MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

အရွင္မဟာနႏၵ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ --
ေနာက္တစ္ႏွစ္နံနက္ ေစာေစာတြင္ အရွင္မဟာနႏၵသည္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ကန္ေတာ့ခဲ့ၿပီး
၀က္ေျမေတာရြာသို႔ ထြက္ခဲ့သည္။ ၀က္ေျမေတာေက်ာင္းတြင္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ လွည္းျဖင့္
တည္တြတ္လမ္းခြဲသို႔ သြားသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ထြက္လာေသာ ေတာင္တြင္းႀကီးသြား ခရီးသည္တင္
ဘတ္စ္ကားကို စီးၿပီး ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕သို႔ တိုက္ရိုက္ပင္ ထြက္ခဲ့သည္။ အာလံ(ယခုေအာင္လံ)ၿမိဳ႕ရွိ
မိမိ၏ေက်ာင္းသို႔ပင္ မ၀င္ေတာ့ေပ၊ ဆရာေတာ္ အရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္မွာ အဓိက ျဖစ္ေနသည္။
အရွင္ဥကၠ႒သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ ေဟာေျပာပြဲဆိုလွ်င္ မည္သည့္အခါမွ မျငင္း ေနရာမေရြး
လို္က္ေလ့ရွိေၾကာင္း အရွင္မဟာနႏၵ သိၿပီးျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ေက်ာင္း၌ ရွိ/မရွိ
မိမိမသိ၊ ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ အျခားၿမိဳ႕ရြာမ်ားက ပင့္ဖိတ္လွ်င္ ႂကြသြားေလ့ရွိသည္။
ယေန႔ပင္ ကဆုန္လဆန္း (၅)ရက္ေန႔ျဖစ္ေနၿပီ ၊ၿပိဳင္ပြဲရက္မွာ ကဆုန္လဆန္း(၁၂) ရက္ ျဖစ္ေနသျဖင့္
(၇)ရက္တာမွ်သာ အခ်ိန္ရွိေတာ့သည္။ အကယ္၍ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဆရာေတာ္ မရွိလွ်င္
ဆရာေတာ္ႂကရြ ာ ၿမိဳ႕သ႔ ို ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ လိုက္၍ ပင့္ရဦးမည္။ (၇)ရငအ္ တြင္းဆိုလွ်င ္ အခ်ိန္မီွနိုင္ပါေသး၏ ။
သည္ထက္ ရက္နည္းလွ်င္ေတာ့ မွီဖို႔မလြယ္၊ မမွီလွ်င္ စာခ်ဳပ္အရ ဗုဒၶဘာသာဘက္က အလိုလို အရံႈး
ေပရေတာ့မည္။ သည္ေန႔ ေတာင္တြင္းႀကီးကုိ ေရာက္မွျဖစ္မည္။ ဤအေတြးျဖင့္ တိုက္႐ိုက္လာခဲ့ရာ
ညေန(၃)နာရီတြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဆရာေတာ္ႏွင့္အဆင္သင့္ပင္
ေတြ႕ဆံုရာ ၀မ္းေျမာက္မႈမွာ အတိုင္းအဆမရွိပင္ ျဖစ္ရပါသည္။

တိုက္ပြဲအတြက္ လက္နက္စုၿပီ
ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒သည္ ဒကာတစ္ဦးနွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒေရးရာကို ေဆြးေႏြးေနရာ အရွင္မဟာနႏၵသည္
ဆရာေတာ္အား ရွိခုိးဦးခ်ၿပီးေနာက္ ၀င္ေရာက္နားေထာင္ေန၏။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ အရွင္မဟာနႏၵတို႔၏
ဆက္ဆံေရးမွာ ဆရာတပည့္ သီတင္းသံုးေဖၚ အေပါင္းအသင္းဆက္ဆံေရးျဖစ္၏။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
အၾကားတြင္ ဘာအဟန္႔အတား အဆင့္အတန္း အားနာစရာဟူ၍ မရွိ ၊ အရွင္မဟာနႏၵကလည္း ဆရာေတာ္
အေၾကာင္းကုိ သိၿပီးျဖစ္သည္။ ဗုဒၵ၀ါဒႏွင့္ အမ်ဳိသားေရးမွတစ္ပါး အျခားအရာကို ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒
မငွဲ႕ညာမွန္းလ ဲ သိၿပီးျဖစ္၍ ေဆြးေႏြးခန္းၿပီးေအာင ္ ထိုင္၍ နားေထာင္ေနသည္။
ေဆြးေႏြးခန္းၿပီးေသာအခါတြင္မွာ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံု၏ အေၾကာင္းကုိ အေသးစိတ္
ေလွ်ာက္ထား၍ မိမိ္ကူးယူလာေသာ စာခ်ဳပ္ကို ဆက္ကပ္ေလသည္။ ဆရာေတာ္သည္ စာခ်ဳပ္ကုိ
ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ နာယကဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀နကုိ အေခၚခိုင္း၍ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပသည္။
ဆရာေတာ္အရွင္ဇ၀နကမွတစ္ဖန္ ဆရာဦးကိုကုိႀကီးႏွင့္ဆရာေတာ္ ဦးကြန္႔တို႔ကို ေခၚခုိင္းလိုက္ရာ၊ မၾကာမွီ
ေရာက္လာၾကသည္။ စာျပဆရာ ဦးပဇင္းမ်ားလည္း ေရာက္လာၾကသည္။ ထုိအထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မွ
ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့တဲ႔ အဂၤလိပ္ကာျပား အရွင္အရိယဓမၼလည္း ပါေ၀ေလသည္။
ဆရာေတာ္သည္ မိမိ၏အခန္းတြင္း၌ အသစ္ရွိေနေသာ သမၼာက်မ္းစာမူေဟာင္းမူသစ္မ်ား
သမၼာက်မ္းစာအဖြင့္က်မ္းမ်ား ဘာသာေရးေ၀ဖန္ထားသည့္ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ ယုဒသန္ ဘာသာျပန္ သမၼာက်မ္းစာ
မ်ားကို ထုတ္ေပး၍ မည္သည့္က်မ္း မည္သည့္အခန္းက မည္သည့္စာပိုဒ္ကို ကူးဟု ညႊန္ၾကားေပးသည္။
က်မ္းအမည္ စာပိုဒ္ေရ စာမ်က္ႏွာ စာေၾကာင္းေရတို႔ကိုလည္း ေအာက္ဘက္တြင္ အတိအက် ေရးကူးခိုင္းသည္။
ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေတးမွတ္ထားၿပီးေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္၍ ရွာေဖြသူမ်ား သိပ္ၿပီးမပင္ပမ္းလွပါ။


...............
အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္
တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။
ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔
အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္
ရည္ရယ္ပါသည။္
-----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------
ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 11 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ