဲ့ အထိ့ ဆင္းသက္ ၍ ပင့္ေဆာင္ေတာ္ မႈခဲ့ေလသည္...။ ေရႊျမိဳ.ေတာ္ သို. ဆုိက္ေရာက္ ေသာ အခါ အမရပူရ ေျမာက္ယြန္း တက္ေသးရႊာ ၏ အေရွ.ေျမာက္ ဆိပ္ကမ္း တြင္ ေဘာင္ေတာ္ ဆိုင္ကပ္ ၍ ထို ေဖါင္ေတာ္ ဆိပ္အတြင္း ေလာကထြဋ္ေခါင္ (ေဘာင္ေတာ္ဦးဘုရား ) ေစတီေတာ္ ကို ကိုးကြယ္ ထား ေတာ္ မႈ ျပီး ၁၁၄၇ ခုႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္ လတြင္ ဘီုးေတာ္ မင္းၾကီး သည္ တက္ေသးဆိပ္မွ ယာယီ ကီန္း၀ပ္စပၸာယ္ေတာ္ မႈေနေသာ မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ ျမတ္ ကို အမရပူရ ေျမာက္ယြန္း သာယာ ညီညြတ္ လေသာ ေျမျပင္ အလယ္ တြင္ ဖန္မွန္ တို. ျဖင့္ ျပီးေသာ အုတ္အဂၤေတ အျပင္ ရတနာမ်ီဳးစံု စီခ်ယ္ ထား ေသာ ဘံုကီုးဆင့္ ရွိ ျပသာဒ္ ေတာ္ၾကီး အတြင္း မီးတား သံုးထပ္ ျခံရံ လ်က္ လက္ေဆးကန္(ယခု လိပ္ကန္) ေျခေဆးကန္ (ယခုငါးကန္) ပါ ၀ဲယာ ေလးမ်က္ႏွာ ဗီမာန္ အေဆာက္အဦး တို. တည္ေဆာက္ လွဴဒါန္း ထား ေတာ္မႈ ေသာ ဂႏၶကုဋိ တိုက္ေတာ္ သို. ပင့္ေဆာင္ လာ ျပီး မဟာမုနိ.ရု္ပရွင္ေတာ္ ျမတ္ အား တည္ထား ကီုးကြယ္ေတာ္ မႈ ေလသည္.....။ ။။

ရုပ္ပြါးေတာ္ ျမတ္ ကို အမရပူရ ျမိဳ.ေျမာက္ျပင္ ယခုေနရာ တြင္ ဘံုကီုးဆင့္ ျပသာဒ္ ႏွင့္ ျမန္မာ မင္း အဆက္ဆက္ ကီုးကြယ္လာ ၾကျပီး သာယာ၀တီ(ေရႊဘို)မင္း လက္ထပ္ တြင္ မဟာမုနိ ရုပ္ပြါးေတာ္ ကီန္း၀ပ္ ေတာ္ မႈရန္ ဂႏၶကုဋိ ျပသာဒ္ ၊ မဟာရံတံတီုင္း ၊ ေရကန္ တို. ပ်က္စီး ေနေနသည္ မ်ား ကို အသစ္ ျပင္ဆင္ေတာ္ မႈ ေပးခဲ့ေလ သည္..။မင္းတုန္းမင္းလက္ထပ္ တြင္ လည္း ဘီုးေတာ္ မင္းတရားၾကီး တည္ထားေတာ္မႈ သင့္ ဂႏၶကုဋိ တိုက္ေတာ္ ၾကီး ပ်က္စီး ယိုယြင္းေနသည္ မ်ား ကို မင္းတုန္းမင္း ႏွင့္ ေျမာက္နန္းေဆာင္ မိဖုရားၾကီး တို. မွ အသစ္ ျပဳျပင္ မြန္းမံတည္ေဆာက္ ျပီး ေရစက္သြန္းခ်ေတာ္ မႈ ခ့ဲေလသည္...။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၅ ခုႏွစ္ သီေပါမင္း လက္ထပ္ တြင္ ရတနာပံုမႏၲေလးေရႊျမိဳ.ေတာ္ အေနာက္ျပင္ ရပ္ တြင္ ရွိေသာ ရတနာဘုမၼိရပ္ မွ မီးသင့္ ေလာင္ ရာ မဟာမုနိကိန္း၀ပ္စပၸာယ္ေတာ္ မႈေသာ ဂႏၶကုဋိ တိုက္ေတာ္ ႏွင့္ ေစာင္းတန္းေလးသြယ္ မီးသင့္ ေလာင္ခဲ့ေလသည္...။ သကၠရာဇ္ ၁၂၄၆ ခုႏွစ္ တြင္ ခမည္းေတာ္ သဂၤါယနာ တင္ မင္းတုန္းမင္း တရား ၾကီး ကဲ့သို. သာသနာေတာ္ ကို အလြန္ ရိုေသ ကီုင္းရီႈင္း ၾကည္ညိဳသည့္ မင္း ျဖစ္ေတာ္ မႈ သည့္ အတီုင္း သီေပါမင္းတရားၾကီး သည္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ေန. တြင္ ထာ၀ရ အုတ္ျပသာခ္ ေတာ္ မ်ား တည္ေဆာက္ေန မႈ မျပီးစီၤးေသးမိ အတြင္း ျပည္သူ တို. ၀င္ထြက္ ဖူးေမွ်ာ္ရန္ ရွိရင္း ဂႏၶကုဋိ္အထက္ တြင္ ဘံုသံုးဆင့္ အထြဋ္ ထုပိကာ တင္ ေရႊထီး အထြဋ္ တင္ ထုပိကာ တင္ ေရႊထီးစိုက္ သြပ္ျပား မီုး တန္ေဆာင္း ႏွင့္ အာရံုခံ စျမင္ အုတ္ၾကြပ္ မိုး ေဆာက္လုပ္ ရန္ ေငြေတာ္ ( ၁၈၃၆၀) က်ပ္ ထုတ္ ေပးေတာ္ မႈ ခဲ့ ေလသည္...။ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္ေန. တြင္ ေဆာက္လုပ္ ျပီးစီး ၍ ေရႊထီးေတာ္တင္ရန္ ၀န္ရွင္ေတာ္ တိုင္တားျမိဳ.စား မင္းၾကီး ၊ ပညာ၀န္ေထာက္ ၊ဆရာ၀န္ေထာက္ တို.ကို သြားေရာက္ ၍ ၾကီးၾကပ္လွဴေစခဲ့ေလသည္...။

၀ါဆို လဆန္း ၁၃ ရက္ ေန. စေန ေန. တြင္ တပ္၀င္းအခမ္းအနား တို.ျဖင့္ ၾကီးၾကယ္ ခမ္းနား စြာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ၍ မဟာမုနိ ဘုရားေရွ. ေတာင္ဘက္ စံနန္းေတာ္ သို. သီေပါမင္းတရားၾကီး ႏွင့္ မီဖုရားေခါင္ၾကီးစုဖုရားလတ္ တို. သည္ ရုပ္ပြါးေတာ္ ျမတ္ ကို ရိုေသစြာ လက်ၤာရစ္ ရိုခီုး ၾကည္ၾကိဳ ပူေဇာ္ၾကျပီး လွ်င္ မႈးေတာ္ မတ္ ေတာ္ အစံုအညီ ႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အခါေတာ္ က် ေရာက္ ေသာ အခါ ၀ိသုၾကံဳ ေရႊမကိုဋ္ေတာ္ ၊ေရႊစလြယ္ေတာ္ ၊ သပိတ္ေတာ္ ၊ ေရႊယပ္ေတာင္ေတာ္ ၊ တို.ကို အေျမာက္ ၃၈ ခ်က္ ပစ္ေဖါက္၍ ေန.ခ်င္းျပီး တင္လွဴ ေတာ္မႈခဲ့ျပီး မ်က္ႏွာ ေတာ္ ဖြင့္ေပးခဲ့ၾကေလသည္...။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ သီေပါမင္းတရား ၾကီး ပါေတာ္မႈ ျပီး ၃ ႏွစ္ မွ ၇ ႏွစ္ အတြင္း ေစာင္းတန္း(၄) ခု ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ၾကေလသည္..။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၅ ခုႏွစ္ တြင္ မုခ္ မ်ား အတြင္းနံရံ ႏွင့္ မ်က္ႏွာက်က္ တြင္ ရွိ ေသာ နံရံပန္းခ် ီ ၊ အုတ္ေစာင္းတန္း မ်ား ၌ အဂၤေတး အမြမ္းပန္ း မ်ား ကို ပန္းခ်ီေတာ္ ဦေက်ာ္ညႊန္. ၏ လက္ေအာက္ ေတာ္သံုး ျမန္မာပန္းခ်ီ ဆရာၾကီး ျဖစ္သည့္ ေညာင္ပင္ေစ်း ဦးေမာင္ၾကီး က ဦးစီး ျပီး ေရးဆြဲ ေပးခဲ့ ေလသည္...။ ထိုနံရံ ပန္းခ်ီ မ်ား တြင္ ဗုဒၶ၀င္ ခန္း ၊ ရာဇ၀င္ခန္း ၊ ျဂိဳလ္ခြင္ မ်ား ၊ နကၡတ္ မ်ား ၊ရဟန္းေတာ္ တို. ၏ ဘြဲ.ေတာ္ မ်ား ၊ထိုေခတ္ ခရီးသြား ဟန္ မ်ား ၊လူတန္းစား အသီးသီး ၏ ေခတ္ အသီးသီး ဆင္ယင္ထံဳးဖြဲ . မႈ မ်ား ကို မွတ္တမ္း တင္ ေရးဆြဲ ထားေလ သည္....။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၈ ခုႏွစ္ တြင္ အရင္ ဂႏၶကုဋိ တိုက္ေတာ္ ကို ငံု ၍ ကင္း၀န္မင္းၾကီး က ျမန္မာ့ ဗိသုကာ ပညာရွင္ မ်ား ကို ဦးစီးကာ အေနာက္တီုင္း အင္ဂ်င္နီယာ ဗိသုကာ ပညာ ရွင္ တို. ႏွင့္ ေပါင္း ျပီး လက္ရွိ တိုက္ေတာ္ ကို တည္ေဆာက္ ခဲ့ ၾကေလသည္...။

ခရစ္သကၠရာဇ္ 1945 ခု 1948 ခု ႏွစ္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ ၾကီး ျဖစ္ေသာ အခါ မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ ျမတ္ ကို ဆရာေတာ္ သံဃာ ေတာ္ မ်ား က ေန.ည မျပတ္ အလွည့္က် ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ၾကေလသည္...။လက္ရွိ ယခု အခါ အလွည့္က် ေဂါပက အဖြဲ. ျဖင့္ ဗုဒၶ ေ၀ယ်ာ၀စၥ ႏွင့္ ပံုမွန္ ထီန္းသီမ္းမႈ မ်ား ေဆာင္ရႊက္ လ်က္ ရွိေလသည္.....။

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Friday, 5 October 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ