MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ခရီးအစီအစဥ္
ထို႔ေနာက္ အရွင္မဟာနႏၵႏွင့္ ညွိနိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး ၾကြေရာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေရးဆြဲ
သတ္မွတ္ၾကသည္။
-ဧၿပီလ(၂၈)ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးမွ ထြက္၍ ေအာင္လံသို႔ ေန႔ဆြမ္းစားခ်ိန္မွီေရာက္
အရွင္မဟာနႏၵ၏ ဗုဒၶသာသနာျပဳ ေက်ာင္းတြင္ ထိုေန႔၌ ရပ္နားရန္။
-ဧၿပီလ(၂၉)ရက္ေန႔ ေန႔ဆြမ္းစားၿပီး ေအာင္လံမွထြက္၊ ၀က္ထီးကန္သို႔ ညေနေရာက္ ၀က္ေျမေတာ
ေက်ာင္းတြင္ ထိုည ရပ္နားရန္။
-ဧၿပီလ(၃၀)ရက္ေန႔ (ကဆုန္လဆန္း ၁၁ ရက္)ၾကာသပေတးေန႔၊ နံနက္ေစာေစာ ၀က္ထီးကန္
၀က္ေျမေတာေက်ာင္းမွထြက္ အလိုေတာ္ရဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းသို႔
ေခတၱ၀င္ေရာက္၍ ဂါရ၀ျပဳ ၀တ္ျဖည့္ၿပီး(၈)- နာရီခြဲခန္႔တြင္ ျပန္ထြက္၍
ေက်ာက္ကြင္းရြာ၀ါဒၿပိဳင္ပ ြဲ မ႑ပ္ႀကီးသ ို႔ ေန႔ဆြမ္းစားခ်ိန္မအီွ ေရာက ္ ထိုေန႔တြင ္
မ႑ပ္ႀကီး၌ ရပ္နား။-ေမလ(၁)ရက္ေန႔ ၀ါဒယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲရက္ ထိုမ႑ပ္ႀကီးမွာပင္ က်င္းပမည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာပြဲႀကီးသို႔တက္ေရာက္ရန္ အစီအစဥ္တို႔ကို စနစ္တက် ေရးဆြဲ၍ အတည္ျပဳလိုက္ၾကေလသည္။အရွင္မဟာနႏၵကလည္း မိမိ၏ ခရီးစဥ္ကို ဤသို႔ ေရးဆြဲသည္။
-နာက္တစ္ေန႔ ကဆုန္လဆန္း(၆)ရက္ေန႔၊ နံနက္ဆြမ္းစားၿပီးေတာင္တြင္းႀကီးမွထြက္ အာလံၿမိဳ႕
မိမိေက်ာင္းသို႔ ေခတၱ၀င္၊ ျပန္ထြက္၍ ညေန၀က္ထီးကန္ အေရာက္သြားရန္။
-ကဆုန္လဆန္း(၇)ရက္၊ ဧၿပီလ (၂၆)ရက္၊ ေန႔ဆြမ္းအမွီ အလိုေတာ္ရေက်ာင္းအေရာက္သြားၿပီး
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ႀကီးအား ေလွ်ာက္ထားရန္၊ ၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္ကြင္းသို႔ ဆက္သြား၍ သူႀကီးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္
လူႀကီးမ်ားအား အေၾကာင္းစံုေျပာျပၿပီး ဆရာေတာ္တို႔ ၾကြေရာက္လာမည့္ ရက္၌ ျပဳလုပ္ရမည့္
အစီအစဥ္မ်ားကို မွာၾကားေျပာဆိုၿပီး၊ အလိုေတာ္ရေက်ာင္းသို႔ ျပန္လာရန္၊ ထိုေန႔ည အလိုေတာ္ရဂိုဏ္း
သံဃာမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္။
- ဧၿပီလ (၂၇)ရက္ေန႔ ၊နံနက္ ၀က္ထီးကန္သို႔ ျပန္ကူးရန္။ ၀က္ထီးကန္၌ ေန႔ဆြမ္းစားၿပီး ညေနဘက္
အာလံ အေရာက္ျပန္ရန္။
- ဧၿပီလ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ __________ဆရာေတာ္တို႔အဖြဲ႕အာလံမွ ေစာင့္ႀကိဳရန္။

ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ အသက္စြန္႔ရဲသူ
အရွင္မဟာနႏၵ၏ ခရီးစဥ္ကား လြန္းျပန္ခရီးစဥ္ျဖစ္၍ အလြန္ပင္ပမ္း ခရီးၾကမ္းလွပါသည္၊ သို႔ေသာ္
အရွင္မဟာနႏၵကား ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္နိုးသည့္ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္း (အာလံ)
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္ျဖစ္၍ ပင္ပမ္းသည္ဟုပင္ မထင္ေပ။ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ကို ကိုယ္တိုင္
ေတြ႕ရၿပီး ဆရာေတာ္ကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ေဟာေျပာမည္ဟူေသာ ကတိကို ရရွိသျဖင့္ အလြန္ေက်နပ္
၀မ္းသာေနသည္။ ခရီးၾကမ္းပါေစ၊ ပင္ပမ္းပါေစ၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ အသက္ေသခ်င္ေသပါေစ ။
ဟုပင္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္၏ ။
ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္တြင္ အရွင္မဟာနႏၵသည္ မိမိေရးဆြဲထားေသာ ခရီးစဥ္အတိုင္း ေတာင္တြင္းႀကီး
ၿမိဳ႕မွာ ထြက္ခဲ့၍ အလိုေတာ္ရေက်ာင္းသို႔ အေရာက္သြားၿပီး ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား အေၾကာင္းစံု
ေလွ်ာက္ထားသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၀မ္းေျမာက္မႈကား ဆိုဘြယ္ရာ မရွိၿပီ၊ ထိုေနာက္
ေက်ာက္ကြင္းရြာသို႔ ထြက္ခဲ့ၿပီး ဦးေလွာင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူႀကီးမ်ားအား အေၾကာင္းစံုကို
ေျပာၾကားသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူႀကီးမ်ား၏ ၀မ္းသာမႈမွာလည္း အတိုင္းအတာမရိွၿပ၊ီ ထ႔ေို နာက ္
အလိုေတာ္ရေက်ာင္းတြင္ က်ိန္းစက္ၿပီး အာလံသို႔ ျပန္၍ ဆရာေတာ္တို႔အဖြဲ႕ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့သည္ ။
အရွင္မဟာနႏၵ ျပန္ၾကြသည့္ေန႔တြင္ ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းသို႔ နတ္မွီေတာရဆရာေတာ္ ဦးကလ်ာဏ၊
ဆရာေတာ္ရဲ႕ ညီမ, ေနာက္ေကာင္းမႈေက်ာင္းဆရာေတာ္ဦးေကလာသႏွင့္ ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕
သတင္းၾကား၍ လာေရာက္ေမးျမန္းၾကသည္။ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒က အေၾကာင္းစံုကို ေျပာျပရာ
မိမိတို႔လည္းလိုက္မည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ဆရာေတာ္က မိမိအား အရွင္မဟာနႏၵက အလိုေတာ္ရဂိုဏ္း
သံဃာမ်ားက ေထာက္ပံ့လိုက္သည့္ ေငြက်ပ္ ငါးဆယ္ကုိ ခရီးစရိတ္အျဖင့္ ေပးပါေၾကာင္း
မိမိတို႔ငါးဦးတည္းသာ သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသျဖင့္ စရိတ္ ငါးက်ပ္ကုိသာ မိမိလက္ခံ ယူလိုက္ေၾကာင္း
တည္းခိုေရးစသည္အတြက္ ၀န္မတက္ေစလိုသျဖင့္ ငါးဦးတည္းသာ သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားသည္။ နတ္မွီဆရာေတာ္ ဦးကလ်ာဏက မိမိစရိတ္ျဖင့္ လိုက္မည္ လက္ခံပါဟု အတင္းအၾကပ္
ေတာင္းဆိုသျဖင့္ လက္ခံလိုက္ရေလသည္။
ထိုေန႔ႏွင္႔ ေနာက္တစ္ေန႔လံုး ဆရာေတာ္ႏွင့္ အရွင္အရိယဓမၼ, ဆရာႀကီးဦးကြန္႔, ဆရာဦးကိုကုိ
ႀကီးတို႔မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွတ္စုမွတ္တမ္းမ်ားကို ေရးကူးရင္း အလုပ္
ရႈပ္ေနၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒အား ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾက၊ ၾကဥ္ပယ္ခဲ့ၾကေသာ
ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းတြင္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းထားလွ်င္ ထားသည့္ဒကာ ဒကာမတို႔အား
သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ရဲသည့္ သတၱိထူးရွိေတာ္မူၾကေသာ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မွ
သာသနာ့အာဇာနည္ ဆရာေတာ္တုိ႔ကား တုတ္တုတ္မွ် မလုပ္ၾက၊ သတင္းၾကားသိေသာ္လည္း
မသိဟန္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ခ်ီးက်ဳးၾကည္ညိဳဖြယ္ သာသနာ့အာဇာနည္သူရဲေကာင္းႀကီးတို႔ေပတည္း။


............... အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 11 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ