MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

“စိဥၼၨမာန္ ကိစၥကိုလည္း ၾကည့္ပါဦး၊ သိၾကားမင္းက စိဥၨမာန္ ထမိန္အတြင္း၀င္ၿပီး ၾကြက္ေယာင္

ေဆာင္ၿပီး ကို္ယ္တယ္လို႕ဆိုထားတယ္၊ သိၾကားတန္မဲ႕ မိန္းမထမီအတြင္း ၀င္ရသတဲ့ လားဗ်ာ… ထမီတြင္း
ဆိုတာဟာ သာမန္လူေယာက်္ားမ်ား ၀င္ရင္ေတာင္ ဘုံးက်က္သေရ ပ်က္တယ္လို႔၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက
ယူဆထားတာနဲ႕ တက္တက္စင္ ကြာဟေနပါတယ္။ ေဂါတမေရွ႕မွာ တရားနာေနတဲ့ ပရိသတ္ ဗုိလ္ပံု
အလယ္မွာ မိန္းမေတ ြ အမ်ားႀကီး ရိွေနနိုင္ပါလွ်က္နဲ႕ အဲဒ ီ မိန္းမႀကီးေတြက ဗိုက္ကိုေတာ ့ ထမစမ္းပါပဲနဲ႕
ဧရာမနတ္တို႔ဘုရင္ သိၾကားမင္းက လာၿပီး ကိုယ္တိုင္ ထမိန္ထဲ ၀င္ကိုက္ရတယ္ဆိုတာကလည္း
ယုတၱိမတန္ပါဘူးဗ်ာ..”။“ၿပီးေတာ့ နေႏၵာပနႏၵ နဂါးမင္း ခၽြတ္ခန္းဆိုတာ ၾကည့္ပါဦး၊ ဘုန္းေတာ္အနႏၱ, ဉာဏ္ေတာ္အနႏၱ,တန္ခိုးေတာ္အနႏၱဆိုတဲ့ ေဂါတမဟာ သူကိုယ္တိုင္ေတာ့ နဂါးကို ရင္မဆိုင္ရဲဘဲနဲ႕ တပည့္ျဖစ္တဲ့အရွင္ေမာဂၢလာန္က ို နိွမ္နင္းခိုင္းရတာလ?ဲ အရွင္ေမာဂၢလာန္က သူ႔ထက္ပိုၿပီး တန္ခိုးရိွရာ က်မေနဘူးလား၊အ၀ိဟႎသာ - သူတစ္ပါးကို မညင္းဆဲရဘူးလို႔၊ ေဟာေျပာေနတဲ့ ရွင္ေဂါတမဟာ ဘာ႔ေၾကာင့္ နဂါးကိုညင္းဆဲခိုင္းရသလ?ဲ သူတစ္ပါးက ို ထိခိုက္နစ္နာေအာင ္ မလုပ္ရတ ဲ့ ရဟႏၱာ ရွင္ေမာဂၢလာန္ဟာ နဂါးကိုဘာ႔ေၾကာင့္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္နွင့္ ဖိညပ္ၿပီး ႏိွပ္စက္ရတာလ?ဲ အဒဲ ီလို တန္ခိုး အင္မတန္ႀကီးတဲ့ အရွင္ေမ ဟာေမာဂၢလန္ကို ဘာတန္ခိုးမ ွ မရိွတ ဲ့ ခိုးသားေတြက ႐ကို ္သတ္သတဲ့ဗ်ာ၊ တန္ခိုးေတြဘယ္ေရာက္ကုန္သလ?ဲ ဘယ္ေလာက္ယုတိၱကင္းမဲ့သလ?ဲ ေရွ႕စကားႏွင ့္ ေနာက္စကား မညီဘူးဆိုတာေတြ႕ၾကၿပီ မဟုတ္လား?”။
ဦးသာဒင္သည္ ပရိသတ္ကို ေမးခြန္းထုတ္သလိုလုပ္၍ ဆက္လက္ၿပီး ေ၀ဖန္တင္ျပျပန္ ေလသည္။
“ဒီတန္ခိုး ျပာဋိဟာ ကိစၥပ၊ဲ ရွင္ေမာဂၢလာန္ေပါ့ဗ်ာ… ရွင္ေမာဂၢလာန္နဲ႕ ရငွ ္ပိေ႑ာလတ ို႔ စ႑ကူး
သပိတ္ရဖအို႔ တြက ္ တန္ခိုးျပၾကတယ္တဲ့။ အဲဒါ ေဂါတမဘုရားက ၾကားသိေတာ ့ ရဟန္းေတ ြ တန္ခို္းမျပရ၊
ျပလွ်င္ အာပတ္သင္႔ေစလို႔ ပညတ္ပါသတဲ့၊ အဲဒီလို သူမ်ားေတြကုိ ပညတ္ၿပီး သူကေတာ့ တိတၳိေတြနဲ႕ ၿပိဳင္ၿပီးေရမီးအစ ုံ တန္ခိုးျပသတဲ့ဗ်ာ…၊ အဒဲ ါဆ ို ေဂါတမဘုရားဟာ “ငါေျပာ သလိုလုပ ္ ငါလုပ္သလိုမလုပ္နဲ႕” ဆိုတဲ့ဘုရားမ်ဳိး ျဖစ္မေနဘူးလား။ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာေတာ့ “တထာဂတ (အေျပာႏွင့္အလုပ္ညီညြတ္တယ္)”ဆို၊ခုနကအတိုင္းဆိုလွ်င္ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ဘုရားႀကီး ေဂါတမဟာ “တထာဂတ”ဘြဲ႕နွင့္ ထုိ္က္တန္ပါသလား?“တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္ကို တက္တာ တန္ခိုးနဲ႕တက္တယ္ကြာလို႔ဆိုရင္ ဟုတ္တုတ္တုတ္ ရွိေသးရဲ႕၊အခုေတာ့ ႏွစ္လမ္းသံုးဖ၀ါးနဲ႕ တက္တယ္တဲ့ဗ်၊ ျပန္ဆင္းမယ္ဆိုေတာ့ နတ္ေတြက ေရႊေစာင္းတန္း၊ေငြေစာင္းတန္း၊ ပတၱျမားေစာင္းတန္းေတ ြ ဖန္ဆင္းေပးရသတဲ့၊ တန္ခိုးမရိွေတာ ့ ျပန္ဆင္းဖ ို႔ မရဲဘူး
ထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ..”“အဒဲ ီေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးမွာပ ဲ သစၥကပရဗိုဇႏ္ ွင ့္ ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲမွာ ေဂါတမဘုရားက ေမးတာက ို သစၥကႀကီးကမေျဖဘူးတဲ့ …။ အဲဒါ သိၾကားမင္းက ဘီလူးေယာင္ ဖန္ဆင္း၊ တင္းပုတ္ႀကီးနဲ႕ ခ်ိန္ရြယ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေတာ့မွသစၥကႀကီးက ေျဖသတဲ့ဗ်ာ….၊ အဒဲ ါ ယုတိၱရိွပါသလား ..? ဘုရားျဖစ္ၿပီးေတာ ့ သိၾကားေလာက္ေတာင္တန္ခိုးမရိွလ႔ ို သိၾကားက ို အကူအညီေတာင္းတာလား? သိၾကားက လာၿပီးကူညီရတာလား ……?၊ ခင္ဗ်ားတို႕ ေျပာေျပာေနတဲ့ တန္ခိုးေတာ္အနႏၱဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘုရားမွာ မရွိလို႔သာ သိၾကားက လာကူရတာပါလို႔ေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ့ကို အလြန္လို႔ဆို မလား?။
“ေနာက္တစ္ခု ပရိနိဗၺာန္ျပဳခန္းမွာ ၾကည့္ပါဦး၊ ၀မ္းေတာ္လားလို႔ အားကုန္ေနတဲ့
အသက္ရွစ္ဆယ္အရြယ္ ေဂါတမဘုရားဟာ ကုသိနာ႐ံုေရာက္ေအာင္ ရွင္အာနႏၵာက တြဲေခၚၿပီး
ေျခလွ်င္သြားရတယ္၊ ဘုရားရဲ႕တန္ခိုးေတ ြ ဘယ္ေတြေရာက္ကုန္လ ို႔ ေျခလွ်င္သြားေနရတာလ…ဲ .?၊ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္ကုိေတာင္ ႏွစ္လမ္းသံုးဖ၀ါးႏွင့္ အေရာက္ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ သြားနုိင္တယ္ဆို ဒီကုသိနာ႐ံု က်ကာမွကုန္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေနရသလား…..?၊ ဘုရားကိုၾကည္ညိဳတယ္ဆိုတ ဲ့ နတ္ေတ ြ တစ္ေယာက္မွမလာပါလား?၊ မကူညီပါလား၊ ဘယ္သြားေနၾကသလ?ဲ ၊ ကုသိနာ႐ုံေရာက္ေတာ့မ ွ စႀက္၀ဠာ တစ္ေသာင္းကနတ္ျဗဟၼာ အေပါင္းတို႔ေရာက္လာသတဲ့၊ သားေမြးတစ္ေခ်ာင္းေလာက္ ေနရာမွာ နတ္ (၁၆)ေယာက္ေလာက္ျမဴမုံေလာက္ ဖန္ဆင္းၿပီး ေနရသတဲ့ဗ်ာ… အဲဒါေတြဟာ ယုတၱိ ရွိပါသလားဗ်ာ ….?။
“စိႏၱိတံ သတၱသေခ်ၤယံ န၀သေခ်ၤယ် ၀ါစကံ”တဲ့ ဘုရားျဖစ္ျခင္လို႔ “စိတ္နဲ႕ ႀကံစည္ေတြး ေတာေနရတာ
ခုႏွစ္သေခ်ၤၾကာသတဲ့, ႏႈတ္က ျမြက္ဆုိ ဆုေတာင္းရတာကပဲ ကိုးသေခ်ၤ”ၾကာသတဲ့ဗ်ာ……၊ ၿပီးေတာ့
ဘုရားတစ္ဆူက ဘုရားေလာင္းတစ္ဦးကို ဗ်ာဒိတ္ေပးမွ ဘုရားျဖစ္သတဲ့၊ အဲဒါဆိုရင္ ပထမဆံုးဘုရားကုိ
ဘယ္သူက ဗ်ာဒိတ္ေပးသလဲဗ်ာ ….၊ ေျဖစမ္းပါဦး၊ အဲဒါေတ ြ စဥ္းစားဖ ို႔ မသင့္ေပဘူးလားဗ်ာ…….”။
“ေနာက္တစ္ခါ ….၀ိပါက္ေတာ္ မကင္းေသးတဲ့အတြက္ ေဒ၀ဒတ္က ေက်ာက္ေမာင္းဆင္ခ်တာ ခံရလို႔
ေျခမေတာ္ ေသြးေခ်ဥတယ္လို႔ ဆိုထားတဲ့ အခ်က္လည္း ရွိပါေသးတယ္။ ၀ိပါက္ေတာ္(၁၂)ပါးဆိုတာ
ဘုရားျဖစ္ၿပီးမွကို ခံရေသးသတဲ့။ အဲဒီအခ်က္ဟာ အလြန္စဥ္းစားဖို႔ ေကာင္းပါ တယ္ဗ်ာ ……”။
 “ဗုဒၶဘာသာတရားရဲ႕အႏွစ္သာရဟာ ေဗာဓိပကၡိယတရား(၃၇)ပါးလို႔ အဆိုရွိပါတယ္။ အဲဒီ
(၃၇)ပါးထဲမွာ သမၼပၸဒါန္ ေလးပါးဆိုတာ ပါပါတယ္။ လုံ႕လအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရမယ့္ ၀ီရိယရဲ႕ အဂၤါေလးပါးမွာဥပၸႏၷ-အကုသိုလ္၊ အႏုပၸႏၷ-အကုသိုလ္၊ ႏွစ္ပါးနဲ႕ ဥပၸႏၷကုသို္လ္၊ အႏုပၸႏၷအကုသိုလ္ ႏွစ္ပါးစီ ခြဲထားပါတယ္။ဥပၸႏၷ- အကုသိုလ္ဆိုတာ အတိတ္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္ကို ပယ္စြန္႕ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရျခင္း အလုပ္လို႔၊ဆိုထားပါလွ်က္နွင့္ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ရွင္ေဂါတမဟာ ကုိယ္ေဟာတဲ့တရားထဲက ဥပၸႏၷ-အကုသိုလ္ကိစၥကိုပင္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ မစြန္႕ပယ္နုိင္ေသးလို႔သာ ေဒ၀ဒတ္ေက်ာက္ေမာင္းဆင္တဲ့ဒဏ္ခံရတာ ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားလွပါတယ္၊ ဘုရားဆိုၿပီးေတာ့ ေဒ၀ဒတ္ ႀကိဳတင္ႀကံစည္တာကိုမွ
မသိဘူးလားဗ်ာ…. ၿပီးခဲ့တဲ့ အကုသိုလ္၀ဋ္ကိုမွ ကုန္စင္ေအာင္ ဥပၸႏၷကိစၥ မလုပ္နုိင္ေသးတဲ့ ေဂါတမဘုရားကိုဘုရားလို႔ ဘယ္သူေျပာနုိင္သလဲဗ်ာ …..”။
ဤေနရာသို႔ အေရာက္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ ေခါင္ငုတ္၍သာ ေနရေတာ့သည္။ ခရစ္ယာန္
ပရိသတ္မ်ား အားတက္ေနၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာပရိသတ္ကား ေတြေ၀ေနသည့္ဟန္၊ အမူအရာမ်ား
ေပၚေနေလသည္။ ဦသာဒင္ကိုယ္တိုင္လည္း အားတက္လာၿပီး ပိဋကတ္က်မ္းစာပါ အခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕ကို
တိုက္ခုိ္က္ ေ၀ဖန္သည္၊ သို႔ေသာ္ သူတင္ျပေသာ အခ်က္အလက္အမ်ားစုမွာ အာလံက ျမ၀တီဆရာႀကီး
ဦးအုန္းႏွင့္ ဇာတ္တို္က္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသာျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္၊ နတ္မွီဆရာေတာ္
ဦးကလ်ာဏကား ၿပံဳးရႊင္ေနေလသည္။
“ဦးအုန္းေျပာလိုက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါလား ကိုယ္ေတာ္၊ ဦးအုန္းကို ေက်းဇူး တင္ရမယ္ေနာ္”ဟု
ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒အား တီးတိုးကပ္၍ ေျပာၾကားလိုက္ရာ ဆရာေတာ္က ေခါင္းညိတ္ၿပီး ၿပံဳးေနသည္၊
ဦးသာဒင္ေျပာသမွ်ကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္လိုက္၍ မွတ္ေနသည္။ ဦးသာဒင္၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပိဋကတ္စာေပကို တတ္ကၽြမ္းသူျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းနိုင္သည္။ ရင္ေက်း၍ ေျပျပစ္သည့္
စကားမ်ားကို အမ်ားဆံုးသံုးႏႈန္းသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
“ထ႔ေို နာက ္ ထာ၀ရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္၊ ဂရုဏာေတာ္ႏွင ့္ ေယရႈခရစ္၏ ေမတၱာေတာ္မ်ားက ို
ဆက္လက္ေဟာေျပာေလသည္။ အခ်ိန္ေစ့ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သဘာပတိက သတိေပးလိုက္ေသာအခါ
ဦးသာဒင္က ဤသို႔ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ေလသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ဟာ မူလက ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာကိုလည္း တကယ္
ယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခုလို ယုတၱိကင္းမ့ဲတဲ့ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္တဲ့ တရားေတြ ေတြ႕လာရတာနဲ႕
ဗုဒၶဘာသာကို စိတ္ပ်က္ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာထဲကို ၀င္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမဟုတ္ မဟတ္ ဗုဒၶဘာသာကို
ဆက္ၿပီး ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ေနသမွ် အမွားနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင ့္ ေရွ႕ေနာက္မညီညြတ္ဘဲမွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ေနတဲ့ ဗုဒၶဘာသာတရားကို ယံုၾကည္ ၾကမည္လား ……?၊ မွန္ကန္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏တရားမ်ားနဲ႕ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ၾကမလား…..?ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္က ပရိသတ္ကိုေမးျမန္းလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ…
“အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔အား ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ ခ်ီးျမွင့္ပါေစ
အာမင္.....”။
ဦးသာဒင္၏ စကားအဆံုးတြင္ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးလိုက္ေသာ ခရစ္ယာန္ခ်င္းပရိသတ္၏ လက္ခုပ္သံကား
ျမည္ဟီး၍ ထြက္လာပါသည္။ဦးသာဒင္ ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဘာသာသဘာပတိ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ေလာကုတၱရာဆရာေတာ္ကအရွင္ဥကၠ႒အား ပင့္ဖိတ္လိုက္ေလသည္။ 


...............
အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------

..........ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Monday, 14 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ