MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

"Asia Pacific Scholarship Consortium"

အာရွ-ပစိဖိတ္စေကာလားရွစ္အဖြဲ႕သည္ ထုိင္း၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တုိ႔မွ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ၊ လာအုိႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမ်ားမွ အရည္အခ်င္းရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မဟာဘြဲ႕ႏွင့္ အလားတူမ်ား ဘြဲ႕မ်ားရယူႏုိင္ရန္ စေကာလားရွစ္ေထာက္ပံ့ေနရာ စိတ္၀င္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ၾကသည္။

စေကာလားရွစ္ရခဲဲ့ပါက မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္သင္ယူရာ ဘာသာရပ္အလိုက္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားရွိရာ ထုိင္း၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္သင္ယူရာ ဘြဲ႕ဒီဂရီအလိုက္ တစ္ႏွစ္မွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္ျပည့္သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
ထူးခၽြန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအား အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္းရွိ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၌ လက္ေတြ႕ ၃ လသင္တန္း ကို လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား
- Education
- Social work
- Community development
- Media
- International development
- Environment
- Public policy and management
- Community health

Scholarship မွရရွိမည့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား
- စာသင္ႏွစ္အတြင္း စာေမးပြဲေၾကး၊ thesis အတြက္ကုန္က်စရိတ္၊
- ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ခရီးစရိတ္အစရွိသည့္တို႔ကုိေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။ (သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းသား၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား ေထာက္ပံ့မည္မဟုတ္။)
- မေတာ္တဆထိခုိက္မႈ၊ က်န္းမာေရးအာမခံမ်ားထားရွိမည္ျဖစ္သည္။
- ေလယာဥ္အသြားအျပန္ စရိတ္။
- စာသင္ႏွစ္အတြင္း ေနထုိင္ခြင့္၊ လံုျခံဳေရးအစရွိသည္တို႔စရိတ္။
- ပညာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာအျခားေထာက္ပံေၾကးမ်ား၊
- Thesis ကုိမိမိႏိုင္ငံတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်င္သူမ်ားအား Research ရန္ပံုေငြကိုလည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္း
- ဘြဲ႕မရေသးသူ ျဖစ္ရမည္။
- Myanmar, Cambodia or Lao PDR ႏုိင္ငံမွျဖစ္ရမည္။
- သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္ ၈မ်ဳိးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၁) ႏွစ္ရွိရမည္။
- အဂၤလိပ္စာေကာင္းမြန္ရမည္ ျဖစ္သည္။
- ေက်ာင္းတက္ၿပီးပါက မိခင္ႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္ၿပီး မိမိမူရင္းနယ္ပယ္တြင္ ျပန္လည္္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

ေလွ်ာက္လႊာစနစ္
ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ APSC Scholarship Application ႏွင့္ APSC Reference Forms တို႔ကုိျဖည့္ၿပီး info@scholarshipasia.org သို႔ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။
1) APSC Scholarship Application
2) APSC Reference Form ေပၚတြင္ ပညာေရးေထာက္ခံခ်က္။
3) APSC Reference Form ေပၚတြင္ အလုပ္ေထာက္ခံစာ။
4) ယခင္ေက်ာင္း၏ ေထာက္ခံစာ (ဘာေၾကာင့္ ဒီေက်ာင္းဟာမလုိအပ္ေၾကာင္း)
5) Scan ဖတ္ထားေသာ Passport စာရြက္စာတမ္း။
6) အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍ TOFEL, IELTS အစရွိသည့္တို႔၏ ေအာက္လက္မွတ္မိတၱဴ။
ေလွ်ာက္ထားသူ အနည္းငယ္ကုိသာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူမ်ားကုိ Interview ႏွင့္ exam မ်ားေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူ၏စိတ္ဝင္စားမႈ႔ေပၚမူတည္၍ APSC မွ University မ်ားခြဲေပးမည္ ျဖစ္သည္။ေလွ်ာက္ထားသူသည္ APSC မွေရြးခ်ယ္ေပးေသာ University သည္မိမိႏွင့္ကိုက္ညီမူ ရွိေစရန္ မိမိစိတ္ဝင္စားသည့္ဘာသာရပ္ ကိုေသခ်ာရွင္းျပရန္ လိုအပ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာ University ကိုတိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္ရန္မလိုအပ္ပါ။

ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္-14,Dec/2008.

ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္

Po Box 196,Ching Mai University Post Office, Office, Office, Office,
Chiang Mai, 50202,Thailand
apsconsortium@gmail.com

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ :
Ref:ဤေနရာတြင္ သြားႀကည့္ႏိူ္င္သည္

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Sunday, 20 March 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ