MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊
Missionary - ဟူသည္ ဘာသာေရးကို သင္ျပျခင္းျဖစ္၍
Ministry - ဟူသည္ လူသားတုိ႔ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ Missionary - ႏွင္႔ Ministry -တုိ႔သည္ ခြဲ၍ မရေသာ တြဲလ်က္ လုပ္ရမည္႔အလုပ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။
ျမတ္ဗုဒၶ၏ (၄၅) ႏွစ္တာ ၾကာေညာင္းေသာ ဘ၀ခရီး၌ Missionary - ႏွင္႔ Ministry ကုိ အတြဲလုိက္ လုပ္ကုိ္င္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားျဖစ္ျပီး ၂ - လ အၾကာ တပည္႔ေဟာင္း (၅) ေယာက္တုိ႔အား ေဟာၾကားေသာ တရားႏွစ္ပုဒ္မွာ ဘာသာေရး သမုိင္း၌ အေျပာင္ေျမာက္ဆုံးေသာ Missionary - ဆုိတာကုိ ေတြ႔ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
အမွန္တရား ငုတ္လွ်ဳိးလြန္း၍ ေတြေ၀လြန္းလွေသာ သတၱ၀ါ အေပါင္းတုိ႔၏ ေလာက၀ယ္သစၥာတရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပျခင္း၊ အစြန္းေရာက္လမ္းကုိ ေလွ်ာက္ေနၾကေသာ သတၱ၀ါ အေပါင္းတုိ႔အား အစြန္းလြန္းသည္႔ အလယ္လမ္းကို ညြန္ျပျခင္း၊ အတၱဆန္လြန္းသည္႔ကမၻာေလာက၀ယ္ အနတၱ ကုိ ေဟာေဖာ္ျပျခင္း၊ တစ္ကုိယ္ေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္းဆန္ေသာကမၻာေလာက၀ယ္ အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပုိးရန္ ေလာကတၳစရိယ ကုိ ညြန္ျပေတာ္မူျခင္း စသည္တုိ႔သည္ ဘာသာေရးသမုိင္း၌ အျမင္႔ျမတ္ဆုံးေသာ ဘာသာေရး သင္ျပမႈ Missionary - ပင္ျဖစ္သည္။
ျမတ္ဗုဒၶ၏ (၄၅) ႏွစ္မွ်ေသာ Missionary - ခရီး၌ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားသည္
အဓိကက် ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
Missionary - လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ Ministryဟူေသာ လူမႈ အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း တြဲဖက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ (၄၅) ႏွစ္ၾကာေညာင္းေသာ Missionary - အလုပ္သည္ Ministry ႏွင္႔ တြဲဖက္၍ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။
ဥပမာ-
၁.မစင္က်ဳံးသမား သုနီတ ၏ ဘ၀ကုိ ျမွင္႔တင္ေပးျခင္း၊
၂.အမၺပါလီ ျပည္႔တန္ဆာမ၏ ဘ၀ကုိ ျမွင္႔တင္ေပးျခင္း၊
၃.ရာဇ၀တ္သားၾကီး အဂုၤလိမာလ ၏ ဘ၀ျပစ္မႈတုိ႔ကုိ ေဆးေၾကာသုတ္သင္ သန္႔စင္ေပးျခင္း၊
၄.ခုိးကုိးရာမယ္႔ေနေသာ ရာဓ ပုဏၰားကို အားကုိးရာေပးျခင္း၊
၅.သားသမီးတုိ႔၏ စြန္႔ပစ္ျခင္း ခံရေသာ သူအုိမ ေသာဏာကုိ ခုိကုိးရာေပးျခင္း၊
၆.အမႈိက္ပုံးတြင္ စားစရာရွာေနေသာ ေလာသကတိႆ ကေလးငယ္၊
၇.သုႆာန္တြင္ မိဘမဲ႔ျဖစ္ေနေသာ ေသာပါက ကေလးငယ္တုိ႔ကို ေမြးျမဴေစာင္႔ေရွာက္၍
၈.အထက္တန္းက်က် ဘ၀လွလွ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊
၉.ဘ၀ပ်က္၍ ေသာကေရာက္ေနရွာေသာ ပဋာစာရီ ကို အားကုိးရာေပးျခင္း၊
၁၀.ေရာဂါႏွိပ္စက္ခံရသည္႔ တိႆ ရဟန္း စသည္တုိ႔ကို ေဆးေပးျခင္း၊

သူနာျပဳေပးျခင္း.......စသည္......စသည္တုိ႔မွာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ လူမႈေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ Ministry လုပ္ငန္းမ်ားပင္

ျဖစ္ေပသည္။
ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အားလုံးတုိ႔၏ တာ၀န္မွာဤ Missionary - ႏွင္႔ Ministry လုပ္ငန္းၾကီး ႏွစ္ရပ္ကုိ ပူတြဲထမ္းေဆာင္သြားၾကဖုိ႔ အထူးပင္ လုိအပ္ပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင္႔ ဆုိေသာ္
`ဦေနာ သေဗၺာ ေလာေကာ- ေလာကၾကီး တခုလုံးမွာ လုိေနသည္´ ဟု ျမတ္ဗုဒၶ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။
ဘာေတြမ်ား လုိအပ္ေနပါသနည္း.........
ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ လူၾကီး လူငယ္ အမ်ားစု အတြက္ ကုိယ္က်င္႔တရားမ်ား လုိအပ္ေနပါျပီ၊ ႏုိင္ငံတုိင္း၏ လူငယ္တုိင္းတြင္ ကုိယ္က်င္႔တရားမွာ ဗလာနီးနီး Morally bankrupt- ျဖစ္ေနပါျပီ။ စိတ္ဓာတ္ေရးရာမွာလည္း မေကာင္းမႈ ႏွင္႔ ေကာင္းမႈကုိပင္ မသိတတ္ အမ်ားအက်ဳိး ေဆာင္ရြက္လုိသည္႔ စိတ္ဓာတ္လည္း ေခါင္းပါး၊ ဒုကၡေရာက္လုိသူကုိ ေစာက္ေရွာက္လုိသည္႔ စိတ္ဓာတ္လည္း ကင္းမဲ႔ ေနၾကေပျပီ။
ဒါေတြကို ဘယ္လုိျပဳျပင္ၾကမည္နည္း.........
ျမန္မာျပည္ေနရာ အႏွ႔ံအျပားမွာ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား
ေျမာက္ျမားစြာေသာ အကူညီေတြကို လုိအပ္ေနေသာ အစြန္႔ပယ္ခံ လူသားမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ ဒါေတြကို ျပဳျပင္ေပးရန္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေၾကးေရတက္ လူခ်မ္းသာမ်ား အနည္းငယ္မွ်ငဲ႔ၾကည္႔၍ အကူညီေပးဖုိ႔ သင္႔ေနပါျပီ။ လုိအပ္ေနေသာ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတုိးခ်၍ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကဖုိ႔ သင္႔ပါျပီ။
အဘယ္ေၾကာင္႔ တုိက္တြန္းေနရသနည္း ဟူမူ တကယ္လုိေနေသာ ေနရာ၊ အစြန္႔ပယ္ခံ လူသားမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ဆုံေတြ႔ခဲ႔ရေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ေပ၏။ 11.12.2009 ရက္ေန႔က စကာၤပူမွ ကုိၾကီး ရဲ႕ ေရတြင္းအလွဴကုိ လုိက္ပါသြားရင္း စစ္ကုိင္းက ရြာကေလးတရြာ သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ႔ပါ၏။ ေရရွားပါးတဲ႔ ရြာကေလးျဖစ္တဲ႔ အျပင္၊ ေက်းရြာ လူသားမ်ားဟာလည္း အပယ္ခံဘ၀ ေရာက္ေနၾကရတာ ေတြ႔ရေတာ႔ လြန္စြာပဲ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ႔ရပါသည္ ရြာရဲ႕ နာမည္ေလးက ျမရတနာ လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ရပ္ကြက္လို႔လဲ ေခၚပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အဆိုပါရြာကေလးဟာ အျခားေသာ ရြာမ်ားနဲ႔ မတူပါဘူး။ ကိုယ္အေရျပားေရာဂါသည္မ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ ၾကတဲ႔ ရြာကေလးပါ။ ပတ္၀န္း က်င္ ရြာမ်ား ရွိလင့္ကစား ထိုရြာကေလးဟာ ေခ်ာင္က်ျပီး ေခါင္တယ္လို႔ ဆိုရမလိုပါပဲ။ အပစ္ပယ္ခံလူေတြရဲ႔ ဘ၀ ၊ အနိမ္ခံသက္သက္ လူတန္းစားမ်ားပမာ သိမ္ငယ္စြာနဲ႔ ျဖတ္သန္းေနရတဲ႔ ရြာကေလးပါ.။ အထက္ပါရြာကေလးသည္ ေရအခတ္အခဲနွင့္ ၾကံဳေတြ႔ ေနရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စု ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဆုိ၏။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ျပ၏ အထပ္တိုက္မ်ား ရွိရာေနရာမ်ားတြင္ ေပေလးဆယ္ကို ၁လံုးရွိေသာ ေရစက္မ်ားသည္ ထိုရြာတစ္ရြာလံုးေပါင္းလို႔ မရွိရွာ၊ ေရတြင္းဆုိသည္မွာေ၀းစြ၊ ထို႔ေၾကာင့္ အတန္ငယ္ေ၀းေသာ အရပ္သို႔ ေရသြားခပ္ရသည္။ ေရခပ္ရာတြင္လည္း ကိုယ္အေရျပား ေရာဂါသည္မ်ားရပ္ကြက္က ဟု ဆုိကာ ဟိုလူက်င္ ဒီလူဖယ္ႏ ွင့္ ထို႔ေၾကာင့္ ေသာက္ေရ ႏွင့္ထမင္းခ်က္ဖို႔ရလွ်င္ ေက်နပ္ၾကသည္။ ခ်ိဳးတဲ့ေရကေတာ့ မေနႏိုင္မွ ခ်ိဳးၾကသည္ဟုဆုိသည္။ ထိုသူတို႔ေနထိုင္ေသာ အိမ္မ်ားထဲတြင္လည္း ေခြၽးေစာ္ ေသးေစာ္တုိ႔ နံေဟာင္ေနေပသည္။ ေရရွားပါးတဲ႔ ရြာကေလး အစြန္႔ပယ္ခံ ရြာသားမ်ား ေနစဥ္ ၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ ဒုကၡတုိ႔ပင္တည္း။
ယခုေတာ့ ထိုဒုကၡေတြ အားလံုး ရပ္တန္႔သြားလိုက္ႏုိင္ပါျပီ။ တကယ္လုိအပ္ေနေသာ ေနရာေလးကို ျဖည္႔ဆည္းေပးလုိက္သူတုိ႔က ဒီရြာကေလး ကို စတင္ သတိျပဳမိသူဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ၊ အလွဴရွင္ ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဖာ္ျပေပးသူ ကိုကိုညီညီ( ကိုညီ ) ၊ ေရတြင္း လွဳဒါန္းသူက ကိုရီး (စကာၤပူ) တုိ႔ ေကာင္းမူျဖင္႔ ရြာကေလးရဲ႕ တကယ္လုိအပ္ေနေသာ အရာတုိ႔ကုိ ျမတ္ဗုဒၶ အလုိက် Missionary - အလုပ္ႏွင္႔ Ministry တြဲဖက္၍ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျဖည္႔ဆည္းေပးခဲ႔ၾကပါသည္။
ထုိကဲ႔သုိ႔ေသာ အစြန္႔ပယ္ခံရြာမ်ား၊ ဆင္းရဲ ငတ္မြတ္ေနၾကေသာ ေနရာမ်ား ျမန္မာျပည္၌ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိပါသည္။ မလုိအပ္ေတာ႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သိန္းေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီ အကုန္က်ခံကာေက်ာင္းေဆာက္ လွဴဒါန္းေနမည္႔ အစား တကယ္လုိအပ္ေနေသာ တကယ္ခ်ဳိ႔တဲ႔ေနေသာ ေနရာမ်ားကုိ တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီေထာက္ပ႔ံမူေတြ ေပးၾကမည္ဆုိလွ်င္....................

`ဦေနာ သေဗၺာ ေလာေကာ- ေလာကၾကီး တခုလုံးမွာ လုိေနသည္´ ဟု ျမတ္ဗုဒၶ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ႔သည္႔ အတုိင္း လုိအပ္ေနေသာ ေနရာေလးကို ျဖည္႔ဆည္းေပးကာ Missionary - အလုပ္ႏွင္႔ Ministry အလုပ္ကုိ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ကာ သာသနာျပဳ လွဴဒါန္းခဲ႔ေသာ ကုိၾကီး (စကာၤပူ) ကဲ႔သုိ႔ တန္ဖုိးရွိလူသားမ်ား၊ အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပုိးေပးၾကမည္႔ ပုဂၢဳိလ္မ်ား မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ပါေစဟု ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သလ်က္ ကုိယ္တိုင္ လုိက္ပါခြင္႔ရခဲ႔ကာ ျမင္ေတြ႔ခြင္႔ ရခဲ႔ေသာ ကုိၾကီး ရဲ႕ အလွဴကို ယခု ဒီစာကုိ ေရးေနစဥ္ပင္ ၾကည္ႏူးစြာ ေပၚေပါက္လာေသာ ပီတီအဟုန္ျဖင္႔ သာဓုေခၚကာ အဆုံးသတ္လုိက္ရပါေတာ႔သည္..........

http://dhammaanalysis.multiply.com/

သာသနာျပဳကာ လူသားတုိ႔ အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ပါေစ......

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Saturday, 3 March 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ