MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

မဟာခ်ဴလာတကၠသုိလ္တြင္ (B.A)တက္လုိသူမ်ားအတြက္
မဟာခ်ဴလာတကၠသုိလ္ Bachelor of Art in Buddhism (B.A)တန္းတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလုိေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္၊ သာမေဏ၊ သီလရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံသာသနာေရးဌာနမွ က်င္းပေသာစာေမးပဲြမ်ားတြင္ ေအာက္ထစ္ဆုံး ပ႒မၾကီးတန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာလည္း ေရးနုိင္၊ ဖတ္နုိင္၊ ေျပာနုိင္ရေပမည္။ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းတက္ေရာက္နုိင္ျပီး၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအထက္တန္းစာေမးပဲြ(ဆယ္တန္း) ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာလည္း အထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္းျပည့္စုံရမည္။ ရဟန္း၊သာမေဏ၊သီလရွင္မ်ားလည္း အထက္တန္းေအာင္လက္မွတ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သလုိ၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပ႒မၾကီးတန္းေအာင္ျမင္လွ်င္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။ နွစ္စဥ္ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မ်ားမွာ (မတ္လ) မွ (ေမလ)ထိျဖစ္ျပီး တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြကုိ နွစ္ရက္ေျဖဆုိရပါမည္။ ပထမအၾကိမ္တြင္ Buddhism, English Composition & Grammer တုိ႔ကုိေရးေျဖ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းေရးေျဖေအာင္ျမင္လွ်င္၊ ဒုတိယအၾကိမ္ General Knowledge Interview နဳတ္ေျဖ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရးေျဖမေအာင္ျမင္လွ်င္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိခြင့္မရွိပါ၊ ဝင္ခြင့္ေအာင္ျမင္လွ်င္ Semesterအားျဖင့္(8)ခု၊ နွစ္အားျဖင့္ (4)နွစ္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းစရိတ္အေနျဖင့္ Semesterတစ္ခုလွ်င္ ဘတ္ေငြ(5000နွင့္6000)ဝန္းက်င္ရွိပါသည္။ တကၠသုိလ္၏မူလတည္ေနရာသည္ ဘန္ေကာက္ျမဳိ႔တြင္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ အယုဒၶယျမဳိ႔အနီး ဝမ္ႏြိင္တြင္ Main Compass တုိးခ်ဲ့ေျပာင္းေရႊျပီးဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ဘန္ေကာက္ကုိFerryျဖင့္ ၾကုိပုိ႔လုပ္ေပးျပီး၊ အေဆာင္ေနလုိေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း အေဆာင္မ်ား စီစဥ္ေပးပါသည္။
ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရန္ လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား
1)ေအာင္လက္မွတ္၊
2)အမွတ္စာရင္း၊
3)သာသနာဝင္ကတ္၊
မွတ္ခ်က္။ ေအာင္လက္မွတ္၊အမွတ္စာရင္းနွင့္သာသနာဝင္ကတ္မ်ားသည္ ျမန္မာဘာနွင့္ျဖစ္လွ်င္ Notary ျပန္ဆုိျပီး၊ မူရင္းနွင့္မိတၱဴနွစ္ေဆာင္ရွိရမည္။
4)ဆရာသမားတစ္ေယာက္ေယာက္၏ေထာက္ခံစာ(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)
5)လုိင္စင္ဓါတ္ပုံ (3)ပုံ၊
2012ခုနွစ္အတြက္ဝင္ခြင့္ကာလနွင့္ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြရက္ကုိေအာက္တြင္ အေသးစိပ္သိရွိနုိင္ပါသည္။

Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Bachelor of Arts in Buddhism (English Programme)
Faculty of Buddhism
Open for Application to Both Thai & Foreign Applicants
Quality of Applicants :- Monks / Novices / Lay People who finished the High School / Secondary School
Applications Period
19 May, 2012 - Announcements of Applicants List
21 May, 2012 - Written Exam
23 May, 2012 - Interview
24 May, 2012 - Announcement of Entrance Exam
9-31 May, 2012 - Registration
5 June, 2012 - Begin the 1st Semester
Contact & Details :
Registration & Evaluation Office, Classroom Building Zone C (C 300)
the 3rd floor, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
79 Moo 1, Lamsai, Wangnoi, Ayutthaya, 13170 Thailand,
Tel. 035-248-062, 035-248-000 ext. 8422, 8418, 8419,
Fax : 035-248-063. Website : http://register.mcu.ac.th/
More Information :
Faculty of Buddhism and
Faculty of Humanities (ChiangMai Thailand only)
Tel./Fax : 035-248-096 ext. 8096
Website : http://buddhism.mcu.ac.th/,
Email : ba_engprogram@hotmail.com
http://register.mcu.ac.th/
http://register.mcu.ac.th/

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ Ganda on Thursday, 15 March 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား ,

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ